Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Durga Saptashati

Durga Saptashati

Ratings:
(0)
|Views: 64|Likes:
Published by Aman Sharma
Durga Saptashati
Durga Saptashati

More info:

Published by: Aman Sharma on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

 
H üÊË„UÁ⁄U—H
 ‚ÁøòÊ 
üÊˌȪʸ‚åÇÊÃË 
 Á„UãŒË •ŸÈflÊŒ ÃÕÊ ¬Ê∆U-ÁflÁœ-‚Á„Uà
 ÿÊ üÊË— Sflÿ¢ ‚È∑ΧÁßʢ ÷flŸcfl‹ˇ◊Ë— ¬Ê¬Êà◊ŸÊ¢ ∑ΧÃÁœÿÊ¢ NUŒÿ·È ’ÈÁh—–üÊhÊ ‚ÃÊ¢ ∑ȧ‹U¡Ÿ¬˝÷flSÿ ‹Ö¡Ê  ÃÊ¢ àflÊ¢ ŸÃÊ— S◊ ¬Á⁄U¬Ê‹Uÿ ŒÁfl Áfl‡fl◊˜H
 ¬Êá«Uÿ ¬¢0 üÊË⁄UÊ◊ŸÊ⁄UÊÿáÊŒûÊ¡Ë ‡ÊÊSòÊË “⁄UÊ◊”
•ŸÈflÊŒ∑§ó
 àfl◊fl ◊ÊÃÊ ø Á¬ÃÊ àfl◊fl  àfl◊fl ’ãœÈ‡ø ‚πÊ àfl◊fl àfl◊fl ÁfllÊ º˝ÁfláÊ¢ àfl◊fl  àfl◊‚flZ ◊◊ ŒflŒflH
 
Y
◊ÍÀÿó ---- L§0(---- UL§¬ÿU)
¬˝∑§Ê‡Ê∑§ ∞fl¢ ◊Ⱥ˝∑§ó
ªËÃʬ˝‚, ªÊ⁄Uπ¬È⁄Uó273005
 (ªÊÁ’ãŒ÷flŸ-∑§Êÿʸ‹ÿ, ∑§Ê‹∑§ÊÃÊ ∑§Ê ‚¢SÕÊŸ)
»§ÊŸ 
— (0551) 2334721;
 »Ò§Ä‚
(0551) 2336997
e-mail :
booksales@gitapress.org
website :
www.gitapress.org
 ‚¢0 ------ ----- ¬ÈŸ◊ȸŒ   ˝ áÊ -----
 ∑ȧ‹U ◊ÈŒ   ˝ áÊ ------
ISBN ---------------
 
H˙ Ÿ◊‡øÁá«∑§ÊÿÒH
 ¬˝Õ◊ ‚¢ S§UáÊ§Ê ÁŸ ŒŸ 
 ŒÁfl ¬˝¬ãŸÊÌÄÔ⁄U ¬˝‚ËŒ ¬˝‚ËŒ ◊ÊḪÃÙ˘Áπ‹Sÿ– ¬˝‚ËŒ Áfl‡fl‡flÁ⁄U ¬ÊÁ„U Áfl‡fl¢ àfl◊ˇfl⁄UË ŒÁfl ø⁄UÊø⁄USÿH
 ŒÈªÊ¸‚åÇÊÃË Á„¢UŒÍ-œ◊¸∑§Ê ‚fl¸◊Êãÿ ª˝ãÕ „Ô  Ò– ß‚◊¢ ÷ªflÃË∑§Ë ∑Χ¬Ê∑§ ‚ÈãŒ⁄U ßÁÄԠʂ∑§ ‚ÊÕ „Ô Ë ’«∏-’«∏ ªÍ…∏ ‚ÊœŸ-⁄U„ÔSÿ ÷⁄U „ÔÒ¥–∑§◊¸, ÷ÁQ§ •ı⁄U ôÊÊŸ∑§Ë ÁòÊÁflœ ◊ãŒÊÁ∑§ŸË ’„Ô ÊŸflÊ‹Ê ÿ„Ô ª˝ãÕ ÷Q§Ù¢∑§Á‹ÿ flÊ¢¿UÊ∑§À¬ÃL§ „Ô  Ò– ‚∑§Ê◊ ÷Q§ ß‚∑§ ‚flŸ‚ ◊ŸÙ˘Á÷‹Á·Ã ŒÈ‹¸÷Ã◊ flSÃÈ ÿÊ ÁSÕÁà ‚„Ô ¡ „Ô Ë ¬˝Êåà ∑§⁄UÃ „ÔÒ¥ •ı⁄U ÁŸc∑§Ê◊ ÷Q§¬⁄U◊ ŒÈ‹¸÷ ◊ÙˇÊ∑§Ù ¬Ê∑§⁄U ∑ΧÃÊÕ¸ „ÔÙÃ „Ô  Ò¥– ⁄UÊ¡Ê ‚È⁄UÕ‚ ◊„ÔÌ· ◊œÊŸ∑§„ÔÊ ÕÊó
 “ÃÊ◊ȬÒÁ„U ◊„Ô Ê⁄UÊ¡ ‡Ê⁄UáÊ¢ ¬⁄U◊‡fl⁄UË◊˜˜– •Ê⁄UÊÁœÃÊ ‚Òfl ŸÎáÊÊ¢ ÷ÙªSflªÊ¸¬flª¸ŒÊH
 ◊„ÔÊ⁄UÊ¡!•Ê¬©Uã„UË¥ ÷ªflÃË ¬⁄U◊‡fl⁄UË∑§Ë ‡Ê⁄UáÊ ª˝„Ô áÊ ∑§ËÁ¡ÿ– fl •Ê⁄UÊœŸÊ‚ ¬˝‚㟠„Ô Ù∑§⁄U ◊ŸÈcÿÙ¢∑§Ù ÷Ùª, Sflª¸ •ı⁄U •¬ÈŸ⁄UÊflÃ˸ ◊ÙˇÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UÃË „Ô  Ò¥–” ß‚Ë∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U •Ê⁄UÊœŸÊ ∑§⁄U∑§∞‡flÿ¸∑§Ê◊Ë ⁄UÊ¡Ê ‚È⁄UÕŸ •πá« ‚Ê◊˝ÊÖÿ ¬˝Êåà Á∑§ÿÊ ÃÕÊ flÒ⁄UÊÇÿflÊŸ˜ ‚◊ÊÁœ flÒ‡ÿŸ ŒÈ‹¸÷ ôÊÊŸ∑§ mÊ⁄UÊ ◊ÙˇÊ∑§Ë ¬˝ÊÁåà ∑§Ë– •’Ã∑§ ß‚ •Ê‡ÊËflʸŒM§¬ ◊ãòÊ◊ÿ ª˝ãÕ∑§ •ÊüÊÿ‚ Ÿ ◊Ê‹Í◊ Á∑§ÃŸ •Êø, •ÕʸÕ˸,Á¡ôÊÊ‚È ÃÕÊ ¬˝◊Ë ÷Q§ •¬ŸÊ ◊ŸÙ⁄UÕ ‚»§‹ ∑§⁄U øÈ∑§ „ÔÒ¥– „Ô ·¸∑§Ë ’Êà „ÔÒ Á∑§ ¡ªÖ¡ŸŸË ÷ªflÃË üÊˌȪʸ¡Ë∑§Ë ∑Χ¬Ê‚ fl„Ô Ë ‚åÇÊÃË ‚¢ÁˇÊåà ¬Ê∆U-ÁflÁœ‚Á„Uà ¬Ê∆U∑§Ù¢∑§ ‚◊ˇÊ ¬ÈSÃ∑§M§¬◊¢ ©U¬ÁSÕà ∑§Ë ¡Ê ⁄U„Ô Ë „Ô  Ò– ß‚◊¢ ∑§ÕÊ-÷ʪ ÃÕÊ •ãÿ ’ÊÃ¢ fl „ÔË „ÔÒ¥, ¡Ù “∑§ÀÿÊáÊ”∑§Áfl‡Ù·Ê¢∑§ “‚¢ÁˇÊåà ◊Ê∑¸§á«Uÿ-’˝rʬÈ⁄UÊáÊÊ¢∑§”◊¢ ¬˝∑§ÊÁ‡Êà „ÔÙ øÈ∑§Ë „ÔÒ¥– ∑ȧ¿ ©U¬ÿÙªË SÃÙòÊ •ı⁄U ’…∏Êÿ ªÿ „ÔÒ¥–

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dr. Dindayal Mani Tripathi Ph.D. liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->