Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Swedbanks delårsrapport kvartal 1 2013

Swedbanks delårsrapport kvartal 1 2013

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Swedbank AB (publ)
Swedbanks delårsrapport för det första kvartalet 2013.
Swedbanks delårsrapport för det första kvartalet 2013.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Swedbank AB (publ) on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

 
 
Swedbank
 –
Delårsrapport januari-mars 2013 Sidan 1 av 57
Första kvartalet 2013
 jämfört med fjärde kvartalet 2012
 
Kvartalets resultat uppgick till 3 525 mkr (4 252)
 
Resultat per aktie för total verksamhet före utspädning uppgick till3,21* kronor (3,87) och efter utspädning till 3,19* kronor (3,86)
 
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet** efter utspädninguppgick till 3,54* kronor (4,01)
 
Räntabilitet på eget kapital var 13,8 procent (16,9) och räntabilitet eget kapital för kvarvarande verksamhet** var 15,3 procent (17,5)
 
K/I-talet uppgick till 0,45 (0,44)
 
Räntenettot uppgick till 5 353 mkr (5 346)
 
Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar minskade med 5procent till 5 039 mkr (5 295)
 
Swedbank redovisade kreditförluster, netto om 60 mkr (nettoåtervinningar 76 mkr)
 
Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 2 var 17,3 procent (16,7procent den 31 december 2012). Kärnprimärkapitalrelationen enligtBasel 3 var 16,4*** procent (15,4 procent den 31 december 2012).
Första kvartalet 2013
 jämfört med första kvartalet 2012
 
Periodens resultat uppgick till 3 525 mkr (3 410)
 
Resultat per aktie för total verksamhet före utspädning uppgick till3,21* kronor (3,11) och efter utspädning 3,19* kronor (3,10)
 
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet** efter utspädninguppgick till 3,54* kronor (3,35)
 
Räntabilitet på eget kapital var 13,8 procent (14,1) och räntabilitet påeget kapital för kvarvarande verksamhet** var 15,3 procent (15,3)
 
K/I-talet uppgick till 0,45 (0,48)
 
Räntenettot ökade med 9 procent till 5 353 mkr (4 895)
 
Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade med 6 procenttill 5 039 mkr (4 745)
 
Swedbank redovisade kreditförluster, netto om 60 mkr (nettoåtervinningar 96 mkr)
* Inklusive avdrag för utdelning till preferensaktier var resultat per aktie för kv1 2013 1,63 kr för total verksamhet efter utspädning. Beräkningarna specificeras på sidan 49.** Ryssland och Ukraina redovisas som avvecklad verksamhet.*** Enligt Swedbanks tolkning av framtida regelverk.
0500100015002000250030003500400045005000Kv1-2012Kv2-2012Kv3-2012Kv4-2012Kv1-2013
mkr Kvartalets resultat
 
0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,0Kv1-2012Kv2-2012Kv3-2012Kv4-2012Kv1-2013
kr Resultat per aktie efter utspädning*,kvarvarande verksamhet
 
0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,020,0Kv1-2012Kv2-2012Kv3-2012Kv4-2012Kv1-2013
%Räntabilitet på eget kapital,kvarvarande verksamhet**
 
12,013,014,015,016,017,018,0Kv1-2012Kv2-2012Kv3-2012Kv4-2012Kv1-2013
%Kärnprimärkapitalrelation, %,Basel 3***
 
 
 
Swedbank
 –
Delårsrapport januari-mars 2013 Sidan 2 av 57
VD-kommentar 
 Året har inletts med en försiktigt positiv förväntan på denglobala ekonomiska utvecklingen. Samtidigt är det långtkvar till ett stabilt och ekonomiskt tryggt Europa. Densvenska och de baltiska ekonomierna är starka men är inte opåverkade av den turbulenta utvecklingen. Somväntat har kreditefterfrågan varit begränsad, specielltvad gäller nya investeringar. Vi fortsätter att planera för en miljö med låg ränta och svag kreditefterfrågan under överskådlig tid. Samtidigt fortsätter vi att effektivisera för att nå våra finansiella mål.
Fortsatt robust resultat
Swedbank redovisar ett fortsatt robust resultat för förstakvartalet. Avkastningen på eget kapital för kvarvarandeverksamhet uppgick till 15 procent och räntenettot var stabilt i samtliga affärsområden. Omprissättningen påutlåning till små och medelstora företag baserat på riskoch kapitalkostnad har fortsatt under kvartalet ochmotverkade lägre inlåningsmarginaler. Vår kärnprimärkapitalrelation har fortsatt att stärkas under kvartalet och uppgår nu till 16,4 procent, enligt Basel 3*(15,4 per 31 december 2012).Swedbanks fokus ligger på att ta tillvara de möjligheter som finns på de fyra hemmamarknaderna. Under kvartalet har vi slutit ett avtal om att sälja vårt ukrainskadotterbolag och beslutat att avveckla återståendeverksamhet i Ryssland. Ukraina och Ryssland redovisasfrån och med nu som avvecklad verksamhet.
Bättre bankupplevelse för kunden
Jag har blivit stärkt i min tro att den nya organisationensom började gälla från 1 januari i år är rätt första steg ivår fleråriga resa med målet att förbättra kundnöjdhetoch effektivitet samt fördjupa och bredda vår relationmed befintliga kunder. Vi ska erbjuda en bättrebankupplevelse. Målet är att stärka vår marknadsposition och sätta stopp för en mångårig trendmed sjunkande marknadsandelar. Vi ser redan att dennya organisationen lyfter fram och tydliggör möjligheter och utmaningar. Vi ska ta tillvara de stordriftsfördelar som vi har i de digitala kanalerna och samtidigt frigöratid på kontoren för rådgivning.Vi tror att omvärlden och hur bankverksamhet bedrivskommer att genomgå stora förändringar de närmasteåren. Vi upplever just nu en mobil revolution där bankkundernas krav på ökad tillgänglighet och enkelhetinnebär att vi måste anpassa oss snabbt. På bara två år har mobilbanken gått från att vara en obetydlig kanal tillatt bli det vanligaste sättet kunderna når banken på.Under första kvartalet utfördes 13 procent av allaaktietransaktioner via mobilbanken. Antalet användareav internetbanken fortsätter att öka, men antaletinloggningar minskar något som en följd av att kundernaupptäcker bekvämligheten med den mobila kanalen för sina dagliga bankärenden. Swedbank lanserade nyligen
apparna ”Mobilbanken ungdom” och ”Mobilbankenföretag” och kommer att fortsätta utveckla funktion och
användarvänlighet i snabb takt framöver.Ökad transparens i kombination med alltmer kunnigaoch pålästa kunder, teknikutveckling och nya regleringar innebär att gamla affärsmodeller håller på att brytas uppoch att konkurrensen ökar. För att få en god lönsamhet ien bank med en stor och differentierad kundbas somvår är det viktigt att ständigt öka effektiviteten och attvarje kund- och produktgrupp är rätt prissatt.
Kreditkvalitet
Swedbanks kreditkvalitet är fortsatt god. De ekonomiskautsikterna i Sverige har ljusnat något under början avåret men är känsliga för negativa förändringar iomvärlden. De baltiska länderna fortsätter att visa engod ekonomisk utveckling.Den positiva trenden av lägre absoluta och relativaupplåningskostnader fortsätter som en följd av att alltfler uppskattar Swedbanks låga risker och robustaresultat. Vi förväntar oss att under året kunna förbättravårt kreditbetyg och arbetar aktivt medkreditvärderingsinstituten för att säkerställa att de har enuppdaterad bild av banken.
Framtidsutsikter 
Vi fortsätter att planera för en miljö med låga räntor ochen svag kreditefterfrågan. Vår avsikt är att hålla totalakostnader på samma nivå 2013 som 2012, med någotlägre kostnader första halvåret jämfört med det andra.Vi fortsätter fokusera på lönsamhet ochkapitaleffektivitet samtidigt som vi ska investera i enbättre kundupplevelse och medarbetarnasutvecklingsmöjligheter.Michael Wolf Verkställande direktör och koncernchef 
* Enligt Swedbanks tolkning av framtida regelverk.
 
 
Swedbank
 –
Delårsrapport januari-mars 2013 Sidan 3 av 57
Innehållsförteckning
 
Sida
Finansiell översikt 4Översikt 5
Marknad 5Viktiga händelser under kvartalet 5
Första kvartalet 2013 jämfört med fjärde kvartalet 2012 5
Resultat 5
Första kvartalet 2013 jämfört med första kvartalet 2012 6
Resultat 6Kredit- och tillgångskvalitet 7Upplåning och likviditet 8Rating 9Kapital och kapitaltäckning 9Marknadsrisk 10Operativa risker 10Övriga händelser 10Händelser efter 31 mars 2013 10
Affärsområden
Svensk bankrörelse 11Stora företag & Institutioner 13Baltisk bankrörelse 15Koncernfunktioner & Övrigt 17Elimineringar 19Produktområden 20
Finansiell informationKoncern
Resultaträkning i sammandrag 25Rapport över totalresultat i sammandrag 26Nyckeltal 26Balansräkning i sammandrag 27Förändringar i eget kapital i sammandrag 28Kassaflödesanalys i sammandrag 29Noter 29
Moderbolag 52Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter 56Revisorsgranskning 56Kontaktuppgifter 57
Mer detaljerad information finns i Swedbanks faktabok, www.swedbank.se/ir under Finansiell information ochpublikationer.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->