Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Inka Badan 1000 Suno Maalintii Iyo Habeenkii

Inka Badan 1000 Suno Maalintii Iyo Habeenkii

Ratings: (0)|Views: 32 |Likes:
Published by the islam religion

More info:

Published by: the islam religion on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
IND
BADAN
1000
SUNO
UllNTlIlYO
HABEENKII
Waxaa
diyaariyey
khaalid
AI.Xuseynaan
Waxaa
turjumay
C/Qaadir
sh.max,ed
akhii
 
o~ 
~c) 
~ 
~.Jl.J
.L:...li'.J 
&~.311
c_ri.;.:tl\ 
~ 
COOPERATIVE 
OFFICE
FOR 
CALL
ANDGUIDANCE
EASTERN
JEDDAH.P.0 
..
Box'
YY'V 
Jeddah
Y 
T'Y'
K.S
.
A 
Tel.#"\To-,"\V'
-Fax 
"\Tt·Y'~/\
wU 
Js'
,, 
n 
JJta.
I 
J\ 
.$,
l
·J 
~ 
~ 
·"""
JS./~ 
..
~.....---
..;-
 
..J'1
~lA~l~4 
INKA 
BADAN 
' 
SUNO 
MAALINTIIIYO 
HABEENKII 
Waxaa 
diyaariyey
khaalid
AI-XuseynaanWaxaa 
turjumay
C/Qaadir 
sh.max,ed
akhii
 
HORDHAC
Waxaa mahadiskalehallaharaxiimkaaheeqafaarkaaheekariimkaaheeqahaarkaah,allahagedgadiyaquluubtaiyo aragyadabanii,aadamka,Allahaog waxa muuqdayo waxaqarsoonayaan kumahdin, mahad aan kalago,laheynhabeeniyomaalinwalba..Waxaanmakhraatika ahay inuusanjirinallaahxaq lagu caabudooonaheyn allahawaaxidkaah eenlaheyncidla wadaagtadineysacidiiallaahnimada,hahaadoka badbaa-ictiqaadisacadaabkanaarta, waxaankaloomakhraatia ahay inuu muxamedyahaynabigaallesoodoortay,nabadgalyoyo naxariisushiisaallahayeeloisaga iyoehelkiisiiiyo xaasaskiisii iyoasxaabtiisiimudneyd n ladarajeeyo nabadgalyoaan dhamaaneyninnteyhabeenkii iyo maalintubaaqiihiinlntaa adib..Arintaufiicaneeloogabaahanyahaynuumuslimkuku dadaalointuu noolyahaywaa ku dhaqankasunadanabigas.c.w.hadalkiisayoficilkiisalaaayxayaatadiisukusalgarowdosunada habeen iyomaalinwalba,Du,nuunAl-Misriwuxuuyiri: Calaamadaagugartoinuuallaahadoonkiisaecelyahaywaa inuuadoonkuraacoakhlaaqdiinabiga s.c.w. iyo ficilkiisiiyoamarkiisiiyosunadiisii.
HORDHAC
Waxaamahadiskalehallaharaxiimkaaheeqafaarka
ah
eekariimka
ah
eeqahaarkaah,allahagedgadiyaquluubtaiyoaragyadabanii,aadamka,Allaha
09
waxamuuqdaiyowaxaqarsoonayaan
ku
mahdin,mahadaankalagO,laheynhabeeniyomaalinwalba
..
Waxaanmakhraati
ka
ahayinuusanjirinallaahxaqlagucaabudooonaheynallahawaaxidkaaheenlaheyncid
la
wadaagtadineysacidiiallaahnimada,shahaado
ka
badbaa-ictiqaadisacadaabkanaarta,waxaankaloomakhraati
ka
ahayinuumuxamedyahaynabigaallesoodoortay,nabadgalyoiyonaxariisdushiisaallahayeeloisagaiyoehelkiisiiiyoxaasaskiisiiiyoasxaabtiisiimudneyd
in
la
darajeeyo,nabadgalyoaandhamaaneynininteyhabeenkiiiyomaalintubaaqiyihiin.lntaakadib
..
Arintaufiicaneeloogabaahanyahayinuumuslimku
ku
dadaalointuunoolyahaywaa
ku
dhaqankasunadanabigas.c.w.hadalkiisaiyoficilkiisa
i1aa
ayxayaatadiisu
ku
salgarowdosunadahabeeniyomaalinwalba.
DU,nuun
AI-Misriwuxuuyiri:(Calaamadalagugartoinuuallaahadoonkiisajecelyahaywaainuuadoonkuraacoakhlaaqdiinabiga
S.C.w.
iyoficilkiisiiiyoamarkiisiiiyosunadiisii
..

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
the islam religion added this note
Inka Badan 1000 Suno Maalintii Iyo Habeenkii
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->