Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Explicatii Existential-Umaniste ale Tulburarilor de Adaptare a Copilului in Familia Substitutiva, Petru. Stefaroi

Explicatii Existential-Umaniste ale Tulburarilor de Adaptare a Copilului in Familia Substitutiva, Petru. Stefaroi

Ratings: (0)|Views: 47 |Likes:
Published by petru stefaroi
În acest articol încercăm să explicăm tulburările de adaptare (emoţionale, de comportament etc) ale copilului din familia substitutivă prin intermediul teoriilor şi paradigmelor existenţial-umaniste. Întrucât procesul de integrare a unui copil, după ce a fost separat de grupul de origine, presupune contrapunerea/congruenţa ontologică a două universuri existenţiale, personalitatea ontologic-empatetică a copilului şi comunitatea ontologic-empatetică familială, sursa fundamentală a inadaptării copilului şi previzibilelor tulburări, este reprezentată, în explicaţie existenţial-umanistă, tocmai de incongruenţa ontologică a celor două sisteme, unice, singulare, ireductibile. În acest sens, este recomandat ca, pe lângă metodele de evaluare consacrate, asistentul social să folosească şi metode existenţialist-umaniste, precum ancheta socială existenţială şi metoda balanţei.

In this article we try to explain the adjustment disorders (emotional, behavioral etc) of the children in substitutive family through the existential-humanistic theories and paradigms. Because the integration process of a child, after being separated from the genuine group, requires the ontological contraposition/congruity of two existential universes, the child`s empathetic-ontological personality and family empathetic community, the fundamental source of child mal-adaptation and predictable disorders is represented by the ontological incongruity of the two systems – unique, singulars, irreducibles. To this end, is recommended, in addition to the established methods used in the case management, social worker to use, also, the existential-humanistic methods like existential social inquiry and balance method.
În acest articol încercăm să explicăm tulburările de adaptare (emoţionale, de comportament etc) ale copilului din familia substitutivă prin intermediul teoriilor şi paradigmelor existenţial-umaniste. Întrucât procesul de integrare a unui copil, după ce a fost separat de grupul de origine, presupune contrapunerea/congruenţa ontologică a două universuri existenţiale, personalitatea ontologic-empatetică a copilului şi comunitatea ontologic-empatetică familială, sursa fundamentală a inadaptării copilului şi previzibilelor tulburări, este reprezentată, în explicaţie existenţial-umanistă, tocmai de incongruenţa ontologică a celor două sisteme, unice, singulare, ireductibile. În acest sens, este recomandat ca, pe lângă metodele de evaluare consacrate, asistentul social să folosească şi metode existenţialist-umaniste, precum ancheta socială existenţială şi metoda balanţei.

In this article we try to explain the adjustment disorders (emotional, behavioral etc) of the children in substitutive family through the existential-humanistic theories and paradigms. Because the integration process of a child, after being separated from the genuine group, requires the ontological contraposition/congruity of two existential universes, the child`s empathetic-ontological personality and family empathetic community, the fundamental source of child mal-adaptation and predictable disorders is represented by the ontological incongruity of the two systems – unique, singulars, irreducibles. To this end, is recommended, in addition to the established methods used in the case management, social worker to use, also, the existential-humanistic methods like existential social inquiry and balance method.

More info:

Published by: petru stefaroi on Apr 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

 
-------------- Filosofie şi Asistenţă Socială Umanistă -------------
 Petru Ştefăroi 
 
Explicaţii existenţial-umaniste ale tulburărilor de adaptare a copilului în familia substitutivăHumanistic-existential explanationsof the child adjustement disorders in substitutive family
Rezumat
 În acest articol încercăm explicăm tulburările de adaptare (emoţionale, de comportament etc) ale copilului din familia substitutivă prin intermediul teoriilor şi  paradigmelor existenţial-umaniste. Întrucât procesul de integrare a unui copil, după ce a  fost separat de grupul de origine, presupune contrapunereacongruenţa ontologică a douniversuri existeiale, personalitatea ontologic-empatetia copilului şi comunitatea ontologic-empatetică familială, sursa fundamentală a inadaptării copilului şi previ!ibilelor tulburări, este repre!entată, în explicaţie existenţial-umanistă, tocmai de incongruenţa ontologică a celor două sisteme, unice, singulare, ireductibile. În acest sens, este recomandat ca, pe lânmetodele de evaluare consacrate, asistentul social  folosească şi metode existenţialist-umaniste, precum anc"eta socială existenţială şi metoda balanţei.
 Abstract
 #n t"is article $e tr% to explain t"e ad&ustment disorders (emotional, be"avioral etc) of t"e c"ildren in substitutive famil% t"roug" t"e existential-"umanistic t"eories and  paradigms. 'ecause t"e integration process of a c"ild, after being separated from t"e genuine group, reuires t"e ontological contrapositioncongruit% of t$o existential universes, t"e c"ilds empat"etic-ontological personalit% and famil% empat"etic communit%, t"e fundamental source of c"ild mal-adaptation and predictable disorders is represented b% t"e ontological incongruit% of t"e t$o s%stems * uniue, singulars, irreducibles. +o t"is end, is recommended, in addition to t"e establis"ed met"ods used in t"e case management, social $orer to use, also, t"e existential-"umanistic met"ods lie existential social inuir% and balance met"od.
Cuvinte chei
e
:
copil, tulburări de adaptare, incongruenţă empatetică, metode existenţial-umaniste
Key words
: child, adjustment disorders, empathetic incongruity, humanistic-existential methods
1
 
Introducere
ndiferent de nivelul de dezvoltare socio-economică, majoritatea ţărilor lumii se confruntă cu probleme sociale tot mai multe şi mai complexe. Una dintre acestea este separarea copilului de familia naturală, în cele mai multe cazuri prin abandon. !iar în state foarte dezvoltate din punct de vedere economic sau social foarte mulţi copii sunt crescuţi şi educaţi altundeva dec"t  în familia naturală. #e exemplu, în $tatele Unite ale Americii, conform
  /epartment of 0ealt" and 0uman ervices
 peste %&& &&& de copii sunt crescuţi în medii sau familii substitutive 'foster care(, marea majoritate fiind,  înainte de instituţionalizare, victime ale diferitelor forme de abuz şi ne)lijare. *ucrurile sunt desi)ur mult mai )rave în statele emer)ente sau sărace.
+
#in păcate, c!iar după plasamentul copilului în familii substitutive 'foster famil( sau instituţii, cei mai mulţi dintre copii între)istrează frecvente tulburi de adaptare, psi!ice sau comportamentale 'A.. $edla, #.#./oad!urst, 0112(. +ndiferent de cauzele evidente şi incontestabile
explicaţiile
 tulburărilor de adaptare a copilului în familia substitutivă, ca şi a tuturor problemelor sociale cu care se confruntă serviciile de asistenţă socială din toată lumea au variat în funcţie de paradi)mele ştiinţifice, filosofice sau epistemolo)ice utilizate. 3e parcursul timpului, în )"ndirea socială occidentală, s-au profilat, ca dominante, două tipuri mari de explicaţii4abordări epistemolo)ic-metodolo)ice fundamentale5
universaliste
 şi
contextualiste,
sau
 existenţialiste
.
 1xplicaţiile universaliste
 se bazează pe teza că realităţile umane au pattern-uri, tipare unitare, universale de structurare, funcţionare, )eneză sau dezvoltare '.6.uin, 7&&2(, de aceea cunoaşterea şi modearea teoretică a unui caz particular permite atribuirea caracteristicilor tuturor cazurilor din spa respecti. 8n asistenţă socială a familiei şi copilului monada universalistă operează prin reprezentarea structural-funcţională a acesteia9 prin plasarea copilului în familia substitutivă se reface, teoretic, o situaţie de normalitate, copilul recăpăt"nd apriori statul pierdut de fiică4fiu, soră4frate, membru al unei familii etc. $pre deosebire de expliciile şi metodele de tip universalist cele
existenţialist-contextualiste
reprezinentitatea socioumaca existeă
unică
, nerecurentă, foarte complexă, multidimensională, de aceea adevărata cunoştere sau succes al intervenţiei sunt condiţionate de luarea în considerare a tuturor factorilor implicaţi, ontolo)ic- contextuali culturali, socio-economici
2
 
ori psi!olo)ici concri şi nu doar a unor esenţe sau structuri imuabile universale '*. :. 6eal, 7&&;, p.07(. <aptul că adminstrativ sau strict social copilul dob"ndeşte statutul de copil, fiu4fiică etc nu înseamnă că inte)rarea este deja realizată. =otul trebuie reluat de la zero, cu factorii ontolo)ic-culturali specifici, contextul şi persoanele concrete antrenate în proces, sub semnul noii realităţi socio-umane create. >u are loc un simplu act de incluziune formală a unui element într-un sistem dat ci este un proces mutual de reconstrucţie ontolo)ică. *iteratura socială contextualist-existenţialistă subliniază şi aspectul că fiecare ţară, fiecare re)iune, fiecare familie are un trecut propriu, cultură şi condiţii socio-economice specifice şi de aceea problemele care intră în atenţia serviciilor de asistenţă socială trebuiesc analizate, abordate şi prin prisma acestor caracteristici de unicitate. +nterpretarea şi abordarea superficială, neadaptată, ?add literam@, sau eronată a metodelor universale se constituie, probabil, în una dintre cauzele eşecului multor pro)rame de asistenţă socială, a creşterii numărului de persoane sau cate)orii sociale asistate, sau a slabului interes pentru asistenţa socială preventivă 'A. :untean, . $a)ebiel, 7&&;, p.7%(. 8n activitatea curentă de evaluare, a profesioniştilor din asistenţa socială, )"ndirea şi metoda contextualistă impune, în principal evidenţiarea unor specificităţi locale şi caracteristici de unicitate. Atenţia se focalizează, în principal, pe5
relaţiile, fenomenele şi procese psi!osociale ori empatetice 'de ataşament( specifice9
caracteristici ale culturii or)anizaţionale9
caracterististicile socio-or)anizaţionale9
caracteristici le)ate de cultura locală, reli)ie, etnie9
specificităţii psi!o-socio-culturale, antropolo)ice şi economice ale situaţiei de dificultate9
)radul de inte)rare culturală şi ontolo)ic-empatetică a clientului individual sau colectiv.#i!otomizarea epistemolo)ic-metodolo)ică se re)ăseşte şi în sistemul de concepte, teorii sau în lucrările apărute. oncepte precum
asistenţă socială universală
 'universal social Bor( ':. Cra, . <oo, , 7&&D(, sau
asistenţă socială internaţională
 'international social Bor( '*. :. 6eal, 7&&E( - în spiritul orientării universaliste, şi
asisteă socială contextualis
'contextualist social Bor( '*. :joset, 7&&1(,
asisteă socială existenţialistă
 ori
umanistă * în spiritul gândirii existenţial-contextualiste,
sunt tot mai mult utilizate at"t în mediul academic c"t şi în cel profesional.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->