Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
87. - 7

87. - 7

Ratings: (0)|Views: 157|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/24/2013

pdf

text

original

 
 Prijedlog
VLADA REPUBLIKE HRVATSKEURED ZA LJUDSKA PRAVAI PRAVA NACIONALNIH MANJINANACIONALNI PROGRAMZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVAZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINEZagreb, travanj 2013.
 
2
NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVAZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINES A D R Ž A JI. Uvodne napomene
……………………………………………………………………………………….3
II. Pravne osnove zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj
……………………5
III. Sustav zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj
……………………………………………...8
IV. Uloga ljudskih prava u procesu pridruživanja i pristupnim pregovorima RepublikeHrvatske s Europskom unijom
………………………………………………………………………18
V. Analiza stanja u Republici Hrvatskoj i odre
đ
ivanje prioritetnih podru
č
ja
……………………201. Ravnopravnost spolova …………………………………………………………………………212. Suzbijanje rasne i druge diskriminacije ………………………………………………………..233. Prava nacionalnih manjina ………………………………………………………………………274. Nestale osobe u Republici Hrvatskoj ………………………………………………………….395. Prava aktivnih sudionika
1
i stradalnika Domovinskog rata …………………………………..416. Pravo na besplatnu pravnu pomo
ć
…………………………………………………………….467. Sloboda medija …………………………………………………………………………………..498. Pravo na pristup informacijama ………………………………………………………………..539. Pravo na zaštitu osobnih podataka …………………………………………………………….5610. Vjerska prava i slobode …………………………………………………………………………5811. Zaštita prava i dostojanstva radnika ……………………………………………………………6012. Posebna zaštita obitelji ………………………………………………………………………….6313. Zaštita prava djece ………………………………………………………………………………6714. Zaštita prava mladih …………………………………………………………………………….7315. Zaštita prava osoba s invaliditetom ……………………………………………………………7416. Zaštita prava osoba s mentalnim ošte
ć
enjem ………………………………………………...8217. Zaštita prava osoba starije životne dobi ……………………………………………………….8718. Zaštita prava besku
ć
nika ……………………………………………………………….………9019. Zaštita prava ovisnika o drogama ………………………………………………………………9120. Zaštita prava HIV pozitivnih osoba …………………………………………………………….9421. Zaštita prava osoba kojima je oduzeta sloboda ………………………………………………9622. Zaštita žrtava/svjedoka …………………………………………………………………………10223. Zaštita prava tražitelja azila, azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom …………......10524. Zaštita prava spolnih i rodnih manjina ………………………………………………………..10925. Pravo na zdrav život i okoliš …………………………………………………………………..11026. Suzbijanje korupcije ……………………………………………………………………………11627. Suzbijanje trgovanja ljudima …………………………………………………………………..12028. Sigurnost i ljudska prava ………………………………………………………………………12629. Obrazovanje za ljudska prava i ljudska prava u obrazovnom sustavu ……………………12930. Poticanje razvoja civilnoga društva i ostvarivanje slobode udruživanja …………………..133
VI. Završne odredbe
…………………………………………………………………………………….139Preporuka jedinicama lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave ………………………..139Preporuka organizacijama civilnoga društva …………………………………………………..139Pra
ć
enje, provedba i vrednovanje Nacionalnog programa …………………………………...139
1
Rije
č
i i pojmovni sklopovi koji imaju rodno zna
č
enje bez obzira jesu li u zakonima ili drugim propisima korišteni u muškom iliženskom rodu odnose se na jednak na
č
in na muški i ženski rod -
č
lanak 43. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08)
 
3
I.UVODNE NAPOMENE
 Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine 
(udaljnjem tekstu: Nacionalni program) je strateški dokument kojim Vlada Republike Hrvatske temeljemanalize stanja postavlja prioritete, predlaže mjere te usmjerava svoje napore ka poboljšanju zaštite ipromicanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.Ciljevi Nacionalnog programa su zaštita, promicanje i unaprje
đ
enje ljudskih prava u RepubliciHrvatskoj te podizanje javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava.Nacionalni program obuhva
ć
a zaštitu i promicanje ljudskih prava na svim razinama: lokalnoj,nacionalnoj, regionalnoj i me
đ
unarodnoj
2
, sustavno pristupa zaštiti i promicanju ljudskih prava putemciljeva i mjera koje
ć
e nadležna tijela državne uprave poduzimati u
č
etverogodišnjem razdoblju od2013. do 2016. godine.Ovaj Nacionalni program nadovezuje se na prvi
Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 
 
2008. do 2011. godine 
, koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 02. studenog2007. godine
3
,
č
ime je Republika Hrvatska prihvatila preporuku
Be 
č 
ke deklaracije 
(1993.)
4
Ujedinjenihnaroda za izradu nacionalnog plana djelovanja te provedbenih mjera zaštite ljudskih prava kao iaktivnosti promicanja ljudskih prava.Prioritetna podru
č
 ja u ovom Nacionalnom programu su: ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne idruge diskriminacije, izgradnja anti-diskriminacijskog okruženja, nestale osobe u Republici Hrvatskoj,prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata, prava nacionalnih manjina, pravo nabesplatnu pravnu pomo
ć
, pravo na pristup informacijama, pravo na zaštitu osobnih podataka, vjerskaprava i slobode, sloboda medija, zaštita prava i dostojanstva radnika, posebna zaštita obitelji, zaštitaprava djece, zaštita prava mladih, ljudska prava posebno osjetljivih skupina gra
đ
ana: zaštita pravaosoba s invaliditetom, osoba s duševnim smetnjama i/ili intelektualnim teško
ć
ama, osoba stariježivotne dobi, besku
ć
nika, ovisnika o drogama, HIV pozitivnih osoba, osoba kojima je oduzeta sloboda,zaštita žrtava/svjedoka, prava tražitelja azila, azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom, spolnih irodnih manjina, pravo na zdrav život i okoliš, suzbijanje korupcije, suzbijanje trgovanja ljudima,sigurnost i ljudska prava; obrazovanje za ljudska prava i demokratski odgoj te ljudska prava uobrazovnom sustavu. Tako
đ
er, Nacionalnim programom stvaraju se uvjeti za kvalitetnu suradnju sorganizacijama civilnoga društva na podru
č
 ju zaštite i promicanja ljudskih prava.Utvr
đ
ena prioritetna podru
č
 ja dijelom prate strukturu prethodnog Nacionalnog programa, uvažavaju
ć
istvarne mogu
ć
nosti primjene odre
đ
enih ciljeva i mjera. Nacionalni program polazi od pozitivnihprimjera proisteklih iz prethodnog programa, ali i uo
č
enih nedostataka i poteško
ć
a pri provedbipojedinih mjera. Osim toga, mjere i ciljevi iz ovog Nacionalnog programa posebno uzimaju u obzir i
Preporuke 
 
za Republiku Hrvatsku po Univerzalnom periodi 
č 
nom pregledu stanja ljudskih prava 
(UPR).Sastavni dio strateškog okvira za zaštitu i promicanje ljudskih prava
č
ine i druge nacionalne politike,programi i strategije u kojima su definirani ciljevi i propisane mjere za unaprje
đ
ivanje ljudskih prava u
2
Lokalna razina: putem op
ć
inskih radnih i savjetodavnih tijela (npr. vije
ć
a nacionalnih manjina), županijskih koordinacija zaljudska prava, drugih povjerenstava i odbora, te ureda državne uprave u županijama, uz podršku i aktivnu suradnju sorganizacijama civilnoga društva; državna razina: uklju
č
uju
ć
i sva tijela državne vlasti; regionalna i me
đ
unarodna razina:me
đ
unarodna i regionalna suradnja Republike Hrvatske na podru
č
 ju ljudskih prava (Ujedinjeni narodi, Vije
ć
e Europe, procespridruživanja Europskoj uniji).
3
NN 119/07
4
Be
č
ka deklaracija,
č
l. 71., glava II.Op
ć
a skupština Ujedinjenih naroda, dokument A/CONF.157/23
(Be 
č 
ka deklaracija i Program djelovanja)
od 12. srpnja 1993.godine. Be
č
ku deklaraciju i Program djelovanja usvojile su države
č
lanice Ujedinjenih naroda, me
đ
u kojima je i RepublikaHrvatska.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->