Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
87. - 6

87. - 6

Ratings: (0)|Views: 395 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju
č
lanka 8. i
č
lanka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«,br. 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________ godine donijela
ODLUKUo pokretanju Projekta e-Gra
đ
aniI.
 
Temeljem Zaklju
č
ka Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora (
KLASA: 650-01/12-01/0037, URBROJ: 515-05-01-02-01/4-13-49, od 28. ožujka 2013. godine
), pokre
ć
e se Projekte-Gra
đ
ani koji
ć
e omogu
ć
iti pristup javnim informacijama i informacijama o javnim uslugama na jednom mjestu, siguran pristup osobnim podacima i elektroni
č
ku komunikaciju gra
đ
ana i javnogsektora.
II.
 
Projekt e-Gra
đ
ani ostvarivat
ć
e se kroz tri glavne sastavnice, koje
ć
e predstavljati zajedni
č
kuinfrastrukturu javnog sektora:
 
Sustav središnjeg državnog portala,
 
Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav,
 
Sustav osobnog korisni
č
kog pretinca.
III.
 
Zadužuje se Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske za upravljanje projektom Središnjegdržavnog portala.Zadužuje se Ministarstvo uprave za upravljanje projektima Nacionalni identifikacijski iautentifikacijski sustav i Osobni korisni
č
ki pretinac.Ovlaš
ć
uju se Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo uprave da u provedbiprojekta e-Gra
đ
ani po potrebi mogu uklju
č
iti i druge dionike s kojima
ć
e se sklopiti odgovaraju
ć
iugovori ili sporazumi.
IV.
 
Središnji državni portal predstavlja projekt kojim Vlada Republike Hrvatske objedinjuje na jednommjestu i u lako dostupnim formatima informacije o javnim uslugama, kao i informacije i dokumentevezane uz provo
đ
enje politika.Zadužuje se Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijsku tehnologiju zaudomljavanje Sustava središnjeg državnog portala.
V.
 
Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav je informacijsko-tehnološki sustav središnjeidentifikacije i autentifikacije korisnika elektroni
č
kih javnih usluga.Svaki gra
đ
anin Republike Hrvatske, kojem je izdana prihvatljiva vjerodajnica za elektroni
č
kuidentifikaciju imat
ć
e u okviru Nacionalnog identifikacijskog i autentikacijskog sustava jedinstvenielektroni
č
ki identitet kojim
ć
e se koristiti u pristupu elektroni
č
kim javnim uslugama, odnosno uelektroni
č
koj komunikaciji s javnim sektorom.Povjerava se posao uspostave i operativnog vo
đ
enja Nacionalnog identifikacijskog iautentifikacijskog sustava Financijskoj agenciji.
 
Prijedlog
Financijska agencija
ć
e pripremiti Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav za integracijusa sastavnicama projekta e-Gra
đ
ani iz to
č
ke II. ove Odluke do 1. srpnja 2013.
VI.
 
Sustav osobnog korisni
č
kog pretinca predstavlja realizaciju pristupa osobnim informacijama koje javni sektor želi uputiti gra
đ
anima (pr. informacije o statusu osobnih predmeta ili informacije oelektroni
č
koj razmjeni osobnih podataka).Svaki gra
đ
anin Republike Hrvatske dobit
ć
e vlastiti osobni korisni
č
ki pretinac.Povjerava se posao uspostave i operativnog vo
đ
enja Sustava osobnog korisni
č
kog pretinca Agencijiza podršku informacijskim sustavima i informacijsku tehnologiju.
VII.
 
Zadužuju se Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo uprave da najkasnije do30. lipnja 2013. godine izrade i predstave Program razvoja elektroni
č
kih usluga koji
ć
e obuhvatitismjernice i upute potrebne za ostvarenje projekta e-Gra
đ
ani.
VIII.
 
Me
đ
usobni odnosi izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Agencije za podršku informacijskimsustavima i informacijsku tehnologiju i Financijske agencije, u izvršavanju poslova sukladno ovojOdluci, uredit
ć
e se posebnim ugovorima za razdoblje od tri godine, a koji ugovori
ć
e se sklopiti uroku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.Ovlaš
ć
uje se ministar uprave da u ime Vlade Republike Hrvatske potpiše ugovore iz ove to
č
ke.
IX.
 
Sredstva za realizaciju ugovora iz to
č
ke VIII. ove Odluke osigurat
ć
e se u Državnom prora
č
unu2014.-2016. godine, u razdjelu Ministarstva uprave.
X.
 
Zadužuju se sva državna tijela i javne službe:
 
da najkasnije do 30. rujna 2013. godine izrade vlastite planove prilagodbe i razvojaelektroni
č
kih javnih usluga, sukladno Programu razvoja elektroni
č
kih usluga,
 
da u svojim razdjelima u Državnom prora
č
unu 2014.-2016. godine planiraju sredstva zaprovedbu vlastitih planova prilagodbe i razvoja elektroni
č
kih javnih usluga te za isto otvorezasebne prora
č
unske aktivnosti,
 
da od 1. sije
č
nja 2014. godine u postoje
ć
im kao i u razvoju novih elektroni
č
kih uslugamoraju koristiti sastavnice projekta e-Gra
đ
ani iz to
č
ke II. ove Odluke.
XI.
 
Zadužuje se Ministarstvo uprave da do 31. prosinca 2013. godine napravi analizu važe
ć
ih propisa izpodru
č
 ja elektroni
č
ke uprave i predloži daljnje mjere u provedbi ovog projekta.
XII.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
ć
e se u "Narodnim novinama".
KLASA: PREDSJEDNIKURBROJ:Zagreb, Zoran Milanovi
ć
 
 
Prijedlog
OBRAZLOŽENJE
Donošenje ove Odluke je u skladu s ciljevima koji se žele posti
ć
i izgradnjom nove javne uprave izPrograma Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015. i u skladu sa smjernicama i politikamaEuropske komisije, a posebice Digitalnim planom za Europu (
 Digital Agenda for Europe
) u sklopukojega se isti
č
e kako su tehnologije i usluge ovjeravanja elektroni
č
kog identiteta (eID) klju
č
ne zatransakcije na internetu, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru. U okviru provedbe Digitalnogplana za Europu, Europska komisija kroz Program Interoperabilna rješenja za europsku javnuupravu (
 Interoperability Solutions for European Public Administrations - ISA
) ima za cilj olakšati iubrzati razmjenu informacija i pružanje usluga elektroni
č
ke uprave, kako me
đ
u upravnimsektorima, tako i me
đ
u državama
č
lanicama Europske unije.Navedenim dokumentima su, uz potrebu informatizacije javnog sektora, jasno izraženi ciljevipribližavanja cjelokupnog javnog sektora i javnih usluga gra
đ
anima i drugim krajnjim korisnicimaprimjenom modernih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.Cilj projekta e-Gra
đ
ani je omogu
ć
iti gra
đ
anima da na internetu s javnim sektorom komuniciraju na jednom mjestu, putem portala koji
ć
e objediniti informacije o radu Vlade i ministarstava,informacije o javnim uslugama te omogu
ć
iti sigurni pristup elektroni
č
kim uslugama korištenjemelektroni
č
kog identiteta posredstvom jedne ili više prihvatljivih vjerodajnica za elektroni
č
kuidentifikaciju (npr. korisni
č
ko ime/zaporka, token, digitalni certifikat i sl.).Projekt se realizira kroz tri sastavnice:1.
 
Sustav središnjeg državnog portala, s ciljem uspostave internetskog mjesta za javni pristupinformacijama,2.
 
Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (sustav NIAS), s ciljem uspostavesustava za siguran pristup elektroni
č
kim uslugama,3.
 
Sustav osobnog korisni
č
kog pretinca, s ciljem uspostave korisni
č
kog pretinca za pristuposobnim informacijama i podacima.Prva sastavnica ima za cilj postavljanje smjernica, propisivanje standarda i jedinstvenog sustava zaupravljanje sadržajem internet stranica tijela državne uprave: Vlade Republike Hrvatske, uredaVlade Republike Hrvatske, ministarstava, državnih ureda te implementaciju i modernizacijusadržaja postoje
ć
ih portala vlada.hr i mojauprava.hr.Druga sastavnica
ć
e omogu
ć
iti sigurnu identifikaciju i autentifikaciju korisnika elektroni
č
kihusluga. Sustav NIAS pruža podršku za jedinstvenu prijavu na elektroni
č
ke usluge te proslje
đ
ujeminimalni skup atributa (podataka) dovoljnih za jednozna
č
no utvr
đ
ivanje jedinstvenogelektroni
č
kog identiteta korisnika. Osnovne funkcije sustava NIAS su:
 
omogu
ć
iti korisnicima jedinstveni elektroni
č
ki identitet u pristupu i korištenju elektroni
č
kihusluga,
 
omogu
ć
iti pružateljima elektroni
č
kih usluga rastere
ć
enje od poslova izdavanja vjerodajnicaza elektroni
č
ku identifikaciju i upravljanje identitetima korisnika pri korištenju njihovihusluga,
 
omogu
ć
iti izdavateljima vjerodajnica za elektroni
č
ku identifikaciju prihvatljivost i širuuporabu njihovih vjerodajnica u elektroni
č
kim uslugama povezanim sa Sustavom NIAS.Tre
ć
a sastavnica je Korisni
č
ki pretinac koji svakom gra
đ
aninu omogu
ć
ava primanje osobnihslužbenih poruka vezanih za javne usluge, postupke (odnosno njihov tijek) i osobne statuse tenjihov pregled, upravljanje i pohranu. Službene poruke generiraju i u Korisni
č
ki pretinacdostavljaju e-usluge sustava tijela javnog sektora. Osnovne funkcije Korisni
č
kog pretinca su:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->