Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hocautocad

hocautocad

Ratings: (0)|Views: 55|Likes:
Published by tanuct
giáo trình autocad 2004
giáo trình autocad 2004

More info:

Published by: tanuct on Mar 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
§Ò C 
 − 
 ¬ng Bµi Gi¶ng
M«n häc AutoCAD
 
Khoa CNTT - Bé m«n M¹ng m¸y tÝnh - GV: NguyÔn Minh §øc
 
Trang 1
 
Môc lôc
 Môc lôc......................................................................................................................................1
 
Ch
− 
¬ng I: Tæng quan vÒ Autocad............................................................................................5
 
I.1. Giíi thiÖu vÒ AutoCAD..............................................................................................................5
 
I.1.1. Kh¶ n¨ng vÒ AutoCAD
.......................................................................................................................5
 
I.1.2. C¸c thÕ hÖ AutoCAD
...........................................................................................................................6
 
I.2. Cµi ®Æt vµ khëi ®éng AutoCad..................................................................................................6
 
I.2.1. Nh÷ng yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ
....................................................................................................................6
 
I.2.2. Cµi ®Æt AutoCAD
................................................................................................................................6
 
I.2.3. Khëi ®éng AutoCAD
..........................................................................................................................6
 
I.2.4. Mµn h×nh giao diÖn AutoCAD
............................................................................................................7
 
I.3. NhËp lÖnh vµ d÷ liÖu...................................................................................................................7
 
I.3.1. C¸ch nhËp lÖnh.
...................................................................................................................................7
 
I.3.2. C¸c hÖ to¹ ®é
.......................................................................................................................................9
 
I.3.3. C¸c kiÓu d÷ liÖu trong AutoCAD.
.....................................................................................................11
 
I.4. C¸c lÖnh thiÕt lËp ban ®Çu.......................................................................................................12
 
I.4.1. LÖnh Help:
........................................................................................................................................12
 
I.4.2. C¸c phÝm chøc n¨ng th
− 
êng dïng
.....................................................................................................12
 
I.4.3. C¸c lÖnh lµm viÖc víi tÖp b¶n vÏ:
......................................................................................................13
 
I.4.4. LÖnh ®Þnh ®¬n vÞ b¶n vÏ – LÖnh Units
.............................................................................................15
 
I.4.5. §Þnh giíi h¹n b¶n vÏ – LÖnh Limits
..................................................................................................16
 
Ch
− 
¬ng II: C¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n...............................................................................................17 
 
II.1. C¸c ph
− 
¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é ®iÓm......................................................................................17
 
 
§Ò C 
 − 
 ¬ng Bµi Gi¶ng
M«n häc AutoCAD
 
Khoa CNTT - Bé m«n M¹ng m¸y tÝnh - GV: NguyÔn Minh §øc
 
Trang 2
 
II.2. LÖnh vÏ ®iÓm – LÖnh Point ....................................................................................................18
 
II.3. LÖnh vÏ ®
− 
êng th¼ng – LÖnh Line .......................................................................................18
 
II.4. VÏ ®
− 
êng th¼ng ®Þnh h
− 
íng - LÖnh Xline ...........................................................................18
 
II.5. LÖnh vÏ ®
− 
êng trßn – LÖnh Circle .......................................................................................19
 
II.6. LÖnh vÏ cung trßn – LÖnh ARC.............................................................................................21
 
II.7. VÏ h×nh ch÷ nhËt – LÖnh RECTANG .................................................................................24
 
II.8. LÖnh vÏ ®a tuyÕn – LÖnh PLINE .........................................................................................24
 
II.9. VÏ h×nh ®a gi¸c ®Òu – LÖnh POLYGON...............................................................................27
 
Ch
− 
¬ng III: C¸c ph
− 
¬ng ph¸p nhËp ®iÓm chÝnh x¸c OBJECT SNAP (OSNAP)...............28
 
III.1. C¸c ph
− 
¬ng ph¸p truy b¾t ®iÓm cña ®èi t
− 
îng (Objects Snap)........................................28
 
III.1.1. ENDpoint:
.......................................................................................................................................29
 
III.1.2. CENter:
...........................................................................................................................................29
 
III.1.3. INTersection:
................................................................................................................................30
 
III.1.4. MIDpoint:
.....................................................................................................................................30
 
III.1.5. NEArest:
.......................................................................................................................................30
 
III.1.6. NODe:
..........................................................................................................................................30
 
III.1.7. QUAdrant:
......................................................................................................................................31
 
III.1.8. TANgent:
.......................................................................................................................................31
 
III.1.9. PERpendicular:
...............................................................................................................................31
 
III.1.10. INSert:
..........................................................................................................................................32
 
III.1.11. APPint (Apparent intersection)
.....................................................................................................32
 
III.1.12. FROm:
..........................................................................................................................................32
 
III.1.13. Tracking:
......................................................................................................................................33
 
III.1.14. C¸c vÝ dô sö dông c¸c ph
− 
¬ng thøc truy b¾t ®iÓm
........................................................................34
 
III.2. G¸n chÕ ®é truy b¾t ®iÓm th
− 
êng tró (LÖnh Osnap, Ddosnap).........................................35
 
Ch
− 
¬ng IV: C¸c lÖnh hiÖu chØnh - VÏ nhanh.......................................................................36
 
IV.1. C¸c ph
− 
¬ng ph¸p lùa chän ®èi t
− 
îng...................................................................................36
 
IV.2. c¸c lÖnh trî gióp vÏ ®èi t
− 
îng...............................................................................................39
 
IV.2.1 Xo¸ c¸c ®èi t
− 
îng - LÖnh Erase
......................................................................................................39
 
IV.2.2. Phôc håi c¸c ®èi t
− 
îng bÞ xo¸ - LÖnh Oops
....................................................................................39
 
IV.2.3. Huû bá vµ thùc hiÖn lÖnh - LÖnh Undo, U
...................................................................................40
 
IV.2.4. LÖnh Redo
.....................................................................................................................................40
 
IV.3. C¸c lÖnh hiÖu chØnh ®èi t
− 
îng..............................................................................................41
 
IV.3.1. Di chuyÓn c¸c ®èi t
− 
îng - LÖnh Move
.........................................................................................41
 
IV.3.2. XÐn mét phÇn ®èi t
− 
îng n»m gi÷a hai ®èi t
− 
îng giao nhau - LÖnh Trim, Extrim
......................41
 
IV.3.3. XÐn mét phÇn ®èi t
− 
îng n»m gi÷a hai ®iÓm chän - LÖnh Break
....................................................44
 
IV.3.4. KÐo dµi ®èi t
− 
îng - LÖnh Extend
...................................................................................................46
 
IV.3.5. Quay ®èi t
− 
îng xung quanh mét ®iÓm - LÖnh Rotate
.................................................................47
 
IV.3.6. Thay ®æi kÝch th
− 
íc theo tØ lÖ - LÖnh Scale
.................................................................................48
 
IV.3.7. Thay ®æi chiÒu dµi ®èi t
− 
îng - LÖnh Lengthen
............................................................................49
 
IV.3.8. Di chuyÓn vµ kÐo gi·n c¸c ®èi t
− 
îng - LÖnh Stretch
......................................................................50
 
IV.3.9. Dêi vµ quay ®èi t
− 
îng - LÖnh Align
...............................................................................................51
 
IV.4. C¸c lÖnh vÏ nhanh ®èi t
− 
îng.................................................................................................53
 
IV.4.1. T¹o c¸c ®èi t
− 
îng song song - LÖnh Offset
..................................................................................53
 
IV.4.2. VÏ nèi tiÕp hai ®èi t
− 
îng bëi cung trßn - LÖnh Fillet
..................................................................54
 
IV.4.3. V¸t mÐp c¸c c¹nh - LÖnh Chamfer
...............................................................................................57
 
 
§Ò C 
 − 
 ¬ng Bµi Gi¶ng
M«n häc AutoCAD
 
Khoa CNTT - Bé m«n M¹ng m¸y tÝnh - GV: NguyÔn Minh §øc
 
Trang 3
 
IV.4.4. Sao chÐp c¸c ®èi t
− 
îng - LÖnh Copy
............................................................................................60
 
IV.4.5. PhÐp ®èi xøng trôc - LÖnh Mirror
...............................................................................................61
 
IV.4.6. Sao chÐp ®èi t
− 
îng theo d·y - LÖnh Array
.....................................................................................62
 
Ch
− 
¬ng V: Qu¶n lý c¸c ®èi t 
− 
îng trong b¶n vÏ.....................................................................65
 
V.1. Líp (Layer), mµu vµ ®
− 
êng nÐt..............................................................................................65
 
V.1.1. T¹o vµ hiÖu chØnh líp b»ng hép tho¹i Layer Properties Manager.
...................................................66
 
1. T¹o Layer míi...................................................................................................................................66
 
2. T¾t, Layer (ON/OFF) ...............................................................................................................67
 
3. §ãng vµ lµm tan b¨ng cña mét Layer (Freeze/Thaw) .....................................................................67
 
4. Kho¸ kho¸ cho líp (Lock/Unlock) ......................................................................................67
 
5. Thay ®æi mµu cña líp........................................................................................................................67
 
6. G¸n d¹ng ®
− 
êng cho líp...................................................................................................................68
 
7. Xo¸ líp (Delete)................................................................................................................................68
 
8. G¸n líp hiÖn hµnh (Curent)...............................................................................................................68
 
V.1.2. Qu¶n lý ®
− 
êng nÐt b»ng hép tho¹i Linetype Manager
.....................................................................69
 
V.1.3. §iÓu khiÓn líp b»ng thanh c«ng cô Object Properties
.....................................................................70
 
V.1.4. C¸c d¹ng ®
− 
êng nÐt trong b¶n vÏ kü thuËt theo TCVN
...................................................................71
 
V.2. HiÖu chØnh c¸c tÝnh chÊt cña ®èi t
− 
îng.................................................................................73
 
V.2.1. Thay ®æi líp b»ng thanh c«ng cô Object Properties
........................................................................73
 
V.2.2. LÖnh Change
....................................................................................................................................73
 
V.2.3. LÖnh Properties
..............................................................................................................................73
 
V.3. Ghi vµ hiÖu chØnh v¨n b¶n......................................................................................................74
 
V.3.1. T¹o kiÓu ch÷ - LÖnh Style
................................................................................................................74
 
V.3.2. NhËp ®o¹n v¨n b¶n vµo b¶n vÏ - LÖnh Mtext
...................................................................................75
 
V.3.3. HiÖu chØnh v¨n b¶n
..........................................................................................................................77
 
V.3.3.1. KiÓm tra lçi chÝnh - LÖnh Spell .........................................................................................77
 
V.3.3.2. LÖnh DDedit ..........................................................................................................................77
 
V.4. H×nh c¾t, mÆt c¾t vµ vÏ ký hiÖu vËt liÖu.................................................................................78
 
V.4.1. VÏ mÆt c¾t b»ng lÖnh Bhatch
.........................................................................................................79
 
V.4.2. Tr×nh tù vÏ mÆt c¾t b»ng lÖnh Bhatch
..............................................................................................83
 
V.4.3. HiÖu chØnh mÆt c¾t - LÖnh Hatchedit
.............................................................................................84
 
Ch
− 
¬ng VI: Ghi kÝch th
− 
íc.....................................................................................................85
 
VI.1. Ghi kÝch th
− 
íc ®èi t
− 
îng.......................................................................................................85
 
VI.1.1. C¸c thµnh phÇn kÝch th
− 
íc
.............................................................................................................85
 
VI.1.2. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n khi ghi kÝch th
− 
íc
.......................................................................................86
 
VI.1.3. Tr×nh tù ghi kÝch th
− 
íc
...................................................................................................................87
 
VI.1.4. C¸c nhãm lÖnh ghi kÝch th
− 
íc
........................................................................................................87
 
VI.1.5. Ghi kÝch th
− 
íc th¼ng
......................................................................................................................89
 
VI.1.6. Ghi kÝch th
− 
íc h
− 
íng t©m (B¸n kÝnh, ®
− 
êng kÝnh)
........................................................................90
 
VI.1.7. Ghi kÝch th
− 
íc gãc - LÖnh DIMANGULAR
...............................................................................91
 
VI.1.8. Ghi chuçi kÝch th
− 
íc
......................................................................................................................91
 
VI.1.9. Ghi dung sai h×nh d¹ng vµ vÞ trÝ - LÖnh TOLERANCE
...............................................................92
 
VI.1.10. Ghi kÝch th
− 
íc theo ®
− 
êng dÉn - LÖnh LEADER
.............................................................
92
 
VI.1.11. Ghi täa ®é mét ®iÓm - LÖnh DIMORDINATE
..........................................................................92
 
VI.1.12. HiÖu chØnh ch÷ sè kÝch th
− 
íc
.......................................................................................................93
 
VI.2. KiÓu kÝch th
− 
íc vµ c¸c biÕn kÝch th
− 
íc................................................................................95
 
VI.2.1. T¹o kiÓu kÝch th
− 
íc b»ng lÖnh Ddim
..............................................................................................95
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->