Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Awicenny koncepcja intelektu czynnego na tle tradycyjnej filozofii islamu by Aleksander Kuś

Awicenny koncepcja intelektu czynnego na tle tradycyjnej filozofii islamu by Aleksander Kuś

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 792|Likes:
Published by Amira
Kwestię centralną, wokół której zbudowana została niniejsza praca, stanowi koncepcja Intelektu czynnego oparta o wykładnię zaproponowaną przez Awicennę. W szerszym ujęciu będzie jednak poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki zadecydowały o spopularyzowaniu teorii Intelektu czynnego w filozofii islamu?
Zatem powody wyboru przez autora akurat tej tematyki nie trudno będzie zrozumieć każdemu, kto miał choćby pobieżny kontakt z myślą islamu, a w szczególności, obecną w niej niemalże od samych początków, teorią Intelektów. Pierwotnym motywem podjęcia zagadnienia Intelektu czynnego, było zdziwienie, jak głęboko ten „ingeruje” w procesy, które wydają się przysługiwać człowiekowi; procesy należące w ścisłym tego słowa znaczeniu do ludzkich kompetencji. Pogląd, że istniejący ponad nami Intelekt koordynuje większością naszych intelektualnych operacji, prowokuje zdroworozsądkowe myślenie i domaga się dalszego rozwinięcia. Oryginalność argumentacji – za i przeciw – na jaką natrafiamy u Awicenny, skłania do uważniejszego rozpatrzenia. Ponadto wskazany filozof zwraca na siebie uwagę przez to, że przejmując teorię Intelektów zdaje sobie sprawę z napięcia między tym, co leży jeszcze w gestii natury ludzkiej, a tym, co jest jej udzielane „z góry”. Innymi słowy, „godząc się” na przyznanie Intelektowi czynnemu odpowiedzialności za ludzkie poznanie, sankcjonuje i broni niezależności indywiduum. W antropologii filozoficznej Ibn Sīny wyrastającej z problematyki bytu, najważniejszym obok Boga i kosmosu zagadnieniem stał się problem ludzkiego umysłu: intelektu i wolności człowieka.
Zrozumienie zależności między egzystencją człowieka a Intelektem czynnym, pociąga nie mniej, niż odsłonięcie natury tego ostatniego. Stąd niniejsza praca skupi się nie tylko na wypracowanej przez filozofów islamu teorii poznania, czyli tego wszystkiego, co może przynieść odpowiedź na, formułowane już pod kątem interesującego nas problemu, pytanie: jak Intelekt czynny działa i co jest tego działania wynikiem? Jeżeli nasza ciekawość ma zostać zaspokojona, konieczne staje się w dalszej kolejności sięgniecie w obszar metafizyki poznania, czyli odpowiedzenie na pytanie: czym jest Intelekt? Trudno bowiem mówić, jak coś działa, nie wiedząc, choćby w zarysie, czym to coś jest. Taki sposób opisu wydaje się uzasadniony koniecznością jednoczesnego zrozumienia, jak działa, i czym jest Intelekt czynny.

(Theses by Aleksander Kuś, Jagiellonian University in Krakow 2001)
Kwestię centralną, wokół której zbudowana została niniejsza praca, stanowi koncepcja Intelektu czynnego oparta o wykładnię zaproponowaną przez Awicennę. W szerszym ujęciu będzie jednak poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki zadecydowały o spopularyzowaniu teorii Intelektu czynnego w filozofii islamu?
Zatem powody wyboru przez autora akurat tej tematyki nie trudno będzie zrozumieć każdemu, kto miał choćby pobieżny kontakt z myślą islamu, a w szczególności, obecną w niej niemalże od samych początków, teorią Intelektów. Pierwotnym motywem podjęcia zagadnienia Intelektu czynnego, było zdziwienie, jak głęboko ten „ingeruje” w procesy, które wydają się przysługiwać człowiekowi; procesy należące w ścisłym tego słowa znaczeniu do ludzkich kompetencji. Pogląd, że istniejący ponad nami Intelekt koordynuje większością naszych intelektualnych operacji, prowokuje zdroworozsądkowe myślenie i domaga się dalszego rozwinięcia. Oryginalność argumentacji – za i przeciw – na jaką natrafiamy u Awicenny, skłania do uważniejszego rozpatrzenia. Ponadto wskazany filozof zwraca na siebie uwagę przez to, że przejmując teorię Intelektów zdaje sobie sprawę z napięcia między tym, co leży jeszcze w gestii natury ludzkiej, a tym, co jest jej udzielane „z góry”. Innymi słowy, „godząc się” na przyznanie Intelektowi czynnemu odpowiedzialności za ludzkie poznanie, sankcjonuje i broni niezależności indywiduum. W antropologii filozoficznej Ibn Sīny wyrastającej z problematyki bytu, najważniejszym obok Boga i kosmosu zagadnieniem stał się problem ludzkiego umysłu: intelektu i wolności człowieka.
Zrozumienie zależności między egzystencją człowieka a Intelektem czynnym, pociąga nie mniej, niż odsłonięcie natury tego ostatniego. Stąd niniejsza praca skupi się nie tylko na wypracowanej przez filozofów islamu teorii poznania, czyli tego wszystkiego, co może przynieść odpowiedź na, formułowane już pod kątem interesującego nas problemu, pytanie: jak Intelekt czynny działa i co jest tego działania wynikiem? Jeżeli nasza ciekawość ma zostać zaspokojona, konieczne staje się w dalszej kolejności sięgniecie w obszar metafizyki poznania, czyli odpowiedzenie na pytanie: czym jest Intelekt? Trudno bowiem mówić, jak coś działa, nie wiedząc, choćby w zarysie, czym to coś jest. Taki sposób opisu wydaje się uzasadniony koniecznością jednoczesnego zrozumienia, jak działa, i czym jest Intelekt czynny.

(Theses by Aleksander Kuś, Jagiellonian University in Krakow 2001)

More info:

Published by: Amira on Mar 30, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
 UNIWERSYTET JAGIELLO
Ń
SKIINSTYTUT FILOZOFII
 
ALEKSANDER KU
Ś
 
AWICENNY KONCEPCJA INTELEKTU CZYNNEGONA TLE TRADYCYJNEJ FILOZOFII ISLAMU
PRACA MAGISTERSKANAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. W
Ł
ADYS
Ł
AWASTRÓ
Ż
EWSKIEGO
KRAKÓW 2001
 
2
SPIS TRE
Ś
CI
SPIS TRE
Ś
CI..................................................................................................................................2
 
WST
Ę
P............................................................................................................................................3
 
I.
 
GRECKIE DZIEDZICTWO FILOZOFII ISLAMU.......................................................5
 
1.1
 Falsafah
jako
ś
wiadoma kontynuacja
 philosophia
.................................................................5
 
1.2 Znaczenie t
ł
umacze
ń
dla to
ż
samo
ś
ci filozofii islamu............................................................9
 
1.3 G
ł
ówne zagadnienia filozofii islamu....................................................................................16
 
1.4 Z
ł
o
ż
ono
ść
kwestii „Arabskiego Neoplatonizmu”................................................................26
 
II. PARADYGMATY FILOZOFII ISLAMU............................................................................31
 
2.1 Stosunek g
ł
ównego nurty nauki islamskiej do
 Falsafah
......................................................31
 
2.2 Metafizyka w rozumieniu al-Kind
 ī 
ego i
Mu
tazilah
............................................................33
 
Uzgadnianie metafizyki z teologi
ą 
islamu.....................................................37
 
Wprowadzenie teorii Intelektów do tradycji muzu
ł
ma
ń
skiej............................38
 
2.3 Al-F
ā
ā
 b
 ī 
a tradycja perypatetycka.......................................................................................43
 
ł
opot z metafizyk 
ą 
Arystotelesa.................................................................44
 
Rozwini
ę
cie koncepcji Intelektu Czynnego....................................................49
 
2.4 Znaczenie poprzedników w uj
ę
ciu metafizyki przez Awicenn
ę
..........................................56
 
III. ROLA INTLEKTU CZYNNEGO U AWICENNY.............................................................60
 
3.1 Awicenna a Wiedza ujmowana w tradycji arystotelesowskiej.............................................60
 
3.2 Metafizyka duszy racjonalnej...............................................................................................69
 
Trudno
ś
ci w zdefiniowaniu duszy.................................................................69
 
W
ł
a
ś
ciwa koncepcja duszy..........................................................................72
 
3.3 Formy kontaktu z Intelektem czynnym................................................................................75
 
Ludzkie zdolno
ś
ci poznawcze......................................................................77
 
Samo
ś
wiadomo
ść
a to
ż
samo
ść
cz
ł
owieka......................................................79
 
3.4 Charakter Wiedzy pochodz
ą 
cej od wy
ż
szych Inteligencji...................................................84
 
Racjonalizm a
ś
wiat rzeczy inteligibilnych....................................................84
 
Empiryzm a apriorystyczna koncepcja poznania.............................................86
 
Intuicja (
  
ads
)..........................................................................................91
 
Dochodzenie do poj
ęć
ogólnych: Awicenna a Arystoteles................................94
 
ZAKO
Ń
CZENIE..........................................................................................................................99
 
BIBLIOGRAFIA........................................................................................................................103
 
 
3
WST
Ę
P
Kwesti
ę
centraln
ą 
, wokó
ł
której zbudowana zosta
ł
a niniejsza praca, stanowi koncepcjaIntelektu czynnego oparta o wyk 
ł
adni
ę
zaproponowan
ą 
przez Awicenn
ę
. W szerszym uj
ę
ciu b
ę
dzie jednak poszukiwa
ć
odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki zadecydowa
ł
y ospopularyzowaniu teorii Intelektu czynnego w filozofii islamu?Zatem powody wyboru przez autora akurat tej tematyki nie trudno b
ę
dzie zrozumie
ć
 ka
ż
demu, kto mia
ł
cho
ć
 by pobie
ż
ny kontakt z my
ś
l
ą 
islamu, a w szczególno
ś
ci, obecn
ą 
w niejniemal
ż
e od samych pocz
ą 
tków, teori
ą 
Intelektów. Pierwotnym motywem podj
ę
ciazagadnienia Intelektu czynnego, by
ł
o zdziwienie, jak g
łę
 boko ten „ingeruje” w procesy, którewydaj
ą 
si
ę
przys
ł
ugiwa
ć
cz
ł
owiekowi; procesy nale
żą 
ce w
ś
cis
ł
ym tego s
ł
owa znaczeniu doludzkich kompetencji. Pogl
ą 
d,
ż
e istniej
ą 
cy ponad nami Intelekt koordynuje wi
ę
kszo
ś
ci
ą 
 naszych intelektualnych operacji, prowokuje zdroworozs
ą 
dkowe my
ś
lenie i domaga si
ę
 dalszego rozwini
ę
cia. Oryginalno
ść
argumentacji – za i przeciw – na jak 
ą 
natrafiamy uAwicenny, sk 
ł
ania do uwa
ż
niejszego rozpatrzenia. Ponadto wskazany filozof zwraca na siebieuwag
ę
przez to,
ż
e przejmuj
ą 
c teori
ę
Intelektów zdaje sobie spraw
ę
z napi
ę
cia mi
ę
dzy tym, cole
ż
y jeszcze w gestii natury ludzkiej, a tym, co jest jej udzielane „z góry”. Innymi s
ł
owy,„godz
ą 
c si
ę
” na przyznanie Intelektowi czynnemu odpowiedzialno
ś
ci za ludzkie poznanie,sankcjonuje i broni niezale
ż
no
ś
ci indywiduum. W antropologii filozoficznej Ibn S
 ī 
nywyrastaj
ą 
cej z problematyki bytu, najwa
ż
niejszym obok Boga i kosmosu zagadnieniem sta
ł
 si
ę
problem ludzkiego umys
ł
u: intelektu i wolno
ś
ci cz
ł
owieka.Zrozumienie zale
ż
no
ś
ci mi
ę
dzy egzystencj
ą 
cz
ł
owieka a Intelektem czynnym, poci
ą 
ga niemniej, ni
ż
ods
ł
oni
ę
cie natury tego ostatniego. St
ą 
d niniejsza praca skupi si
ę
nie tylko nawypracowanej przez filozofów islamu teorii poznania, czyli tego wszystkiego, co mo
ż
e przynie
ść
odpowied
ź
na, formu
ł
owane ju
ż
pod k 
ą 
tem interesuj
ą 
cego nas problemu, pytanie: jak Intelekt czynny dzia
ł
a i co jest tego dzia
ł
ania wynikiem? Je
ż
eli nasza ciekawo
ść
mazosta
ć
zaspokojona, konieczne staje si
ę
w dalszej kolejno
ś
ci si
ę
gniecie w obszar metafizyki poznania, czyli odpowiedzenie na pytanie: czym jest Intelekt? Trudno bowiem mówi
ć
, jak co
ś
 dzia
ł
a, nie wiedz
ą 
c, cho
ć
 by w zarysie, czym to co
ś
jest. Taki sposób opisu wydaje si
ę
 uzasadniony konieczno
ś
ci
ą 
jednoczesnego zrozumienia, jak dzia
ł
a, i czym jest Intelektczynny.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->