Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
calosc

calosc

Ratings:
(0)
|Views: 5,105|Likes:
Published by mahoutsukai9662

More info:

Published by: mahoutsukai9662 on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

 
 © Copyright by $ta
ś
- 1 -
Choroby autoimmunologiczne
C
ł
ń
TToocczzee
ńń
rruummiieenniioowwaattyyuu
łł
aaddoowwyy
·
Lupus erythematosus systemicus – systemic lupus erythemotodes - SLE
·
 jest 9-krotnie
cz
ę
stszy u kobiet
ni
ż
u m
ęż
czyzn.
o
najcz
ęś
ciej dotyczy m
ł
odych doros
ł
ych, wykazuje sk 
ł
onno
ść
do wyst
ę
powania rodzinnego.
·
Niezale
ż
nie od tego czy pocz
ą
tek choroby jest ostry czy skryty jest to choroba przewlek 
ł
a, z okresami polepszenia inawrotów
·
Jest to choroba wieloczynnikowa, w której poszczególne elementy (predyspozycja genetyczna, zaburzeniaimmunoregulacji, aktywacja limfocytów T i B) s
ą
konieczne, ale same pojedynczo niewystarczaj
ą
ce do wywo
ł
aniachoroby
o
Zidentyfikowano szereg przeciwcia
ł
przeciwko sk 
ł
adnikom j
ą
dra i cytoplazmy a tak 
ż
e antygenompowierzchniowym komórek krwi
à
najistotniejsze jest tutaj wyst
ę
powanie przeciwcia
ł
przeciwj
ą
drowych(praktycznie u wszystkich chorych)
·
Przeciwcia
ł
a przeciwj
ą
drowe (ANA – antinuclear antibodies) skierowane s
ą
przeciw sk 
ł
adnikom j
ą
dra:
o
przeciw DNA
o
przeciw bia
ł
kom histonowym
o
przeciw bia
ł
kom niehistonowym zwi
ą
zanym z mRNA
o
przeciw antygenom j
ą
derkowym
·
Inne przeciwcia
ł
a:
o
przeciw antygenom komórek krwi,
o
antyfosfolipidowe(40-50%).
·
Czynnikiem stymuluj
ą
cym powstawanie autoprzeciwcia
ł
i aktywacj
ę
limfocytów pomocniczych (Th)
nukleosomy (uwalniane do kr 
ąż
enia w trakcie apoptozy komórek).
o
Najlepiej wykaza
ć
je mo
ż
na za pomoc
ą
immunofluorescencji bezpo
ś
redniej w mikroskopie fluorescencyjnym.Zwi
ą
zane przeciwcia
ł
a mo
ż
na wykaza
ć
wtórnymi przeciwcia
ł
ami oznakowanymi fluorescein
ą
(fluorescencja po
ś
rednia).
·
Immunofluorescencja wykazuje ANA u wszystkich pacjentów z SLE (czu
ł
a), ale nie jest specyficzna,poniewa
ż
wyst
ę
puje w innych chorobach autoimmunizacyjnych. Ponadto 5-15% zdrowych wykazujeniskie miana ANA.
·
immunofluorescencja po
ś
rednia- 4 typy fluorescencji:
o
homogenna lub rozlana j
ą
drowa
o
przeciwcia
ł
a przeciw chromatynie, histonom,
o
rozlana fluorescencja wyst
ę
puje tak 
ż
e przy innych chorobach autoagresyjnych
à
dlatego fluorescencja pier 
ś
cieniowa i ziarnista ma wi
ę
ksze znaczeniediagnostyczne.
o
obwodowa
(pier 
ś
cieniowa wzd
łuż
b
ł
ony j
ą
drowej)
o
najcz
ęś
ciej przeciw dwuniciowemu DNA
o
ten typ wykazuje po
ł
owa chorych na SLE
o
ziarnista
o
najmniej specyficzna
o
przeciwko sk 
ł
adnikom nie DNA (antygen Sm, rybonukleoproteinom, SS-A, SS-B)
 
 © Copyright by $ta
ś
- 2 -
o
antygen Sm nale
ż
y do ekstrahowanych antygenów j
ą
drowych
à
to najlepszydiagnostyczny indykator SLE
à
wyst
ę
puje jednak tylko u 20% pacjentów
o
wyst
ę
puje u 25% chorych na SLE
o
derkowa
o
przeciw RNA j
ą
derkowemu
·
Patogeneza
o
Autoprzeciwcia
ł
a reaguj
ą
z antygenami w tkankach, ale te
ż
z antygenami uwalnianymi z komórek uszkodzonych na innej drodze tworz
ą
c kompleksy immunologiczne i wywo
ł
uj
ą
c
reakcj
ę
typu III
·
Autoprzeciwcia
ł
a przeciw komórkom krwi uruchamiaj
ą
II typ nadwra
ż
liwo
ś
ci
.
o
nie ma dowodów na to,
ż
e ANA mog
ą
wchodzi
ć
do nieuszkodzonych komórek. Je
ś
li jednak j
ą
dra s
ą
eksponowane ANA przy
łą
czaj
ą
si
ę
do nich – w tkankach j
ą
dra te trac
ą
uk 
ł
ad chromatyny staj
ą
si
ę
homogenne tworz
ą
c cia
ł
ka hematoksylinowe ( LE bodies).
·
Komórki LE
= ka
ż
da komórka fagocytuj
ą
ca (neu lub makrofag), która sfagocytowa
ł
a zdenaturowane
 ją
dro uszkodzonej komórki (dawny test diagnostyczny).
o
Je
ś
li antygeny dostan
ą
si
ę
do kr 
ąż
enia, to kompleksy immunologiczne z przeciwcia
ł
ami tworz
ą
si
ę
w surowicy.
·
Takie kr 
ążą
ce kompleksy antygen-przeciwcia
ł
o s
ą
z regu
ł
y
odk 
ł
adane w b
ł
onach
ł
przepuszczalnych
, takich jak 
ona podstawna k 
łę
buszków nerkowych
.
o
W skórze tworz
ą
si
ę
kompleksy immunologiczne, zw
ł
aszcza na granicy skórno-naskórkowej, como
ż
emy wykaza
ć
w tzw. „band-te
ś
cie”
o
Inne miejsca dla depozytów immunologicznych to:
ona maziowa stawów
ony surowicze op
ł
ucnej, czy osierdzia
wsierdzie zastawkowesplot naczyniasty mózguprzednia komora oka.
o
We wszystkich tych miejscach dochodzi do filtracji osocza do jam cia
ł
a albo dochodzi dopenetracji osocza do tkanki przez wsierdzie. Stosunkowo du
ż
e kompleksy immunologiczne w SLEzatrzymywane s
ą
podczas tej ultrafiltracji. W miejscu od
łoż
enia kompleksy immunologiczneaktywuj
ą
komplement, który stymuluje reakcj
ę
zapaln
ą
(zapalenie skóry, zapalenia k 
łę
buszkowenerek, zapalenie stawów itp.).
§
Cz
ę
sto
ść
zaj
ę
cia poszczególnych narz
ą
dów w SLE, objawy:
§
Zapalenie stawów
90%
§
Zapalenie skóry – 
60%
§
Zapalenie k 
łę
buszków nerek – 
60-70%
§
Powi
ę
kszenie w
ęzł
ów ch
ł
onnych i
ś
ledziony – 
60%
à
Zwi
ą
zane z aktywacj
ą
limfocytów
§
Anemia – 
60%
à
Bo kr 
ążą
ce przeciwcia
ł
a uszkadzaj
ą
erytrocyty
§
Zapalenie wsierdzia – 
50%
§
Zapalenie op
ł
ucnej – 
40%
§
Zaj
ę
cie CSN – 
20%
§
Zaj
ę
cie oka – 
20%
§
Zaj
ę
cie w
ą
troby – 
20%Morfologia
o
zmiany s
ą
bardzo ró
ż
norakie i zajmuj
ą
w ró
ż
nych okresach choroby ró
ż
ne narz
ą
dy.
o
Wi
ę
kszo
ść
zmian (poza uszkodzeniem j
ą
der komórkowych oraz zmian we krwi i szpiku) wynika z uszkodzeniatkanki przez odk 
ł
adanie si
ę
kompleksów immunologicznych i uczynnienie komplementu.
§
W wielu narz
ą
dach ma to miejsce w
ś
cianie naczy
ń
i ich pobli
ż
u co daje morfologiczny
obrazvasculitis.
o
Nerki
§
Ultrastrukturalnie najwi
ę
cej kompleksów immunologicznych stwierdza si
ę
w mesangium, natomiast wzmianach b
ł
oniastych umieszczone s
ą
one g
ł
ównie podnab
ł
onkowo.
§
Wreszcie w zmianach rozlanych przewa
ż
aj
ą
z
ł
ogi mi
ę
dzy b
ł
on
ą
podstawn
ą
, a komórkami
ś
ródb
ł
onka.
§
Znaczne depozyty pod
ś
ródb
ł
onkowe prowadz
ą
do mikroskopowego obrazu
„p
ę
tli drutowatych”.
Zazwyczaj oznaczaj
ą
one z
ł
e rokowanie.
§
U po
ł
owy pacjentów z
ł
ogi immunologiczne stwierdza si
ę
te
ż
w b
ł
onach podstawnych kanalikównerkowych. Jest to powodem wspó
ł
istnienia zmian
ś
ródmi
ąż
szowych nerek w toczniu.
§
Morfologicznie wg klasyfikacji WHO mo
ż
emy mie
ć
5 typów obrazu nerek:I.Brak zmian histologicznych, ultrastrukturalnych i immunofluorescencyjnych. Zdarza si
ę
torzadko.II.
glomerulonephritis mesangialis
.
o
Jest to posta
ć
najl
ż
ejsza, wyst
ę
puj
ą
ca u 20% chorych.
 
 © Copyright by $ta
ś
- 3 -
o
Charakteryzuje si
ę
proliferacj
ą
mesangium (brak zaj
ę
cia
ś
cian kapilar k 
łę
buszków).
o
Mimo ma
ł
o nasilonych zmian histologicznych zawsze wyst
ę
puj
ą
ziarniste z
ł
ogimesangialne immunoglobulin i komplementu.III.
glomerulonephritis proliferativa focalis.
o
Dotyczy 20% chorych przy pierwszej biopsji.
o
Jest to zmiana ogniskowa, zajmuj
ą
ca poni
ż
ej 50% k 
łę
buszków i najcz
ęś
ciej tylkocz
ęść
ka
ż
dego k 
łę
buszka.
o
Zmiany ogniskowe
łą
cz
ą
si
ę
z bia
ł
komoczem i krwinkomoczemIV.
glomerulonephritis proliferativa diffusa
.
o
Wyst
ę
puje u 40-50% chorych - jest najpowa
ż
niejsz
ą
zmian
ą
.
o
Dominuje proliferacja komórek mesangium,
ś
ródb
ł
onków i czasem komórek nab
ł
onkowych, mog
ą
ce wype
ł
nia
ć
torebk 
ę
Bowmanna.
o
Zaj
ę
ta jest wi
ę
kszo
ść
lub wszystkie k 
łę
buszki w obu nerkach, cz
ę
sto zaj
ę
ty jest ca
ł
y
kłę
buszek.
o
Krwiomocz i bia
ł
komocz s
ą
znaczne, w 50% zespó
ł
nerczycowy.
o
ogi pod
ś
ródb
ł
onkowe- znaczne prowadz
ą
do obrazu p
ę
tli z drutu (te
ż
w III i V),
ś
wiadcz
ą
o aktywnej chorobieV.
glomerulonephritis membranosa
.
o
Wyst
ę
puje u 15% chorych.
o
Dominuje pogrubienie
ś
cian kapilar i b
ł
on podstawnych.
o
Prawie zawsze wyst
ę
puje znaczny bia
ł
komocz i zespó
ł
nerczycowy.
o
ogi podnab
ł
onkowe.
o
Zmiany
ś
ródmi
ąż
szowe i w kanalikach towarzysz
ą
cz
ę
sto IV
o
Skóra
§
zaj
ę
ta u wi
ę
kszo
ś
ci pacjentów
§
U po
ł
owy pacjentów wyst
ę
puje na twarzy charakterystyczny obraz rumieniowego wykwitu w kszta
ł
ciemotyla na nosie i okolicach jarzmowych
§
Objawy skórne nasilaj
ą
si
ę
pod wp
ł
ywem
ś
wiat
ł
a s
ł
onecznego
§
Zmiany mog
ą
jednak tak 
ż
e wyst
ą
pi
ć
na tu
ł
owiu i ko
ń
czynach (discoid lupus erythematosus).
§
Nasilenie zmian jest ró
ż
ne, mog
ą
one by
ć
niewielkie, albo znaczne, z pokrzywk 
ą
, p
ę
cherzami, a nawetowrzodzeniami
§
Histologicznie wyst
ę
puje zwyrodnienie i wakuolizacja warstwy podstawnej naskórka i obrz
ę
k skóry. Wskórze w
łaś
ciwej wyst
ę
puj
ą
obfite, g
ł
ównie oko
ł
onaczyniowe nacieki zapalne o charakterzemieszanym
§
Typowo jednak z
ł
ogi w toczniu widoczne s
ą
nie tylko w zmienionej, ale i niezmienionej skórze. Wycinek 
wie
ż
y) do badania „band-testu” winni
ś
my pobiera
ć
ze zmienionej skóry i ze skóry niezmienionej„os
ł
oni
ę
tej” (promienie UV powoduj
ą
wyst
ą
pienie z
ł
ogów IgM w skórze nawet u ludzi zdrowych).
o
BAND test
à
odczyny na z
ł
ogi GAM, fibrynogenu, C1Q, C3
§
U niektórych ludzi wyst
ę
puje wy
łą
cznie skórna posta
ć
tocznia (discoid lupus erythematosus).Rokowanie w takich przypadkach jest du
ż
o lepsze, a leczenie nie wymaga immunosupresji.
o
Stawy
§
Zaj
ę
cie stawów jest cz
ę
ste.
§
Morfologicznie zaj
ę
ta jest przede wszystkim maziówka i ca
ł
a torebka stawowa,
§
Nie ma niszczenia chrz
ą
stki i deformacji stawów.
§
W ostrej fazie w b
ł
onie maziowej wyst
ę
puje wysi
ę
k w
ł
óknikowy oraz naciek zapalny (gra), g
ł
ównieoko
ł
onaczyniowy z komórek jednoj
ą
drowych. Pó
ź
niej przewa
ż
a naciek limfocytarny i martwica
óknikowata
o
CSN
§
Stwierdzane s
ą
zmiany proliferacyjne intimy drobnych naczy
ń
b
ędą
ce prawdopodobnie efektemdzia
ł
ania przeciwcia
ł
antyfosfolipidowych.
o
ony surowicze
§
Polyserositis
nale
ż
y do klinicznego obrazu SLE.
§
W ostrej fazie b
ł
ona (lub b
ł
ony) surowicza pokryta jest w
ł
óknikiem. Potem mo
ż
e doj
ść
do zgrubienia izw
ł
óknienia oraz zaro
ś
ni
ę
cia op
ł
ucnej, worka osierdziowego itp.
o
Serce
.
§
Zmiany mog
ą
wyst
ą
pi
ć
w osierdziu jako cz
ęść
polyserositis
, mog
ą
jednak wyst
ą
pi
ć
te
ż
zmiany wmi
ęś
niu sercowym i we wsierdziu.
§
Zmiany w
nasierdziu
dotycz
ą
wi
ę
kszo
ś
ci chorych z SLE cho
ć
nie zawsze obecne s
ą
objawy kliniczne.
§
Nieco rzadziej wyst
ę
puje
zapalenie mi
ęś
nia sercowego
.
§
Natomiast stosunkowo cz
ę
ste s
ą
zmiany
zastawkowe
(najcz
ęś
ciej zastawka dwudzielna i aortalna).Zgrubienie zastawek mo
ż
e prowadzi
ć
czasem nawet do wady serca.
§
Zapalenie wsierdzia jest obecnie rzadkie, natomiast przed er 
ą
leczenia steroidami by
ł
o cz
ę
stsze podpostaci
ą
tzw.
zapalenia Libmana-Sachsa.
o
Jest to odmiana niebakteryjnego zapalenia brodaweczkowatego wsierdziazastawkowego.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->