Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bcb

bcb

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Kristina CocaineDeluxe Cristina on Apr 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
 
Banca Na
ţ 
ional
ă
a Moldovei
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chi
ş
in
ă
u • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •Tel. (37322) 409 006 • Fax (37322) 220 591
Aprobat prin hot
ă 
râreaConsiliului de administra
ţ
ie al B
ă 
nciiNa
ţ
ionale a Moldoveiproces-verbal nr. 15din 26 martie 1997
PLANUL DE CONTURIal eviden
ţ
ei contabile în b
ă
ncile licen
ţ
iatedin Republica Moldova
cu modific
ă 
rile
ş
i complet
ă 
rile aprobate de Consiliul de administra
ţ
ie alB
ă 
ncii Na
ţ
ionale a Moldovei prin hot
ă 
rârile: nr.107 din 24 noiembrie 1997,nr. 167 din 25 decembrie 1997,nr. 181 din 02 iulie 1998,nr. 167 din 08 iulie 1999,nr. 137 din 07 iunie 2001,nr. 258 din 04 octombrie 2001,nr. 190 din 29 iulie 2004,nr. 15 din 13 ianuarie 2005,nr. 190 din 23 iunie 2005,nr. 358 din 01 decembrie 2005,nr. 21 din 26 ianuarie 2006,nr. 285 din 26 octombrie 2006,nr. 204 din 09 august 2007,nr. 208 din 15 august 2007,nr. 225 din 30 august 2007,nr. 150 din 31 iulie 2008,nr. 244 din 11 decembrie 2008;nr. 193 din 30 septembrie 2010.nr. 216 din 29 septembrie 2011.
 
 
Banca Na
ţ 
ional
ă
a Moldovei
2
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chi
ş
in
ă
u • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •Tel. (37322) 409 006 • Fax (37322) 220 591
Capitolul IPREVEDERI GENERALE1.
Prezentul Plan de conturi al eviden
ţ
ei contabile în b
ă 
ncile licen
ţ
iate din Republica Moldova (în continuare– Plan de conturi) este elaborat în conformitate cu art.5, 11
ş
i 44 din Legea cu privire la Banca Na
ţ
ional
ă 
aMoldovei nr.548-XIII din 21.07.95, art.33 din Legea Institu
ţ
iilor financiare nr.550-XIII din 21.07.95, în bazaStandardelor Interna
ţ
ionale de Raportare Financiar
ă 
(în continuare SIRF)
ş
i legisla
ţ
iei în vigoare.
 2.
Prevederile Planului de conturi se extind asupra b
ă 
ncilor licen
ţ
iate de BNM din Republica Moldova,inclusiv asupra sucursalelor b
ă 
ncilor str
ă 
ine licen
ţ
iate de c
ă 
tre Banca Na
ţ
ional
ă 
a Moldovei (în continuare –b
ă 
nci).
 3.
Planul de conturi se bazeaz
ă 
pe clasificarea conturilor dup
ă 
esen
ţ
a economic
ă 
 
ş
i cuprinde conturilenecesare înregistr
ă 
rii în eviden
ţ
a contabil
ă 
a opera
ţ
iunilor ce pot avea loc în cadrul b
ă 
ncii, con
ţ
inutul,destina
ţ
ia
ş
i descrierea fiec
ă 
rui cont.
 4.
Planul de conturi reprezint
ă 
întregul sistem de conturi, în cadrul c
ă 
ruia fiecare cont este delimitat printr-odenumire
ş
i un simbol cifric, încadrat într-o clas
ă 
 
ş
i grup
ă 
, în raport cu un anumit criteriu de clasificare.
 5.
Planul de conturi con
ţ
ine 7 clase:
 
Clasa 1 – Active,Clasa 2 – Obliga
ţ
iuni,Clasa 3 – Capital
ş
i rezerve,Clasa 4 – Venituri,Clasa 5 – Cheltuieli,Clasa 6 – Conturi condi
ţ
ionale,Clasa 7 – Conturi memorandum.
6.
Conturile claselor “Active”
ş
i “Cheltuieli” sînt active, conturile claselor “Obliga
ţ
iuni”, “Capital
ş
i rezerve”,“Venituri” sînt pasive, cu excep
ţ
ia contra-conturilor.
 7.
Conturile din clasa “Active” prev
ă 
zute în planul de conturi sunt ordonate în func
ţ
ie de descre
ş
terealichidit
ăţ
ii.
 8.
Desf 
ăş
urarea în analitic a conturilor sintetice prev
ă 
zute în planul de conturi este de competen
ţ
a fiec
ă 
reib
ă 
nci, în func
ţ
ie de necesit
ăţ
ile proprii. Conturile analitice se deschid în baza conturilor sintetice în leimoldovene
ş
ti
ş
i valut
ă 
str
ă 
in
ă 
.
 9.
Pentru eviden
ţ
ierea în clase a grupelor de conturi, iar în grupe a conturilor aparte este folosit principiulierarhic. Ierarhia claselor, grupelor, conturilor este reflectat
ă 
cu ajutorul sistemului de nota
ţ
ii numerice dinpatru cifre:
 Prima cifr
ă
a num
ă 
rului contului reprezint
ă 
apartenen
ţ
a la clasa contului respectiv.
 A doua
ş
i a treia cifr
ă
reprezint
ă 
grupa contului care include conturi cu apartenen
ţ
a economic
ă 
omogen
ă 
.
 A patra cifr
ă
reprezint
ă 
obiectul concret al eviden
ţ
ei.
 
În cadrul acestei structuri fiecare grup
ă 
poate include pîn
ă 
la 9 conturi. Cu toate acestea, pentru a evitadivizarea conturilor avînd con
ţ
inut general economic, unele grupe includ un num
ă 
r mai mare de conturi. Înacela
ş
i timp, într-o grup
ă 
se includ conturile care (dup
ă 
cifrele a doua
ş
i a treia) ar fi trebuit raportate ladiferite grupe.
10.
Soldurile conturilor din planul de conturi se utilizeaz
ă 
pentru generalizarea informa
ţ
iei care urmeaz
ă 
s
ă 
fiereflectat
ă 
în rapoartele financiare, întocmite
ş
i prezentate de c
ă 
tre banc
ă 
.
 
 
 
Banca Na
ţ 
ional
ă
a Moldovei
3
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chi
ş
in
ă
u • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md •Tel. (37322) 409 006 • Fax (37322) 220 591
11.
Eviden
ţ
a pe conturile primelor cinci clase (conturi de bilan
ţ
) se efectueaz
ă 
dup
ă 
metoda partidei duble,care reprezint
ă 
modul de reflectare a opera
ţ
iunilor economice
ş
i evenimentelor în expresie valoric
ă 
 concomitent în debitul unui cont
ş
i creditul altui cont a aceleia
ş
i sume.
 12.
Eviden
ţ
a pe conturile extrabilan
ţ
iere (condi
ţ
ionale
ş
i memorandum) se efectueaz
ă 
dup
ă 
metoda partideisimple, care reprezint
ă 
modul de reflectare unilateral
ă 
a opera
ţ
iunilor economice.
 
Conturile condi
ţ
ionale sînt destinate pentru eviden
ţ
a obliga
ţ
iunilor ce depind de anumite circumstan
ţ
eeventuale. Dup
ă 
destina
ţ
ia opera
ţ
iunii efectuate conturile condi
ţ
ionale se divizeaz
ă 
în conturi debitoare
ş
icreditoare. Eviden
ţ
a se
ţ
ine prin înscrierea opera
ţ
iunilor în debitul/creditul contului
ş
i trecerea la sc
ă 
deri princontabilizarea invers
ă 
.Conturile memorandum sînt destinate pentru eviden
ţ
a valorilor
ş
i documentelor importante în activitateab
ă 
ncii sau consemnate la aceasta. Eviden
ţ
a pe conturile memorandum se
ţ
ine dup
ă 
metoda intrare – ie
ş
ire.
13.
În Planul de conturi al eviden
ţ
ei contabile în b
ă 
ncile licen
ţ
iate se utilizeaz
ă 
urm
ă 
torii termeni
ş
i no
ţ
iuni:
 Active transmise în posesiune/achizi
ţ
ionate pentru vînzare
– imobiliz
ă 
ri corporale
ş
i cote de participaretransmise în posesiune/achizi
ţ
ionate de c
ă 
tre banc
ă 
pentru rambursarea creditelor
ş
i a altor datorii
ş
iclasificate ca de
ţ
inute pentru vînzare.
 Alte rezerve
– mijloacele b
ă 
ne
ş
ti defalcate din profitul nedistribuit al b
ă 
ncii pentru formarea rezervelorsuplimentare în conformitate cu legisla
ţ
ia în vigoare (plata dividendelor fixate la ac
ţ
iunile preferen
ţ
iale
ş
i altepierderi).
 Capital de rezerv
ă
– mijloacele b
ă 
ne
ş
ti defalcate din profitul nedistribuit al b
ă 
ncii care se utilizeaz
ă 
pentruacoperirea altor pierderi (cu excep
ţ
ia pierderilor cauzate de la nerambursarea creditelor) conform prevederilorLegii privind societ
ăţ
ile pe ac
ţ
iuni.
 Contra-cont
– cont pasiv deschis în clasa activelor (sau cont activ – în clasele obliga
ţ
iunilor, capitalului
ş
irezervelor) care ajusteaz
ă 
valoarea activelor (sau obliga
ţ
iunilor
ş
i capitalului).
 Cont “Loro”
– cont curent deschis de banc
ă 
pentru o alt
ă 
banc
ă 
, inclusiv contul filialei subordonate sediuluicentral deschis în registrul intern al sediului central.
 Cont “Nostro”
– contul curent al b
ă 
ncii date deschis în alt
ă 
banc
ă 
, inclusiv contul filialei subordonatesediului central deschis în registrul intern al filialei.
 Depozite de economii
– depozite la vedere f 
ă 
r
ă 
stabilirea sumei ini
ţ
iale minime, plasat pentru economiamijloacelor b
ă 
ne
ş
ti la care poate fi eliberat libret de economii
 Surplus de capital
– mijloace primite de la ac
ţ
ionari ce dep
ăş
esc valoarea nominal
ă 
a ac
ţ
iunilor.
 
[Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.193 din 30.09.2010, în vigoare 01.01.2012][Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.216 din 29.09.2011, în vigoare 11.12.2011][Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.150 din 31.07.2008, în vigoare 16.09.2008][Capitolul I în redac
 ţ 
ia Hot.BNM nr.21 din 26.01.06, în vigoare 01.04.06][Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.190 din 23.06.05, în vigoare 01.10.05][Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.15 din 13.01.05, în vigoare 01.03.05][Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.258 din 04.10.2001][Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.167 din 08.07.99][Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.181 din 02.07.98][Capitolul I modificat prin Hot.BNM nr.107 din 24.11.97]

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->