Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
105Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kerja Kursus Geografi 2009

Kerja Kursus Geografi 2009

Ratings:

4.87

(23)
|Views: 38,999|Likes:
Mengandungi soalan tugasan, arahan kepada calon dan Panduan Penskoran bagi Kerja Kursus Geografi PMR Tahun 2009
Mengandungi soalan tugasan, arahan kepada calon dan Panduan Penskoran bagi Kerja Kursus Geografi PMR Tahun 2009

More info:

Published by: Ibrahim bin Haji Yaacob on Mar 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/16/2012

pdf

text

original

 
TERHAD
=t l=KEMENLdTil\cf"iTfitT$1il',o",^
PENILAIANMENEI\GAHRENDAH2OO92312
GEOGRAFIKerjaKursusKertas2Februari- Julai
1.KerjaKursusini mengandungidua tugasan:Tugasan! danTugasan2.2.SetiaptugasandisertakandenganPanduanPenskoran.3.PilihsamaadaTugasan1atauTugasan2.4.CalondikehendakimelaksanakanugasanersebutberdasarkankriteriaDenskoranyangditetapkan.Kertasinimengandungi23halamanbercetakdant halamanidakbercetak.[Lihathalamansebelah
23/2@2a0gHakciptaKerajaanMataysiaTERHAD
 
TERHAD223t2ARAHANKEPADACALON1.CalonPMRwajibmelaksanakanerjaKursusGeografi.2.CalondikehendakimerancangdanmelaksanakanKerjaKursusGeografidari bulanFebruarihinggabulanJulaiberpandukanenaraiemak.3.Calonhendaklahmendapatkanimbingangurudalampemilihan tugasan.Kajianhendaklahdijalankanditempatinggalataukawasanekolahcalonyang idak melebihi5kilometerPersegi.4.CalonmestimelaksanakanesemuaaspekkerjakursusuntukmencapaitahapKodl: Cemerlang,Kod2:KepujianatauKod3: Memuaskan.Calonyang idakmenulisaporandapatanajianakanmencapaiKod4: Mencapaisebahagiantahappenguasaanminimum.5.Calondigalakkanmenggunakaneknologimaklumatdan komunikasi(ICT)untukmencaridanmengumpulfaktageografi'6.Calonbolehmelaksanakanajiansecaraberkumpulanetapihasilkerjamestilahsecarandividu.j.Faktageografiyang dikumpulhendaklahdidokumentasikandalam bentuklaporandapatint-a;ianLalporandapatankajianhendaklahdihasilkandalambentukeseiidakkuiangdaiipada400patahperkataanmengikutformatyang ditetapkan.g.Hasilkerjakursushendaklahditulistangan,ditaipataumenggunakanomputerpadakertassaizA4sahaja.PenulisanmenggunakankomputerhendaklahdenganonTimesNewRoman,iaizl2denganlangkau2'0. Penggunaanomputer/fotodalamkajiantidakmempengaruhipemarkahan'g.Hasilkerjakursuscalonmestilahmerupakanhasilusahasendiridantidakditirudaripadamana-manaihak.10.Maklumatperibadicalonhendaklahitulisdi halamanhadapanaporan.I 1.Rujukanhendaklahitulisdenganormatpenulisanangbetul'12.penilaianproses kerjacalonakandilakukansepanjangmasakerjakursusdilaksanakan.13.penilaiandanpemberianmarkahdilakukanselepaspelaksanaanetiapaspek.-PenskoranhasilkerjacalondilakukanpadabulanJulai.
2312@ 2009Hak ciptaKeraiaanMalavsia
TERHAD
 
TERHADTUGASAN : BBNTUKMUKA BUMIDANPOTENSINYA
Calon dikehendakimenjalankanatu kajianentangbentukmukabumidanpotensinyadi kawasanajian danperbandingannyaengan egaraain.Kajian tersebutmesti merangkumiperkaraberikut:.Pelbagaientukmukabumidanciri-cirinya.Potensibentukmuka bumi kepadaegiatanmanusia.Halanganbentukmukabumi terhadapeiatan manusia.Kesankegiatanmanusia erhadaplamsekitar.Langkahpenyelesaianepadaesanegiatanmanusiaerhadaplamsekitar.Penerapanilaidan unsurpatriotismedalamdapatankajian
ATAU
TUGASAN2 : PXTEMPATANDANPBRKEMBANGANNYACalondikehendakimenjalankanatu kajianentangpetempatananperkembangannyadikawasan ajiandanperbandingannyaenganegaraain.Kajiantersebutmestimerangkumi perkaraberikut:.Jenisdanpolapetempatan..Faktor yangmempengaruhi etempatan..Fungsipetempatan.Masalahpetempatan.Langkahmengurangkanmasalah etempatanrPenerapanilai danunsurpatriotisrnealamdapatanajian
TUGASANTAMAT
23t2
ll-ihathalamansebelahTERHAD
312@2009Hak CiptaKerajaanMalaysia

Activity (105)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Auni Hulala added this note|
yang pertanian 2012 xder ker??
Yoland 心 Seng liked this
filaifa liked this
Chok Kian Leong liked this
Aina Farzana liked this
Asyrani Adnan liked this
Firetitan Soda liked this
Bukhari Yusoff liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->