Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IOSVJETLJENJE ZA 4 RAZRED ELEKTROTEHNIČKIH ŠKOLA MILO MIŠKOVIĆ

ELEKTRIČNE INSTALACIJE IOSVJETLJENJE ZA 4 RAZRED ELEKTROTEHNIČKIH ŠKOLA MILO MIŠKOVIĆ

Ratings: (0)|Views: 2,007 |Likes:
Published by Imran Kasumovic
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IOSVJETLJENJE ZA 4 RAZRED ELEKTROTEHNIČKIH ŠKOLA MILO MIŠKOVIĆ
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IOSVJETLJENJE ZA 4 RAZRED ELEKTROTEHNIČKIH ŠKOLA MILO MIŠKOVIĆ

More info:

Published by: Imran Kasumovic on Apr 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

 
.
/'
/
v
r"L.~
<'~
,...\/"
.
~
1 :
F.
,AJ,.Je;d,t::.
'-nL-
1'6""""
0
ELEKTRICNE INSTALACIJE I OSVJETLJENJE 
I
i
, , i
J
,
,
\
L"';-
!
'.
"i'"""'_",
'~'.\
~.~,
---
-"
--.---------.-.~-----------~-"--~-
-.-
,-'
...,..:.
.....
----------------'----.
 
ELEKTF:tOE:NERi
""'''''''''''.
IJE
(II
010) 
10. Tehnicke mjere zastite u elektricnim instalacijatna
Trenutak dodira vodica pod naponom i prvo djelovanje struje koju covjek osjeti nazlva se stru-jni (elektricni) udar. RazHkuje se elektricnl udar uslijed:• Slucajnog dodira s vodljlvlm dljelovlma instalacije
ill
troSiia kojl su normalno pod naponom,
npr.
grlo sijalice, goli vodlc, stezaljke osiguraca, sklopke i sl. (dlrektni dodir s djelovima pod naponom)Dodira vodljivlh dijelova trosila koji nlsu normalno pod naponom, npr. metalno kuciste motora,stednjaka, bojlera I
sHcno,
ali u toku rada zbog kvara
na
Izolaciji mogu doci pod napon (Indi-rektni dodir).
10.1 Djelovanje elektricne struje na covjeciji organizam
Elektricna struja, ukoliko tece kroz tijelo
iii
dio tijela, je opasna po covjecije tljelo. U svijetu suizvrsena razna ispitivanja kako elektricna struja djeluje na Ijudski organizam. Ispitivanja su vrse-
,.
na na zivotinjama, dobrovoljcima, a odredeni rezultati su dobijeni i prj izvrsenju smrtne kazne uamerickim zatvorima (elektricna stolica). Naucnici su ispitivali kako struje razlicitih jacina i frek-vencije djeluju na organizam.
ljudsko
tijelo kada se nade u strujnom kolu ima odredeni otpor koji nlje konstantan, odnosnomijenja se od covjeka
do
covjeka. Vrljednost tog otpora zavisi od duzine strujnog kola kroz covjekaI debljlne koze. Otpor kojlm se covjecije tijelo suprotstavlja proticanju struje sastoji se od trl otpo-
ra:
ulaznog otpora, otpora Ujela i izlaznog otpora. Ulazni i izlazni otporl su kontaktni otporl azavise od velicine dodirne povrsine, vlaznosti koze
na
tom mjestu, rukavica (ako ih ima), carapa,cipela i sl. Npr. otpor carapa i cipela mijenja se od 1.000
do
1.000.0000, a samo zavisno od togada
Ii
su ovi dijelovl suhl iii vlazni. Ni otpor covjecijeg tijela nije konstantan i mijenja se od slucaja
do
slueaja. Posebno na velicinu ovog otpora Ujela uticu atmosferske prilike
jer
se koza sa zno-jenjem
viall,
a to smanjuje njen otpor (otpor tijela je najmanjl kada se covjek kupa i tada iznosioko 5000). Visina napona dodira moze
da
utice na otpor tijela. Visi napon i struja probija kozuna vise mjesta a time se smanjuje otpor tijela (koza predstavlja glavni otpor covjecijeg tijela).Utvrdeno
je da
struja na organizam djeluje na tri nacina: toplotno, mehanicki i hemljski.Toplotno dejstvo je logic no
jer
prl protjcanju elektricne struje kroz otpor nastaje pretvaranjeelektrjcne energije u toplotnu (Dzulova toplota). Znacl i u covjecijem tijelu se oslobada toplota,poveceva se temperatura, tkivo se razara i dolazi
do
teskih unutarnjih povreda (krv prokljuca prjizvrsenju smrtne kazne na el. stolici). Pri duzem proticanju jake struje tijelo izgubi na tezini a moze
ida
se ugljenise (el. udar kod vlsokog napona).Mehanicko djelovanje struje na covjeka je posljedica grcenja misica a I nekontrollsanih reflek-snih pokreta koji se jave u trenutku prolaska struje. Ovo moze biti posebno opasno kada covjekradi na visini i tada zbog nag og pokreta moze doci
do
pada
i
mehanickih povreda.Hemijsko dejstvo se javlja kod proticanja istosmjerne struje. Covjecije tijelo se ponasa kaoelektrolit i elektricna struja ga elektrolizom rastvara, nanosecl trajna ostecenja.Kakve ce posljedlce izazvati strujni udar na covjeka zavisi u prvom redu od toga kolika jaclnaelektricne struje protice kroz tijelo, vremena protlcanja struje, puta struje kroz tijelo i frekvencijestruje. Jacina elektrlcne struje kroz tljelo zavlsi od napona dodlra, ulaznih i izlaznih otpora I otporacovjecijeg tljela. Napon dodira
je
napon koji covjek dodirom premosti. Najcesce
je
napon dodirarazlika potencijala izmedu vodljivih dijelova trosila
iii
faznih vodica I zemlje koju covjek premostisvojim tijelom.
l
 
Eksperimentima
je
utvrdeno da prvi osje6aj da struja protice kroz tijelo
je je
pri jacini elektricnestruje od 1mA (malo stezanje misiea). Osjetnije stezanje misiea i treperenje prstiju ruke sve dolakta, izaziva struja kroz tijelo 2 do 4mA. Struja 5
do
7mA izaziva lagani gre u laktu. Kod jacih stru
ja
jaca su i grcenja, bolovi, a pri struji od 20
do
25mA vise nije moguee ispustiti vodic pri eksperimentu iz ruke zbog grcenja prstiju. U takvim uslovima za nekoliko minuta moze nastupiti smrt,iako se smatra
da
su tek struje preko 50mA smrtonosne (zbog grcenja misi6a, tesk06a s disanjem i poremeeaja srcanog ritma).Protieanje struje od 1
OOmA
smatra se smrtonosno u vremenu 3 sekunde jer broj otkueaja srease pove6a, takav napor sree ne moze da izdrzi pa postepeno prestaje s radom. Jace struje susmrtonosne i
za
kra6e vrijeme, npr struja 1A vee u toku 0,4s. Sree prestaje s radom
i
covjekumire zbog zgrusavanja krvi u mozgu.Put struje kroz covjecije tijelo je veoma
vaian
a najopasnije je kad su sree i mozak na tomputu. Na sliei
10.1
pod a) prikazan
je
slueaj kad covjek glavom dodirne fazni vodic, a stoji na uzemIjenoj podlozi (zemlji). Struja u ovom slucaju prolazi direktno kroz glavu i sroe pa
je
to smrtnaopasnost. Slican
je
slucaj i pod e). U slucaju pod
b)
covjek
je
dodirnuo dva fazna vodica, a
to je
jedna od najopasnijih situacija i tijelo
je
izlozeno linijskom naponu 400V, a struja prolazi direktnokroz sree.
230 V230130
v_
a)
c)
7"-
81.
10.1
Opasni
direktni dodir dijelova
pod
naponom
Elektricna struja
je
opasna za covjeciji organizam i pri rukovanju s elektricnim napravama trebabiti veoma oprezan. Statistike pokazuju
da je
broj nasreea najve6i kod montera i elektricara,
jer
oni vremenom postaju toliko sigurni u sebe da se ne pridrzavaju
ni
najosnovnijih mjera sigurnosti, sto dovodi do cestih nesre6a. I u svakodnevnom zivotu svaki Covjek se susre6e s elektricnomstrujom (el. osvjetljenje, el. stednjak, brijaci aparat i sl.), a sve te brojne el. naprave su izvor opasnosti ukoliko nisu pravilno prikljucene
iii
su osteeene.
81.
10.2 Opasni
indirektni dodir i strujni udar covjeka
nastao zbog
nepravilnog prikljucka* i
kvara na
uredaju
*Kad
je
el.
uredaj pravilno prikljucen u
slueaju
kvara automatski
bi
djelovao zastitni uredaj,
osigurac:
iii
zastitna struj
na
sklopka,
i kvarni
uredaj
iskljuci s napona u
vremenu
iSPOd
Q,
1s
(i
tada
se
moze
dogoditi strujni
udar
ali
trajao
bi
kratko)
Mjerenjem je utvrdeno
da je
otpor covjecjeg tijela izmedu jedne i druge ruke kod napona 380Voko
1000n,
a kod napona 220V oko
1300n.
Isto tako mjerenjem
je
utvrdeno da je otpor covjecijeg tijela izmedu ruke i noge kod napona 380V iznosi
1900n,
dok kod napona 220V iznosioko
2500n.
Prema publikaeiji
lEe
479-1/84
preporucuje se gornja granica opasnog dodirnognapona za covjeka 50V, 50-60 Hz. Znaci ako covjecije tijelo prikazemo kao otpor kroz koji tecejacina struje od 0,05A, na tom otporu se po Ohmovom zakonu pojavi napon:
U
IxR=
D,O.ix
1000
=:
50 V
81.
10.3 Nadomjesna
elektricna
sema
covjecijeg tijela u strujnom
kolu
Na osnovu ovih rezultata propisom
je
utvrden maksimalni dopusteni dodirni napon 50V efektivne vrijednosti izmjenicne struje. U posebnim slucajevima ova graniea opasnog napona mozebiti i
niia,
npr.
pri kupanju otpor covjecijeg tijela pada na oko
500n
i u tim trenueima je po covjekaopasan i napon ispod 30V:I =
u/R
=
30/500
=0,06 A = 60 mAa to je smrtna opasnost ukoliko ta struja tece
"duie"
vrijeme.
Zastita
od
napona dodira (e/ektricnog udara) difeli
se
na:
• Zastitu od slucajnog direktnog dodira dijelova pod naponom,• Istovremenu zastita od direktnog i indirektnog dodira,• Zastitu od indirektnog dodira tj. previsokog napona dodira na metalnim dijelovima naprava
i
uredaja koji u normal nom pogonu nisu pod naponom ali izlozeni su naponu u slucaju kvara.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
Faris Zumba added this note
142
1 thousand reads
1 hundred reads
Emra Turkić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->