Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8. Nowotwory - wiadomości ogólne ver1

8. Nowotwory - wiadomości ogólne ver1

Ratings: (0)|Views: 596 |Likes:
Published by mahoutsukai9662

More info:

Published by: mahoutsukai9662 on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

 
 © Copyright by $ta
ś
V1- 1 -
Nowotwory - podstawy
N
-
)
:
z
DDeeffiinniicc j jaa
·
nowotwór
(
neoplasma
)
·
nieprawid
ł
owa tkanka, która rozrasta si
ę
w nadmiarze i w sposób nieskoordynowany z tkankamiprawid
ł
owymi, przy czym nadmierna proliferacja utrzymuje si
ę
pomimo wyeliminowania czynnika, który j
ą
wywo
łał
;
·
nadmiernej proliferacji towarzysz
ą
zaburzenia ró
ż
nicowania komórek, jest ona bezcelowa i niekorzystna dlaorganizmu;
·
nowotwór do pewnego stopnia ro
ś
nie autonomicznie, chocia
ż
jego wzrost jest uzale
ż
niony od dop
ł
ywu krwii niekiedy od stymulacji hormonalnej;
·
nowotwór mo
ż
e powsta
ć
z ka
ż
dej tkanki, której kom. zachowa
ł
y zdolno
ść
do podzia
ł
ów;
ZZaabbuurrzzeenniiaawwzzrroossttuuoommóórreepprrzzyynnoowwoottwwoorraacchh
Hyperplasia
·
wzrost liczby komórek prawid
ł
owych
·
odwracalna
Metaplazja
·
zast
ą
pienie jednego typu komórek innym
 
 © Copyright by $ta
ś
V1- 2 -
Dysplazja
·
Dos
ł
ownie oznacza zaburzenie wzrostu.
·
Jest to stan przej
ś
ciowy pomi
ę
dzy rozrostem (hyperplazja) a nowotworem.
·
Wyst
ę
puje g
ł
ównie w nab
ł
onku i charakteryzuje si
ę
:
o
zaburzeniami (utrat
ą
) ró
ż
nicowania komórek (zmiany cytologiczne; utrata jednorodno
ś
ci komórek)
o
zaburzeniami(utrat
ą
) architektury.
·
Dysplastyczne komórki charakteryzuje:
o
Pleomorfizm (kszta
ł
tu, wielko
ś
ci, zabarwienia)
o
Hiperchromazja j
ą
der 
o
Zwi
ę
kszenie stosunku j
ą
drowo-cytoplazmatycznego
o
Zwi
ę
kszona aktywno
ść
mitotyczna
o
Anarchia architekturalna
·
Termin ten najlepiej opisuje zjawisko, w którym nab
ł
onek proliferuje (rozrasta si
ę
), tworz
ą
c obrazmikroskopowy tkanki nowotworowej rozrastaj
ą
cej si
ę
w prawid
ł
owych tkankach, lecz nie nacieka ich i niedaje przerzutów jak typowa tkanka nowotworowa
o
Nasilenie zmian dysplastycznych mo
ż
e by
ć
ż
ne:
§
W dysplazji ma
ł
ego stopnia zmiany wyst
ę
puj
ą
tylko w dolnej 1/3 cz
ęś
ci nab
ł
onka
§
W dysplazji du
ż
ego stopnia zmiany obejmuj
ą
wi
ę
kszo
ść
powierzchownych warstwnab
ł
onka
o
Zmiany dysplastyczne ma
ł
ego i
ś
redniego stopnia mog
ą
ulega
ć
regresji po usuni
ę
ciu czynnikaprzyczynowego. Prawdopodobie
ń
stwo,
ż
e dysplazja du
ż
ego stopnia przejdzie w raka jest du
ż
e,chocia
ż
nie mo
ż
na przewidzie
ć
w jakim okresie czasu
·
Cho
ć
w innym znaczeniu dysplazja okre
ś
la nieprawid
ł
owo
ś
ci budowy narz
ą
w i tkanek wynikaj
ą
ce zzaburzonego rozwoju w okresie prenatalnym (np. dysplazja stawu biodrowego) lub w postnatalnym (np.niektóre dysplazje gruczo
ł
u mlekowego).
Anaplazja
·
Anaplazja jest poj
ę
ciem u
ż
ywanym dla okre
ś
lenia prawie ca
ł
kowitej utraty morfologicznych cechcharakterystycznych dla tkanki dojrza
ł
ej.
·
W formie przymiotnikowej stanowi synonim du
ż
ej z
łoś
liwo
ś
ci i znacznego odró
ż
nicowania
·
Cechy
o
Pleomorfizm (ró
ż
ne kszta
ł
ty komórek, organelli)
o
Czasami utrata cech zró
ż
nicowania
§
zró
ż
nicowanie - odnosi si
ę
do stopnia, w jakim komórki mi
ąż
szowe nowotworuprzypominaj
ą
porównywalne prawid
ł
owe komórki zarówno morfologicznie, jak iczynno
ś
ciowo
§
nowotwór anaplastyczny
-
to tak nisko zró
ż
nicowany nowotwór,
ż
e nie mo
ż
na okre
ś
li
ć
 jego kierunku ró
ż
nicowania na podstawie badania w mikroskopie
ś
wietlnym
o
Hiperchromazja
o
Wzrost liczby mitoz (cz
ęś
ciowo nieprawid
ł
owych)
o
Obecna tylko w nowotworach z
łoś
liwych
o
Jest nieodwracalna
 
 © Copyright by $ta
ś
V1- 3 -
NNoowwoottwwoorryy
łł
aaggooddnnee
·
Nowotwór 
ł
agodny, niez
łoś
liwy (neoplasma benignum)
·
utworzony jest z tkanek zró
ż
nicowanych i dojrza
ł
ych, o budowie ma
ł
o odbiegaj
ą
cej od obrazuprawid
ł
owych tkanek.
·
Jest dobrze ograniczony, cz
ę
sto otorbiony, ro
ś
nie wolno, rozpr 
ęż
aj
ą
co (uciskaj
ą
c s
ą
siaduj
ą
ce tkanki), niedaje przerzutów,
·
Jest wyleczalny.
·
Jego szkodliwy wp
ł
yw na ustrój mo
ż
e by
ć
spowodowany wydzielaniem hormonu, krwawieniami, czy te
ż
zamkni
ę
ciem
ś
wiat
ł
a naczynia, uciskiem nerwu albo umiejscowieniem w wa
ż
nym dla
ż
ycia narz
ą
dzie np.sercu, rdzeniu kr 
ę
gowym
Pochodzenia nab
ł
onkowego:
o
gruczolak (
adenoma
)
 –
nowotwór 
ł
agodny wywodz
ą
cy si
ę
z nab
ł
onka gruczo
ł
owego
 –
to ograniczony nowotwór utworzony przez dysplastyczny nab
ł
onek gruczo
ł
owy (tworz
ą
cystruktury cewkowe lub brodawkowate)
·
tworzy uk 
ł
ady gruczo
ł
owe, ale niekoniecznie struktury gruczo
ł
owe
 –
w 90% wyst
ę
puje w jelicie grubym, rzadziej w
żołą
dku i jelicie cienkim
o
brodawczak (
papilloma
)
 –
ł
agodne nowotwory nab
ł
onkowe tworz
ą
ce mikroskopowo lub makroskopowo widocznepalczaste lub brodawkowate wypustki ponad powierzchni
ę
nab
ł
onka (skóry i b
ł
on
ś
luzowych uwypuklaj
ą
ce si
ę
ponad poziom okolicznych tkanek i maj
ą
ce nierówn
ą
powierzchni
ę
pokryt
ą
delikatnymi brodawkowatymi wypustkami)
o
torbielak (
cystoma
)
 –
zawiera torbiele czyli jamy patologiczne
·
o wy
ś
ció
ł
ce nab
ł
onkowej
à
prawdziwa
·
bez tej wy
ś
ció
ł
ki
à
rzekoma
o
torbielakogruczolak (
cystadenoma
)
 –
cechuje si
ę
rozrostami gruczolakowatymi z torbielami które mog
ą
zawiera
ć
tre
ść
surowicz
ą
lub
ś
luzowat
ą
 –
bardzo cz
ę
sto trzustka i jajnik 
o
torbielakogruczolak brodawkowaty (
cystadenoma papillare
)
 –
ł
agodne guzy nab
ł
onkowe, w których u
ł
ady papilarne wrastaj
ą
do przestrzenitorbielowatych
Pochodzenia mezenchymalnego
o
ókniak (
fibroma
 –
z kom. typu fibroblastów
o
mi
ęś
niak g
ł
adkokomórkowy (
leiomyoma
)
 –
z kom. mi
ęś
ni g
ł
adkich
o
chrz
ę
stniak (
chondroma
)
 –
z chrz
ą
stki
o
kostniak (
osteoma
)
 –
z osteoblastów
o
naczyniak (
haemanginoma
)
 –
z naczy
ń
krwiono
ś
nych
o
uszczak (
lipoma
)
 –
z tkanki t
ł
uszczowej

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->