Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giai de Vinh - Năm 2013

Giai de Vinh - Năm 2013

Ratings: (0)|Views: 1,509 |Likes:
Giai de Vinh - Năm 2013
Giai de Vinh - Năm 2013

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

 
Vì cu
 c s
ố 
 ng là không ch
ờ 
 
đợ 
i, vi
 c h
 c b
 t
đầ
u t
ừ 
hôm nay!
Page | 1
Gi
i
đề
thi th
ử 
Tr
ườ 
ng chuyên
Đạ
i H
c Vinh
A. PH
N CHUNG CHO T
T C
THÍ SINH (40 câu: T
ừ 
câu 1
đế
n câu 40)Câu 1:
Cho 6,44 gam m
t ancol
đơ 
n ch
c ph
n
ng v
ớ 
i CuO
đ
un nóng, thu
đượ 
c 8,68 gam h
n h
ợ 
p X g
man
đ
ehit, n
ướ 
c và ancol d
ư
. Cho toàn b
X tác d
ng v
ớ 
i l
ượ 
ng d
ư
dung d
ch AgNO
3
trong NH
3
, k 
ế
t thúc cácph
n
ng thu
đượ 
c m gam Ag. Giá tr
c
a m là:
A.
30,24.
B.
86,94.
C. 60,48
.
D.
43,47.- D
th
y
đ
ây là ph
n
ng oxh g
c r
ượ 
u, s
n ph
m tùy thu
c vào cách ti
ế
n hành ph
n
ng (t
c
đầ
u bàicho) mà có th
là an
đ
, xeton th
m chí là acid. Theo
đ
ó, ta s
th
y r
ng ph
n
ng này t
ă
ng 16 gam khi 1 moltác ch
t ph
n
ng h
ế
t v
ớ 
i CuO, t
ă
ng gi
m kh
i l
ượ 
ng cho ta s
mol c
a an
đ
fomic t
o ra là 0,14 =>
m=0,14*4*108= 60,48.
 
Câu 2:
H
n h
ợ 
p M g
m ancol no,
đơ 
n ch
c, m
ch h
ở 
X và hi
đ
rocacbon Y.
Đố
t cháy hoàn toàn m
t l
ượ 
ngM c
n dùng v
a
đủ
0,07 mol O
2
, thu
đượ 
c 0,04 mol CO
2
. Công th
c phân t
c
a Y là:
A.
C
3
H
8
.
B.
C
2
H
6
.
C. CH
4
.
 
D.
C
4
H
10
.- Nh
n ra r
ng
đ
ây ch
c cú là ankan (
đ
áp án cho h
ơ 
i d
ở 
) khi ta so sánh l
ượ 
ng O nguyên t
.
 
Đặ
t n.ancolhol=a, c
a ankan=b, c
a n
ướ 
c là c, theo
đ
ó ta thi
ế
t l
p
đượ 
c 2 ph
ươ 
ng trình.
 
B
o toàn [O]: c=0,06+a; n
ướ 
c – CO
2
=M: c – 0,04=a+b.
 
Gi
i ra
đượ 
c b=0,02. V
y ch
c ch
n, ankan là CH
4
luôn, vì n
ế
u nó là 2C tr
ở 
lên thì ch
còn s
 hi
n h
u c
a ancol.
Câu 3:
Cho dãy các ch
t:
axetilen
,
an
đ
ehit axetic
,
axit fomic
,
anilin
,
phenol
,
metylxiclopropan
. S
ch
ttrong dãy làm m
t màu n
ướ 
c brom là:
A.
5.
B. 6.
 
C.
4.
D.
3.- Chú ý: n
i 3 xicloankan có làm m
t m
u brom (bonus: H2S không làm m
t m
u thu
c tím, SO2 m
t m
uthu
c tím cho k 
ế
t t
a vàng nh
t); an
đ
kh
Br2
để
lên acid, riêng v
ớ 
i HCHO tác d
ng 2 giai
đ
o
n, kh
cho
đế
n CO2, anilin, phenol cho k 
ế
t t
a tr
ng. Các g
c hidrocacbon ch
ư
a no, kém b
n c
ũ
ng th
ế
, tác d
ng theo c
ơ 
 ch
ế
ph
n
ng c
ng h
ợ 
p-oxh kh
.
Câu 4:
Cho h
n h
ợ 
p khí X g
m HCHO, C
2
H
2
và H
2
 
đ
i qua
ng s
 
đự
ng b
t Ni nung nóng. Sau m
t th
ờ 
igian thu
đượ 
c h
n h
ợ 
p Y (g
m khí và h
ơ 
i).
Đố
t cháy hoàn toàn Y c
n dùng v
a
đủ
0,07 mol O
2
, sinh ra0,055 mol CO
2
và 0,81 gam H
2
O. Ph
n tr
ă
m th
tích c
a HCHO trong X là:
A.
25,00%.
B.
75,00%.
C.
66,67%%.
D. 33,33%.-
B
n quan tâm
đế
n s
n ph
m sau cùng c
ũ
ng nh
ư
b
o toàn nguyên t
.- Tính
đ
c s
mol HCHO là 0,015, quay tr
ở 
l
i tính
đế
n s
mol n
ướ 
c, khí t
o thành t
nó; kéo theo s
molC
2
H
2
=0,02; H
2
=0,01. Ph
n tr
m c
a foman
đ
ehit=0,33.
Câu 5:
Hòa tan hoàn toàn m gam h
n h
ợ 
p g
m Ba và Al
2
O
3
vào n
ướ 
c thu
đượ 
c dung d
ch X và 0,2 mol H
2
.S
c khí CO
2
t
ớ 
i d
ư
vào X, xu
t hi
n 11,7 gam k 
ế
t t
a. Giá tr
c
a m là:
A.
37,60.
B.
21,35.
C.
42,70.
D. 35,05.-
K
ế
t t
a sau cùng ch
có hidroxit nhôm=0,15, nên Al
2
O
3
=0,075.- Vì ph
n
ng hoàn toàn nên Ba=H
2
=0,2. V
y m= 0,075*102 + 0,2*137=35,05.
Câu 6:
Thu
phân hoàn toàn m gam m
t
pentapeptit
m
ch h
ở 
M thu
đượ 
c h
n h
ợ 
p g
m hai amino axit X
1
,X
2
 
(
đề
u no, m
ch h
ở 
, phân t
ử 
ch
ứ 
a m
t nhóm -NH
2
và m
t nhóm -COOH).
 
Đố
t cháy toàn b
l
ượ 
ng X
1
,X
2
 
ở 
trên c
n dùng v
a
đủ
0,1275 mol O
2
, ch
thu
đượ 
c N
2
, H
2
O và 0,11 mol CO
2
. Giá tr
c
a m là :
A. 3,17.
 
B.
3,89.
C.
4,31.
D.
3,59.-
Đặ
t v
n
đề
: th
y phân peptit ho
c protit thu
đượ 
c gì, trong môi tr
ườ 
ng nào (acid, base, nhi
t
độ
); r
itrùng ng
ư
ng a.a ra sao?...
 
Vì cu
 c s
ố 
 ng là không ch
ờ 
 
đợ 
i, vi
 c h
 c b
 t
đầ
u t
ừ 
hôm nay!
Page | 2
-
 
đ
ây, ta th
y M g
m C, H, O, N nh
ư
ng l
ượ 
ng O khác v
ớ 
i c
a amino acid mà ta mi
t mài tính toánxong l
i quên, công không vô ích, m
t
đ
i
u t
i quan tr
ng c
n tránh.- Công th
c hay ph
ươ 
ng trình t
ng quát cho d
ng bài này nh
ư
sau:mC
n
H
2n+1
0
2
N = C
mn
H
m(2n+1)-2
N
m
O
m+1
; v
ớ 
i bài này thì m=5, nh
ư
ng chi
u ph
ươ 
ng trình là ng
ượ 
c l
i.- Ta
đ
i xét ph
n
ng
đố
t amino acid; ph
n này d
l
p t
l
 
để
bi
ế
t s
C=115.
Ứ 
ng v
ớ 
i s
mol N=0,05.-
Đư
a lên dòng th
3,
ng v
ớ 
i m=5, n=C=115thì s
mol c
a pentapeptit=0,01. Tính m=0,01*(11*12+22-3+5*14+6*16)=3,17.
Câu 7:
Dãy g
m các ch
t
đượ 
c s
p x
ế
p theo chi
u
gi
m
d
n nhi
t
độ
sôi t
trái sang ph
i là :
A. C
2
H
5
COOH, C
2
H
5
CH
2
OH, CH
3
COCH
3
, C
2
H
5
CHO. B.
C
2
H
5
COOH, C
2
H
5
CHO,C
2
H
5
CH
2
OH, CH
3
COCH
3
.
C.
C
2
H
5
CHO, CH
3
COCH
3
, C
2
H
5
CH
2
OH, C
2
H
5
COOH.
D.
CH
3
COCH
3
, C
2
H
5
CHO,C
2
H
5
CH
2
OH, C
2
H
5
COOH.- D
ch
n A.
Câu 8:
H
p th
h
ế
t 0,15 mol CO
2
vào dung d
ch ch
a 0,025 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)
2
,
ế
t thúc cácph
n
ng thu
đượ 
c m gam k 
ế
t t
a. Giá tr
c
a m là
A. 14,775.
 
B.
9,850.
C.
29,550.
D.
19,700.- Bài này ph
i g
i là truy
n th
ng: CO
32-
=OH
-
- CO
2
=0,075<Ba
2+
. Nên m=0,075*197=14,775.
Câu 9:
Ba h
ợ 
p ch
t h
u c
ơ 
m
ch h
ở 
X, Y, Z có cùng công th
c phân t
C
3
H
6
O
2
và có các tính ch
t sau: X,Y
đề
u tham gia ph
n
ng tráng b
c; X, Z
đề
u tác d
ng
đượ 
c v
ớ 
i dung d
ch NaOH. Các ch
t X, Y, Z l
n l
ượ 
t
A.
CH
2
(OH)-CH
2
-CHO, C
2
H
5
-COOH, CH
3
-COO-CH
3
.
B.
HCOO-C
2
H
5
, CH
3
-CH(OH)-CHO,OHC-CH
2
-CHO.
C.
CH
3
-COO-CH
3
, CH
3
-CH(OH)-CHO, HCOO-C
2
H
5
.
D. HCOO-C
2
H
5
, CH
3
-CH(OH)-CHO,C
2
H
5
-COOH.-
X, Y
đề
u tham gia ph
n
ng tráng b
c; X, Z
đề
u tác d
ng
đượ 
c v
ớ 
i dung d
ch NaOH: lo
i A, B, C.- Ch
n D. Câu này h
c sinh trung bình làm
đượ 
c. C
n trân tr
ng nh
ng câu th
ế
này,
đừ
ng mau m
n và
đườ 
ng
độ
t quá, d
ch
n
u!
Câu 10:
Cho 1,74 gam h
n h
ợ 
p X g
m kim lo
i M (nhóm IIA) và Al tác d
ng h
ế
t v
ớ 
i dung d
ch HNO
3
 
đặ
cnóng, d
ư
thu
đượ 
c 0,1 mol NO
2
. M
t khác, cho 2,1 gam M ph
n
ng h
ế
t v
ớ 
i l
ượ 
ng d
ư
dung d
ch HCl thì th
 tích khí H
2
thu
đượ 
c v
ượ 
t quá 1,12 lít (
đ
ktc). Kim lo
i M là:
A.
Mg.
B.
Ba.
C. Ca.
 
D.
Be.- D
ng này ta ph
i nh
y c
m 1 tí, ho
c b
m máy cho k 
ế
t qu
 
đẹ
p, ho
c ch
n
đ
áp án nào mà ám ch
con s
 g
n nh
t t
d
ki
n ta tính
đượ 
c.- D
li
u th
2 cho ta ch
n trên M<42.- G
i s
mol M: a, Al: b thì ta có h
: Ma+27b=1,74; 2a+3b=0,1. Suy ra a=0,840,118
 M 
<
, cho nênM>26,4. Th
ế
nên ta có
đ
áp án là Ca.
Câu 11:
H
ợ 
p ch
t h
u c
ơ 
X, m
ch h
ở 
có công th
c phân t
C
5
H
13
O
2
N. X ph
n
ng v
ớ 
i dung d
ch NaOH
đ
un nóng, sinh ra khí Y nh
h
ơ 
n không khí và làm xanh qu
tím
m. S
công th
c c
u t
o th
a mãn
đ
i
uki
n trên c
a X là :
A.
6.
B. 4.
 
C.
8.
D.
10.- D
ch
n B,
đ
ây là các mu
i amoni c
a este. Có công th
c phân t
là C
4
H
9
COONH
4
.
 
Vì cu
 c s
ố 
 ng là không ch
ờ 
 
đợ 
i, vi
 c h
 c b
 t
đầ
u t
ừ 
hôm nay!
Page | 3
Câu 12:
X và Y là hai nguyên t
thu
c hai nhóm A liên ti
ế
p. T
ng s
proton c
a nguyên t
X và Y là 25. Ythu
c nhóm VIA.
Đơ 
n ch
t X không ph
n
ng tr
c ti
ế
p v
ớ 
i
đơ 
n ch
t Y. Nh
n xét nào sau
đ
ây v
X, Y là
đ
úng
?
A.
Công th
c oxi cao nh
t c
a X là X
2
O
5
.
B.
Bán kính nguyên t
Y l
ớ 
n h
ơ 
n bán kínhnguyên t
X.
C.
Độ
âm
đ
i
n c
a Y l
ớ 
n h
ơ 
n
độ
âm
đ
i
n c
a X.
 
D.
tr
ng thái c
ơ 
b
n, nguyên t
X có 3electron
độ
c thân.-
Đ
ó là Cl và O; theo
đ
ó,
độ
âm
đ
i
n t
ă
ng và ái l
c gi
m khi
đ
i t
X sang Y. Ch
n C
Câu 13:
Cho 39,2 gam h
n h
ợ 
p M g
m Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, CuO và Cu (trong
đ
ó oxi chi
ế
m 18,367% v
 kh
i l
ượ 
ng) tác d
ng v
a
đủ
v
ớ 
i 850 ml dung d
ch HNO
3
n
ng
độ
a mol/l, thu
đượ 
c 0,2 mol NO (s
n ph
mkh
duy nh
t c
a N
+5
). Giá tr
c
a a là
A. 2,0.
 
B.
1,5.
C.
3,0.
D.
1,0.- Quy
đổ
i h
n h
ợ 
p thành Fe: a mol, Cu: b mol, O: 0,45 mol. L
p h
kh
i l
ượ 
ng và b
o toàn e.- 56a+64b=32; 3a+2b=0,2*3+0,45*2, gi
i ra a=0,4, b=0,15.- N= NO
3-
+ N (sp kh
) = n
et
đ
+ NO=1,5+0,2=1,7 => a=2. Th
c ra câu này cho th
a và không có tính
đ
ánh
đố
cao. Gi
i k 
 ĩ 
 
để
các b
n hi
u b
n ch
t!
Câu 14:
M
t m
u n
ướ 
c c
ng ch
a các ion: Mg
2+
, Ca
2+
, Cl
, SO
24
. Ch
t
đượ 
c dùng
để
làm m
m m
u n
ướ 
cc
ng trên là
A.
NaHCO
3
.
B.
BaCl
2
.
C. Na
3
PO
4
.
 
D.
H
2
SO
4
.- Các cách làm m
m n
ướ 
c c
ng nói chung:
đ
un nóng, dùng ki
m m
nh nh
ư
Na
2
CO
3
, Na
3
PO
4
; dùng xút,
đặ
c bi
t là nh
a trao
đổ
i ion có
ng d
ng trong vi
c t
o ra các h
ợ 
p kim dùng trong k 
 ĩ 
thu
t xây d
ng v
ớ 
iSilic, nh
ư
kính ch
u l
c,
ng nhòm …
Câu 15
: Cho t
dung d
ch HCl 35% vào 56,76 ml dung d
ch NH
3
16%( có D=0,936 g/ml)
ở 
20
0
C, cho
đế
nkhi trung hòa v
a
đủ
, thu
đượ 
c dd A. làm l
nh dd A v
0
0
C thì thu
đượ 
c dd B có n
ng
độ
22,9% và có mgam mu
i k 
ế
t t
a(k 
ế
t tinh). Tr
s
c
a m là:
A
. 2,515
B
. 2,927
C
. 3,014
D.3,428
 - S
mol c
a NH
3
=0,5; kh
i l
ượ 
ng c
a HCl=0,5*36,5:0,35=52,14 gam; kh
i l
ượ 
ng dung d
ch NH
3
=53,13gam. Kh
i l
ượ 
ng mu
i NH
4
Cl = 0,5*53,5=26,75 gam.- G
i m là kh
i l
ượ 
ng mu
i k 
ế
t tinh. Ta thi
ế
t l
p
đượ 
c pt: 0,229 = (26,75-m):( 52,14+53,13-m). Kéo theom=3,428 gam.
Câu 16:
S
thu
c th
t
i thi
u c
n dùng
để
phân bi
t 3 ch
t khí 
đự
ng riêng bi
t trong 3 l
m
t nhãn: HCHO,CH
3
CHO, CH
3
OCH
3
A.
4.
B. 1.
 
C.
2.
D.
3.- Có th
nói,
đồ
ng 2 hidroxit trong môi tr
ườ 
ng ki
m và Ag
2
O trong NH
3
 
đề
u kh
d
ng khi
đị
nh l
ượ 
ng.Tuy nhiên,
đ
i
u ki
n án ng
, nghiêm ng
t và bó bu
c c
a
đề
bài là phân bi
t,
đượ 
c hi
u nh
ư
 
đị
nh tính nhi
uh
ơ 
n
đị
nh l
ượ 
ng.- Th
ế
nên, ta dùng n
ướ 
c Br
2
là v
n c
 
đ
ôi b
. Bên l
: ete không cho p
v
ớ 
i; HCHO cho khí CO2 thoát ra,CH
3
CHO ch
b
chuy
n thành acid có mùi gi
m (h
c, n
ng khó ch
u) và làm m
t m
u Brom.
Câu 17:
Cho các chuy
n hóa sau:X + H
2
O
0
Ht
 ,
+
+
 
X
1
+ X
2
 X
1
+ 2[Ag(NH
3
)
2
]OH
0
t
 
X
3
+ 3NH
3
+ 2Ag
+ H
2
OX
2
+ 2[Ag(NH
3
)
2
]OH
0
t
 
X
3
+ 3NH
3
+ 2Ag
+ H
2
OX
3
+ HCl
axit gluconic + NH
4
ClCh
t X là

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Trương Pham liked this
Oxybx Oxnbxnl liked this
duongxa liked this
hihi389 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->