Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19. Choroby serca ver1

19. Choroby serca ver1

Ratings:
(0)
|Views: 538|Likes:
Published by mahoutsukai9662

More info:

Published by: mahoutsukai9662 on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2015

pdf

text

original

 
 © Copyright by $ta
ś
V1- 1 -
Choroby serca
C
a
Ś
luzak (
myxoma
)
SSeerrcceewwpprroocceessiieessttaarrzzeenniiaassii
ęę
·
Zmiany te cz
ę
sto s
ą
stwierdzane podczas sekcji za
ż
ycia raczej rzadko powoduj
ą
zaburzenia wymagaj
ą
ce inwazyjnychdzia
łań
terapeutycznych
·
Zmiany te dotycz
ą
osierdzia, jam serca, zastawek, t
ę
tnic wie
ń
cowych, uk 
ł
adu przewodz
ą
cego, mi
ęś
nia i aorty
o
Jamy serca
§
Zwi
ę
kszenie pojemno
ś
ci lewego przedsionka
§
Zmniejszenie pojemno
ś
ci lewe komory
§
Esowaty kszta
ł
t przegrody mi
ę
dzykomorowej
o
Zastawki
§
Wapnienie zastawki aortalnej
§
Wapnienie pier 
ś
cienia zastawki mitralnej
§
óknienie i grubienie p
ł
atków zastawek 
§
Wpuklanie p
ł
atków zastawki mitralnej do lewego przedsionka
§
Wyro
ś
la Lambla
·
To drobne wyrostki na zastawkach mitralnej i aortalnej pojawiaj
ą
ce si
ę
na stuku p
ł
atków
·
Powstaj
ą
prawdopodobnie na skutek organizacji drobnych skrzeplin
o
tnice wie
ń
cowe w odcinkach podnasierdziowych
§
Kr 
ę
ty przebieg
§
Zwi
ę
kszenie pola powierzchni przekroju
§
ytki mia
żdż
ycowe
§
ogi wapniowe
o
Miokardium
§
Zwi
ę
kszenie masy
§
Zwi
ę
kszenie ilo
ś
ci tkanki t
ł
uszczowej podnasierdziowej
§
Zanik brunatny (w kardiomiocytach gromadz
ą
si
ę
z
ł
ogi lipofuscyny)
§
Zwyrodnienie zasadoch
ł
onne (gromadzenie w kardiomiocytach drobnych skupisk substancjibarwi
ą
cej si
ę
szaroniebieskawo)
§
ogi amyloidu
o
Aorta
§
Poszerzenie i przesuni
ę
cie w prawo
§
Wyd
łuż
enie i kr 
ę
ty przebieg w odcinku piersiowym
§
Fragmentacja elementów spr 
ęż
ystych i kolagenizacja
§
ytki mia
żdż
ycowe
§
ogi wapniowe
 
 © Copyright by $ta
ś
V1- 2 -
PPrrzzeerroossttmmii
ęęśś
nniiaasseerrccoowweeggoo
·
Przerost polega na pogrubieniu w
ł
ókien mi
ęś
niowych przy niezmienionej ich ilo
ś
ci
o
Zwi
ę
kszeniu ulega rozmiar, lecz nie ilo
ść
miocytów (dojrza
ł
e kardiomiocyty s
ą
niezdolne do podzia
ł
u), liczbasarkomerów i mitochondriów, a w konsekwencji masa i wymiary serca.
o
Zjawiskom tym towarzysz
ą
zmiany funkcji genów, czego wyrazem jest pojawienie si
ę
ich produktów:embrionalnych postaci w
ł
ókienek kurczliwych i innych bia
ł
ek.
o
Przeros
ł
e w
ł
ókna mi
ęś
nia sercowego maj
ą
do pewnych granic wi
ę
cej w
ł
ókienek kurczliwych, co pozwala imna bardziej efektywny skurcz.
o
Pocz
ą
tkowo jest to zmiana korzystna pozwalaj
ą
ca na zwi
ę
kszenie efektywno
ś
ci pracy serca.
o
Post
ę
puj
ą
cy przerost nie jest ju
ż
jednak tak korzystny, bo nie wzrasta ju
ż
liczba w
ł
ókienek kurczliwych, za to s
ą
aktywowane dalsze geny (p
ł
odowe, protoonkogeny), które kieruj
ą
syntez
ą
bia
ł
ek. Te nowe bia
ł
ka wype
ł
niaj
ą
cytozol, ale przeszkadzaj
ą
w skurczu.
·
Przerost mi
ęś
nia sercowego:
o
Fizjologiczny
§
charakteryzuje stany adaptacji (np. przerost mi
ęś
nie u sportowców)
o
Patologiczny
§
choroby serca, w tym niewydolno
ść
serca.
·
Mo
ż
e on by
ć
indukowany:
o
wzmo
ż
on
ą
prac
ą
·
Przeci
ąż
ona ci
ś
nieniowo komora (nadci
ś
nienie, zw
ęż
enie aorty) ulega przerostowikoncentrycznemu tak 
ż
e z redukcj
ą
pojemno
ś
ci jamy.
·
W przeci
ąż
eniu obj
ę
to
ś
ciowym natomiast (niedomykalno
ść
zastawek) przerostowi towarzyszyrozstrze
ń
- zwi
ę
kszenie wymiarów
ś
wiat
ł
a komory (przerost od
ś
rodkowy).
o
St
ą
d przerost mi
ęś
nia sercowego nie jest
ś
ci
ś
le skorelowany z grubo
ś
ci
ą ś
cian serca.
·
Nasilenie przerostu uzale
ż
nione jest od ró
ż
nych przyczyn.
o
Serce w nadci
ś
nieniu p
ł
ucnym i w chorobie wie
ń
cowej
à
do 600 g,
o
w nadci
ś
nieniu uk 
ł
adowym, zw
ęż
eniu aorty, niedomykalno
ś
ci mitralnej ikardiomiopatii zastoinowej – 800 g.
o
Najwi
ę
ksza masa serca (ok. 1000 g) towarzyszy niedomykalno
ś
ci aortalnej ikardiomiopatii przerostowej.
o
skutkiem oddzia
ł
ywa
ń
biochemicznych
§
W nadczynno
ś
ci tarczycy wyst
ę
puje stymulacja receptorów beta- adrenargicznych
NNiieewwyyddoollnnoo
śśćć
sseerrccaa
Niewydolno
ść
lewokomorowa
·
Najcz
ęś
ciej spowodowana jest:
§
chorob
ą
niedokrwienn
ą
serca,
§
HTA,
§
wadami zastawkowymi,
§
chorobami mi
ęś
nia sercowego niezwi
ą
zanymi z niedokrwieniem.
·
Morfologiczne i kliniczne skutki zale
żą
od zastoju krwi w kr 
ąż
eniu p
ł
ucnym i niedokrwienia na obwodzie.
·
Zmiany
o
Serce
§
Morfologiczne i kliniczne jej skutki wynikaj
ą
z zastoju krwi w kapilarach kr 
ąż
enia p
ł
ucnego orazupo
ś
ledzonego ukrwienia obwodowego.
§
Z wyj
ą
tkiem zw
ęż
enia lewego uj
ś
cia
ż
ylnego i zmian ograniczaj
ą
cych wymiary lewej komory, jama ta jest zwykle poszerzona, a
ś
ciany jej przeros
ł
e.
§
Wtórnie dochodzi do rozstrzeni lewego przedsionka, co mo
ż
e powodowa
ć
jego migotanie.
·
Migotanie sprzyja powstawaniu zakrzepów, szczególnie w obr 
ę
bie uszka, mog
ą
cychstanowi
ć ź
ród
ł
o zatorów skrzeplinowych.
 
 © Copyright by $ta
ś
V1- 3 -
o
uca :
§
Zmiany w p
ł
ucach wynikaj
ą
z retencji krwi i wzrostu ci
ś
nienia przenosz
ą
cego si
ę
wstecznie na naczynia
osowate. Pojawia si
ę
obraz przekrwienia i obrz
ę
k (charakterystyczna sekwencja zmian):
·
Najpierw przesi
ę
k pojawia si
ę
w przegrodach mi
ę
dzyzrazikowych (linie B Kerleya w obrazieRtg).
·
Nast
ę
pnie rozprzestrzenia si
ę
na przegrody mi
ę
dzyp
ę
cherzykowe, a wreszcie wype
ł
nia
ś
wiat
ł
o p
ę
cherzyków.
·
Sfagocytowana hemoglobina przekszta
ł
cana jest w hemosyderyn
ę
.
o
Zawieraj
ą
ce j
ą
makrofagi
ś
wiadcz
ą
o powtarzaniu si
ę
epizodów nasilonegoprzekrwienia i obrz
ę
ku w p
ł
ucach.
o
Komórki wad sercowych (syderofagi)- makrofagi ob
ł
adowane hemosyderyn
ą
§
Duszno
ść
(dyspnoe)
·
pojawia si
ę
bardzo wcze
ś
nie w przebiegu niewydolno
ś
ci lewokomorowej.
·
Cz
ę
sto przybiera ona posta
ć
orthopnoe,
o
kiedy to pojawia si
ę
w pozycji le
żą
cej, a ust
ę
puje po zmianie pozycji na siedz
ącą
lub stoj
ącą
.
o
Ta posta
ć
duszno
ś
ci wymusza pó
ł
siedz
ącą
lub siedz
ącą
pozycj
ę
chorego w czasiesnu.
o
Szczególnie nasilon
ą
form
ę
orthopnoe okre
ś
la si
ę
mianem napadowej duszno
ś
cinocnej
à
Poprzedza ona bezpo
ś
rednio wyst
ą
pienie obrz
ę
ku p
ł
uc.
§
Charakteryzuje go kra
ń
cowa duszno
ść
i kaszel z odpluwaniem obfitejpienistej tre
ś
ci.
o
Nerki
§
Zmiany nerkowe maj
ą
zwykle charakter czynno
ś
ciowy.
§
Wynikaj
ą
one z obni
ż
onego rzutu skurczowego i upo
ś
ledzenia perfuzji
à
Powoduje to aktywacj
ę
uk 
ł
adu RAA z nast
ę
pow
ą
retencj
ą
jonu sodowego i wody.
§
Nast
ę
puje zwi
ę
kszenie obj
ę
to
ś
ci krwi kr 
ążą
cej i p
ł
ynu pozakomórkowego, co sprzyja powstawaniuobrz
ę
ku p
ł
uc.
·
Retencji soli przeciwdzia
ł
a uwalnianie ANP.
§
Je
ś
li obni
ż
enie przep
ł
ywu nerkowego jest znaczne, mo
ż
e wyst
ą
pi
ć
retencja cia
ł
azotowych wsurowicy krwi (azotemia przednerkowa).
o
Mózg
§
W znacznie zaawansowanej lewokomorowej niewydolno
ś
ci serca mog
ą
wyst
ą
pi
ć
skutki niedokrwieniaw mózgu
à
encefalopatia z niedotlenienia
§
nerwowo
ść
,
§
apatia,
§
bezsenno
ść
,
§
a w kra
ń
cowych przypadkach ot
ę
pienie i
ś
pi
ą
czka
Niewydolno
ść
prawokomorowa
·
Izolowana niewydolno
ść
prawokomorowa wyst
ę
puje w przebiegu nasilonego
nadci
ś
nienia p
ł
ucnego (serce p
ł
ucne),
które najcz
ęś
ciej jest wtórne do przewlek 
ł
ych chorób mi
ąż
szu p
ł
ucnego
o
Rzadziej nadci
ś
nienie p
ł
ucne zwi
ą
zane jest bezpo
ś
rednio ze zmianami funkcjonalnymi i strukturalnymi naczy
ń
ucnych (pierwotne nadci
ś
nienie p
ł
ucne).
·
Obwodowe skutki izolowanej niewydolno
ś
ci prawokomorowej widoczne s
ą
przede wszystkim w zlewisku
ż
ylnym du
ż
ego(w tym wrotnego) kr 
ąż
enia.
·
Natomiast w skutek podwójnego ukrwienia, przekrwienie p
ł
uc jest niewielkie.
·
Niewydolno
ść
prawokomorowa jest ponadto bardzo cz
ę
stym skutkiem niewydolno
ś
ci lewokomorowej
o
Dochodzi do tego na drodze zmian naczyniowych, w
ł
óknistych i
ś
ródmi
ąż
szowych w wyniku utrzymuj
ą
cego si
ę
przekrwienia biernego p
ł
uc (stwardnienie przekrwienne p
ł
uc).
·
Morfologia
o
troba
§
Ulega powi
ę
kszeniu wskutek przekrwienia.
§
Żył
y centralne zrazików i uchodz
ą
ce do nich sinusoidy s
ą
silnie wype
ł
nione krwi
ą
.
§
Do obrazu przekrwienia biernego szybko do
łą
cza si
ę
nieco bardziej obwodowo po
łoż
one st
ł
uszczenia
è
nadaje to powierzchni przekroju obraz dwubarwny, pstry, podobny do przekroju ga
ł
kimuszkato
ł
owej (w
ą
troba muszkato
ł
owa – hepar moschatum)
o
Obrz
ę
ki tkanki podskórnej
§
Najsilniej wyra
ż
one w obr 
ę
bie stóp i podudzi, za
ś
u chorych le
żą
cych w okolicy krzy
ż
owo-l
ędź
wiowej
o
Nadci
ś
nienie w zlewisku
żył
y wrotnej.
§
przekrwienie i powi
ę
kszenie
ś
ledziony (induratio cyanotica)
§
obrz
ę
k i przekrwienie
ś
cian jelit,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->