Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
31. Siusiak męsk

31. Siusiak męsk

Ratings: (0)|Views: 118 |Likes:
Published by mahoutsukai9662

More info:

Published by: mahoutsukai9662 on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

 
 © Copyright by $ta
ś
V1- 1 -
C
MĘ
SKIEGO
y
Choroby narz
ą
du p
ł
ciowego m
ę
skiego
PPrr
ąą
cciiee
Wrodzone zaburzenia rozwojoweStulejka (Phimosis)
·
W schorzeniu tym niemo
ż
liwe jest prawid
ł
owe odci
ą
gni
ę
cie napletka, gdy
ż
ego cz
ęść
dystalna ma zbytma
ł
y obwód
·
Mo
ż
e by
ć
wrodzona, ale cz
ęś
ciej spowodowana jest przez przewlek 
ł
e zapalenia, urazy i blizny
·
Stwarza to ryzyko do ci
ągł
ego zapalenie
żołę
dzi i napletka
·
Za
ł
upek (paraphimosis) to stan, w którym odprowadzonego napletka nie mo
ż
na sprowadzi
ć
na swojemiejsce
ZapaleniaZapalenie
żołę
dzi i napletka
·
Balanoposthitis
·
ówn
ą
przyczyn
ą
tych zapale
ń
jest brak higieny, co powoduje zbieranie si
ę
pod napletkiem
mastki
, czyli
smegmy
(z
ł
uszczone komórki nab
ł
onkowe, wydzielina gruczo
ł
ów napletkowych oraz fragmenty martwiczozmienionych komórek), która z kolei dzia
ł
aj
ą
c dra
ż
ni
ą
co podtrzymuje przewlek 
ł
e zapalenie, które mo
ż
eprowadzi
ć
do stulejki
 
 © Copyright by $ta
ś
V1- 2 -
Stwardnienie cia
ł
jamistych pr
ą
cia – choroba Peyronie
·
Objawem tej choroby jest ogniskowe stwardnienie trzonu pr 
ą
cia po stronie grzbietowej spowodowanebliznowatym zaci
ą
gni
ę
ciem przegrody
ś
rodkowej
à
powoduje to bolesne jego wygi
ę
cie w czasie erekcji
ykciny Ko
ń
czyste
·
Condylomata acuminata
·
ównie w rowku za
żołę
dnym i wewn
ę
trznej powierzchni napletka
·
Wywo
ł
ane HPV 6 i 11
·
Zmiany maj
ą
tendencj
ę
do nawrotów ale nie s
ą
prekursorem raka
·
Cech
ą
charakterystyczn
ą
infekcji HPV jest wakuolizacja cytoplazmy (koilocytosis) komórek wpowierzchownych warstwach nab
ł
onka
 
Zmiany prekursorowe, z których mo
ż
e rozwin
ąć
si
ę
rak p
ł
askonab
ł
onkowyinwazyjnyNeoplazja wewn
ą
trzp
ł
askonab
ł
onkowa
·
W okolicy zewn
ę
trznych narz
ą
dów p
ł
ciowych opisano trzy zmiany, które histologicznie wykazuj
ą
cechyneoplazji wewn
ą
trzp
ł
askonab
ł
onkowej (wszystkie te choroby wykazuj
ą
zwi
ą
zek z HPV g
ł
ównie 16)
o
Neoplazja du
ż
ego stopnia (rak nieinwazyjny)
à
tutaj komórki o cechach du
ż
ego polimorfizmu,liczne mitozy, ale zmiany nie przekraczaj
ą
b
ł
ony podstawnej nab
ł
onka
§
Choroba Bowena
·
Zmiany w naskórku trzonu pr 
ą
cia i moszny
·
To dobrze odgraniczona bia
ł
awa plama z nadmiernym rogowaceniem
·
ównie w
ś
rednim i starszym wieku
§
Erythroplasia Queyrati
·
Zmiany na
żołę
dzi oraz napletku
·
Dobrze odgraniczona, ró
ż
owa, l
ś
ni
ą
ca jak aksamit nieco wynios
ł
a zmiana
o
Stanowi neoplazj
ę
o ma
ł
ej cytologicznej atypii
§
Papulosis bowenoides
·
Wyst
ę
puje na
żołę
dzi i trzonie pr 
ą
cia u m
ęż
czyzn m
ł
odych (3 dekada)
·
Czerwono-fioletowe wieloogniskowe grudki, ma
ł
e, czasem brodawkowate
·
Zmiany te prawie zawsze ulegaj
ą
samoistnej regresji i prawie nigdy nie dochodzido rozwoju inwazyjnego raka
Nowotwory z
łoś
liweRak pr
ą
cia
·
To rak p
ł
askonab
ł
onkowy
·
ównie u dziadków
·
DNA wirusa HPV stwierdza si
ę
u po
ł
owy raków inwazyjnych
·
Palenie papierosów zwi
ę
ksza ryzyko wyst
ą
pienia raka pr 
ą
cia
·
Morfologia
o
Umiejscowiony najcz
ęś
ciej na
żołę
dzi, w pobli
ż
u rowka za
żołę
dnego na wewn
ę
trznej powierzchninapletka lub pod stulejk 
ą
o
Mo
ż
e mie
ć
posta
ć
egzofityczn
ą
(brodawkowaty, kalafiorowaty guz) lub endofityczn
ą
(twarde,mo
ż
liwe
ż
e owrzodzia
ł
e nacieczenie)
o
rak brodawkowaty
(carcinoma verrucosum)
à
inaczej guz Buschke-Lowensteina
à
inaczej
ykcina olbrzymia
§
to rzadka odmiana
§
to wysoko dojrza
ł
a posta
ć
raka p
ł
askonab
ł
onkowego, który nacieka miejscowo, alewyj
ą
tkowo rzadko daje przerzuty
§
bardzo przypomina k 
ł
ykciny
à
makro i mikroskopowo (tu te
ż
koilocyty, te
ż
HPV 6 i 11)
 
 © Copyright by $ta
ś
V1- 3 -
·
klinika
o
ro
ś
nie powoli
à
zwykle ograniczony do pr 
ą
cia
o
niebolesny (do czasu owrzodzenia)
o
przerzuty do w
ęzł
ów pachwinowych i biodrowych
MMoosszznnaa
Zgorzel
·
gangraena
·
mo
ż
e by
ć
nast
ę
pstwem urazu, zaka
ż
enia, stulejki, zapalenia
żołę
dzi (ró
ż
ne bakterie, zwykle paciorkowcelub clostridium welchii)
oniowacizna
·
elephantiasis)
·
w wyniku zaburze
ń
odp
ł
ywu ch
ł
onki spowodowanych niedro
ż
no
ś
ci
ą
naczy
ń
ch
ł
onnych
Rak moszny
·
to rak p
ł
askonab
ł
onkowy
·
rzadko wyst
ę
puje
JJ
ąą
ddrrooiinnaa j j
ąą
ddrrzzee
Wrodzone zaburzenia rozwojoweWn
ę
trostwo
·
cryptorchismus
·
to nieprawid
ł
owa lokalizacja j
ą
dra w ró
ż
nych miejscach na drodze jego w
ę
drówki do moszny
·
dwufazowe zst
ę
powanie jader 
o
najpierw j
ą
dra znajduj
ą
si
ę
w dolnej cz
ęś
ci brzucha, na granicy miednicy (faza brzuszna)
à
zachodzi pod wp
ł
ywem hormonu anty-Mullerowskiego
o
nast
ę
pnie przechodz
ą
przez kana
ł
pachwinowy do moszny (faza pachwinowo-mosznowa)
à
kontrolowana przez androgeny
·
dra powinny zst
ą
pi
ć
do ko
ń
ca I roku
ż
ycia
·
w wi
ę
kszo
ś
ci przypadków niezast
ą
pione j
ą
dro znajduje si
ę
w kanale pachwinowym (retentio testisinguinalis)
·
mo
ż
liwe przyczyny: endokrynologiczne, nieprawid
ł
owy zawi
ą
zek j
ą
dra, obni
ż
ona reakcja nagonadotropiny, a te
ż
np. zbyt w
ą
ski kana
ł
pachwinowy lub za krótki powrózek nasienny
·
Klinika
o
Zwi
ę
kszone ryzyko bezp
ł
odno
ś
ci
o
Zwi
ę
kszone ryzyko wyst
ą
pienia z
łoś
liwych nowotworów terminalnych (g
ł
ównie seminoma icarcinoma embryonale) w niezast
ą
pionym j
ą
drze

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->