Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anali Gazi Husrev-begove bibliteke u Sarajevu, knjiga 9-10 - 1983

Anali Gazi Husrev-begove bibliteke u Sarajevu, knjiga 9-10 - 1983

Ratings: (0)|Views: 266 |Likes:
Published by Bosnamuslim-media

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Apr 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

 
YU
ISS
N
03
5
0-141
8
A N A L I
GAZ
IHUSREV-BEGOVE
BIBLI
OTEKE
Knjiga
I
X-X
Sm
·a
jcvo,
1
983
.
 
REDAKC
IONI
ODBOR:Abdurahman
H
ukić,
Dr
Ju
s
uf
R
a
m
i
ć
i
Mahmud
Tra
lj
ić
G
LA
\'Nr
l ODGOVORNIURED
IK
:
Abdurahman
Buk
ić
Tehnički
urednik
Mahmud
T
ra
lji
ć
Naslovna
strana:
I
sme
t
Ri
zvić
Kaligrafska
dekoracija
na
nasl
ovnoj
stran
i
ko
pijaje
natpi
sa
Os
man
Sehdine bibl
ioteke
u
Saraje
vu(sa
da
na
zidu
Gazi
Hu
srev-begovebibli
ote
ke
lZDAVAC
:Gazi
Hu
srev-begovabiblioteka,
Sarajevo
,ObalaP
ar
iške
komun
e 8Ovaj
časop
is
š
tampan je
uz
finansijsk
u
pomoć
Republičke
zajedniceza
nau
č
ni
raci
SRBiH.
-
--·-----
Stampa:
ZO
»D
ES
-
Sarajevo
Za
stampariju:
Graf.
ini
.Sule
jman
Fejza
g
i
ć
 
U organizacijiStarješinstva Islamske
za
jedni
ce
za
B
osm1
i
H
er-
cegovinu,
Hr
vatsku
i
Sloveniju te
Ga
ziHusrevbegove biblioteke u
Sa
rajevu, a u povodu
450-
godišnjice
Ga
zi
Hu
srevbegovavakufa
i
njegovih
in
s
titucija
,
odr
žanje
22.
i
23.
novembra
19
8
2.
go
cl
i11
e
Si
mpozijum, na
kome
je podn
eseno
26
referata o
ci
st
ra
ne
24
autora.Simpozijum ie
imaodva
dijela:
In
stitucijavak
uf
a
i
njegova uloga uvjerskom
i
kul-
turnom
ž
ivotu
mu
slimana
i
InstitucijeGazi Husrevbegova vakufa.
Sastanak
jeotvorio predsjednik SavjetaGazi
Hu
srevbegoveb
ib
l
io
tekeprof. dr
Ahm
ed
Tu
z.lić
,
pozdravio prisutne
i
istakao
značaj
ovogskupa.
Zatim
jepredlož
io
predsjedništvo Simpozijwna (prof. dr H
am
dija
Cem
e
rli
ć
,
pr
o
f.
clr
Ahm
ed
T
uz
l
ić
,
prof.drDarko
Tanaskov
i
ć,
prof.
Abdurahman
Huki
ć
i
prof. Džemal
Salihspa
h
ić)
i
dao
r
i
j
eč
prof. dr
Ju
s
ufu
Ra
m
i
ć
u
,
direktoru GaziHusrevbegove biblioteke, kojijeispr
ed
ustanove
po
zdravio
pr
isu
t11e
i
ukazaona
značaj
ovog
sk
u
pa.
Materijali,izlaganina Simpozijumu, donoseseu ovom dvobroju Analaon
im
redom, kako
su
iz
lagani. Prof. Mehmed
Mujezinović
,
kojije
bio
p1
·
ijav
ioreferatPokloniGaziHusrevbegovuvakufu,u
111eđu
v
re-
me
nu
je
umr
o
(14
.V 1
98
1.)
.On jeb
io
i
član
redakcije Ana/
a,
kao
i
njihov
tehnič
k
i
ur
ednik.Otudauovom dvo
br
ojuima
i
o njemu
članak.
3