Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Konturek - Układ nerwowy

Konturek - Układ nerwowy

Ratings: (0)|Views: 274 |Likes:
Published by mahoutsukai9662

More info:

Published by: mahoutsukai9662 on Apr 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

 
 © Copyright by $ta
ś
1
ciowy7.
gania – odruchscyzorykowy9.Mechanizmy i struktury odpowiedzialne zanapi
ę
cie mi
ęś
niowe10.Napi
ę
cie mi
ęś
niowe w stanach patologicznych11.Rdze
ń
ł
ł
ł
ę
puj
cy23.Uk 
ł
ę
puj
ł
ł
45.Uczenie46.
ł
ę
ą
ł
ci59.Pr 
ł
czulny63.Uk 
ł
ł
 
 © Copyright by $ta
ś
2
Glej wCSN
¨
makroglej – z
ektodermy
·
astrocyty
·
oligodendrocyty
·
ependymocyty
¨
mikroglej – z
mezodermy
·
mikrocytyAstrocyty:
§
w
istocie szarej
§
dziel
ą
si
ę
na w
ł
ókniste i protoplazmatyczne
§
liczne wypustki
à
stopki naczyniowe
§
tworz
ą
barier 
ę
krew-mózg (BBB)
§
tworz
ą
blizny glejowe
§
regulacja sk 
ł
adu p
ł
ynu tkankowego
§
od
ż
ywianie neuronów – po
ś
rednicz
ą
w wymianie produktów przemiany materii mi
ę
dzy krwi
ą
aneuronami, czyli spe
ł
niaj
ą
wa
żną
funkcje od
ż
ywcz
ą
§
recyrkulacja neuromediatorów
§
wytwarzaj
ą
czynniki troficzne pobudzaj
ą
ce i u
ł
atwiaj
ą
ce wzrost neuronów (fibronektyna, laminina)
§
gromadz
ą
równie
ż
aminokwasy:
glutaminiany i aspraginiany,
które uwalniane na zako
ń
czeniachneuronów stanowi
ą
przeka
ź
niki synaptyczne (np. GABA)
§
recyrkulacja neuromediatorów (GABA, GLICYNA)
§
wychwyt K+
§
w czasie regeneracji astrocyty zaktywowane przez czynniki uszkadzaj
ą
ce wytwarzaj
ą
bia
ł
kaniezb
ę
dne do tego procesu oraz wydzielaj
ą
interferon
γ
i
transformuj
ą
cy czynnik wzrostu
β
(TGF-
β
)
Oligodendrocyty:
§
w substancji bia
ł
ej
§
maj
ą
niewiele wypustek 
§
wypustki owijaj
ą
si
ę
wokó
ł
aksonu
à
os
ł
onka mielinowa wokó
ł
aksonów w CSN
§
podpora istoty bia
ł
ej
§
tworz
ą
sznury, p
ę
czki i szlaki istoty bia
ł
ejEpendymocyty:
§
tworz
ą
nab
ł
onek wy
ś
cielaj
ą
cy:
·
komory mózgowe
·
kana
ł
rdzenia kr 
ę
gowego
·
sploty naczyniówkowe komór bocznych, komory III, komory IV
§
uczestnicz
ą
w wytwarzaniu p
ł
ynu mózgowo – rdzeniowego
§
posiadaj
ą
liczne mikrokosmki
§
po
łą
czone
ś
cis
ł
ymi z
łą
czamiMikrocyty:
§
w s
ą
siedztwie naczy
ń
w
ł
osowatych
§
to forma osiad
ł
ych makrofagów tkankowych
§
posiadaj
ą
zdolno
ść
poruszania si
ę
i wch
ł
aniania obcych substancji
à
funkcja obronna
§
fagocytoza, chemotaksja, diapedeza
§
produkcja NGF
§
produkcja: IL-1, IL-6, TNFalfa,
§
odpowiadaj
ą
za procesy naprawcze
§
nale
ż
y do uk 
ł
adu komórek prezentuj
ą
cych antygeny (APC)wró
 
 © Copyright by $ta
ś
3
Bariera krew – mózg (BBB – brain-blood barier)
§
pokrywa
85-90% naczy
ń
w CSN
§
sk 
ł
ada si
ę
z 3 cz
ęś
ci:
·
wypustki stopowate astrocytów
·
ona podstawna
·
komórki
ś
ródb
ł
onka
§
przepuszczalno
ść
BBB
·
ł
atwo przepuszczalna
¨
tlen
¨
CO2
¨
Alkohol
¨
Sterydy
¨
T3, T4
¨
Leki lipofilne
¨
Ogólnie zwi
ą
zki rozpuszczalne w lipidach
§
Wiele
ś
rodków ogólnie znieczulaj
ą
cych, nie docieraj
ą
do wewn
ę
trznego
ś
rodowiskamózgu na zasadzie prostej dyfuzji lub pinocytozy.
·
Trudno przepuszczalna
¨
H+
¨
Mg2+
¨
Ca2+
¨
Na+
¨
Cl-
¨
HPO3-
·
Prawie nieprzepuszczalna
¨
Bia
ł
ka
¨
Sole
żół
ciowe
¨
Bilirubina
¨
Aminokwasy
¨
Aminy katecholowe
§
Miejsca o zmniejszonej BBB
·
Ś
ciany komory III
·
Dno komory IV
·
Podwzgórze
·
Guz popielaty
·
Lejek 
·
Pólko najdalsze
§
Rola BBB
·
Izolacja mózgowia przed substancjami egzo i endogennymi
·
Utrzymanie sta
ł
ego
ś
rodowiska p
ł
ynu tkankowego CSN
·
Utrzymanie sta
ł
ego sk 
ł
adu jonowego
à
modyfikacja pobudliwo
ś
ci
·
Funkcja komunikacyjna CSN – krew
·
Izolacja antygenów CSNwró

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->