Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fiziksel_Vize_2010_soru_ve__÷z³mler

Fiziksel_Vize_2010_soru_ve__÷z³mler

Ratings: (0)|Views: 545|Likes:
Published by Sercan Aksoy

More info:

Published by: Sercan Aksoy on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2015

pdf

text

original

 
1 No: 02.12.2010Ad
ı
ve Soyad
ı
:
F
İ
Z
İ
KSEL METALURJ
İ
 (Y
ı
liçi)1.
A ve B elementlerinin her birinden 100 gr al
ı
n
ı
 p 850 °C de ergiyip kat
ı
la
ş
an bir ala
ş
ı
m eldeedilmi
ş
tir. A ve B den olu
ş
an ala
ş
ı
m ergime s
ı
cakl
ı
ğ
ı
n
ı
n 100
o
C alt
ı
na so
ğ
utuldu
ğ
unda;
a)
İ
tici gücü hesaplay
ı
n
ı
z
(
5 P
).
 
b)
A ve B nin kar 
ı
ş
ı
m olu
ş
turmas
ı
ve ideal bir çözelti olu
ş
turmas
ı
durumlar 
ı
nda serbest enerjide
ğ
erlerini hesaplay
ı
 p kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
rarak farkl
ı
l
ı
ğ
ı
n nedenini aç
ı
klay
ı
n
ı
z
(
10 P
).
 
Veriler:
A elementinin atomik a
ğ
ı
rl
ı
ğ
ı
= 50 gr/mol, B elementinin atomik a
ğ
ı
rl
ı
ğ
ı
= 58 gr/molG
oA
= 10.000 kal./mol,G
oB
= 8.500 kal./mol Kat
ı
la
ş
ma Gizli
ı
s
ı
s
ı
(L) = 9.200 kal./mol
2.
 
 Nikelin bo
ş
luk olu
ş
turma aktivasyon enerjisi 35.000 kal./mol, yo
ğ
unlu
ğ
u 8.9 Mg/m
3
ve atoma
ğ
ı
rl
ı
ğ
ı
58.71 g/at dur. Oda s
ı
cakl
ı
ğ
ı
nda % 20 oran
ı
nda deforme edilen 10
μ
m tane boyutuna sahipnikel daha sonra 827
o
C s
ı
cakl
ı
ğ
a ç
ı
kar 
ı
lm
ı
ş
t
ı
Boltzman sabiti = 3.29x10
-24
kal/mola)
827 °C de 4 m
3
saf Ni içinde bo
ş
konumlar 
ı
n dolu konumlara oran
ı
n
ı
ve bo
ş
konumlar 
ı
n say
ı
s
ı
n
ı
 hesaplay
ı
n
ı
z
(
10 P
).
 
b)
Deformasyon miktar 
ı
n
ı
n % 40, nikelin tane boyutunun 20
μ
m olmas
ı
veya Ni içine % 5 oran
ı
ndaCr ilave edilmesi durumunda bo
ş
luk say
ı
s
ı
nas
ı
l de
ğ
i
ş
irdi
(
5 P
).
 
c)
Artan deformasyon, tane boyutu ve ala
ş
ı
m elementi miktar 
ı
ile bo
ş
luklar 
ı
n hareket h
ı
zlar 
ı
nas
ı
lde
ğ
i
ş
ir. Bo
ş
luklar hangi mekanizmalar ile olu
ş
urlar 
(
5 P
).
 
d)
827 °C de 4 m
3
saf nikelde atom bo
ş
luklar 
ı
ndan dolay
ı
ortaya ç
ı
kan entropi art
ı
ş
ı
n
ı
hesaplay
ı
n
ı
z.Bo
ş
luk oran
ı
art
ı
ş
ı
ile entropi nas
ı
l ve neden de
ğ
i
ş
ir. Tart
ı
ş
ı
n
ı
z
(
5 P
).
 
3.
Karbonun YMK - Fe içindeki do
ğ
al difüzyon katsay
ı
s
ı
0.23x10
-4
m
2
/s ve difüzyon aktivasyonenerjisi 35.000 cal/ mol dür. 8620 çeli
ğ
i 900 °C’ de s
ı
v
ı
banyoda 2 saat karbürize edilmi
ş
tir.
a)
 
2 saatlik i
ş
lem sonunda karbürizasyon tabaka kal
ı
nl
ı
ğ
ı
ve yüzey karbon konsantrasyonunuhesaplay
ı
n
ı
z. Tabaka kal
ı
nl
ı
ğ
ı
n
ı
n ne tür avantaj ve dezavantajlar 
ı
olabilir 
(
5 P
)
.
b)
 
2 saat sonunda yüzeyden 0.01 cm, 0.03 cm ve 0.05 cm derinliklerdeki noktalardaki karbonkonsantrasyonunu bir bile
ş
im-mesafe e
ğ
risinde gösteriniz
(
10 P
).
 
c)
 
Yabanc
ı
atomlar 
ı
n ana metal içine difüzyonu sertli
ğ
i neden artt
ı
ı
r. Atomsal bazda
ş
ünüldü
ğ
ünde kaç türlü yay
ı
nma mekanizmas
ı
vard
ı
r. K 
ı
saca aç
ı
klay
ı
n
ı
z
(
10 P
).
 
d)
 
Karbürize edilen bu çeli
ğ
i nerelerde kullanabilirsiniz. Karbürizasyon d
ı
ş
ı
nda yüzeysertle
ş
tirmede kullan
ı
lan difüzyon prosesleri hangileridir. Bu prosesleri, sa
ğ
lad
ı
klar 
ı
yüzeysertli
ğ
i, i
ş
lem s
ı
cakl
ı
ğ
ı
, kullan
ı
m yeri ve yüzeyde olu
ş
an fazlar aç
ı
s
ı
ndan bir tablo yaparak kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
ı
n
ı
z
(
10 P
).4.
 
a)
Kaç türlü arayüzey vard
ı
r. Yönlenme fark 
ı
na, arayüzey yap
ı
s
ı
na ve enerjilerine görearayüzeyleri s
ı
n
ı
fland
ı
ı
n
ı
z. Kaç türlü arayüzey enerjisi vard
ı
(
5 P
).
 
b)
Çökelme sertle
ş
mesi kullan
ı
larak 
α
faz
ı
içinde küresel uyumlu bir 
β
faz
ı
olu
ş
turulmu
ş
tur. Kafes parametreleri a
α
= 0.40 nm, a
β
= 0.42 nm dir.
α
-
β
fazlar 
ı
aras
ı
ndaki uyumsuzluk parametresinive arayüzeyin 500
μ
m uzunlu
ğ
undaki
 
ı
sm
ı
 için kenar dislokasyonu say
ı
s
ı
n
ı
hesaplay
ı
n
ı
z
(
10 P
).d)
Uyumsuzluk parametresinin artmas
ı
n
ı
n mukavemet, yüksek s
ı
cakl
ı
kta mukavemeti koruma vekararl
ı
l
ı
k aç
ı
s
ı
ndan kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
ı
n
ı
z.
(
5 P
).
 
 
2
5.
Termodinamik de
ğ
i
ş
kenlerin isimlerini yaz
ı
n
ı
z. Atomlar 
ı
n kinetik enerjisini artt
ı
ran faktörler hangileridir 
(
5 P
).
 
BA
Ş
ARILAR D
İ
LER 
İ
M Prof. Dr. Hatem AKBULUT SÜRE: 90 Dk.
F
İ
Z
İ
KSEL METALURJ
İ
 
Formüller
STHG
m
ΔΔ=Δ
,
mm
TLTHS
=Δ=Δ
 ) Nln N Nln N(RT G NG NG
BBAA oBBoAA
+++=
 
nne
voQRT
=
/
,
rAe
vQmRT
=
/
 
RT/)QmQ(a
Ae
+
=
,
JDAdCdZ
AAA
= −
 tCZCD
22
=
,
+γ=Δ
21
11P
 
m
TTLG
Δ=Δ
 
θ =
 bD,
αβα
=δ
aaa, Da
=
β
δ
 
CCCCerf ZDt
Zts(,)
=
11
12
, ,
DDe
oQRT
=
.
/
,
[ ]
)C1(log)C1(ClogCS
eem
+=
 
Snnnnnnnnnnnnnn
movvovevovooveoov
= − ++ +++ +
()()log()()log()
 
Tablo. Hata fonksiyonu de
ğ
erleri
β
erf (
β
)
β
erf (
β
)
β
erf (
β
)0 0 0.55 0.5633 1.3 0.93400.025 0.0282 0.60 0.6039 1.4 0.95230.05 0.0564 0.65 0.6420 1.5 0.96610.10 0.1125 0.70 0.6778 1.6 0.97630.15 0.1680 0.75 0.7112 1.7 0.98380.20 0.2227 0.80 0.7421 1.8 0.98910.25 0.2763 0.85 0.7707 1.9 0.99280.30 0.3286 0.90 0.7970 2.0 0.99530.35 0.3794 0.95 0.8209 2.2 0.99810.40 0.4284 1.0 0.8427 2.4 0.99930.45 0.4755 1.1 0.8802 2.6 0.99980.50 0.5205 1.2 0.9103 2.8 0.9999
   S
          ı
  c  a   k   l
          ı
   k ,
  o
   C 
% C (a
ğ
ı
rl
ı
kça)Fe1.2
 
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
cyberhector liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->