Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kem Sokha's Concept on Electricity

Kem Sokha's Concept on Electricity

Ratings: (0)|Views: 3,510|Likes:
Published by Soksan Hing
ទស្សនទាននៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី
និងការបញ្ចុះតំលៃអគ្គិសនី
----------------------
ដោយ កឹម សុខា
អនុប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាម

ទស្សនទាននៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី
និងការបញ្ចុះតំលៃអគ្គិសនី
----------------------
ដោយ កឹម សុខា
អនុប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាម

More info:

Published by: Soksan Hing on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2015

pdf

text

original

 
 
ៃី១១  ឆ២០១
 
ដោយ ឹ 
 
អុបធសដរ ជត
 
អនតំណងលំពង់ច
 
សទសដរ ជត
 
ំដ
 
កផរត់ផរង់អរ   ិីិងកញ្   ុតំ លអរ   ិី
 
២០ឆន រោោឹក់ដច បន  ័គ  ីកព 
 
រូកួរះជរើ ដ  បនអដះ ។
 
គ  ីកព ជ
 
ព់ ើរៀឹរ
 
ឯធគ់គ់គ  ីរ ៀ ក រ់រ់ ។
 
ជះៀោគ់គ់គ  ីរូ ោ់់ជៀ់ៃវ  ើឲយ៉ះ់់ោឍកចជ គ អ  ។
 
ើេើសៈ  ័់  បនឺកតកដក់់ោឍកចជ គ ែកើគ់គ់គ  ី់ះ ដកឲយគ់គ់ គ  ីះីកៀក ដា ់ល  ើ
(
គ  ី
)
ឲយនករើរ់រឹក
 
ើោ់ត ់ៀ វ  ើឲយ់់ឱោវ  ើអីកមវ  ើឲយឧកគ  ី់នករើ រ់ៀ ។ ៉ ្ួករ់រឲយ់ើោគ់គ់គ  ីើ ្ឲយោកក័គ  ីដួួៀ ។
 
 
ដកតកដក់់ោឍកចជ គ ែកើគ់គ់ គ  ីះើ
 
ួសឹកវះថគ់គ់គ  ីរជះ
 
វ  ើឲយរជម
 
រើ វះគ  ីរើរ់ក់ច  បន
 
ឮកោីឆន ១៩៩៥
-
៩៦្រក ឥឌ  ួ កព ជ ៀ្ ឡ ។ រជកន រួៗគ  ីរើរ់រហក់រឹរ
១៥
 
ៅ១៦
ន
(
ើើ
)
ះ២០ឆរោក
(
ឆន ២០១២
)
ឬកន ះ៣៤ឆរោោឹក់កសរជកព ជីៃ៧ក១៩៧៩
 
ធរើរ់គ  ីកព ជកជរកន ់ះល ្់។
 
ះក់៉់  ច បន
 
កតកដក់់ោឍកចជ គែកើគ់គ់គ  ី់ះ ក់ះ រជមរ៦៥ ឬរ៩ក់ៀ ម គ  ីរើរ
 
រជមះ់់ឱោក 
 
ឬវ  ើអីកម
 
ដរើរ់គ  ី ជោងជោ់
 
ជ៊ ក់
 
ជក
 
ឬអីកមរើរ់គ  ីឯៀ
 
។។។។
 
ជវ  ើឲយី់់់ីកើះ
 
ជដ  រះម ដីះកើើជៀ់ៃ
 
ផែកកមដចបន
 
រជមរ៧០ភគររឆ២០៣០
 
 
ះ ១៧ឆខៀ
 
កអៀ
 
រោោកកសរជកពជ ៥១ឆ
 
ៃ
 
ក
 
១៩៧៩
 
ឆ២០៣០
 
រជមរ៧០ភ
 
គររ
 
 
ះជៅ
 
ើរៀ
 
ឹ្រក ់
 
ក់កឲយ១០០ឆន ២០៣០
 
 
ក់
 
ះីជៅ់ដ ច បន
 
ជៅ
 
្រក ់ឆន ២០៣០ក  ី
 
ើរៀឹទ ះោគ់គ់គ  ីរជ ច បន
 
ៅះអើ
 
 
កន កៅះ
 
ក៏រជម៣០
 
ឬររ៤
 
២ក់ៀ
 
ម គ  ីរើរ់រោឆន ២០៣០
 
 
័ រជមល
 
ឹម ឱោ
 
រើរ់គ  ីកន ី  ច បន់់ើ
 
 
ើីគ  ី  
 
គ  ីរកព 
 
ព់៉ល ើព់ជកន ់
(
ើរោ
)
 
 
កត វ  ើឲយគ  ីកន រកព ជ ព់៉ះ
 
ើរៀឹរះ ឹ្កី ៖
 
 
ដ 
 
ឬរកុ៊ គ  ីកព  
 
កល  ើ
(
គ  ី
)
ីនកក់  កន ុ
ដដកលជៈ
 
ជួនកក់  ះ កកន ដកឲយករើរ់់្ព់
 
 
 
គនក្
 

 
កសោ្
(
ត
 

)
់រក់លគ  ី
 
ដកឲយនករើរ់សៀ
 
់រក់លគ  ីថួល  ួ។
 
 
រគ់គ់ីគ  ី
 
រជ់កះ ឥ  ះកៀើ
 
 
ដ  បនើកឲយម  ួកីរក់ីគ  ី
 
់ដដក់លជៈ
 
ើគ  ី
 
ឯថ ី៍គ  ី
 
ះៀក៏ព់ជគ  ីីរៀ
1
 
៉ ្
 
ថ ី៍ីគ  ីះ
 
វ  ើឲយ៉ះ់់ី
 
់់រជ៉ៃ់ៃៀ
 
ជវ  ើឲយ់ីល  ី
 
ោ
 
ទប
 
៉ះ់់ោរកចឹី   
 
ជោរី។។។។
 
 
វ  ីើគ  ី
 
ីរកត  ី
(
ើរៀឹគ  ី
 

 
ីនកក់  កន  ុ
)
៉ តលជរឯៀ
 
ីរួន
(
ើរោ
)
ើីះៀដច បន
ថធ
%
គ
 
ធអកថ១០
%
ើះវ  ើឲយគ  ីព់។
 
1
 
ើ   ជ
 
ីរ
 
ួដរកុោង់កស
 
ងគ ះជ
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
Veasna Chhorn liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Pheng Un Lim liked this
Keo Sopherth liked this
Soksan Hing liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->