Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
87. - 16.b

87. - 16.b

Ratings: (0)|Views: 239|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

 
Na temelju
č
lanka 19. stavka 1. Zakona o financiranju politi
č
kih aktivnosti i izbornepromidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11. i 27/13.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana ____________2013. godine donijela
ODLUKUO VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOROP
Ć
INSKIH NA
Č
ELNIKA, GRADONA
Č
ELNIKA I ŽUPANA TENJIHOVIH ZAMJENIKA I ZA IZBOR ZAMJENIKA OP
Ć
INSKIHNA
Č
ELNIKA, GRADONA
Č
ELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKANACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKAHRVATSKOG NARODA
 
I.
Ovom Odlukom utvr
đ
uje se visina naknade troškova izborne promidžbe zaizbor op
ć
inskih na
č
elnika, gradona
č
elnika i župana te njihovih zamjenika i visinanaknade troškova izborne promidžbe za izbor zamjenika op
ć
inskih na
č
elnika,gradona
č
elnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz redapripadnika hrvatskog naroda.
II.
Pravo na naknadu troškova iz to
č
ke I. ove Odluke imaju:a) kandidati koji na izborima za op
ć
inskog na
č
elnika, gradona
č
elnika i županate njihove zamjenike dobiju najmanje 10% važe
ć
ih glasova bira
č
a od ukupnog brojabira
č
a koji su izašli na izbore teb) kandidati koji na izborima za zamjenika op
ć
inskog na
č
elnika,gradona
č
elnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz redapripadnika hrvatskog naroda, dobiju najmanje 10% važe
ć
ih glasova bira
č
a odukupnog broja bira
č
a koji su izašli na izbore.
III.
Na izborima za op
ć
inskog na
č
elnika, gradona
č
elnika i župana te njihovezamjenike, naknada troškova izborne promidžbe raspore
đ
uje se izme
đ
u kandidata zaop
ć
inskog na
č
elnika, gradona
č
elnika i župana iz to
č
ke II.a. ove Odluke, razmjernodobivenim glasovima, a visina naknade za najve
ć
i broj dobivenih glasova kandidataodre
đ
uje se u sljede
ć
im iznosima za prvi izborni krug:a)
 
na izborima za gradona
č
elnika Grada Zagreba i njegove zamjenike, uiznosu od 100.000,00 kuna,b)
 
na izborima za župana i gradona
č
elnika velikog grada i njihove zamjenike,u iznosu od 60.000,00 kuna,c)
 
na izborima za gradona
č
elnika i op
ć
inskog na
č
elnika i njihove zamjenike u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika, uiznos od 25.000,00 kuna,
 
2d)
 
na izborima za gradona
č
elnika i op
ć
inskog na
č
elnika i njihove zamjenike u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3.001 do 10.000 stanovnika,u iznosu od 10.000,00 kuna,e)
 
na izborima za gradona
č
elnika i op
ć
inskog na
č
elnika i njihove zamjenike u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika, u iznosuod 5.000,00 kuna.
IV.
Naknada troškova izborne promidžbe u svakom narednom krugu izbora,raspore
đ
uje se izme
đ
u kandidat za op
ć
inskog na
č
elnika, gradona
č
elnika i župana kojisu ušli u naredni krug izbora, razmjerno dobivenim glasovima, a visina naknade zave
ć
i broj dobivenih glasova kandidata u svakom narednom krugu izbora odre
đ
uje se uiznosu od 20% od iznosa naknade odre
đ
enog za iste izbore u to
č
ki III. ove odluke.
V.
Na izborima za zamjenike op
ć
inskih na
č
elnika, gradona
č
elnika i župana izreda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda,naknada troškova izborne promidžbe raspore
đ
uje se izme
đ
u kandidata za zamjenikeop
ć
inskih na
č
elnika, gradona
č
elnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjinaodnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda iz to
č
ke II.b. ove Odluke, razmjernodobivenim glasovima, a visina naknade za najve
ć
i broj dobivenih glasova kandidataodre
đ
uje se u iznosu od 50% od iznosa naknade odre
đ
enog u to
č
ki III. ove Odluke zaizbore u istoj jedinici lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave.
VI.
Naknada troškova izborne promidžbe ispla
ć
uje se kandidatima za op
ć
inskena
č
elnike, gradona
č
elnike, župane te kandidatima za zamjenike op
ć
inskih na
č
elnika,gradona
č
elnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz redapripadnika hrvatskog naroda, na poseban ra
č
un kandidata otvoren za financiranjetroškova izborne promidžbe.
VII.
Naknada troškova izborne promidžbe isplatit
ć
e se iz prora
č
una jedinicelokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave u kojoj se izbori provode, u roku od 60dana od dana objave kona
č
nih službenih rezultata izbora.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnimnovinama“.KLASA:URBROJ:Zagreb,
PREDSJEDNIK
 
Zoran Milanovi
ć
 
 
3
O b r a z l o ž e n j e
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11.travnja 2013. godinedonijela Odluku o raspisivanju izbora za op
ć
inske na
č
elnike, gradona
č
elnike i županete njihove zamjenike i Odluku o raspisivanju izbora za zamjenike op
ć
inskihna
č
elnika, gradona
č
elnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosnoiz reda pripadnika hrvatskog naroda, kojima je odre
đ
eno da
ć
e se izbori održati 19.svibnja 2013. godine.Temeljem
č
lanka 19. stavka 1. Zakona o financiranju politi
č
kih aktivnosti iizborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11. i 27/13.), Vlada RepublikeHrvatske odlukom utvr
đ
uje visinu naknade troškova izborne promidžbe i tonajkasnije 7 dana od dana objave odluke o raspisivanju izbora, a odluka Vladeobjavljuje se u Narodnim novinama.Sukladno
č
lanku 18. stavku 2. podstavcima 2. Zakona o financiranju politi
č
kihaktivnosti i izborne promidžbe, pravo na naknadu troškova izborne promidžbe naizborima za op
ć
inskog na
č
elnika, gradona
č
elnika, župana i gradona
č
elnika GradaZagreba i njihove zamjenike imaju kandidati koji na navedenim izborima dobijunajmanje 10% važe
ć
ih glasova bira
č
a od ukupnog broja bira
č
a koji su izašli na izbore.Sukladno stavku 2. podstavku 3. istoga
č
lanka, pravo na naknadu troškovaizborne promidžbe na izborima za zamjenika op
ć
inskog na
č
elnika, gradona
č
elnika ižupana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, imaju kandidati koji na navedenimizborima dobiju tako
đ
er najmanje 10% važe
ć
ih glasova bira
č
a od ukupnog brojabira
č
a koji su izašli na izbore.Budu
ć
i da se sukladno
č
lanku 117. Zakona o lokalnim izborima („Narodnenovine“ broj 144/12), pripadnicima hrvatskog naroda jam
č
i pravo na zamjenikaop
ć
inskog na
č
elnika, gradona
č
elnika, odnosno župana u jedinicama u kojimapripadnici neke nacionalne manjine
č
ine ve
ć
inu stanovništva, a na izbor zamjenika izreda hrvatskog naroda primjenjuju se odredbe toga Zakona koje ure
đ
uju na
č
in izboraiz reda pripadnika nacionalnih manjina, Prijedlogom ove odluke, pravo na naknadutroškova izborne promidžbe, jednako kao i kandidatima za zamjenike op
ć
inskihna
č
elnika, gradona
č
elnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, utvr
đ
ujese i kandidatima za zamjenike op
ć
inskih na
č
elnika, gradona
č
elnika i župana iz redapripadnika hrvatskog naroda.Naknada troškova izborne promidžbe kandidatima na izborima za op
ć
inskogna
č
elnika, gradona
č
elnika, župana i gradona
č
elnika grada Zagreba, te kandidatima naizborima za zamjenika op
ć
inskog na
č
elnika, gradona
č
elnika i župana koji se biraju izreda nacionalnih manjina, sukladno
č
lanku 18. stavku 3. Zakona o financiranjupoliti
č
kih aktivnosti i izborne promidžbe, ispla
ć
uje se iz prora
č
una jedinice lokalne ipodru
č
ne (regionalne) samouprave.Naknada troškova izborne promidžbe, sukladno
č
lanku 20. stavcima 1. i 6.re
č
enog Zakona ispla
ć
uje se kandidatima na poseban ra
č
un kandidata otvoren zafinanciranje izborne promidžbe, a sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe zaizbor op
ć
inskih na
č
elnika, gradona
č
elnika, župana i gradona
č
elnika Grada Zagreba te

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->