Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HG 1204.07

HG 1204.07

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by risaum
asigurarea fortei de munca pe timpul starii de asediu, razboi si mobilizare
asigurarea fortei de munca pe timpul starii de asediu, razboi si mobilizare

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: risaum on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

 
HOTARARE nr. 1.204 din 4 octombrie 2007privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, lamobilizare si pe timpul starii de razboiEMITENT: GUVERNULPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 17 octombrie 2007
În temeiul art. 108 din Constitu
ţ
ia României, republicatã, al art. 29 din Legea nr.
 
477/2003 privind pregãtirea economiei na
ţ
ionale
ş
i a teritoriului pentru apãrare
ş
i alart. 21 din Legea nr. 446/2006 privind pregãtirea popula
ţ
iei pentru apãrare,
 
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.CAP. IDispozi
ţ
ii generaleART. 1(1) Prezenta hotãrâre stabile
ş
te condi
ţ
iile
ş
i modalitã
ţ
ile prin care se asigurã for
ţ
ade muncã necesarã ministerelor, autoritã
ţ
ilor administra
ţ
iei publice centrale
ş
i locale,
 
celorlalte institu
ţ
ii publice
ş
i operatorilor economici, denumite în continuare institu
ţ
iipublice
ş
i operatori economici, în scopul punerii în aplicare a Planului de mobilizare aeconomiei na
ţ
ionale pentru apãrare, denumit în continuare plan de mobilizare,satisfacerii nevoilor de apãrare
ş
i asigurãrii continuitã
ţ
ii activitã
ţ
ilor economico-socialepe timpul stãrii de asediu, la mobilizare
ş
i pe timpul stãrii de rãzboi.(2) For
ţ
a de muncã necesarã în scopul prevãzut la alin. (1) se asigurã, în condi
ţ
iileprezentei hotãrâri, prin mobilizarea la locul de muncã a speciali
ş
tilor strict necesari,cu obliga
ţ
ii militare,
ş
i prin utilizarea personalului fãrã obliga
ţ
ii militare.CAP. IIResponsabilitã
ţ
i
ş
i criterii privind mobilizarea la locul de muncãART. 2(1) În sensul prezentei hotãrâri, speciali
ş
tii strict necesari, cu obliga
ţ
ii militare, carese pot mobiliza la locul de muncã se stabilesc dintre cetã
ţ
enii încorporabili
ş
irezervi
ş
tii din rezerva generalã.
 
(2) Speciali
ş
tii cu obliga
ţ
ii militare prevãzu
ţ
i la alin. (1) pot fi: personal încadrat pefunc
ţ
ii de conducere, speciali
ş
ti de înaltã calificare
ş
i personal de execu
ţ
ie strictnecesar desfã
ş
urãrii activitã
ţ
ilor.(3) Rezervi
ş
tii voluntari, precum
ş
i rezervi
ş
tii care au îndeplinit serviciul militar activ în ultimii 5 ani
ş
i sunt cuprin
ş
i în rezerva opera
ţ
ionalã nu pot fi mobiliza
ţ
i la locul demuncã.ART. 3(1) În sensul prezentei hotãrâri, personalul fãrã obliga
ţ
ii militare care asigurã for
ţ
ade muncã prevãzutã la art. 1 alin. (2) se compune din cetã
ţ
enii ap
ţ
i de muncã, al
ţ
ii
 
decât cei prevãzu
ţ
i la art. 2 alin. (2), care sunt:a) necesari la punerea în aplicare a planului de mobilizare; sau
 
b) cuprin
ş
i în formele de pregãtire privind modul de ac
ţ
iune în situa
ţ
ii de urgen
ţ
ãori de pregãtire în forma
ţ
iuni sanitar-voluntare.(2) Personalul prevãzut la alin. (1) se asigurã prin chemare la prestãri de servicii în
 
interes public, potrivit legii, sau prin continuarea activitã
ţ
ii la locul de muncã.ART. 4(1) Calitatea de mobilizat la locul de muncã nu îngrãde
ş
te sau anuleazã dreptulunui rezervist sau cetã
ţ
ean încorporabil de a deveni rezervist voluntar.
 
(2) Persoanele care compun for
ţ
a de muncã mobilizatã la locul de muncã nu maiprimesc alte însãrcinãri din partea organelor de eviden
ţ
ã militarã.ART. 5(1) Stabilirea for
ţ
ei de muncã necesare în scopul prevãzut la art. 1 alin. (1) pentrufiecare institu
ţ
ie publicã
ş
i operator economic se face pe baza structuriiorganizatorice de func
ţ
ionare pe timp de rãzboi, necesarã realizãrii sarcinilorprevãzute în planul de mobilizare
ş
i satisfacerii nevoilor de apãrare.(2) Institu
ţ
iile publice
ş
i operatorii economici cu sarcini la mobilizare au obliga
ţ
ia sã î
ş
i asigure for
ţ
a de muncã necesarã pentru realizarea integralã a sarcinilor cuprinse în planul de mobilizare
ş
i pentru satisfacerea nevoilor de apãrare pe timpul stãrii deurgen
ţ
ã, al stãrii de asediu, la mobilizare
ş
i pe timpul stãrii de rãzboi
ş
i totodatã sãdisponibilizeze personalul cu obliga
ţ
ii militare stabilit din timp de pace pentrucompletarea unitã
ţ
ilor militare, în situa
ţ
iile prevãzute de lege.(3) La chemarea cetã
ţ
enilor încorporabili
ş
i rezervi
ş
tilor din rezerva generalã,pentru completarea for
ţ
elor destinate apãrãrii, se are în vedere ca la institu
ţ
iilepublice
ş
i operatorii economici sã rãmânã personalul strict necesar realizãrii sarcinilor
 
prevãzute în planul de mobilizare
ş
i satisfacerii nevoilor de apãrare.ART. 6(1) Institu
ţ
iile publice
ş
i operatorii economici cu sarcini la mobilizare care au înstructura organizatoricã de func
ţ
ionare pe timp de pace speciali
ş
ti de înaltã calificare în produc
ţ
ia de tehnicã militarã, în domeniul comunica
ţ
iilor, transporturilor feroviare,navale
ş
i aeriene, precum
ş
i al asisten
ţ
ei sanitare au obliga
ţ
ia sã îi men
ţ
inã îneviden
ţ
a proprie pânã la împlinirea vârstei prevãzute de lege în vederea aducerii lorpentru asigurarea for
ţ
ei de muncã la rãzboi.(2) În cazul în care speciali
ş
tii prevãzu
ţ
i la alin. (1) î
ş
i schimbã locul de muncã,noua institu
ţ
ie publicã sau operator economic cu care acesta are raporturi de muncãsau de serviciu are obliga
ţ
ia sã în
ş
tiin
ţ
eze institu
ţ
ia publicã sau operatorul economicla care acesta este men
ţ
inut în eviden
ţ
ã.ART. 7Persoanele destinate sã asigure for
ţ
a de muncã prevãzutã la art. 1 alin. (2)urmeazã:a) sã î
ş
i continue activitatea la locul de muncã;
 
b) sã respecte programul de lucru al institu
ţ
iei publice
ş
i operatorului economicstabilit pentru situa
ţ
iile prevãzute la art. 1;c) sã îndeplineascã sarcinile privind limitarea urmãrilor ac
ţ
iunilor militare, care potafecta func
ţ
ionarea institu
ţ
iei publice sau a operatorului economic.ART. 8(1) Se mobilizeazã la locul de muncã în procent de 100%, cu excep
ţ
ia celor carese încadreazã în prevederile art. 2 alin. (3), urmãtoarele persoane:a) cele alese sau numite în func
ţ
ii de demnitate publicã, precum
ş
i cele asimilateacestora;b) înal
ţ
ii func
ţ
ionari publici;c) cele care încadreazã institu
ţ
ia prefectului;
 
d) cele alese în administra
ţ
ia publicã localã;e) secretarii unitã
ţ
ilor administrativ-teritoriale;f) cele care ocupã func
ţ
ii de conducere în institu
ţ
ii publice
ş
i operatori economici cu
 
atribu
ţ
ii în domeniul apãrãrii;g) speciali
ş
tii de înaltã calificare din domeniile nuclearo-electric, apã grea
ş
iindustrie de apãrare;h) cele din poli
ţ
ia comunitarã.
 
(2) Se mobilizeazã la locul de muncã în procent de pânã la 100%, cu excep
ţ
iacelor care se încadreazã în prevederile art. 2 alin. (3), persoanele care ocupã func
ţ
iide conducere în administra
ţ
ia publicã centralã de specialitate
ş
i speciali
ş
tii de înaltãcalificare din urmãtoarele domenii:a) siderurgie;b) metalurgie;c) minerit;d) extrac
ţ
ia
ş
i prelucrarea petrolului
ş
i gazelor;e) cercetare;f) produc
ţ
ie
ş
i distribu
ţ
ie de energie;g) comunica
ţ
ii;h) radiocomunica
ţ
ii;i) po
ş
tã; j) transport prin conducte;k) transport feroviar, aerian
ş
i naval.CAP. IIIÎntocmirea, avizarea
ş
i aprobarea documentelor de mobilizare la locul de muncãART. 9(1) Documentele care se întocmesc pentru mobilizarea la locul de muncã sunt:a) cererea de mobilizare la locul de muncã;b) formularul de actualizare a cererii de mobilizare la locul de muncã;c) cererea de anulare a mobilizãrii la locul de muncã.(2) Întocmirea documentelor de mobilizare la locul de muncã la institu
ţ
iile publice
ş
ioperatorii economici se face de cãtre responsabilul cu eviden
ţ
a militarã care faceparte din comisia pentru probleme de apãrare, numit potrivit dispozi
ţ
iilor legale îndomeniu.(3) Instruirea responsabililor cu eviden
ţ
a militarã se efectueazã anual sau ori decâte ori este nevoie de cãtre centrul militar zonal/jude
ţ
ean/de sector, denumit încontinuare centrul militar,
ş
i de cãtre structura jude
ţ
eanã a Oficiului Central de Statpentru Probleme Speciale, denumitã în continuare oficiul jude
ţ
ean, în baza
 
programelor stabilite în comun de cãtre cele douã structuri, conform competen
ţ
elorteritoriale.(4) Documentele prevãzute la alin. (1) se transmit obligatoriu la oficiul jude
ţ
eanpentru avizare
ş
i ulterior la centrul militar pentru aprobare.(5) Documentele prevãzute la alin. (1) se întocmesc astfel:a) cererea de mobilizare - în termen de pânã la 60 de zile de la data intrãrii învigoare a prezentei hotãrâri, precum
ş
i de la data primirii sarcinilor din planul demobilizare ori a încadrãrii institu
ţ
iei publice sau operatorului economic în categoriacelor care desfã
ş
oarã activitã
ţ
i necesare satisfacerii nevoilor de apãrare;
 
b) formularul de actualizare a cererii de mobilizare la locul de muncã - în termende pânã la 30 de zile de la data apari
ţ
iei unuia dintre cazurile prevãzute la art. 16
 
alin. (2);c) cererea de anulare a mobilizãrii la locul de muncã - în termen de pânã la 30 dezile de la data apari
ţ
iei uneia dintre situa
ţ
iile prevãzute la art. 17 alin. (1).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->