Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tawhid Ve Ten Goi Cua Allah Va Loi the Nguyen Vo Nghia

Tawhid Ve Ten Goi Cua Allah Va Loi the Nguyen Vo Nghia

Ratings: (0)|Views: 263 |Likes:
Published by chanlyislam

More info:

Published by: chanlyislam on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
Chanlyislam 1
TAWHID V
THU
C TÍNH TÊN G
I C
A ALLAHVÀ C
N TH
N L
Ờ 
I TH
NGUY
ỀN VÔ NGHĨA
 

 
Nói V
Nh
ng Ai Ph
Nh
n M
ột Điều Gì Đó Từ
Các TênVà Các Thu
c Tính C
a Allah
. .  .
M
i l
ờ 
i ca ng
ợi và tán dương kính
dâng lên Allah, b
y t
i xin t
 
ơn Ngài,
 b
y tôi xin Ngài phù h
và tha th
cho b
y tôi. B
y tôi xin Allah c
u r 
i b
y tôithoát kh
i nh
ững điề
u x
u t
b
n thân b
y tôi và hành vi c
a b
ầy tôi, ngườ 
i nào
được Allah hướ 
ng d
n ch
c ch
n s
 không b
l
m l
ạc và ngườ 
i nào b
Ngàicho l
m l
c thì ch
c ch
n s
không tìm
đượ 
c s
 
hướ 
ng d
n. Và tôi ch
ng nh
n
không có Thượng Đế
 
đích thự
c nào khácngoài Allah, ch
 
có Ngài là Thượng Đế
 duy nh
ất không có đố
i tác cùng Ngài, vàtôi ch
ng nh
n Muhammad
 
là ngườ 
i b
tôi và là v
Thiên s
c
a Allah. C
uxin Allah ban nhi
u b
ng an và phúc lành
cho Ngườ 
i
, gia quy
ế
n c
ủa Ngườ 
i các b
ạn đạ
o c
ủa Ngườ 
i cùng t
t c
nh
ng
ai đi theo con đườ 
ng t
ốt đẹ
 p c
a h
cho
đế
n Ngày Phán xét cu
i cùng. N
n t
ảng căn bả
n c
ủa đứ
c tin
Iman là đức tin nơi Allah, nơi các thuộ
ctính và các tên g
i c
a Ngài. Khi nào
ngườ 
i b
tôi càng có ki
ế
n th
c v
ng ch
cv
các thu
c tính, các tên g
i c
a Allah
cũng như có đức tin kiên đị
nh và th
ờ 
 
 phượ 
ng Allah qua các tên g
i và thu
c
tính đó củ
a Ngài thì giáo lý Tawhid c
a y càng v
ng m
nh và kiên c
.
 
Chanlyislam 2
M
ột ngườ 
i b
tôi khi bi
ết đượ 
c
ằng Allah là Đấ
ng Duy nh
t có các thu
c tính hoànm
m
t cách tuy
ệt đố
i, bi
ết đượ 
c r 
ằng Ngài là Đấ
ng T
i Cao duy nh
ất, Đấng Vĩ Đạ
i duy nh
t,
Đấ
ng Hoàn M
duy nh
t, không có b
t c
gì có th
so sánh v
ớ 
i s
hoàn m
c
a Ngài thì ch
cch
n y s
th
a nh
n và kh
ẳng định Ngài là Thượng Đế
 
đích thực đáng đượ 
c th
ờ 
 
 phượ 
ng và ph
ph
c, y s
ph
nh
n t
t c
nh
ng tà th
ần đượ 
c th
ờ 
 
 phượ 
ng khác Ngài.
Do đó, ngườ 
i nào ph
nh
n m
ột điều gì đó từ
các tên g
i, các thu
c tính c
ủa Allah thì người đó đã mang đế
n
điề
u mâu thu
n v
ới Tawhid đồ
ng th
ờ 
i ph
 
đị
nh b
n ch
t c
ủa nó. Và đó là mộ
t ph
n c
a s
đức tin nơi Allah.
 Qu
th
t, Allah mang nh
ng cái tên hoàn m
và nh
ng thu
c tính T
i Cao và SiêuVi
ệt. Ngài là Đấng đượ 
c mô t
v
ớ 
i t
t c
m
i thu
c tính hoàn m
,
ở 
 
nơi Ngài không có các
thu
ộc tính mang tính tương đố
i, hay khi
ế
m khuy
ế
t mà các thu
c tính c
a Ngài luôn
ở 
m
ctuy
ệt đố
i, và ch
Ngài duy nh
t có nh
ng thu
ộc tính Ưu Việt và Thiêng Liêng đó.
  Nh
ững ngườ 
i c
ủa phái Sunnah và Jama’ah
(1)
th
a nh
ận Thượng Đế
c
a h
v
ớ 
i các têng
i và các thu
c tính c
ủa Allah được thông điệp trong Qur’an và Sunna
h thu
n khi
ế
t c
aThiên s
Muhammad
. H
mô t
 
Thượng Đế
c
a h
theo nh
ững gì đượ 
c chính Ngài mô t
 v
b
n thân Ngài và theo nh
ững gì đượ 
c v
Thiên s
c
a Ngài
mô t
.
Allah, Đấ
ng T
i Cao phán:
﴿
     
[:
01
]
Và Allah có nh
ữ 
ng tên g
i t
ốt đẹ
p và hoàn h
o nh
t, b
ở 
i th
ế
, hãy g
i Ngài b
ng các têng
ọi đó
. Và hãy tránh xa nh
ữ 
ng k 
bóp méo tên g
i c
a Ngài, r
i h
s
 
lãnh đủ
v
t
i c
ah
.
 
(Chương 7 – 
Al-
‘Araf, câu 180).
 
﴿
    
[:
]
Allah, không Thượng Đế
nào khác ngoài Ngài và Ngài mang nh
ữ 
ng tên g
i hoàn m
 nh
t
 
(Chương 20 – 
Taha, câu 8).
Trong hai câu Kinh này, Allah đã khẳng đị
nh b
n thân Ngài có nh
ng tên g
i, và Ngàicho bi
ế
t nh
ng tên g
i c
a Ngài luôn là nh
ng tên g
i t
ốt đẹ
 p nh
t, hoãn m
nh
t, và Ngài ral
nh b
o các b
tôi c
u nguy
n Ngài qua các tên g
i
đó của Ngài, như chúng ta gọ
i Ngàitrong c
u nguy
n:
"L
y Allah! L
ạy Đấng Độ
 
 Lượng! Ôi Đấ 
ng H
ng S
ống, Đấ 
ng B
ấ 
tDi
t!..."
 
Đấng Độ
 
Lượ 
ng
(
Arrahman
) là tên g
i trong các tên g
i hoàn m
c
a Allah, nói lênthu
ộc tính độ
 
lượ 
ng, nhân t
và qu
ảng đạ
i c
a Ngài. Qu
th
t, nh
ững ngườ 
i
ập Quraish đã
 bác b
, không th
a nh
n
Arrahman
là tên g
i c
a Allah m
c dù h
v
ẫn tin Ngài là Đấ
ng T
o
Hóa, Đấng Nuôi Dưỡ 
ng và Ban C
 p, cho nên, Allah ra l
nh b
o v
Nabi c
a Ngài,Muhammad
nói v
ớ 
i h
, Ngài phán:
﴿
 
[:
1
]
 
(1)
 
Phái Sunnah và Jama’ah: là hệ
 
 phái theo đúng Islam nguyên thủy. Đây là hệ
 
 phái bám sát Qur’an và Sunnah (đườ 
ngl
i) c
a Thiên s
Muhammad
.
 
Chanlyislam 3
h
 
đã phủ
nh
ận Đấng Đố
 
Lượng (Arrahaman). Ngươi (Muhammad!) hãy bả
o h
:
“Ngài là Thượng Đế
c
ủa Ta; không có Thượng Đế
nào khác duy ch
có Ngài. Ta phóthác cho Ngài và Ta quay v
v
ớ 
i sám h
i v
ớ 
i Ngài.
 
(Chương 13 – 
 
Arra’d, câu 30).
 Câu Kinh này là b
ng ch
ng nói r 
ằng ngườ 
i nào ph
nh
n m
ột điều gì đó từ
các têng
i và các thu
c tính c
a Allah là k 
 
vô đức tin nơi Ngài.
 
Quan điể
m và tâm ni
m c
ủa trường phái Sunnah và Jama’ah về
các tên, các thu
c tínhc
a Allah là tin t
t c
các tên g
i, các thu
c tính c
ủa Ngài đượ 
c nói cho bi
ết trong Qur’an và
Sunnah c
a Thiên s
 
m
t cách th
a nh
n s
T
ối cao và Vĩ đạ
i c
a Ngài, không bóp méo,suy di
n, so sánh và bàn lu
n th
ế
nào hay ra làm sao.- Bóp méo là ch
nh s
ửa, thay đổi ý nghĩa củ
a thu
c tính, chuy
ển đổ
i t
 
ý nghĩa nàysang ý nghĩa khác mà Allah và Thiên sứ
c
a Ngài
 
không nói cũng như không chỉ
ra.- Suy di
n là cách th
c suy lu
ận để
ph
nh
n hoàn toàn hay ph
nh
n m
t ph
n cácthu
c tính c
a Allah.- So sánh là s
kh
ẳng đị
nh m
t s
v
t gi
ống như mộ
t s
v
ật gì đó, hoặ
c m
ột điề
u gi
ng
như một điều gì đó, chẳ
ng h
ạn như một ngườ 
i nói:
"Qu
th
t, các thu
c tính c
ủa Allah đề 
u gi
ố 
ng v
ớ 
i các thu
c tính c
a các t 
o v
t." 
- Bàn lu
ận như thế
nào, ra làm sao: là s
thông tin cho bi
ế
t v
tình tr 
ng c
a m
ột điề
u
gì đó. Bàn luận như thế
nào, ra làm sao v
các thu
c tính c
a Allah là di
n gi
i cách th
c, b
nch
t c
a chúng, ch
ng h
ạn như Allah
 phán cho bi
ế
t
ng Ngài ng
trên chi
ếc Ngai Vương
(Arsh) bên trên các t
ng tr 
ời thì có ngườ 
i l
i di
n gi
i cách th
c và b
n ch
t
“ngự” 
c
a Ngàith
ế
này th
ế
 
kia, có ngườ 
i nói Ngài ng
ồi như con ngườ 
i chúng ta ng
ồi, có ngườ 
i l
i b
o Ngài
đứng, có ngườ 
i thì b
o Ngài n
m
Qu
th
t, không m
t ai bi
ết rõ đượ 
c cách
“ngự” 
trênchi
ếc Ngai Vương của Ngài như thế
nào, ra làm sao c
mà chúng ta ch
có b
n ph
n tin theol
ờ 
i phán c
a Ngài r 
ng Ngài th
c s
 
“ngự” 
trên chi
ếc Ngài Vương của Ngài vì Ngài đã
kh
ẳng định như thế
, tuy nhiên chúng ta không bi
ế
t Ngài ng
 
như thế
 
nào vì Ngài đã không
 phán cho chúng ta bi
ế
t và Thiên s
c
a Ngài
 
cũng không cho
chúng ta bi
ế
t vì
 Người cũngchưa
h
bi
ế
t.M
ột ngườ 
i b
 
tôi khi đã tin tưởng nơi các tên gọ
i, các thu
c tính c
a Allah và hi
u
được ý nghĩa củ
a chúng, và th
ờ 
 
 phượ 
ng Allah qua các tên g
i, các thu
ộc tính đó củ
a Ngài thìgiáo lý Tawhid trong y s
v
ng m
nh, lòng kính s
ợ 
c
ủa y đố
i v
ớ 
i Ngài s
 
được tăng thêm, và
y s
tôn vinh và ph
ph
ục trướ 
c s
T
ối Cao và Vĩ Đạ
i c
ủa Ngài. Và ngườ 
i b
tôi nào cànghi
u rõ v
 
Allah thì y là ngườ 
i b
tôi càng bi
ế
t kính s
ợ 
 
và ngoan đạ
o.Trong Sahih Al-bukhari có ghi r 
ng Ali
có nói:
Các ngườ 
i hãy nói v
ớ 
i thiên h
v
ề 
 nh
ữ 
ng gì h
bi
ế 
t và ý th
ức đượ 
c, ch
ẳ 
ng
ẽ 
 
các ngườ 
i mu
ố 
n
ừ 
a
ố 
i Allah và Thiên s
ứ 
c
a
 Ngài ư?
Có nghĩa
là Ali bin Abu Talib
 
đã cho lời khuyên đế
n m
ọi ngườ 
i
ng hãy nói choqu
n chúng nghe nh
ững điề
u mà h
c
n cho tôn giáo c
a h
v
các giáo lu
t, hãy trình bàycho h
 
điều nào là Haram và điề
u nào là Halal, và b
qua nh
ng gì không c
n thi
ết, và đừ
ngnên d
n d
t tâm trí c
a qu
ần chúng đế
n v
ớ 
i nh
ững điề
u mà chúng có th
là nh
ững điề
u ph
 nh
n Allah và Thiên s
c
a Ngài
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->