Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Constitutia Romaniei 1991 revizuita

Constitutia Romaniei 1991 revizuita

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Alexandra Falotă
Constitutia Romaniei 1991 revizuita
Constitutia Romaniei 1991 revizuita

More info:

Published by: Alexandra Falotă on Apr 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

 
CONSTITU
Ţ
IA ROMÂNIEI
TITLUL I - Principii generale
 ARTICOLUL 1: Statul român
 (1) România este stat na
ţ
ional, suveran
ş
i independent, unitar
ş
i indivizibil.(2) Forma de guvern
ă
mânt a statului român este republica.(3) România este stat de drept, democratic
ş
i social, în care demnitatea omului, drepturile
ş
i libert
ăţ
ile cet
ăţ
enilor, libera dezvoltare a personalit
ăţ
ii umane, dreptatea
ş
i pluralismul politicreprezint
ă
valori supreme, în spiritul tradi
ţ
iilor democratice ale poporului român
ş
i idealurilorRevolu
ţ
iei din decembrie 1989,
ş
i sunt garantate.(4) Statul se organizeaz
ă
potrivit principiului separa
ţ
iei
ş
i echilibrului puterilor - legislativ
ă
,executiv
ă
 
ş
i judec
ă
toreasc
ă
- în cadrul democra
ţ
iei constitu
ţ
ionale.(5) În România, respectarea Constitu
ţ
iei, a suprema
ţ
iei sale
ş
i a legilor este obligatorie.
 ARTICOLUL 2: Suveranitatea
 (1) Suveranitatea na
ţ
ional
ă
apar
ţ
ine poporului român, care o exercit
ă
prin organele salereprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice
ş
i corecte, precum
ş
i prin referendum.(2) Nici un grup
ş
i nici o persoan
ă
nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.
 ARTICOLUL 3: Teritoriul 
 (1) Teritoriul României este inalienabil.(2) Frontierele
ţă
rii sunt consfin
ţ
ite prin lege organic
ă
, cu respectarea principiilor
ş
i acelorlalte norme general admise ale dreptului interna
ţ
ional.(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, ora
ş
e
ş
i jude
ţ
e. Încondi
ţ
iile legii, unele ora
ş
e sunt declarate municipii.(4) Pe teritoriul statului român nu pot fi str
ă
mutate sau colonizate popula
ţ
ii str
ă
ine.
 ARTICOLUL 4: Unitatea poporului 
 ş
i egalitatea între cet 
ăţ 
eni 
 (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român
ş
i solidaritatea cet
ăţ
enilor s
ă
i.(2) România este patria comun
ă
 
ş
i indivizibil
ă
a tuturor cet
ăţ
enilor s
ă
i, f 
ă
r
ă
deosebire deras
ă
, de na
ţ
ionalitate, de origine etnic
ă
, de limb
ă
, de religie, de sex, de opinie, de apartenen
ţă
 politic
ă
, de avere sau de origine social
ă
.
 
 ARTICOLUL 5: Ce
ăţ 
enia
 (1) Cet
ăţ
enia român
ă
se dobânde
ş
te, se p
ă
streaz
ă
sau se pierde în condi
ţ
iile prev
ă
zute delegea organic
ă
.(2) Cet
ăţ
enia român
ă
nu poate fi retras
ă
aceluia care a dobândit-o prin na
ş
tere.
 
 ARTICOLUL 6: Dreptul la identitate
 (1) Statul recunoa
ş
te
ş
i garanteaz
ă
persoanelor apar
ţ
inând minorit
ăţ
ilor na
ţ
ionale dreptulla p
ă
strarea, la dezvoltarea
ş
i la exprimarea identit
ăţ
ii lor etnice, culturale, lingvistice
ş
ireligioase.(2) M
ă
surile de protec
ţ
ie luate de stat pentru p
ă
strarea, dezvoltarea
ş
i exprimareaidentit
ăţ
ii persoanelor apar
ţ
inând minorit
ăţ
ilor na
ţ
ionale trebuie s
ă
fie conforme cu principiilede egalitate
ş
i de nediscriminare în raport cu ceilal
ţ
i cet
ăţ
eni români.
 
 ARTICOLUL 7: Românii din str 
ă
in
ă
tate
 Statul sprijin
ă
înt
ă
rirea leg
ă
turilor cu românii din afara frontierelor
ţă
rii
ş
i ac
ţ
ioneaz
ă
 pentru p
ă
strarea, dezvoltarea
ş
i exprimarea identit
ăţ
ii lor etnice, culturale, lingvistice
ş
ireligioase, cu respectarea legisla
ţ
iei statului ai c
ă
rui cet
ăţ
eni sunt.
 ARTICOLUL 8: Pluralismul 
 ş
i partidele politice
 (1) Pluralismul în societatea româneasc
ă
este o condi
ţ
ie
ş
i o garan
ţ
ie a democra
ţ
ieiconstitu
ţ
ionale.(2) Partidele politice se constituie
ş
i î
ş
i desf 
ăş
oar
ă
activitatea în condi
ţ
iile legii. Elecontribuie la definirea
ş
i la exprimarea voin
ţ
ei politice a cet
ăţ
enilor, respectând suveranitateana
ţ
ional
ă
, integritatea teritorial
ă
, ordinea de drept
ş
i principiile democra
ţ
iei.
 ARTICOLUL 9: Sindicatele, patronatele
 ş
i asocia
ţ 
iile profesionale
 Sindicatele, patronatele
ş
i asocia
ţ
iile profesionale se constituie
ş
i î
ş
i desf 
ăş
oar
ă
activitateapotrivit statutelor lor, în condi
ţ
iile legii. Ele contribuie la ap
ă
rarea drepturilor
ş
i la promovareaintereselor profesionale, economice
ş
i sociale ale membrilor lor.
 ARTICOLUL 10: Rela
ţ 
ii interna
ţ 
ionale
 România între
ţ
ine
ş
i dezvolt
ă
rela
ţ
ii pa
ş
nice cu toate statele
ş
i, în acest cadru, rela
ţ
ii debun
ă
vecin
ă
tate, întemeiate pe principiile
ş
i pe celelalte norme general admise ale dreptuluiinterna
ţ
ional.
 ARTICOLUL 11: Dreptul interna
ţ 
ional 
 ş
i dreptul intern
 (1) Statul român se oblig
ă
s
ă
îndeplineasc
ă
întocmai
ş
i cu bun
ă
-credin
ţă
obliga
ţ
iile ce-irevin din tratatele la care este parte.(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.(3) În cazul în care un tratat la care România urmeaz
ă
s
ă
devin
ă
parte cuprinde dispozi
ţ
iicontrare Constitu
ţ
iei, ratificarea lui poate avea loc numai dup
ă
revizuirea Constitu
ţ
iei.
 ARTICOLUL 12: Simboluri na
ţ 
ionale
 (1) Drapelul României este tricolor; culorile sunt a
ş
ezate vertical, în ordinea urm
ă
toare începând de la lance: albastru, galben, ro
ş
u.(2) Ziua na
ţ
ional
ă
a României este 1 Decembrie.(3) Imnul na
ţ
ional al României este "De
ş
teapt
ă
-te române".(4) Stema
ţă
rii
ş
i sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice.
 ARTICOLUL 13: Limba oficial 
ă
 În România, limba oficial
ă
este limba român
ă
.
 ARTICOLUL 14: Capitala
 Capitala României este municipiul Bucure
ş
ti.
 
TITLUL II - Drepturile, libert
ăţ
ile
ş
i îndatoririlefundamentale
CAPITOLUL I 
- Dispozi
ţ
ii comune
 ARTICOLUL 15: Universalitatea
 (1) Cet
ăţ
enii beneficiaz
ă
de drepturile
ş
i de libert
ăţ
ile consacrate prin Constitu
ţ
ie
ş
i prinalte legi
ş
i au obliga
ţ
iile prev
ă
zute de acestea.(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excep
ţ
ia legii penale sau contraven
ţ
ionale maifavorabile.
 ARTICOLUL 16: Egalitatea în drepturi 
 (1) Cet
ăţ
enii sunt egali în fa
ţ
a legii
ş
i a autorit
ăţ
ilor publice, f 
ă
r
ă
privilegii
ş
i f 
ă
r
ă
 discrimin
ă
ri.(2) Nimeni nu este mai presus de lege.(3) Func
ţ
iile
ş
i demnit
ăţ
ile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condi
ţ
iile legii, depersoanele care au cet
ăţ
enia român
ă
 
ş
i domiciliul în
ţ
ar
ă
. Statul român garanteaz
ă
egalitateade
ş
anse între femei
ş
i b
ă
rba
ţ
i pentru ocuparea acestor func
ţ
ii
ş
i demnit
ăţ
i.(4) În condi
ţ
iile ader
ă
rii României la Uniunea European
ă
, cet
ăţ
enii Uniunii care îndeplinesccerin
ţ
ele legii organice au dreptul de a alege
ş
i de a fi ale
ş
i în autorit
ăţ
ile administra
ţ
iei publicelocale.
 ARTICOLUL 17: Cet 
ăţ 
enii români în str 
ă
in
ă
tate
 Cet
ăţ
enii români se bucur
ă
în str
ă
in
ă
tate de protec
ţ
ia statului român
ş
i trebuie s
ă
-
ş
i îndeplineasc
ă
obliga
ţ
iile, cu excep
ţ
ia acelora ce nu sunt compatibile cu absen
ţ
a lor din
ţ
ar
ă
.
 ARTICOLUL 18: Cet 
ăţ 
enii str 
ă
ini 
 ş
i apatrizii 
 (1) Cet
ăţ
enii str
ă
ini
ş
i apatrizii care locuiesc în România se bucur
ă
de protec
ţ
ia general
ă
apersoanelor
ş
i a averilor, garantat
ă
de Constitu
ţ
ie
ş
i de alte legi.(2) Dreptul de azil se acord
ă
 
ş
i se retrage în condi
ţ
iile legii, cu respectarea tratatelor
ş
i aconven
ţ
iilor interna
ţ
ionale la care România este parte.
 ARTICOLUL 19: Extr 
ă
darea
 ş
i expulzarea
 (1) Cet
ăţ
eanul român nu poate fi extr
ă
dat sau expulzat din România.(2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cet
ăţ
enii români pot fi extr
ă
da
ţ
i în bazaconven
ţ
iilor interna
ţ
ionale la care România este parte, în condi
ţ
iile legii
ş
i pe baz
ă
dereciprocitate.(3) Cet
ăţ
enii str
ă
ini
ş
i apatrizii pot fi extr
ă
da
ţ
i numai în baza unei conven
ţ
ii interna
ţ
ionalesau în condi
ţ
ii de reciprocitate.(4) Expulzarea sau extr
ă
darea se hot
ă
r
ăş
te de justi
ţ
ie.
 ARTICOLUL 20: Tratatele interna
ţ 
ionale privind drepturile omului 
 (1) Dispozi
ţ
iile constitu
ţ
ionale privind drepturile
ş
i libert
ăţ
ile cet
ăţ
enilor vor fi interpretate
ş
i aplicate în concordan
ţă
cu Declara
ţ
ia Universal
ă
a Drepturilor Omului, cu pactele
ş
i cucelelalte tratate la care România este parte.(2) Dac
ă
exist
ă
neconcordan
ţ
e între pactele
ş
i tratatele privitoare la drepturilefundamentale ale omului, la care România este parte,
ş
i legile interne, au prioritatereglement
ă
rile interna
ţ
ionale, cu excep
ţ
ia cazului în care Constitu
ţ
ia sau legile interne con
ţ
indispozi
ţ
ii mai favorabile.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->