Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thuyet Minh TT Khung ZAMIL - 1

Thuyet Minh TT Khung ZAMIL - 1

Ratings: (0)|Views: 57|Likes:
Published by Kevin Ht

More info:

Published by: Kevin Ht on Apr 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
 TÝNH TO¸N Vµ THIÕT KÕ KÕT CÊU KHUNG zamil
A.ThiÕt kÕ xµ gå m¸i.
-HÖ thèng m¸i thiÕt kÕ lµ m¸i nhÑ. T¶i träng t¸c dông lªnxµ gå m¸i gåm t¶i träng do c¸c líp m¸i truyÒn xuèng, vµchÞu c¸c ho¹t t¶i söa ch÷a m¸i khi m¸i h háng hoÆc khi m¸i®îc b¶o dìng
+ CÊu t¹o m¸i bao gåm c¸c líp:
Líp bao che b»ng líp t«n sãng dµy 0,7mm.
I.
c¸c lo¹i t¶i t¸c dông lªn xµ gå
.
1.
TÜnh t¶i 
.
-nh t¶i do c¸c líp m¸i trun xuèng:+ Líp bao che:http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net1
 
+ TÜnh t¶i m¸i do träng lîng kÕt cÊu m¸i truyÒn xuèng ®îctÝnh to¸n vµ thµnh lËp b¶ng díi ®©y:
C¸c líp vËtliÖuHÖ sè tincËyGi¸ trÞt/chuÈnKg/m
2
Gi¸ trÞtÝnh to¸nKg/m
2
Líp t«n mói1,051515,75
2.Ho¹t t¶i.
Ho¹t t¶i söa ch÷a khi m¸i bÞ h háng ®îc lÊy theo TCVN2737-1995 cã trÞ sè tiªu chuÈn: P
tc
=30kg/cm
2
.Ho¹t t¶i tÝnh to¸n ®îc lÊy víi hÖ sè tin cËy n=1,3
P
tt
=P
tc
.n=30.1,3=39kg/m
2
.
II.
 ThiÕt kÕ xµ gå
.
-Tríc hÕt chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå lµ 1,5 m. Víim¸i cã ®é dèc lµ 15% th× m¸i t¹o víi ph¬ng ngang mét gãc
α
=8,53
o
.V× thÕ xµ gå lµ cÊu kiÖn chÞu uèn xiªn. trêng hîp xµ gågÆp nguy hiÓm nhÊt lµ tæng c¶ tÜnh t¶i vµ ho¹t t¶i cïng t¸cdông.Dùa vµo b¶ng trªn ta x¸c ®Þnh ®îc t¶i träng tÝnh to¸n t¸cdông lªn xµ gå:q
tt
=15,75+39=54,75 kg/m
2
.q
tc
=15+30=45kg/m
2
.§Ó tÝnh to¸n néi lùc lªn xµ gå ta coi xµ gå lµm viÖc nhdÇm ®¬n gi¶n mµ gèi tùa lµ xµ ngang. T¶i träng ph©n bè ®Òu lªn xµ gå:http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net2
 
Q
tt
=q
tt
.a
(víi a
lµ bíc xµ gå hay lµ kho¶ng c¸ch gi÷ac¸c xµ gå).Q
tt
=54,75.1,5=82,125 kg/mQ
tc
=45.1,5=67,5 kg/m.Xµ gå chÞu uèn xiªn theo hai ph¬ng x-x; y-y. víi gãcnghiªng
α
=8,53
o
. Ta tÝnh to¸n c¸c t¶i träng t¸c dông theohai ph¬ng x vµ y nh sau:Q
ttx
=Q
tt
.sin
α
=82,125.sin8,53
o
=12,18 kg/m.Q
tty
=Q
tt
.cos
α
=82,125.cos8,53
o
=81,21 kg/m.Q
tcx
=Q
tc
.sin
α
=67,5.sin8,53
o
=9,99 kg/m.Q
tcy
=Q
tc
.cos
α
=67,5.cos8,53=66,9 kg/m.
 TiÕt diÖn ®îc chän ph¶i ®¶m b¶o hai ®iÒu kiÖnsau:+ §iÒu kiÖn bÒn: øng suÊt lín nhÊt do t¸c dông ®ång thêicña hai m« men M
x
, M
y
do Q
x
Q
y
g©y ra theo hai ph¬ngtho¶ m·n ®iÒu kiÖn: 
RWMWM
yxxxyx
.γ +=σ+σ=σ
.+§iÒu kiÖn biÕn d¹ng: §é vâng cña xµ gå ph¶i ®¶m b¶okhong vît qu¸ ®é vâng cho phÐp trong quy ®Þnh thiÕt kÕkÕt cÊu thÐp.
Chän tiÕt diÖn xµ gå lµ tiÕt diÖn ch÷ Z (lµ lo¹i xµ gå ®îcchÕ t¹o tõ thÐp c¸n nguéi).http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->