Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
89Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NP 082-04

NP 082-04

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 3,620|Likes:
Published by Serban Radu

More info:

Published by: Serban Radu on Mar 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
Ministerul Transporturilor, Construc
Ń
iilor
ş
i Turismului1. ScopCodul cuprinde principiile, elementele
ş
i datele de baz
ă
necesare pentru proiectarea la vânt a construc
Ń
iilor în România, în acord cudezvolt
ă
rile din codurile avansate: codul european de vânt (Eurocodul 1, Partea 2-4), documentul ISO referitor la ac
Ń
iunea vântului
ş
i codulamerican ASCE 7, 2000.Sunt indicate metodele
ş
i procedurile practice de evaluare a for
Ń
elor din vânt pe construc
Ń
ii
ş
i structuri uzuale, adoptându-se pentrureprezentarea ac
Ń
iunii vântului modelul din Eurocode 1.Sunt detalia
Ń
i factorii de rugozitate, de rafal
ă
, de expunere, de r
ă
spuns dinamic la vânt precum
ş
i coeficien
Ń
ii aerodinamici pentru construc
Ń
iicu forme uzuale dup
ă
formatul
ş
i datele de baz
ă
din Eurocodul 1, cu luarea în considerare a informa
Ń
iei meteorologice INMH existente laINCERC.Prima versiune a prezentului cod a fost elaborat
ă
de c
ă
tre UTCB
ş
i IPCT între anii 1995-1996, forma actual
ă
fiind finalizat
ă
la UTCB în anii2001-2002.Codul constituie un pas înainte în procesul de armonizare a legisla
Ń
iei tehnice române
ş
ti cu cea din Comunitatea European
ă
, îmbun
ă
t
ăŃ
indnivelul de în
Ń
elegere
ş
i de reprezentare a efectelor statice
ş
i dinamice ale ac
Ń
iunii vântului pe construc
Ń
ii
ş
i structuri în România.Codul se refer
ă
la structuri
ş
i construc
Ń
ii curente (cu în
ă
l
Ń
imi
ş
i deschideri sub 200 m)
ş
i la elementele lor componente.Proiectarea structurilor
ş
i a construc
Ń
iilor speciale ca tip
ş
i complexitate
ş
i a podurilor suspendate/hobanate nu este decât în parte acoperit
ă
 de prevederile prezentului cod.Pentru proiectarea la vânt a structurilor cu un grad ridicat de risc în caz de accident este necesar
ă
luarea unor m
ă
suri de siguran
ă
 suplimentare celor din prezentul cod.2. Reprezentarea ac
Ń
iunii vântului2.1. În cele ce urmeaz
ă
se stabilesc elementele de baz
ă
 
ş
i metodele ce pot fi utilizate pentru evaluarea ac
Ń
iunii
ş
i efectelor vântului asupraconstruc
Ń
iilor
ş
i structurilor curente.2.2. Efectele vântului asupra construc
Ń
iilor
ş
i structurilor depind de propriet
ăŃ
ile vântului (viteza medie, caracteristicile turbulen
Ń
ei, etc.), deforma, dimensiunile
ş
i orientarea construc
Ń
iei (structurii) fa
Ńă
de direc
Ń
ia vântului, de propriet
ăŃ
ile dinamice ale structurii, de amplasamentulstructurii în mediul natural
ş
i construit învecinat, etc.2.3. Atât viteza vântului cât
ş
i r
ă
spunsul structurii la vânt sunt modelate ca m
ă
rimi aleatoare.2.4. Ac
Ń
iunea vântului este evaluat
ă
fie de presiunea vântului fie de for
Ń
ele produse de vânt pe construc
Ń
ii
ş
i structuri.Presiunile sau for
Ń
ele din vânt ac
Ń
ioneaz
ă
normal pe suprafa
Ń
a expus
ă
, în anumite cazuri trebuiesc considerate suplimentar
ş
i for
Ń
ele defrecare orizontale, tangen
Ń
iale.2.5. R
ă
spunsul structurilor
ş
i construc
Ń
iilor la vânt poate fi clasificat în urm
ă
toarele tipuri:- r
ă
spuns static sau cvasistatic- r
ă
spuns stochastic rezonant datorit
ă
turbulen
Ń
ei
ş
i curgerii aerului în spatele structurii- r
ă
spuns rezonant provocat de vârtejuri- galopare- fluter- r
ă
spuns provocat de interferen
Ń
a unor construc
Ń
ii vecine amplasamentului construc
Ń
iei.2.6. R
ă
spunsul total pe direc
Ń
ia vântului datorit
ă
turbulen
Ń
ei poate fi considerat suma dintre:(i) o component
ă
care ac
Ń
ioneaz
ă
cvasistatic
ş
i(ii) o component
ă
rezonant
ă
fluctuant
ă
provocat
ă
de acele fluctua
Ń
ii ale excita
Ń
iei având frecven
Ń
a în vecin
ă
tatea frecven
Ń
elor proprii alestructurii.Pentru majoritatea structurilor având frecven
Ń
a fundamental
ă
sub 1 Hz, componenta rezonant
ă
este neglijabil
ă
 
ş
i r
ă
spunsul la vânt poate fisimplificat considerat static.Pentru majoritatea structurilor cu r
ă
spuns dinamic la vânt, ponderea componentei rezonante corespunzând frecven
Ń
ei fundamentale astructurii este de obicei dominant
ă
fa
Ńă
de ponderile celorlalte componente ce corespund frecven
Ń
elor modurilor superioare de vibra
Ń
ie.2.7. Ac
Ń
iunea vântului considerat
ă
în proiectarea structurilor poate produce:(i) For
Ń
e excesive
ş
i instabilitate pentru structur
ă
în ansamblu
ş
i pentru elementele sale componente(ii) Deplas
ă
ri
ş
i rotiri excesive ale structurii
ş
i elementelor structurale(iii) For
Ń
e dinamice repetate ce pot cauza oboseala elementelor structurale(iv) Instabilitate aerodinamic
ă
în care caz mi
ş
carea structurii în vânt produce forte aerodinamice care amplific
ă
mi
ş
carea
ş
i(v) Mi
ş
c
ă
ri ale c
ă
ror caracteristici pot cauza disconfortul ocupan
Ń
ilor structurii.2.8. Efectele vântului pe structurile neuzuale ca tip, complexitate
ş
i dimensiuni, pe structurile cu în
ă
l
Ń
ime (cl
ă
diri, antene) sau deschideri(poduri) de peste 200 m
ş
i pe antenele ancorate
ş
i pe podurile suspendate nu sunt decât par
Ń
ial evaluate în acest cod
ş
i necesit
ă
studiispeciale de ingineria vântului.2.9. Pentru încerc
ă
ri experimentale în tunele de vânt ac
Ń
iunea vântului trebuie modelat
ă
astfel încât s
ă
fie respectate (i) profilul vitezelormedii
ş
i (ii) caracteristicile turbulen
Ń
ei care corespund amplasamentului real al construc
Ń
iei.3. Presiunea vântului pe suprafe
Ń
e, w(z)3.1. Presiunea vântului la în
ă
l
Ń
imea z deasupra terenului, pe suprafe
Ń
ele rigide exterioare sau interioare ale structurii se determin
ă
cu rela
Ń
ia:
w(z) = q c (z) c (1)ref e punde:q - este presiunea de referin
Ńă
a vântului, definit
ă
în Cap. 6refc (z) - factorul de expunere la în
ă
l
Ń
imea z deasupra terenului, definit în Cap. 11ec - coeficientul aerodinamic de presiune (c pentru suprafe
Ń
e exterioare
ş
i c pentrup pe pisuprafe
Ń
e interioare), conform Cap. 12 din prezentul cod.
Reglementare tehnic
ă
"Cod de proiectare. Bazele proiect
ă
rii
ş
iac
Ń
iuni asupra construc
Ń
iilor. Ac
Ń
iunea vântului", indicativ NP-082-04
din 15/02/2005 
 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 349bis din 25/04/2005
Pagina 1 / 29
 
3.2. Presiunea total
ă
a vântului pe un element este suma algebric
ă
a presiunilor (orientate c
ă
tre suprafa
Ńă
)
ş
i suc
Ń
iunilor (orientate dinspresuprafa
Ńă
) pe cele 2 fe
Ń
e ale elementului.3.3. Presiunile sunt considerate cu semnul (+) iar suc
Ń
iunile cu semnul (-).4. For
Ń
e din vânt, F(w)4.1. For
Ń
a din vânt ac
Ń
ionând asupra unei structuri sau asupra unui element structural poate fi determinat
ă
în 2 feluri:(i) ca for
Ńă
global
ă
sau(ii) prin sumarea presiunilor ac
Ń
ionând pe suprafe
Ń
ele (rigide) ale structurii.4.2. For
Ń
a din vânt va fi evaluat
ă
pentru cea mai defavorabil
ă
direc
Ń
ie a vântului fa
Ńă
de structur
ă
.4.3. For
Ń
a global
ă
pe direc
Ń
ia vântului, F(w), pe o arie de construc
Ń
ie de referin
Ńă
orientat
ă
perpendicular pe direc
Ń
ia vântului (A(ref)), sedetermin
ă
cu rela
Ń
ia general
ă
:
F = q c (z) c c A (2)w ref e f d refunde:c (z) - este factorul de rafal
ă
definit în func
Ń
ie de intensitatea turbulen
Ń
ei vântului îng Cap. 10c - coeficientul aerodinamic de for
Ńă
, conform Cap. 12fc - coeficientul de r
ă
spuns dinamic la vânt al construc
Ń
iei, Cap. 14
ş
i Anexa Bdrestul simbolurilor fiind definite în leg
ă
tura cu rela
Ń
ia (1).
4.4. Efectele de torsiune general
ă
datorit
ă
ac
Ń
iunii oblice a vântului sau datorit
ă
rafalelor necorelate ale vântului ac
Ń
ionând pe structuri cvasiparalelipipedice pot fi evaluate simplificat considerând aplicarea for
Ń
ei F(w) cu o excentricitate
e = b/10 (3)
unde b este dimensiunea laturii sec
Ń
iunii transversale a construc
Ń
iei orientat
ă
(cvasi) perpendicular direc
Ń
iei vântului.4.5. For
Ń
a de frecare din vânt sumat
ă
pe suprafe
Ń
e expuse de dimensiuni mari se ob
Ń
ine din expresia:
+ +F = | q c (z) | c A (4)fr | ref e | fr fr+ +unde:c - este coeficientul de frecarefrA - aria de construc
Ń
ie vertical
ă
, orizontal
ă
, etc. orientat
ă
paralel direc
Ń
iei vântului.fr
4.6. Valorile coeficientului de frecare în func
Ń
ie de rugozitatea suprafe
Ń
ei pere
Ń
ilor sau acoperi
ş
urilor pot fi luate astfel:
- Suprafe
Ń
e netede (o
Ń
el, beton) c(fr) = 0.01- Suprafe
Ń
e rugoase (beton) = 0.02- Suprafe
Ń
e cu nervuri = 0.04.
5. Viteza de referin
Ńă
a vântului, U(ref)5.1. Viteza de referin
Ńă
a vântului este viteza vântului mediat
ă
pe o durat
ă
de 10 min., determinat
ă
la o în
ă
l
Ń
ime de 10, în câmp deschis(lungime de rugozitate z
0
= 0.03 m)
ş
i având o probabilitate de dep
ăş
ire într-un an de 0.02 (intervalul mediu de recuren
Ńă
50 de ani).5.2. Medierea vitezei vântului pe o durat
ă
de 10 min. conduce la o defini
Ń
ie stabil
ă
a vitezei vântului pe o suprafa
Ńă
mai mare decât cea aconstruc
Ń
iei
ş
i pe o perioad
ă
de timp suficient
ă
pentru dezvoltarea integral
ă
a r
ă
spunsului dinamic al structurii.Pentru teren deschis se recomand
ă
urm
ă
toarele rela
Ń
ii de conversie între vitezele vântului mediate pe diferite intervale de timp:
1h 10 min 1 min 3 sec1.05 U = U = 0.84 U = 0.67 U (5)ref ref ref ref
5.3. Ac
Ń
iunea vântului este presupus
ă
orizontal
ă
 
ş
i direc
Ń
ional
ă
. Factorul direc
Ń
ional este egal cu 1,0 în absen
Ń
a exprim
ă
rii direc
Ń
ionale.5.4. Viteza vântului având 0,02 probabilitate de dep
ăş
ire într-un an (viteza caracteristic
ă
) se determin
ă
din analiza statistic
ă
a maximeloranuale ale vitezei.Datele trebuie s
ă
fie omogene în privin
Ń
a expunerii la vânt (câmp deschis, etc.)
ş
i a timpului de mediere.Num
ă
rul de ani pentru care exist
ă
înregistr
ă
ri trebuie s
ă
fie comparabil cu cel al perioadei medii de revenire asociat
ă
vitezei caracteristice.Pentru zonarea ac
Ń
iunii vântului se recomand
ă
utilizarea unui singur tip de reparti
Ń
ie.5.5. Dintre reparti
Ń
iile statistice de valori extreme care sunt adecvate maximelor anuale ale vitezei vântului se recomand
ă
reparti
Ń
ia Fisher-Tippet de tipul I, Gumbel, pentru maxime.În aceast
ă
reparti
Ń
ie viteza maxim
ă
anual
ă
având probabilitatea de nedep
ăş
ire p = 0.98 este:
U
0
.
98
= m
1
+ 2.593 sigma
1
= m
1
(1 + 2.593 V
1
) (6) 
Pagina 2 / 29
 
unde m
1
 
ş
i sigma
1
sunt respectiv media
ş
i abaterea standard a setului de viteze maxime, iarV
1
= sigma
1
 /m
1
este coeficientul de varia
Ń
ie al maximelor anuale.5.6. Viteza de referin
Ńă
a vântului pentru o probabilitate anual
ă
de nedep
ăş
ire diferit
ă
de 0.98 poate fi stabilit
ă
cu expresia:
+ ln (- ln p) +1 - | 0.45 + ----------- | V
1
 + 1.282 +U = ----------------------------- U
0
.
98
(7)p 1 + 2.593 V
1
 
Coeficientul de varia
Ń
ie al vitezelor maxime anuale ale vântului este, în func
Ń
ie de climat, în intervalul 0.10-0.35.5.7. Reparti
Ń
ia maximelor în N ani ale vitezei vântului este deasemenea o reparti
Ń
ie Gumbel.6. Presiunea de referin
Ńă
, q(ref)6.1. Presiunea de referin
Ńă
este presiunea vântului calculat
ă
din viteza de referin
Ńă
:
1 2q = --- ro U (8)ref 2 ref
 în care ro este densitatea aerului ce variaz
ă
în func
Ń
ie de altitudine, temperatur
ă
, latitudine
ş
i anotimp.Pentru aerul standard ro = 1.25 kg/m
3
 
ş
i presiunea de referin
Ńă
, în Pascali, este data de rela
Ń
ia:
2q [Pa] = 0.612 U [m/s] (9)ref ref
6.2. Rela
Ń
iile de conversie între presiunile vântului în teren deschis determinate pentru diferite intervale de mediere se ob
Ń
in din rela
Ń
ia (5):
1 h 10 min 1 min 3 s1.1 q = q = 0.7 q = 0.44 q (10)ref ref ref ref
6.3. Presiunea de referin
Ńă
a vântului în România determinat
ă
din viteza de referin
Ńă
mediat
ă
pe 10 min.
ş
i având 50 ani intervalul mediu derecuren
Ńă
este indicat
ă
în Harta de zonare
ş
i în Tabelul din Anexa A.Pentru zone neacoperite suficient prin datele de viteze din H
ă
r
Ń
ile
ş
i Tabelul din Anexa A (în special zonele de munte) se recomand
ă
 consultarea INMH pentru ob
Ń
inerea de date primare
ş
i a institu
Ń
iilor de specialitate din domeniul construc
Ń
iilor pentru analiza acestor date.7. Rugozitatea terenului (categorii)7.1. Rugozitatea suprafe
Ń
ei terenului este descris
ă
aerodinamic de lungimea de rugozitate z
0
în metri. Ea reprezint
ă
o m
ă
sur
ă
a m
ă
rimiivârtejurilor vântului turbulent la suprafa
Ń
a terenului. Alternativ, rugozitatea terenului poate fi descris
ă
 
ş
i prin coeficientul k definit în func
Ń
ie delungimea de rugozitate z
0
prin expresia:
+ +
2
+ +
2
 | k | | 1 |k = | ----- | = | --------- | (11)| 10 | | 10 || ln -- | | 2.5 ln -- || z
0
| | z
0
|+ + + +
unde k = 0.4 este constanta lui von Karman.7.2. În Tabelul 1 categoriile de teren sunt clasificate în func
Ń
ie de valoarea lungimii de rugozitate z
0
.Trebuie considerat
ă
de asemenea
ş
i varia
Ń
ia rugozit
ăŃ
ii terenului cu direc
Ń
ia vântului.Tabelul 1.Lungimea de rugozitate z
0
, în metri, pentru diversecategorii de teren
1
)
2
) ___________ 
1
) Valorile mai mici ale lui z
0
provoac
ă
valori mai mari ale vitezei medii a vântului.
2
) Pentru aplicarea categoriilor de rugozitate III
ş
i IV, terenurile respective trebuiesc dezvoltate pe direc
Ń
ia vântului pe o distan
Ńă
de cel pu
Ń
in500 m
ş
i respectiv 800 m în fa
Ń
a construc
Ń
iei.
+-------------------+------------------------------------------------------+------------------+| | | z
0
, m || Categoria | Descrierea terenului +----------+-------+| terenului | | interval |Valoare|| | | |de cod |
Pagina 3 / 29

Activity (89)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Radu Daescu liked this
alexandra_herman liked this
vasantici liked this
manea_bogdan_1 liked this
negomireanu liked this
asunsao liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->