Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ὁ Σωτήρ • 15 Ἀπριλίου 2013, τ. 2065

Ὁ Σωτήρ • 15 Ἀπριλίου 2013, τ. 2065

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
-
-

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Apr 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
Ἔτος
54
ο
- 15
Ἀπριλίου
2013
Τεῦχος
2065
ΟΡΘΟΔΟΞΟ
 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 
ΟΡΓΑΝΟ
 
ΟΜΩΝΥΜΟΥ 
 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
 
ΘΕΟΛΟΓΩΝ
« I Πατὴρ πέσταλκε τὸν ἱὸνΣωτῆρα τοῦ κόσμου»( 8ωάν. δ 14)«Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθαύριον 8ησοῦν ριστόν»(Φιλιπ. γ 20)
 
« I ΠαΣ«Σωτρα ἀπεκδεχόμεθαύριον 8ησοῦν ριστόν»(Φιλιπ. γ 20)
«
 Θεοῦ
 
δύναμις
 
 καὶ
 
 Θεοῦ
 
σοφία 
»
 Φ
 
θάσαμε στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑ-βδομάδα τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίουμας. Ἂς μεταφερθοῦμε λοιπὸν νο-ερῶς ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς Ἱερουσαλὴμκαὶ ἂς ἀνεβοῦμε στὸν φρικτὸ Γολγοθᾶ.Καὶ ἐκεῖ, στὸ σκοτάδι ποὺ κάλυψε τὴγῆ, ἂς δοῦμε διὰ τοῦ φωτὸς τῆς πίστε-ως τὴ θεία εὐσπλαχνία, ποὺ ὑπερβαίνεικάθε ἀνθρώπινη ἔννοια. Ἂς ἀτενίσουμετὴ Ζωή μας νὰ κρέμεται μπροστὰ στὰμάτια μας, τὸν Σωτήρα μας νὰ ἀναδέ-χεται ἑκουσίως τὸν ἐπονείδιστο θάνατοτοῦ Σταυροῦ. Ἡ θυσία ὅμως ἐκείνη δὲνμαρτυρεῖ ἐσχάτη ἀδυναμία ἀλλὰ μέγιστοθαῦμα, ἔργο θείας παντοδυναμίας καὶ ὑ-ψίστης σοφίας τοῦ Θεοῦ. Τὸ διδάσκει ὁἀπόστολος Παῦλος: «Ἡμεῖς κηρύσσομενΧριστὸν ἐσταυρωμένον... Θεοῦ δύναμινκαὶ Θεοῦ σοφίαν» (Α΄ Κορ. α΄ 23, 24).Τὸ νὰ θαυματουργεῖ ὁ ΘεάνθρωποςΚύριος δὲν εἶναι καθόλου παράδοξο.Ἀλλὰ τὸ νὰ πάσχει καὶ νὰ ἀποθνήσκειπροξενεῖ ἀπορία καὶ μεγάλη ἔκπληξη. Ἐμᾶς τοὺς πιστοὺς ὅμως σταυρικὸςθάνατος τοῦ Κυρίου μᾶς στερεώνει πε-ρισσότερο στὴν πίστη καὶ αὐξάνει τὴνἀγάπη μας πρὸς τὸ θεανδρικὸ πρόσω-πό Του. Διότι διὰ τοῦ σωτηρίου Του Πά-θους καὶ τοῦ ἐξιλαστικοῦ Του θανάτουἰσχυροποιεῖ τὴν πίστη μας ὅτι «ἀληθῶςΘεοῦ ἐστιν υἱός» (πρβλ. Ματθ. κζ΄ 54).Διότι ἄνθρωπος ποὺ ἀποθνήσκει,ἀφοῦ προεῖπε λεπτομερῶς ὅσα ἐπρό-κειτο νὰ Τοῦ συμβοῦν· πρόσωπο ποὺἀποθνήσκει κάνοντας θαύματα καὶ φα-νερώνοντας ὅτι στὸν θάνατό Του ὑπάρ-χει κάτι τὸ ἔκτακτο καὶ ὑπερφυσικό·Αὐτὸς ὁ Ὁποῖος μὲ θάνατο ἐπονείδιστοφθάνει στὴν ὕψιστη δόξα, κατακτᾶ τὴνοἰκουμένη καὶ θριαμβεύει κατὰ τοῦ θανά-
 
Ὁ  Ἐ σ τ α υ  ρ ω  μ έ ν ο ς 
 
170
Α
ΡΙΘ
.
2065
,
15
Α
ΠΡΙΛΙΟΥ
2013
του καὶ τῆς ἁμαρτίας, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναιἁπλὸς ἄνθρωπος. Εἶναι Θεάνθρωπος,ποὺ ἀποδεικνύει πανηγυρικὰ ὅτι εἶναι«δύναμις Θεοῦ», ἡ ὁποία ἀναγεννᾶ καὶἁγιάζει, καὶ «Θεοῦ σοφία», ἡ ὁποία συγ-κιρνᾶ κατὰ τρόπο θαυμαστὸ τὴ δικαιοσύ-νη καὶ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριός μας ὁμιλεγιὰ τὰ παθήματάΤου πρὶν ἀπὸ τὸ Πάθος Του σὰν νὰ πε-ριγράφει γεγονότα τετελεσμένα. Προλέ-γει τὸν δόλο τοῦ Ἰούδα, τὴν ὥρα τῆς προ-δοσίας, τὴ μαστίγωση, τοὺς ἐμπτυσμούς,τὸν Σταυρὸ καὶ τὸν θάνατο, τὴν ταφὴ καὶτὴν τριήμερή Του ἔγερση. Καὶ ἀποθνή-σκοντας ἀναφωνεῖ τὸ «τετέλεσται», βε-βαιώνοντας μὲ τὴ θριαμβευτικὴ αὐτὴκραυγὴ ὅτι ἔγιναν ὅλα ὅσα προεῖπε.Ἀποθνήσκει θαυματουργώντας! Ὅταντὸ ἄχραντο σῶμα Του ὑψώθηκε στὸΣταυρό, φόβος καὶ φρίκη κατέλαβε ὅλητὴν κτίση. Σκοτάδι βαθὺ κάλυψε ἐπὶ τρεῖςὧρες ὅλη τὴ γῆ. Ὁ ἥλιος συνέστειλε τὶςἀκτίνες του καὶ κρύφτηκε, διότι δὲν ἄντε-χε νὰ ὑποφέρει τὸ Πάθος τοῦ Κτίστη του. Ὁ οὐρανός, παρ’ ὅλον ὅτι ἦταν καταμε-σήμερο, φοροῦσε στολὴ πένθιμη. Ἡ γῆσειόταν. Καὶ πενθοῦσα κτυποῦσε τρόποντινὰ τὰ στήθη της σχίζοντας τὶς πέτρες,ἀνοίγοντας μνήματα καὶ δίνοντας πίσωνεκρούς. Ὁ ναὸς τῶν Ἰουδαίων, βλέπον-τας τὴν θεομάχο αὐθάδεια τοῦ χριστοκτό-νου λαοῦ, ἔσχιζε σὰν χιτώνα τὸ καταπέ-τασμά του, δηλώνοντας ἐπίσημα ὅτι τε-λείωσε πλέον ἡ περίοδος τοῦ νόμου τῆςΠαλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἄνοιγε στὸ ἑξῆς ὁνόμος τῆς ἀγάπης τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ὅλα αὐτὰ ἦσαν καταφανὴ δείγματα ὅτιπάνω στὸ Σταυρὸ δὲν κρεμόταν ἁπλὸςἄνθρωπος, ἀλλὰ ὁ Κύριος ἡμῶν ἸησοῦςΧριστός, ποὺ εἶναι «Θεοῦ δύναμις καὶΘεοῦ σοφία». Ποῦ καὶ πότε συναντοῦμεθρίαμβο διὰ θανάτου; Διότι στὸν θάνατο,ἐκεῖ ὅπου συντρίβεται ἡ δόξα τοῦ κόσμουκαὶ ἡ δύναμη τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ἐκεῖ καταδεικνύεται πανηγυρικὰ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀκτινοβολεῖται ἡ δύναμη καὶ ἡ σοφία τοῦΚυρίου Ἰησοῦ. Ἀπὸ τὸν ἀτιμωτικὸ θάνα-το τοῦ Σταυροῦ ὁ Κύριος ἀνέρχεται στὴνὕψιστη δόξα Του. Δοξάζεται ὡς Θεὸς ἀπὸτὶς οὐράνιες δυνάμεις, ἐνῶ κάτω φρίττουνοἱ πυλωροὶ τοῦ Ἅδη καθὼς Τὸν βλέπουννὰ κατεβαίνει ἔνδοξος καὶ κραταιὸς θρι-αμβευτὴς νικώντας τὸν θάνατο. Ἐνῶ ταυ-τόχρονα θριαμβεύει ἐπὶ τῆς γῆς, στὶς καρ-διὲς ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων. Ὅλοι δὲ ὅσοι ἀπολαμβάνουν τὴ σω-τηρία χάρη στὴ σταυρική Του θυσία κη-ρύττουν τὸν διὰ Σταυροῦ θάνατο τοῦΘεανθρώπου ὡς ἔργο τῆς παντοκρατο-ρικῆς Του δυνάμεως, ὡς ἔργο τῆς ἄπει-ρης σοφίας Του. Διότι ἐλευθερώθηκανἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἀναγεννήθηκαν, δικαι-ώθηκαν, ἁγιάζονται καθημερινὰ καὶ μὲ τὴβοήθεια τῆς θείας Χάριτος καὶ τὸν προ-σωπικό τους ἀγώνα προσβλέπουν καὶἀναμένουν τὴ δόξα τῆς ἀτελεύτητης αἰω-νιότητος.Πόση εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε στὸ Σω-τήρα καὶ Λυτρωτή μας! Ἀλίμονο ὅμως! Δι-ότι ὑπάρχουν καὶ σήμερα ἄνθρωποι οἱὁποῖοι δὲν συγκινοῦνται ἀπὸ τὴν ἄπειρηἀγάπη τῆς θείας παντοδυναμίας καὶ σο-φίας! Ὅλη ἡ κτίση «ἀλλοιοῦται φόβῳ»στὴ θέα τοῦ Ἐσταυρωμένου, ἡ γῆ σείεταισυθέμελα, λίθοι σχίζονται, μνήματα ἀνοί-γονται, ληστὴς κράζει τὸ «Μνήσθητί μου»,εἰδωλολάτρης ἑκατόνταρχος κηρύττει ὅτιὁ κρεμάμενος στὸ Σταυρὸ εἶναι Υἱὸς Θε-οῦ, οἱ ἴδιοι οἱ σταυρωτές Του ἐπιστρέ-φουν στὴν ἁγία Πόλη κτυπώντας τὰ στή-θη τους· καὶ ὅμως συνεχίζουν νὰ ὑπάρ-χουν ἄνθρωποι ποὺ μένουν ἀδιάφοροι,ἀσυγκίνητοι, ψυχροὶ θεατὲς μπροστὰστὴ θεία παντοδυναμία. Καὶ τὸ τραγικότε-ρο γι’ αὐτούς, τολμοῦν νὰ πολεμοῦν τὸνἐσταυρωμένο Σωτήρα τοῦ κόσμου. Ἀλλὰ«πρὸς κέντρα λακτίζουν» (βλ. Πράξ. κς΄14). Διότι πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία Ἐκεί-νου ὁ Ὁποῖος εἶναι «Θεοῦ δύναμις καὶΘεοῦ σοφία».
 
1. Πρὸς τὸ ἑκούσιονΠάθος
 Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χρι-στὸς καὶ οἱ μαθητές Τουβαδίζουν στὸ δρόμο γιὰτὰ Ἱεροσόλυμα. Ἡ πο-ρεία αὐτὴ ὅμως δὲν εἶναισυνηθισμένο ταξίδι. Εἶναιπορεία πρὸς τὸ Πάθος,τὸ μαρτύριο καὶ τὸ θάνα-το. Ἄλλωστε ὁ Θεάνθρω-πος εἶχε προειδοποιήσειτοὺς μαθητές Του. Εἶχεπροείπει γενικῶς ὅτι θὰπαραδοθεῖ στὰ χέρια τῶνἀνθρώπων (Μάρκ. θ΄ 31).Τώρα καθορίζει συγ κε-κριμένα ὅτι θὰ παραδο-θεῖ στοὺς Ἰουδαίους ἄρ-χοντες κι αὐτοὶ θὰ Τὸνκαταδικάσουν σὲ θάνα-το καὶ θὰ Τὸν παραδώ-σουν στοὺς εἰδωλολά-τρες στρατιῶτες τῆς Ρώ-μης: «Ἰδοὺ ἀναβαίνομενεἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸςτοῦ ἀνθρώπου παραδο-
Π ΠΣ ΠΘΣ
 
Γ
Γ
Λ
  
 
 
 
 
 
Γ
Γ 
 
Λ 
 
 
 
Ἀλεξάνδρας βασιλίσσης,ναστασίου Ἀντιοχείας Ἦχος πλ. α΄ - Ἑωθινὸν Β΄
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ἑβρ. θ΄ 11-14
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Μάρκ. ι΄ 32-45
Κ
ΥΡΙΑΚΗ
21
 
Α
ΠΡΙΛΙΟΥ
(Ε΄ Νηστειῶν)Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας
t
 
καιρῷ
 
ἐκείνῳ
,
παραλαμβάνει
 
 
᾿Ιησοῦς 
 
τοὺς 
 
δώδε
-
κα
 
μαθητὰς 
 
αὐτοῦ
 
καὶ
 
ἤρξατο
 
αὐτοῖς 
 
 λέγειν
 
τὰ
 
μέλ 
 -
 λοντα
 
αὐτῷ
 
συμβαίνειν
,
ὅτι
 
ἰδοὺ
 
ἀναβαίνομεν
 
εἰς 
 
῾Ιε
-
ροσόλυμα
 
καὶ
 
 
υἱὸς 
 
τοῦ
 
ἀνθρώπου
 
παραδοθήσεται
 
τοῖς 
 
ἀρχιερεῦσι
 
καὶ
 
 γραμματεῦσι
,
καὶ
 
κατακρινοῦσιν
 
αὐ
 
τὸν
 
θα
-
νάτῳ
 
καὶ
 
παραδώσουσιν
 
αὐτὸν
 
τοῖς 
 
ἔθνεσι
,
καὶ
 
ἐμπαίξου
-
σιν
 
αὐτῷ
 
καὶ
 
μαστιγώσουσιν
 
αὐτὸν
 
καὶ
 
ἐμπτύσουσιν
 
αὐ
 -
τῷ
 
καὶ
 
ἀποκτενοῦσιν
 
αὐτόν
,
καὶ
 
τῇ
 
τρίτῃ
 
ἡμέρᾳ
 
ἀναστή
-
σεται
.
Καὶ
 
προσπορεύονται
 
αὐτῷ
 
᾿Ιάκωβος 
 
καὶ
 
᾿Ιωάννης 
 
υἱοὶ
 
Ζεβεδαίου
 
 λέγοντες·
 
διδάσκαλε
,
θέλομεν
 
ἵνα
 
 
ἐὰν
 
αἰ
 -
τήσωμεν
 
ποιήσῃς 
 
ἡμῖν
.
 
δὲ
 
εἶπεν
 
αὐτοῖς·
 
τί
 
θέλετε
 
ποι
 
-
σαί
 
με
 
ὑμῖν
;
οἱ
 
δὲ
 
εἶπον
 
αὐτῷ·
 
δὸς 
 
ἡμῖν
 
ἵνα
 
εἷς 
 
ἐκ
 
δεξιῶν
 
σου
 
καὶ
 
εἷς 
 
ἐξ
 
εὐωνύμων
 
σου
 
καθίσωμεν
 
ἐν
 
τῇ
 
δόξῃ
 
σου
.
 
δὲ
 
᾿Ιησοῦς 
 
εἶπεν
 
αὐτοῖς·
 
οὐκ
 
οἴδατε
 
τί
 
αἰτεῖσθε
.
δύνασθε
 
πιεῖν
 
τὸ
 
ποτήριον
 
 
ἐγὼ
 
πίνω
,
καὶ
 
τὸ
 
βάπτισμα
 
 
ἐγὼ
 
βα
 
πτίζομαι
 
βαπτισθῆναι
;
οἱ
 
δὲ
 
εἶπον
 
αὐτῷ·
 
δυνάμεθα
.
 
δὲ
 
᾿Ιησοῦς 
 
εἶπεν
 
αὐτοῖς·
 
τὸ
 
μὲν
 
ποτήριον
 
 
ἐγὼ
 
πίνω
 
πίε
-
σθε
,
καὶ
 
τὸ
 
βάπτισμα
 
 
ἐγὼ
 
βαπτίζομαι
 
βαπτισθήσεσθε·
 
τὸ
 
δὲ
 
καθίσαι
 
ἐκ
 
δεξιῶν
 
μου
 
καὶ
 
ἐξ
 
εὐωνύμων
 
οὐκ
 
ἔστιν
 
ἐμὸν
 
δοῦναι
,
ἀλλ᾿
 
οἷς 
 
ἡτοίμασται
.
καὶ
 
ἀκούσαντες 
 
οἱ
 
δέ
 -
κα
 
ἤρξαντο
 
ἀγανακτεῖν
 
περὶ
 
᾿Ιακώβου
 
καὶ
 
᾿Ιωάννου
.
 
δὲ᾿Ιησοῦς 
 
προσκαλεσάμενος 
 
αὐτοὺς 
 
 λέγει
 
αὐτοῖς·
 
οἴδατε
 
ὅτι
 
οἱ
 
δοκοῦντες 
 
ἄρχειν
 
τῶν
 
ἐθνῶν
 
κατακυριεύουσιν
 
αὐ
-
τῶν
 
καὶ
 
οἱ
 
μεγάλοι
 
αὐτῶν
 
κατεξουσιάζουσιν
 
αὐτῶν·
 
οὐχ 
 
οὕτω
 
δὲ
 
ἔσται
 
ἐν
 
ὑμῖν
,
ἀλλ᾿
 
ὃς 
 
ἐὰν
 
θέλῃ
 
 γενέσθαι
 
μέγας 
 
ἐν
 
ὑμῖν
,
ἔσται
 
ὑμῶν
 
διάκονος 
,
καὶ
 
ὃς 
 
ἐὰν
 
θέλῃ
 
ὑμῶν
 
 γενέσθαι
 
πρῶτος 
,
ἔσται
 
πάντων
 
δοῦλος·
 
καὶ
 
 γὰρ
 
 
υἱὸς 
 
τοῦ
 
ἀνθρώπου
 
οὐκ
 
ἦλθε
 
διακονηθῆναι
,
ἀλλὰ
 
διακονῆσαι
,
καὶ
 
δοῦναι
 
τὴν
 
ψυχὴν
 
αὐτοῦ
 
 λύτρον
 
ἀντὶ
 
πολλῶν
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->