Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Git Shabbos Friday 04.19.13

Git Shabbos Friday 04.19.13

Ratings: (0)|Views: 98|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2014

pdf

text

original

 
April 19 ‘13
-
1264
7:248:52 "
4:58 :6:10 :8:57 ”9:32 " "10:16 :10:40 " "12:54 :7:39
718.331.8463
:
718-388-7744
:
845-662-6122
:
011-972-2-5810-342
:
"
°69-°52°58-°37°55-°42°53-°45°54-°47°59-°49
To advertise call: 718.388.7744
Fax: 718.954.9788
Email: mail@gitmorgen.com
)(

:
)(

:

»¯³»¯·¿Á¿¸·¿¯ÆÇ´½¯±
~~~
Ȳ´Æ¸¯°±ǵ¿
°´¯
¼¶¶µÆ®¹¿¯¿Æ²¶
¯°¹°´¯
Ƶ¶²²-¹°½¿»ÆÅ¿±º±Å®-
¯°¹°´¯
 ¹¾¿µÆÀ¾²¶¹-²¶
¯°¹°´¯
°¹-²²½¶Å¯Ĵö¶²¹¹-²¶
¬Ã¯°´¯
°¹-®¾¯-¹Ä¹-²¶
¯°¹°´¯
ƶ¹-Ä¼®²-Å
¯°¹
À¿³»Á°Ǹ¯½¸°ÇÀÇÃ
°´¯
Å¿¯Å¿®½¿³-Åº±Å®-Ĵö
¯°¹
Ȳƴ½ÇÁ¿¸²³
«Å¬´Å¹¶¯«Ã
·±
¾-ů¹ÆÅ¿±
¬Ã¯»½·
" - "
6:15
" " ' " "
³»Å³³Ç°¶
± Ç ´ ° À ½ ¯ ¸ » ¸ ´ ´  ²
 
V  
N
 T
 E
 E
  R
A  
M  
B  
U  
A
N
C
 E
C
 O
  R
  P
  S
¸´¯ÇÁ¸¸¯Â»¸³
¾Á¿ÁµǸ½Æǯ·È¾µ¸´´Á±¿¯·º¯½ÇÁ¸¸¯ÇÁº¸µ·½´Æ³¶ÃȽ¼Á²À¸´Ç¯±¯·¿¯½
¾´¯
±¯·¿¸µÀÁ»ÁÃ¾²Á¾¸¯
 

¾¸¸»·¯³¾¯ÈÆ´¯
· ¿ ¸ ´ ´ Á ± ¾ ´ ¯ · Ã ¸ ´ Æ
 
$1595
 
with coupon additional $300 OFF!
 
535 Bedford
For reservation call:
718-782-7272
 
,6:00 , 4:30. 5 ",8:3710:45 10 " , "
164 Skillman St.
·Ç¯ÃÀ¯Ã
 
¾¸¸Æ
 
·È¸¿º¯¿
 
Ǹ¯
 
·¯³
:
¾¸´È
 
·Ã´Ç
 
¾¯²
?
¾´Ç¸½
 
¾¸¸Æ
 
ǽ´Á°
 
±
»
 
¾Ç¯Ã
 
´Å
" ' "
" "
718-977-5459
 
$50
: 
credit card accepted
 
     Y     H     K     S     E     R     V     I     C     E     S
 .      C      O      M
~
718.705.7174
 q ~
>
77 Wallabout St.
~
~>
2 Shinev Court
 q ~Æ~~
~>
1847 60th St.
 
3

 ~ r ~~~ r ~ r ~~
 q ~Æ q ~
´þºÁ»»²¸Â·²ºÆ·Ê}ĺû¾¶Ê½¸¶}Ã}¾¾·½¿»¾¶ÌÅ»·²ºÂ»»ÃÄ´Æ»·²Ä»¾»ÀýÆÄÈÂý´»µº»À¼»¸ÊÄ»ÊÆº»»Èýºþ¶Ľ¾Ä··»·ÊÆý¿»Â»ÂÀ¿»¾¶ÌÄ´»µÂÄ»»´Âþ»µ»»³»ÊÆÊĵ»²ÁµÄ»ºÂýÀÊĵÁÊÄ··Ãþ··ÁÄÀÄÂ»µ·ÈÁ´»»¾·È¾»··»¸Ãþ··}¶Ëɳ}ý³»¾·È¼»»²ÃÄÁ¾»»ºÊ»ÀÁÆþ¾ÊýÆɻʷÈº»»È²º»À¼»¸¸»²ò··´Â·Ê»ÃýĔĺÂýÃÄʺ»²Áý»·ÊÆÊĵÁ·ÆÊ»ÀÁÊĶÄÊĵÂýÁË»··ÈÊ»²ÁÉ»Ëº¾þ··Ä´ºþ¶»¸·²··ľ·ËÊĵº»À¿Ä¾³þÊĔýÁ»²Áû·ºËÄ´Âþºý¶Ä´¼»¸ºþ¶ÊĺÃÄ··ËÁ»»Àxº¾»»ÈÊĵ»¸»··»·ÂÄ´º»À¾»»··ÊĵÁ·²Êþ»ľ·Ë»µÁ³»·¶Âþľĵ»»À»µÅÊýµþµÃÄ»ÈýÉ»¾ĔýÄË»ÊÆĔþûÆþ¾·ÉÃ»µº´þ¸Çý¾ĔÁ»²¾´ÂýÀ³»¾·ÈÊĺ½þºµÃ·ÀÁºÊþ´Ä´¿Ä·ÆÁÄÀýÊ»µÁ»²µÂ»ÉÃþµÁ³»»ÊË»»²ºË»ÂÁÄÀÁÄÉýÅ»·²ºÉ·ÉĴû·Êýºþ¶}ÀÁ·²³·ºËÄÈÂý´»µÊýÆÄ»Èý·º»Ãý¸ý¸»²}Ãº}Àĺý³ºË»Â»··Á¾ÄºËʲÆº½»»¾¼»¸ÁÄÉ}Àx¼»²}¾¾·½¿»¾¶Ì}Á»²Á³»»ÊË»»²Á·²Êĵ»ÉÄË»µ»²Á·Æ¶¾·´Ãĺú¾Ä»µÁÊ»³·ÊĔ·ÈÊĺÃÄ··ËÁ»»ÀÁºþÊÄ´Áýµ³þ¶¼»²´Â·¸Ä¾ij¾Ä¸»µÁ·º·Èº}¶ÈÄ}Ä´Ê»²Á·²Áº½»¸Â»¶ľýÁ»²ÊÄ´þ¸¿»¾¶ÌÄÊÄ»»º»µº»ÀÃÂĻʻĔÃÉÄÄÂÄ˺·²··Ä´Á»»Àº¾»»ÈÊĵÊ»²³þ¶º²¶¾À»¶¿·È´Â·ÂÆþ¶º»Àº»»¶Â´Ä¾Ä´ÂýÊ»²º»Àº´»»¾Ä´»»³ÁÄÀþÂÃ}Êĺ½þºÊ»²Á³»ÊËĴ»»²Á·²º´¾þÆÄ´¼»Àºþ¶»¸xÁ¾Ä··Á´þ¸¿»¾¶Ì¿»»³Ì·¾ÆÌÄ´»µ}Ì·Ä»³ÉÄÊÄ»»¸Á»²µÂ»ÉÃþµÁ»¸Â»²Á³þ¶Á·²ÁºÄ³Ãþ··º»»¾Ä´Â·»ÄÊÄ»»º»µ¸ýºÉ·ÉĴû·Ê²ÁÄÀ¶Ä·Ë»ľÄÂËýÁºÄ³Ã»·²ÁºËÊ»³»·²¿Äµº³»·¾Ä´ĵÂÄÊĵÂÄËýÊÊij»²Á·²ÊÄ´»ºÃ»´Êĵ·È¸»³ÁÄÀ·ÂÄ´´Âý¾ºË»ÂÁ»·Ëºþ¶Êĺ»»··Á·²þµÁ·Æxýº½ýÀÄ´¼»¸ºþ¶}Ãwþ»ýÁÄ··Ä´ºÊþ··ºÂýÄ··»º»¸þĔ»µ¸»²ľ·ËÊĵÁ·ÆÃÄûÆþ»µ¾þÀý½þÂÁÆ·Ê¿»»³Å»·Êĵº»»ÈÄÈÊ·ÉýµÂ»ÉÃþµÁ³»»ÊË»»²ºÂýÂÄÀÊÄĔÁÄÀ·ÉÊij»Ê²ÁÄÉ}ÀÁ·²ÁË»ÂÄÊÄ´ÄÈÁ»»ÉÁþµÂ»ÉÃþµÁÄÀÄ·ÈÂþº½»¾´ÄÀÊÄÃþ··´Â·ÂÄÆÄÄË»ÊÆÊĺÊÄ··ÄÊ»²»¸º´»µÂÄx¿»¾¶ÌÁ´»¾»»¶¿Ä·ÆºÆýÊÉ¶¾·´ÃÁ´»µ¾ý··Ä´¿ÄµÁ´»·²»µº»ÀÁĸĴ¾þÀýÊĵ»··Á³þ¶Ê»Àx¾·ÉÃÁ»²

~

~
   
            ~  
    
7:00
  ~               
6:00
      ~
}¾¾·½¿»¾¶Ì}»»ÊµľýÁ»²¼þ··»µÁÄÀ·ÉÄ´ÊþÆ¸»²Ãþ··Ì·¾Ê·´ËÄÉĺ¾ÆýÊĴû·²»µÁ·ÆÊÄ»··Ä´Ľ»¾É»¾´»µÁÄÂĸºþ}¿²Ê´²ÊÆ¿»ÂÀ¸¶Á»³}¿Ä»²¿»Ê·¹³ĺ´»¾»»ºý³ľýÊýÆÁĴ·¾»»ºĔþÊĴ»¸Ä¾Ë¶Â·»¾²·ÀËÊx³¶À¾Ë}³¶
˺ÂÄʳÉʲÆ²Ê²³»xÂÊÄȾþ¶¾²É¸¹»Êx³¾²·ÀË}³¶
˺ÂÄʳ´Ê·³ÃÀý»¾»··»xÂ¾³Ä¾¼·Ê³Áʶ²³Ê¶Á³}»Ê²¿»»¹}³¶
¾Ê·´¶Æ÷¶»xÂÁ¶½³»»¾¾²ÊË»Êx³»³È»¾ÌÆÂ}³¶
˺ÂÄʳ¾²·»Ì»ÊÉ»xÂº¾Ä´ËÄÉÊý¾þµºÊĵ·¶Á·Æ¶ÂÌæÀýÁº¾ý¶ÊÄ´þºÁ´»È»»²ÁµÄ»ÁÄÀ·ÉÄ´Á·²¿»ÂÀ¸¶Á»³¿ÄµÁÄÀ·ÂÄ´¾»»ºÂýÁ³þ¶Ľ¾Ä··¿»Ê·¹³ľýÁ³þ¶³þ´·ÈÁ»²²³¶¿¾·Ä¾ÌÀ»»ÉÁÊɶ·
525 DEKALB AVE.
By Bedford and Skillman
347-770-9666
·ÃÁÈÁ±ÇÁµÁ»±¯ǯ¿·È¸¿¾Á¿ÁµǸ½  ¹¸´¯¹¯Ã¼Á²¾Á¿ÁÆǸ½ǯ¿ 
 
-
 
 ”
-
 
,
 
-
-
 
-
 
 ”
-
 
-
 
-
 
- ”
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
 
 
"
'
" - " "
"
," "
) .(
. 8 83 " " "
. 135
" " - " " "
 
. 193
" " - " " "
. .
" " - "
'
" "
. 27
" " - "
)(
"
. 131
" " - " " "
"
146 Middelton St. #3-B
"
-
" - " "" " "
,"
"
" - "
"
" "
" " " "" " - " " "
"
. 13
"
 
" - " " "
'
. 9 171
" " - "
"
"
. 143
"
'
" - " " "
. 171
" " - " " "
'
Penn St 44
" " - " "
'
'
. 654
" " - " "
'
"
. 131
" - " "
'
"
. 559
" " - "
"
" " "
. 609
"
"
" - " " "
 
198 Middelton St.
(union/throop)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->