Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
anexa 1

anexa 1

Ratings: (0)|Views: 160|Likes:
Published by anna_poppescu

More info:

Published by: anna_poppescu on Mar 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
 
ANEXA 1 A
PLANUL MONOGRAFIEI SATULUI NEREJU
 Planul monografiei satului Nereju
1
este un exemplu de transpunere a teoriei în metod
ă
.Volumul I
 Prefa
 ţă 
: Prof. D. Gusti
 Introducere
:Problema satului arhaic românescI.
 
Cadrul cosmic:1.
 
Geografia fizic
ă
 2.
 
Geografia uman
ă
 3.
 
Considera
ţ
ii privind lupta omului cu naturaII.
 
Cadrul biologic:1.
 
Popula
ţ
ia din Vrancea2.
 
Structura antropologic
ă
a popula
ţ
iei3.
 
Istoria descenden
ţ
ei familiale4.
 
Analiza demografic
ă
a zonei5.
 
Alimenta
ţ
ia locuitorilor 6.
 
Locuin
ţ
eleIII.
 
Cadrul istoric:1.
 
Satul – form
ă
elementar 
ă
a vie
ţ
ii r 
ă
ze
ş
ilor 2.
 
Satele stup
ş
i roirile – form
ă
dezvoltat
ă
a vie
ţ
ii r 
ă
ze
ş
ilor 3.
 
Organizarea cvasistatal
ă
a Vrancei4.
 
Luptele sociale în Vrancea5.
 
Apari
ţ
ia satului Nereju actual6.
 
Procesul de dizolvare a organiza
ţ
iilor sociale din VranceaIV.
 
Cadrul psihic:Colectivitatea psihic
ă
 
ţă
ă
neasc
ă
 Volumul III.
 
Manifest
ă
rile spirituale:1.
 
Ş
coala2.
 
Biserica3.
 
Teologia popular 
ă
 4.
 
Ş
tiin
ţ
a popular 
ă
 5.
 
Arta popular 
ă
 a)
 
Arhitectura b)
 
Literatura6.
 
Ceremonii
ş
i obiceiuri
 
 Volumul IIIII.
 
Manifest
ă
ri economice:1.
 
Categoriile economice ale satului Nereju2.
 
Munca p
ă
mântului3.
 
Exploatarea p
ăş
unilor naturale4.
 
Cre
ş
terea vitelor 5.
 
Exploatarea forestier 
ă
 6.
 
Industrii diverse7.
 
Comer 
ţ
ul8.
 
Unit
ăţ
ile economice: gospod
ă
rii
ş
i bugete
ţă
ă
ne
ş
tiIII.
 
Manifest
ă
ri morale
ş
i juridice:1.
 
Via
ţ
a juridic
ă
în trecut2.
 
Via
ţ
a procesiv
ă
la Nereju3.
 
Codul p
ă
durilor IV.
 
Manifest
ă
ri administrativeV.
 
Unit
ăţ
ile sociale:1.
 
Familia2.
 
Gospod
ă
ria
ş
i familia lui I.
Ş
t. Badiu3.
 
Ţ
iganiiVI.
 
Procese
ş
i tendin
ţ
e sociale:Invadarea terenului comun de c
ă
tre proprietatea particular 
ă
 Concluzii:Dup
ă
alegerea satului care va fi cercetat, se organizeaz
ă
nou
ă
echipe: cosmologic
ă
, biologic
ă
,istoric
ă
, psihologic
ă
, economic
ă
, spiritual
ă
, etico-juridic
ă
, politico-administrativ
ă
 
ş
i echipa de unit
ăţ
i, rela
ţ
ii
ş
i procese sociale.1.
 Echipa cosmologic
ă 
: un cercet
ă
tor pentru studiul tipurilor de sol
ş
i al compozi
ţ
iei lor chimice;câte un cercet
ă
tor: pentru studiul formelor de teren, al hidrografiei
ş
i al climatului; pentru studiul a
ş
ez
ă
rilor,al locuin
ţ
ei
ş
i al circula
ţ
iei; pentru studiul florei
ş
i al credin
ţ
elor 
ş
i practicilor cu buruieni; pentru studiulfaunei
ş
i al credin
ţ
elor 
ş
i practicilor legate de aceasta; pentru studiul sintetic al raporturilor dintre natur 
ă
 
ş
icultur 
ă
.2.
 Echipa biologic
ă 
: un cercet
ă
tor pentru studiul structurii
ş
i mi
ş
c
ă
rii popula
ţ
iei; câte un cercet
ă
tor  pentru studiul compozi
ţ
iei rasiale a popula
ţ
iei, al grupelor sangvine
ş
i al mijloacelor de îmbun
ă
t
ăţ
ire a rasei pe cale ereditar 
ă
; pentru studiul alimenta
ţ
iei
ş
i igienei individuale
ş
i sociale; pentru studiul st
ă
rii sanitare a popula
ţ
iei, al organiz
ă
rii sanitare oficiale
ş
i al medicinii empirice.3.
 Echipa istoric
ă 
: un cercet
ă
tor pentru studiul formelor vechi de organiza
ţ
ie social
ă
, economic
ă
 
ş
i juridic
ă
; unul pentru cercetarea trecutului politic
ş
i anecdotic al unit
ăţ
ii sociale; altul pentru studiul tradi
ţ
iei
ş
ial memoriei sociale
ş
i un culeg
ă
tor 
ş
i interpret de documente.4.
 Echipa psihologic
ă 
: un cercet
ă
tor pentru studiul structurii psihice colective a unit
ăţ
ii sociale; uncercet
ă
tor pentru studiul experimental al variabilelor psihice individuale.5.
 Echipa economic
ă 
: un cercet
ă
tor pentru studiul vie
ţ
ii economice în genere; câte un cercet
ă
tor: pentru studiul gospod
ă
riei
ţă
ă
ne
ş
ti, al bugetelor,
ş
i al tehnicii agricole; pentru studiul industriei casnice, alindustriilor 
ţă
ă
ne
ş
ti
ş
i al meseriilor; pentru studiul p
ă
durilor; pentru studiul economiei de vite.
 
6.
 Echipa spiritual 
ă 
: câte un cercet
ă
tor: pentru via
ţ
a religioas
ă
; pentru mitologie
ş
i
ş
tiin
ţ
a popular 
ă
; pentru magie; pentru arta popular 
ă
plastic
ă
; pentru port; pentru via
ţ
a literar 
ă
; pentru via
ţ
a muzical
ă
; pentrustudiul graiului; pentru studiul ceremoniilor; pentru studiul de ansamblu (tip, stil etc.) al vie
ţ
ii spirituale.7.
 Echipa etico-juridic
ă 
: un cercet
ă
tor pentru studiul bunei-cuviin
ţ
e
ş
i al moralit
ăţ
ii; unul pentruobiceiul p
ă
mântului; câte unul pentru studiul dreptului civil
ş
i studiul dreptului penal.8.
 Echipa politic
ă 
-administrativ
ă 
: câte un cercet
ă
tor: pentru studiul vie
ţ
ii
ş
i concep
ţ
iilor politice; pentru via
ţ
a administrativ
ă
; pentru finan
ţ
ele locale
ş
i fiscalitate.9.
 Echipa de unit 
ăţ 
i, rela
 ţ 
ii
 ş
i procese sociale
: câte un cercet
ă
tor pentru studiul comunit
ăţ
ilor sociale; pentru studiul institu
ţ
iilor sociale; pentru studiul grup
ă
rilor sociale; pentru studiul rela
ţ
iilor sociale; pentrustudiul proceselor 
ş
i tendin
ţ
elor sociale
2
.Analiza
 Planului Monografiei Satului Nereju
 
ş
i a componen
ţ
ei echipelor sociologice stabilite învederea cercet
ă
rilor de teren eviden
ţ
iaz
ă
faptul c
ă
teoria sociologic
ă
a lui Gusti a fundamentat metoda samonografic
ă
. Crearea echipelor de cercet
ă
tori a fost apreciat
ă
de sociologii din alte
ţă
ri. Astfel, francezulHenri Mendras, în lucrarea
Sociologia mediului rural 
scria: „Sociologul rural trebuie s
ă
-
ş
i asigure concursulunei echipe de diver 
ş
i speciali
ş
ti. În România, Gusti a în
ţ
eles perfect aceast
ă
exigen
ţă
. El s-a înconjurat de oechip
ă
variat
ă
(juri
ş
ti, agronomi etc.)
ş
i numai concursul diverselor competen
ţ
e i-a permis realizarea unuistudiu sistematic al satului Nereju”
3
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->