Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tìm hiểu về bão.docx

Tìm hiểu về bão.docx

Ratings: (0)|Views: 124|Likes:
Published by Tien Dat

More info:

Published by: Tien Dat on Apr 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2014

pdf

text

original

 
Tìm hi
u v 
bão - S
ph
n n
c
a t
nhiên
 
 
June 11th, 2012
 
Cách đây m
t tu
n , bão S
ơ 
n Tinh v 
ớ 
i s
ph
c t
p c
a nó đã gây ra r
t nhi
u thi
th
i khi di chuy 
n d
c theo b
ở 
bi
n các t
nh phía B
c n
ướ 
c ta. Cùng th
ờ 
i đi
m đó
siêu bão Sandy hoành hành
ở 
 
phía Đông n
ướ 
c M
 
 và đ 
ượ 
c đánh giá là c
ơ 
n bãom
nh nh
t quét qua các bang mi
n đông tr
ong nhi
u th
p k 
qua. Bài vi
ế
t hômnay s
giúp b
n đ 
c Genk có cái nhìn chi ti
ế
t h
ơ 
n v 
m
t trong nh
ng th
m h
athiên nhiên ghê g
ớ 
m nh
t.
Trên góc đ 
khí t
ượ 
ng h
c, bão bi
n đ 
ượ 
c đ 
nh
nghĩa và quy đ 
nh qua các c
ơ 
quankhí t
ượ 
ng qu
c t
ế
, phân bi
t và g
i tên nh
ư
: cyclone, hurricane, typhoon, tùy thu
c vào n
ơ 
i hình thành và c
u t
o c
a nó. “Hurricane” là tên g
i chung chonh
ng con l
c bi
n vùng Đ
i Tây D
ươ 
ng và đông b
c Thái Bình D
ươ 
ng và typhoonlà nh
ng c
ơ 
n bão nhi
t đ 
ớ 
i x
 y ra
ở 
vùng Tây-B
c Thái Bình D
ươ 
ng trong đó có
 Vi
t Nam ta. Dù có tên g
i khác nhau thì bão v 
n là m
t trong nh
ng th
m h
athiên nhiên nguy hi
m nh
t, th
ườ 
ng tr
c đe d
a cu
c s
ng c
a con ng
ườ 
i.
 
Hàng năm có kho
ng
hàng trăm l
c xoáy hình thành
ở 
khu v 
c nhi
t đ 
ớ 
i quanh
xích đ 
o, và kho
ng 40 và 50 trong s
 
đó phát tri
n t
ớ 
i c
ườ 
ng đ 
bão nhi
t đ 
ớ 
i.
 B
c bán c
u, mùa bão b
t đ 
u ch
 y t
 
đ 
u tháng 6
t
ớ 
i cu
i tháng 11, trong khiNam bán c
u mùa bão th
ườ 
ng kéo dài t
tháng m
t t
ớ 
i tháng ba.Tr
ướ 
c khi đi sâu vào quá trình hình thành và
ho
t đ 
ng c
a m
t c
ơ 
n bão, chúng tanên tìm hi
u nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n nh
t v 
áp su
t khí quy 
n. L
ớ 
p không khí
ở 
 sát b
m
t Trái đ 
t đ 
ượ 
c hâm nóng b
ở 
i nhi
t t
a ra đ 
t và n
ướ 
c bi
n. Khi l
ớ 
pkhông khí này nóng lên các phân t
khí chuy 
n đ 
ng m
nh và ra xa h
ơ 
n khi
ế
nkhông khí giãn n
ỡ 
. Chúng nh
h
ơ 
n ph
n không khí l
nh
ở 
trên và bay lên cao nh
ờ 
 l
c đ 
 y Ácsimét. Trong khi đó các l
ớ 
p khí l
nh h
ơ 
n có m
t đ 
phân t
cao h
ơ 
n và b
 
đ 
 y xu
ng phía d
ướ 
i. Đây là nguyên lý đ 
i l
ư
u mà ta đã đ 
ượ 
c h
c
ở 
b
c ph
 thông.Nh
ờ 
s
 
đ 
i l
ư
u đã nói
ở 
trên mà không khí nóng
m t
b
m
t c
a đ 
i d
ươ 
ngkhông ng
ng bay lên trên cao ng
ư
ng và t
o thành các đám mây giông và m
ư
a. H
ơ 
i
m khi đông đ 
c nh
ư
 y t
a nhi
t làm
m không khí xung quanh khi
ế
n chúng nh
 
đi và b
c lên cao. L
ớ 
p không khí
m và
m h
ơ 
n t
sát b
m
t đ 
i d
ươ 
ng s
tràn t
ớ 
ichoán ch
. Chu trình b
c h
ơ 
i và ng
ư
ng t
này m
i lúc m
t gia tăng khi
ế
n khôngkhí
m và nóng t
m
t bi
n b
hút lên m
i lúc m
t nhi
u và m
nh h
ơ 
n. và gây ralu
ng gió xoáy.Nh
ư
ng đ 
lu
ng mây giông và gió xoáy trên bi
n phát tri
n thành bão c
n k 
ế
t h
ợ 
p v 
ớ 
i m
t s
 
đi
u ki
n khác. L
c xoáy sinh ra do các lu
ng gió h
i t
g
p nhau và đ 
 y không khí nóng
m lên trên cao càng làm gia tăng t
c đ 
b
c h
ơ 
i và sinh ra gió
 
càng m
nh. Trong khi đó, n
ế
u có gió th
i qua
ở 
 
đ 
cao cao h
ơ 
n
(lên đ 
ế
n 9.000mét) h
ơ 
i nóng b
c lên t
trung tâm lu
ng xoáy s
b
th
i đi và vì th
ế
s
giúp duy trìs
b
c h
ơ 
i liên t
c c
a lu
ng khí
m và
m và bão đ 
ượ 
c hình thành. Th
m chíchênh l
ch áp su
t c
a không khí
ở 
 
đ 
cao trên 9.000 mét và m
t bi
n cũng lo
i b
 nhi
t t
không khí nóng b
c lên khi
ế
n, đ 
 y không khí và chu kỳ b
c h
ơ 
i càngm
nh thúc đ 
 y s
c m
nh c
a c
ơ 
n bão.Bão ch
hình thành
ở 
khu v 
c bi
n
m
ở 
vùng nhi
t đ 
ớ 
i n
ơ 
i nhi
t đ 
n
ướ 
c th
pnh
t là 27 đ 
C. Chúng c
n không khí
m và gió h
i t
g
n xích đ 
o đ 
ho
t đ 
ng.- Vòng m
ư
a: d
i mây xoay quanh phía ngoài m
t bão mang m
ư
a. Đây là k 
ế
t qu
 quá trình b
c h
ơ 
i và ng
ư
ng t
tr
ướ 
c kia đã hình thành nên c
ơ 
n bão. Vòng xoay c
a m
t c
ơ 
n bão là h
qu
c
a l
c Coriolis, m
t hi
n t
ượ 
ng t
nhiên làmcác dòng ch
 y và v 
t chuy 
n đ 
ng b
l
ch ph
i
ở 
B
c bán c
u và l
ch trái
ở 
Nam bán c
u. Vì v 
 y,
ở 
B
c bán c
u, gió b
l
ch sang bên ph
i và làm các c
ơ 
n bão
ở 
B
c bán c
u xoay ng
ượ 
c chi
u kim đ 
ng h
và ng
ượ 
c l
i
ở 
Nam bán c
u. L
c Coriolis
cũng làm
nh h
ưở 
ng đên h
ướ 
ng di chuy 
n c
a bão. Các c
ơ 
n bão có xu h
ướ 
ng qu
oph
i (theo chi
u kim đ 
ng h
)
ở 
B
c bán c
u và qu
o trái (ng
ượ 
c chi
u kim đ 
ngh
)
ở 
Nam bán c
u.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->