Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
P 118 1999 Siguranta La Foc

P 118 1999 Siguranta La Foc

Ratings:
(0)
|Views: 0|Likes:
Published by Andrei-Zaharia Grec

More info:

Published by: Andrei-Zaharia Grec on Apr 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICEŞl AMENAJĂRII TERITORIULUIORDIN nr. 27/N/din 7.04.1999
 Având în vedere:-Avizele Consiliului Tehnico - Ştiinţific nr.222/10.03.98, nr. 91/04.09.98, şi nr. 92/04.09.1998,
 
-În temeiul H.G. nr. 456 /1994 republicată privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor 
 
Publice şi Amenajării Teritoriului,
 
-În conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 12/1996 şi a Decretului nr.591/1996,-Ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriuluiemite următorul
 
 
ORDINArt.1
- Se aprobă reglementarea tehnică:
 
"Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor" Indicativ P118-99.
 
 
Art.2
-Reglementarea tehnică de la art.1, se publică în BuletinulConstrucţiilor şi în broşură de IPCT-SA.
 Art.3
- Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Buletinul Construcţiilor.
 
 
Art.4
- La aceeaşi dată îşi încetează valabilitatea "Normele tehnice de proiectare şi realizarea
 
construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului", indicativ P118-83.
 
 
Art.5
-Direcţia Programe de Cercetare şi Reglementări Tehnice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 
 
MINISTRUNICOLAE NOICAMINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE Şl AMENAJĂRIITERITORIULUI
 DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ
 
 
NORMATIV DE SIGURANŢĂ LA FOC A CONSTRUCŢIILOR INDICATIV P 118-99Elaborat de:INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETAREŞl TEHNICĂ DE CALCUL ÎNCONSTRUCŢII- IPCT-SA- BUCUREŞTI
 
DIRECTOR GENERAL: ing. Şerban STĂNESCU
 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: dr.ing. Dan CĂPĂŢÂNĂŞEF DEPARTAMENT ARHITECTURĂ: arh. Bogdan DĂDÂRLATRESPONSABIL DE LUCRARE: arh. Mihai STOICA
 
AUTOR: dr. arh. loan VOICULESCUCoordonat de:M.L.P.AT.-DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂDIRECTOR ing. Octavian MĂNOIURESPONSABIL DE TEMĂ arh. Doroteia COCHECINORMATIV DE SIGURANŢĂ LA FOC
 
A CONSTRUCŢIILOR Indicativ: P118-99Înlocuieşte: P118-83PARTEA I-A PREVEDERI COMUNE TUTUROR CONSTRUCŢIILOR CAP. 1. GENERALITĂŢI
 
1.1. SCOP-DOMENIU DE APLICARE
 Prezentul normativ stabileşte performanţele şi nivelele de performanţă admisibile privind
 
"siguranţa la foc" a construcţiilor şi este destinat proiectanţilor, executanţilor, verificatorilor de
 
 proiecte, experţilor tehnici şi responsabililortehnici cu execuţia, proprietarilor sub orice titlu şi
 
utilizatorilor construcţiilor, precum şi organelor administraţiei publice potrivit obligaţiilor şirăspunderilor ce la revin în conformitate cu Legea privind calitateaîn construcţii nr.10/1995.
 
 
1.1.2.
Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la construcţii de orice fel şi instalaţiile
 
utilitare aferente acestora -denumite în continuare "construcţii" - indiferent de forma de
 
 proprietate sau destinaţie. La lucrările de amenajări sau schimbări de destinaţie a construcţiilor 
 
existente, atunci când, în mod justificat, nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale normativului, se
 
vor asigura prin proiect măsuri compensatorii de siguranţă la foc.
 
 
1.1.3.
Nu fac obiectul prezentului normativ instalaţiile şi echipamentele tehnologice de
 
 producţie (sisteme, utilaje, agregate, dispozitive, etc.) inclusiv proiectele de montaj aferente
 
acestora şi construcţiile destinate fabricării, manipulării şi depozitării explozibililor, instalaţiile
 
tehnologice în aer liber, construcţiile nucleare, construcţiile subterane hidroenergetice şi ale
 
metroului, etc. precum şi cele specifice organizării de şantier.
 
 
1.1.4.
Pentru construcţiile monumente istorice sau de arhitectură, prevederile prezentului
 
normativ au caracter de recomandare, urmând a fi luate, de la caz la caz, numai măsuri deîmbunătăţire a siguranţei la foc posibil de realizat, fără afectarea caracterului monumentului.
 
 
1.1.5.
Pentru construcţii şi obiective ale structurilor de apărareElaborat de:INSTITUTUL DE PROIECTARECERCETARE Şl TEHNICĂ DE CALCULÎN CONSTRUCŢII - BUCUREŞTIAprobat de:MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE Şl AMENAJĂRIITERITORIULUIcu ordinul nr. 27/N/ din 7.04.1999naţională, ordine publică şi siguranţă naţională nominalizate prin ordine ale conducătorilor 
 
structurilor respective, prevederile normativului nu sunt obligatorii. La acestea se asigură
 
măsurile de siguranţă la foc stabilite de organele proprii de specialitate ale acestora, aprobate de
 
conducătorii structurilor respective.
 
 
1.1.6.
Măsurile de siguranţă la foc ale construcţiilor trebuie să îndeplinească criteriile şinivelele de performanţă prevăzute în normativ, stabilindu-se de la caz la caz, echiparea şi dotarea
 
necesară cu mijloace şi instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor, precum şi componenţa
 
şi dotarea serviciului de pompieri în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, tipulconstrucţiei, destinaţie şi mărime, riscuri şi pericole de incendiu, amplasare şi timpi operativi de
 
intervenţie a serviciilor de pompieri, densitatea sarcinii termice, rezistenţa şi stabilitatea
 
construcţiei în caz de incendiu, precum şi scenariile de siguranţă la foc.
 
 
1.1.7.
Pentru îndeplinirea criteriilor şi nivelurilor de performanţă prevăzute în normativ, se vor 
 
utiliza materiale şi elemente de construcţii şi instalaţii pentru care sunt efectuate determinări
 
funcţionale şi de comportare la foc (clase de combustibilitate, rezistenţe lafoc, propagare flacără,
 
etc).
 1.1.8.
Prevederile prezentului normativ, tratează condiţiile şi nivelele de performanţă specificesiguranţei la foc a construcţiilor din categoria C de importanţă şi cu destinaţii curente (civile, de
 
 producţie şi/sau depozitare, mixte), proiectate şi realizate din materiale de construcţii tradiţionale
 
(lemn, metal, beton, piatră, ceramică, sticlă). Pentru construcţiile din categoriile de importanţă A
 
şi B se vor stabili şi asigura măsuri suplimentare de siguranţă la foc. Materialele şi elementele
 
noi de construcţii şi instalaţii, produse în ţară sau importate se utilizează în conformitate cu
 
 prevederile agrementeiortehnice ale acestora, emise potrivit legii.
 
 
1.2. TERMINOLOGIE, CLASIFICĂRI1.2.1 Acoperiş
- parte a construcţiei care o închide faţă de exterior, peste ultimul nivel
 
construit. Poate fi tip terasă sau cu şarpantă.
 
 
1.2.2. Arie
(construită şi desfăşurată) - suprafaţă orizontală a construcţiei, delimitată de
 
elemente perimetrale. Aria construită (Ac) este delimitată de feţele exterioare ale pereţilor de
 
închidere perimetrali la nivelul soclului (planul de contact cu terenul), iar aria desfăşurată (Ad) a
 
unei construcţii reprezintă suma ariilor construite a tuturor nivelurilor acesteia, subterane şisupraterane, delimitate de feţele exterioare ale pereţilor de închidere perimetrali ai fiecărui nivel.
 
 
1.2.3. Atrium (patio, curte de lumină)
- incintă închisă din interiorul unei construcţii, delimitată
 
 pe una sau mai multe laturi de cel puţin patru niveluri ale construcţiei.Atriumurile pot fi acoperite sau neacoperite.
 1.2.4. Clapetă antifoc
- dispozitiv de închidere (obturare) rezistent la foc, montat pe tubulatura
 
de ventilare care străpunge un element de construcţie antifoc sau rezistent la foc (în poziţie
 
normal deschisă şi prevăzută cu acţionare automată şi manualăîn caz de incendiu).
 
 
1.2.5. Clădire înaltă
- construcţie civilă (publică) supraterană, la care pardoseala ultimuluinivel folosibil este situată la peste 28 m faţă de terenul (carosabilul adiacent) accesibil
 
autovehiculelor de intervenţie a pompierilor pe cel puţin două laturi ale clădirii.
 
Atunci când ultimele niveluri sunt locuinţe de tip duplex sau triplex se ia în considerare
 
numai nivelul de acces din circulaţiile comune orizontale ale clădirii.
 
 Nu sunt considerate clădiri înalte:construcţiile care nu sunt destinate să adăpostească oameni;• clădirile civile (publice) la care deasupra nivelului limită se află un singur nivel ce ocupămaximum 50% din aria construită a clădirii şi cuprinde numai încăperi pentru maşini aleascensoarelor, spaţii tehnice aferente construcţiei, circulaţii funcţionale;clădiri civile (publice) nominalizate în normativ.
 1.2.6. Clădire foarte înaltă
- construcţie civilă (publică) la care pardoseala ultimului nivel
 
folosit este situată ia înălţimea de 45 m, sau mai mult, măsurată conform art. 1.2.5.
 
 
1.2.7. Clasa de combustibilitate
- caracteristică a unui material sau element, exprimată prin
 
nivelul parametrilor specifici, determinaţi în urma unorîncercărî standardizate.
 
 
1.2.8. Combustibilitatea materialelor şi elementelor de construcţii -
 
 
Capacitatea acestora de a se aprinde şi arde în continuare, contribuind la creşterea cantităţii de
 
căldură dezvoltată de incendiu.
 1.2.8.1.
In funcţie de comportarea la foc, materialele şi elementele de construcţii, pot fiincombustibile C0 (CA1) sau combustibile. Materialele şi elementele de construcţie combustibile
 
se clasifică în clasele de combustibilitate:•C1 (CA2a)-practic neinflamabile;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->