Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cb2556

cb2556

Ratings: (0)|Views: 960|Likes:
Published by Wasan Siamlaem

More info:

Published by: Wasan Siamlaem on Apr 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

 
rlr
u
n
r
nIt
-hluuda6x#n
fi
q
uvr
a
d*o.r
fu
arYn
:q
n{rr
drn
tm
(n
go*ntrdrq }drul:q
rE
uu{r'uq*i'nfi
quua
r
c${'}
t**n'r:rYrrtf,
on n
;#r:tr
{r
r
il:
v
iiT
il
nr:
fr
nvr
2556
arf,rr:ulf,flu'ireirunrriT
*ri"r{r.rq*{rctord:utrt*'ir
H"fl.
252s
lt*uttriltlrsiurfrt(*'*iuii
2)
vr.n.
Z:3S
{*riud
3}
n,n.
2539
r*urtr*odrtino.u.r{*E{l::rn1:nr:ftnu{*drgr,
fr
Zg
t
2540
di
ru-AJo--re-trq-------..---..iu-y-.-+-----..v'
iufi8
n:nnrnl
2546
ria,r
uotiiruroilfrrifi:rtnr:uvrutfiurffuqni'r'rnira:rrrauraf,ntnrucl
E-,m.*q?*v-vJ-,v------'S-*{-.---.
unvTEilfr{ffinr:uBr,:r:*ruIF}an
:
qn{rw':mrr
dlfiarrirult't*nruvn5::Jn'1}fl'1:11r'lultluv{u$'lu
x.11.
z54T
fi*rJ:snrfi{r.;nrIe:drrrf,en*;d'r::rd'r+ernrtu:'l$kiarrrufinur#*fltruaurduqsiolild
1,
eg{ntr{r*
'
1.1
rnurlxu
1.2
{':Tvrur
-f s
I.3
iuu,nramiri'ilrj
t.4
&nuftnsr
t.5
nsufittgsi
6
2.
nfufllruFl
z.
t
dT
l*q
n
rrfi
nu"":1ric{'}
n'j'r
ili
rgrg
r
mEvr
r.l
n'r:
fi
ne':
z.z
r*u{irtYutxaqrXrnil:u
n
auit.rdnn;z.l birfiux:uffnq
ateautru:
tinvr:sr
fnuru
t1u?u
o
t1u'tu
o
a'iu'lu
s1u?1J
q1u?il
2
dn:r
t
drr:'':
t
dnt'l
1
fir::r
t
d'ntr
fuir{uiur,rqn:rtn'::}
4.
ran6'rruau?r#*ttudqudecdr
q.
t'luatfntd'iir;
nrt#rr
rfr o
n
4.2
rJirgrlrdnr
ratawit*air;rerqruld
u *eueao c'"*itjqYu
t
u
Fl
0
{
Lfi
:
1]
n
1:
0
!il
sl
Q
1
n
al
u
a
1
u''l 0
l,ru
a't'l
u
I
dvY
fi
tJfi1fi
fr
rff
0
n':uEglYiltJ4.3
-ll*an,:aranrtt5u:.i
{Yran:cript
)
4.4
Xuorpgrrril
t
cn
ettt'rfi
xng
+.s
grJrirurarirfi
:{ilarxN*r':n
*nslila'rxu'jum:+ir
t':J.rfl
1X
1.5
fir
d'ru:*
2
grl4.6
dturuutf,*uriru
4.
?
d.*urtifl
:rJ:uif':#':r"l
Tg'u'rsu
+.9
tuturo,rutivrti
hirfru
i
r6au
q.
g
luiu:arnr:
r.i'ru.rru
(rirfr
)
,!,ovq,q-4
nruni+routnuLuflu
6
rflou
t.
iu
rrar
muenrudfuarTa:#arf,an
vtI vv v vaeq-iq-v\v)
{rJ:ualrirvailn:r{tiunr:ri'n16onarrr:nro:n
luailn:uncUu
Luailn:orumuto.t
LrlYl
{'}u\nnn
n{uq:n,:
1:*ri*td'u4ilri'nfiqxNn
rvv'jrqiud
18
*2?
ltrsrulr
?555
turraltl$nl5
Josg
'tuu
tutuE{l}Pt56lou
 
r,rf,ngru6u
1
rriu
r.rrirf,
odrfi'rgnr:
ril
a-uudo
doa
qa tu
drd'ryn
r:a
l
:
a
(rirfi
)
rons1fllnrlunr:lfifioriuotr
unudrrurdruranar:
iiruru
t
p
niouiurorriT
rurqnudu
5.
nrnltunrfi
rruda{fi HnBr{riuart#nrilan
fdw-viIJ Vt^-U uVa c{-a
[T{[ruutu4ilr'r-nnlllilaauu:un']fi:"rut0{uffYr6nJ1:Un'l:finta0nuaunluunan'luvlRnmon
nrutu{ud 29
$ru1ar
2556
ru
l:rriru{u4ilfinfi1una
unvvrr+{uXtd
http://www.cb.ac.th
s.
{u
nnt
usranrud#rr#unnuc{'tfi}nr:aaufirrrf,antu{ud
ro
$lu1uu
zsso
d-t*rir':ar
09.00
u.
lflufr'utrj
.lsd u-ud
Yr
[:'lr
r:
u
uu
u4un
n
eqxfl
a
7
.
nmjtunranafl
1rfi"fi
rf,o*
nrt:ynrnnan'::drr6a**ruttfuii1
trqunrnu
2556
{'nj:u
a
r
n1#vr
r
ruln
s
fi:
rTu
rjrunrn
ru
{ud
18
$Julrir
lr.ft.
z5s6
f:orl
(uraq:tvrdnnu#)
voSd u-9d
ila'ru?
u
n'r:
t:
{
t:uutufl
un
nnt}JHa
ul,t
 
.(4gv€
u5xn1fi
t5{rsUutu{unnffqufl
a
Js*yJrEor
iu
nrTn:qn{r
*fte:1?
{fn*1t*'}:11{)
!I4 v-v4 ca u aV i,o44
rtru[:l15uu{unIJ]nfitilfla
nuri.[uun1:n-fltd0nane]{t?nl11nailu:n1T
UTUQIUnl:flnu'l
------ri--ru
t
2556
erdE:vrfiuu'jrfrrunr:iiT
ueir{r'rqn{r*ne*i*1il?'ren'r:
n"*.
2526
uauuf,ttfr}Irfir.r
{ariufi
z}
fi.nt.
2s36(nrTud3)
u.n.
2539
unudr**;irrTr,*'run:uun:rl:nrrnr:finurdufrg''',d
zg
t
zsqo
d.:
tu
{ud
I
n:ngrnru
2546
rioq
xe'r.:ii'rxrq*$ri$:'itnr:*N*ld*lfft:qn*'r*d'tntr:uaurl#nrn:udunuifiJfrrifinrrutur:rruqnnn
:
qrr{r*d'rut",*
#+#ait":#*t'}un*rurrr:unrtnr:finvrtfu
6*g*,
fl.n.
2547
firil:unrnr*uarkr:d'eiif,anrafiuut''rr:ri*truldar":ufint*r
ei'rfi:runurdundohJd
-pj,
1.an{rrd'rn:rr
na'rui
nr:
Ut
t.t
nfnr''ruvi':*:tueva1flo1fl'll
tiruru
1.2
fnnr:nr:t:c
rfru:u
1.3
nus:u
iiru':x
1.4
u'rx
iir'*'*g
1.5
xrinnu{u:a
drt*':r
.E
2.
qfuf,$un
au a*
2.1
ildrut'19]Lvtu
2.e
dtiqnr:fi
nurhim'r
nr'ril:c*Erfi
nurfi
d
q
c'l2.
3
il
A','lU
Br9r',r
n?
1
fl
1J
tIUolUu
5!:ru
e.
q
:ri
r*un:vfi
nq
rataa:x
rsu:
rinN:s!:inurr
I
{u
*fr'l
uauc*nrudiunrYnrf,'elf,an
:*
dE:tr
s
#r::r
2
dnyt
4
a*fi:':
t
d'ertr
urJvu u u duqv J a-u cu)
l.tU:ufl
{n0vailft
:t1J1:un1:FlFrrfi0nfl1tJ1:ng0TU
[uaun:
u'ff
cuu
Luailn:rtruqural
Lpryr
{11t!ftnfl
*{nq:nrt
l:rrEuufu4fin-nfiqrnnrur,r'j,r'rir:fi
t8
-
27
r}J'!*lr;u
2556'l*r':a1i1{n1:
&iuiuiunqnrltnl:)
4
ra
n f,
1
:
rra
ru
n-n
g
r
uvr'o
srio
uir
u
T
dutuiu
g
rin
:
a
o
u
+.
t
lua#rr:uir
Yu
nrrdfl
ra's*q.z
uu'q*u{u:olqq*
tufr'oqlei:*rr*rt*qtifitrn{fid'rurotriradriurfier{uarinrrYrrrfran
{uqe*'re.t4.3
:rJ
riru*#r*tthiarxur:':*
*m
rtria':u
*':'uslr#{r
rir
a
nf'r
rfi
*r
:r*uk
i
rfr
u
e
rfi
au
*
tu'trl
1
X
1.5
fir
r{ru.}t]
2
:rJ
U
4.4
dturvrvifiuudru

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
Jewny Jewny added this note
สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามฝ่ายบุคลากรว่า ผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้เป็นลำดับที่สองจากการรับสมัครครั้งที่แล้วจะเรียกหรือเปล่าคะ เพราะทางฝ่ายบุคลากรได้โทร.มาแจ้งให้ทราบว่าได้ลำดับที่สอง และขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี
1 hundred reads
1 thousand reads
Aajung Jamparat liked this
Eye Noo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->