Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2.Ithayam Muzhuthum Un Ninaivu-Tamil Nivedha

2.Ithayam Muzhuthum Un Ninaivu-Tamil Nivedha

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 10,125|Likes:
Published by Suneri
Romance Novel
Romance Novel

More info:

Published by: Suneri on Apr 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2015

pdf

text

original

 
Idhayam muzhudhum Unathu Vasam - NivethaIdhayam muzhudhum unathu vasam - Nivetha
நவத
கதகயன.
 
Idhayam muzhudhum Unathu Vasam - NivethaIdhayam muzhudhum unathu vasam - Nivetha
அதயயம
1111
வவலன
 
ஏழ
 
வணம
 
பல
..!
 
ழ
 
நவன
 
வளசத
 
பல
...!
 
இரவல
 
தடம
 
ள
 
கற
 
பல
...!
 
எனன
 
இத
 
என
 
னக
..!
 
ழகன அநத கலப  கரக உய படதடஙக கணரநத. வளபற ப கம சற
 
தயன பட இயஙக
 
கணரநத அநதப ணக வத."இநத ன லஸ
Hostel-
இ இத
 
 இ  எநதசமவம டநதத இல"
 
எற  ணக இரவ வசயகஉய கணரநதன.
 
வல சம ணககன கடபரநத அநதவதய
 
கல 
 
பற அனவரம ஒ
 
இடதல இரநதன. ணகள சம
,
அக
 
சதம
,
அநத இட யபட கசயளத. அநத
 
ச அனதம அடகய 
,
அநதப ப
 
உடத  த வய
 
ண
 
ஒரத "தஙகதஙக.." எற  அனவம ஒக
 
கண உள ழநத.அற எண
35.
அநத
 
வதய ணக அனவரம  இரநத அநதஅறய த. "எனய..
?
எதகக
 
இஙக இவள டம..
?"
எஅநத ண
 
வனவ.. "டம....." என கணகள கசகய இளம வய
 
ணரத ன
 
வந
 
ற.
 "
என டநத
 
சய
?
என உள சல வட இதனஅக..
?
எற
 
வட சலத . "டம... டம.. ஸவத..."
 
எற
 
Idhayam muzhudhum Unathu Vasam - NivethaIdhayam muzhudhum unathu vasam - Nivetha
 ணம அழ
 
வஙகன
 
சய எ அழகப ட ண."ஸவதவ
?
அவகன
 
ஆய..
?
த.." எ அறய எப
 
த. அஙகரநத
 
கல அதயக ஒர அழக உறஙககணரநத.
 "
என சய..
?
உறஙக
 
கண தன இரகற..
?
எற அநதவட
 
ழமய. "ஐய... டம.. அரக இரம டள
 
ரஙக
 
எற இனர ணரத.
 
அநத கல அரகஇரநத ஜய 
 
க
 
த  ஒ இரநத கலயனலய...ஆசயட
 
வழகள வத அநத ஜய அரகசற வட. "இ....
 
இ... ஸவத எதகக க த சபடவணம..
?
அவ
 
என சன...
?
எ வனவன யதனஙகய ககள
 
றத .
 "
இல
 
டம..  இ ததக த வநத.அவலகத ஏத
 
சன
 
எ த ம லமய
 
யஇரநத. வநத 
 
த....
 
த.... அநத க த கலயக
 
இரநத
 
டம.. எவள எபம அவ எழவ இல..யக இரகற
 
டம.." எ கண கசகன சய.
 "
ஐய
 
அழத சய.. எனக யக த உள" எறகல
 
அரக ச ஸவதவ க க வத. 
 
வரவம வம
 
ட தய
 
ஙகய றரநத. "ஆணடவ
,
ஈஸவ.. இ
 
என
 
சதன..
?
இநத
Hostel
ஆமத
5
வரடஙகள
 
ஏதஇநத
2
வரடக த
4
க சமதகற.. அ
 
கவலய..
?
ஒர ண தகல ச
 
கணட
 
எறஸ
,
வச, தக எ அலடப ட
 
வணயர..
 
இன ய இநத
Hostel
கம வப கறக..
?
சச..
 
உய இரநததலம எ ன வஙகய தத சத
 
மஎனப ழ வஙகறள" என ஸவத-வ
 
ன சத 
 
யடன றநத அநத வட
 
அமய.ணக அனவரம த
 
கம
 
 கணரபத உநல ந ".....
Hospital -

 
 சகற.." எறஅறயலரநத தலசய
 
எணகள அத வஙகன.
 "
ஐய
 
சய ம த 
,
 ஆகவ உள.."எ
 
எசட
 
அவ ற.. "டம.. அநத
 
டல வல சய.." என

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
Rated 5/5
wonderful
srivathani reviewed this
Rated 5/5
wowwwwwwww
buvikannan reviewed this
Rated 5/5
lovely..ஆற்று நீரோட்டம் போல அழகாக நகரும் காதல் கதை
Nash liked this
Nash liked this
Thenmozhi Rajamurugan added this note
very nice story. liked this........
suganthi added this note
Nice story.....
Roobinikannan added this note
Nice story ......one of the best story....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->