Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
absozluk

absozluk

Ratings:
(0)
|Views: 494|Likes:
Published by serhat_ertan

More info:

Published by: serhat_ertan on Mar 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
 
Avrupa Birli
ğ
i ile
İ
li
ş
kiler Genel Müdürlü
ğ
üçal
ı
ş
anlar 
ı
n
ı
n katk 
ı
lar 
ı
yla
Kenan EcevitÖzlen Kavalal
ı
 Sahir Özdemir 
taraf 
ı
ndan haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r.
Bu Sözlü
ğ
e elektronik ortamdawww.dpt.gov.tr adresinden ula
ş
ı
labilir.
Bu çal
ı
ş
ma, Devlet Planlama Te
ş
kilat
ı
n
ı
n görü
ş
lerini yans
ı
tmaz. Sorumlulu
ğ
u yazar 
ı
na aittir. Yay
ı
n vereferans olarak kullan
ı
lmas
ı
Devlet Planlama Te
ş
kilat
n
n iznini gerektirmez; internet adresi belirtilerek yay
ı
n ve referans olarak kullan
ı
labilir. Bu e-kitap, http://ekutup.dpt.gov.tr /[konu] adresindedir. Bu yay
ı
n 2000 adet bas
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Pdf olarak bir adet üretilmi
ş
tir.
 
 
ÖNSÖZ
Bu çal
ı
ş
ma, Avrupa Birli
ğ
ine ili
ş
kin baz
ı
temel kavram vekurumlar
ı
, konuyla ilgili kesimlere do
ğ
ru biçimde tan
ı
tmak amac
ı
ylahaz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r. Avrupa Birli
ğ
i ile Türkiye aras
ı
ndaki ili
ş
kilerin her zamankindençok yo
ğ
unla
ş
t
ı
ğ
ı
bu dönemde, söz konusu kavram ve kurumlar
ı
n tümilgililer taraf 
ı
ndan ayn
ı
 
ş
ekilde alg
ı
lanmas
ı
ve kullan
ı
lmas
ı
, bu alandakiileti
ş
imin sa
ğ
l
ı
kl
ı
biçimde yürütülmesinin ön ko
ş
uludur.Sözlükte, her terim için özlü bir aç
ı
klama verilmi
ş
, yerine göreKurucu Antla
ş
malar
ı
n ilgili maddelerine ve ba
ğ
lant
ı
l
ı
di
ğ
er terimleregönderme yap
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Ayr
ı
ca, özellikle Avrupa Birli
ğ
inin kurum veorganlar
ı
na ili
ş
kin aç
ı
klamalar
ı
n alt
ı
nda, daha fazla bilgi al
ı
nabilecek resmi web sayfalar
ı
n
ı
n adresleri de verilmi
ş
tir. Bunlara ek olarak,
ı
klanan her terimin, Avrupa Birli
ğ
i kurumlar
ı
nda en çok kullan
ı
lan iki dilolan
İ
ngilizce ve Frans
ı
zca kar
ş
ı
l
ı
klar
ı
yer alm
ı
ş
t
ı
r.Sözlü
ğ
ün sonuna, Avrupa Birli
ğ
inin ve Türkiye-AB ili
ş
kileriningeli
ş
imine ili
ş
kin temel tarihleri içeren k 
ı
sa bir kronoloji konulmu
ş
tur. Avrupa Birli
ğ
i ile ilgili tüm terimleri içermek amac
ı
n
ı
ta
ş
ı
mayan buSözlükte, daha çok hukuki ve kurumsal kavramlara ve Türkiye-ABili
ş
kilerinde s
ı
kl
ı
kla gündeme gelen terimlere a
ğ
ı
rl
ı
k verilmi
ş
tir.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Umut Dalkırmaz liked this
öznur Yılmaz liked this
ahmetcilgin liked this
ahmetcilgin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->