Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ръководство за ръчна работа с тежести

Ръководство за ръчна работа с тежести

Ratings: (0)|Views: 126|Likes:
Published by Deyana Ilieva
Автори: Н. Драганова, Л. Минчева, В. Станчев
Автори: Н. Драганова, Л. Минчева, В. Станчев

More info:

Published by: Deyana Ilieva on Apr 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
1
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОНАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА, МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЯ И ХРАНЕНЕ
Р Ъ К О В О Д С Т В ОР Ъ К О В О Д С Т В ОР Ъ К О В О Д С Т В ОР Ъ К О В О Д С Т В ОЗ АЗ АЗ АЗ АР Ъ Ч Н А Р А Б О Т А С Т Е Ж Е С Т ИР Ъ Ч Н А Р А Б О Т А С Т Е Ж Е С Т ИР Ъ Ч Н А Р А Б О Т А С Т Е Ж Е С Т ИР Ъ Ч Н А Р А Б О Т А С Т Е Ж Е С Т И
Н. Драганова, Л.Н. Драганова, Л.Н. Драганова, Л.Н. Драганова, Л. Минчева, В. СтанчевМинчева, В. СтанчевМинчева, В. СтанчевМинчева, В. СтанчевС о ф и я, 2 0 0 2 г.С о ф и я, 2 0 0 2 г.С о ф и я, 2 0 0 2 г.С о ф и я, 2 0 0 2 г.
 
2
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
I . ВЪВЕДЕНИЕI . ВЪВЕДЕНИЕI . ВЪВЕДЕНИЕI . ВЪВЕДЕНИЕ 5II. УВРЕЖДАНИЯ НА МУ II. УВРЕЖДАНИЯ НА МУ II. УВРЕЖДАНИЯ НА МУ II. УВРЕЖДАНИЯ НА МУСКУЛНОСКУЛНОСКУЛНОСКУЛНО----СКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА ПСКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА ПСКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА ПСКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА ПРИ РАБОТАРИ РАБОТАРИ РАБОТАРИ РАБОТА 71. Структура и функция на мускулно-скелетната система 72. Мускулно-скелетни увреждания - видове, рискови фактори,разпространение 93. Мускулно-скелетни увреждания при ръчна работа с тежести 15III. РЪЧНА РАБОТА СIII. РЪЧНА РАБОТА СIII. РЪЧНА РАБОТА СIII. РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИТЕЖЕСТИТЕЖЕСТИТЕЖЕСТИ 171. Дефиниция, видове 172. Трудово-физиологична оценка на натоварването при ръчна работас тежести 18IV. ОЦЕНКА НА РИСКАIV. ОЦЕНКА НА РИСКАIV. ОЦЕНКА НА РИСКАIV. ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ РЪЧНА РАБОТА С ТПРИ РЪЧНА РАБОТА С ТПРИ РЪЧНА РАБОТА С ТПРИ РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИЕЖЕСТИЕЖЕСТИЕЖЕСТИ 201. Оценка на риска -участници, принципни подходи 202. Идентифициране на рисковите фактори при ръчна работа с тежести 242.1. Работна задача 252.2. Характеристики на тежестта 322.3. Условия на работа 352.4. Индивидуални особености 372.5. Други фактори (лични предпазни средства и работно облекло) 383. Оценка на риска при ръчна работа с тежести - подходи иметоди 40А. Системен подход за оценка на риска 40Б. Методи за оценка на риска при ръчна работа с тежести 433.1. Примерна схема за идентифициране на рисковите факторипри ръчна работа с тежести 433.2. Три стъпки за оценка на риска при ръчна работа с тежести 453.3. Примерна карта за оценка на риска при ръчна работа стежести(чеклист) 523.4. Метод на трите зони за оценка на риска при ръчна работас тежести 573.5. Количествен метод за определяне степента на риска при ръчнаработа с тежести 593.6. Метод за оценка на риска от болки и увреждания в областта накръста при ръчно вдигане на тежести (NIOSH, 1991) 643.7. Практически примери за оценка на риска при ръчна работа стежести 84
 
3
V. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСV. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСV. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСV. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ РЪЧНА РАБОТАКА ПРИ РЪЧНА РАБОТАКА ПРИ РЪЧНА РАБОТАКА ПРИ РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИС ТЕЖЕСТИС ТЕЖЕСТИС ТЕЖЕСТИ 901. Участници и организация на процеса на управление на риска 902. Правила за управление на рисковите фактори при ръчна работа стежести 912.1. Оптимизиране на работната задача 912.2. Оптимизиране на характеристиките на тежестта 942.3. Подобряване на условията на работа 952.4. Индивидуални особености 972.5. Изисквания за лични предпазни средства и специално работно облекло 972.6. Информация и обучение за правилата за безопасност и здраве иза добра техника при ръчна работа с тежести 982.7. Прилагане на помощни технически средства 102VI. ЛИТЕРАТУРАVI. ЛИТЕРАТУРАVI. ЛИТЕРАТУРАVI. ЛИТЕРАТУРА 104VII. ПРИЛОЖЕНИЯVII. ПРИЛОЖЕНИЯVII. ПРИЛОЖЕНИЯVII. ПРИЛОЖЕНИЯ1. Наредба N 16 за физиологични норми и правила за ръчна работа стежести(обн.,ДВ,бр.54/1999 г.) 1072. Списък на нормативни актове за позоваване при оценка на риска
 
приръчна работа с тежести 112

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->