Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
87. - 4

87. - 4

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

 
1REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH------------------------------------------------------------------------------------------------NACRT
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVR
Đ
IVANJUKONVENCIJE O ZAŠTITI DJECE I SURADNJI U VEZI SME
Đ
UDRŽAVNIM POSVOJENJEM,S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zagreb, travanj 2013.
 
2
 PRIJEDLOG ZAKONA O POTVR
Đ
IVANJU KONVENCIJE O ZAŠTITIDJECE I SURADNJI U VEZI S ME
Đ
UDRŽAVNIM POSVOJENJEMS KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAI. USTAVNA OSNOVA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o potvr
đ
ivanju Konvencije o zaštiti djece isuradnji u vezi s me
đ
udržavnim posvojenjem sadržana je u
č
lanku 140. stavku 1.Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/2010 - pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I CILJ KOJI SE DONOŠENJEMZAKONA ŽELI POSTI
Ć
I
Ustavom Republike Hrvatske,
č
lankom 63. propisana je dužnost države da štitimaterinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i drugeuvjete kojima se promi
č
e ostvarivanje prava na dostojan život, a odredbom
č
lanka 64.stavka 5. propisano je da država osobitu skrb posve
ć
uje maloljetnicima bez roditelja ionima za koje se roditelji ne brinu.Republika Hrvatska je stranka ili potpisnica niza relevantnih me
đ
unarodnihugovora na podru
č
 ju zaštite djece i prava djece koji zajedno s nacionalnimzakonodavstvom, posebice Obiteljskim zakonom („Narodne novine“, broj 116/03,17/04, 136/04, 107/07 i 61/11)
č
ine zakonodavno-pravni okvir za u
č
inkovitu pravnuzaštitu djece.Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, kao temeljni dokument opravima djeteta,
č
lankom 4. obvezuje države stranke da poduzmu sve odgovaraju
ć
ezakonodavne, upravne i druge mjere za primjenu prava priznatih u ovoj Konvenciji, au
č
lanku 21. poti
č
u se države na sklapanje me
đ
unarodnih ugovora koji pridonoseostvarivanju prava djeteta. Kao stranka Konvencije o pravima djeteta (od 8. listopada1991. godine) Republika Hrvatska kroz cjelovitu reformu zakonodavstva uskla
đ
ujesvoja zakonska rješenja s tom Konvencijom te me
đ
unarodnim dokumentima koji iznje proizlaze ili se na njoj temelje.Konvencija o zaštiti djece i suradnji u vezi s me
đ
udržavnim posvojenjem(dalje u tekstu: Konvencija) sastavljena je u Haagu 29. svibnja 1993. godine, a stupila je na snagu 1. svibnja 1995. godine.Odbor Ujedinjenih naroda za prava djeteta je na sjednici održanoj 20. rujna2004. godine u Ženevi preporu
č
io Republici Hrvatskoj da ratificira Konvenciju.
 
3Stoga se ocjenjuje da Republika Hrvatska treba pristupiti Konvenciji i postatinjezinom strankom, posebice iz razloga što ju je do sada ratificiralo 90 država,uklju
č
uju
ć
i sve države
č
lanice Europske unije.Konvencija omogu
ć
uje brži na
č
in postupanja i jednoobraznost postupanja uslu
č
ajevima me
đ
udržavnog posvojenja, a istovremeno obvezuje na poštovanjeodre
đ
enih na
č
ela koja države ugovornice dogovorno prihva
ć
aju radi zaštite najboljeginteresa djeteta.U tom smislu nacionalna je obveza ne samo dodatno zaštititi prava djece koju uRepublici Hrvatskoj, kad je to od posebnog interesa za dijete, posvajaju državljaninekih drugih država, ve
ć
i našim državljanima olakšati postupak kad žele posvojitidijete u nekoj drugoj državi. S tim u vezi, hrvatski su državljani do sada nailazili naprepreke, jer su neke države izri
č
ito zahtijevale postupanje središnjeg tijela našedržave, odnosno pravna zapreka im je bila to što Republika Hrvatska nije strankaKonvencije.Nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, Republika Hrvatska
ć
e položiti ispravuo pristupu u skladu s
č
lankom 44. Konvencije s obzirom da Republika Hrvatska nijebila stranka Haške konferencije u vrijeme njezinog 17. zasjedanja, koje je održano 29.svibnja 1993. godine (Republika Hrvatska je stranka Haške konferencije od 12. lipnja1995. godine).
III. OSNOVNA PITANJA KOJA SE PREDLAŽU UREDITI ZAKONOM
Ovim Zakonom potvr
đ
uje se Konvencija kako bi njezine odredbe u smislu
č
lanka 141. Ustava Republike Hrvatske „(Narodne novine“ broj 85/2010 – pro
č
ć
enitekst), nakon što ista za Republiku Hrvatsku stupi na snagu, postale dio unutarnjegpravnog poretka Republike Hrvatske.Konvencija se sastoji od 48
č
lanaka kojima je odre
đ
eno podru
č
 je primjeneKonvencije, uvjeti za me
đ
udržavno posvojenje i postupanje u me
đ
udržavnomposvojenju, središnja tijela i ovlaštena tijela, postupak potpisivanja, ratifikacije,prihvata, odobrenja ili pristupa, otkaza, uvjeti za stupanje na snagu, postupak izmjeneKonvencije, kao i odredbe o depozitaru i službenim jezicima Konvencije. Konvencija je sastavljena na engleskom i francuskom jeziku.Osnovni cilj koji se Konvencijom želi posti
ć
i je brži na
č
in postupanja i jednoobraznost postupanja u slu
č
ajevima me
đ
udržavnog posvojenja, a istovremenoobvezivanje na poštovanje odre
đ
enih na
č
ela koja države stranke dogovornoprihva
ć
aju radi zaštite najboljeg interesa djeteta.Jedna od temeljnih odredbi Konvencije propisuje uspostavljanje mjera zaštitekoje
ć
e osigurati da se me
đ
udržavna posvojenja provode u najboljem interesu djetetauz poštovanje njegovih temeljnih prava kako je priznato me
đ
unarodnim pravom,uspostavljanje sustava suradnje me
đ
u državama strankama koji
ć
e osigurati da se temjere zaštite poštuju i time sprije
č
i nezakonito odvo
đ
enje, prodaju ili trgovinudjecom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->