Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
af_syawal

af_syawal

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Mohamad Izat

More info:

Published by: Mohamad Izat on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

 
 
3. Memakai pakaian terbaik 
Islam agama yang sukakan kebersihandan keindahan, maka wajarlah kitamemilih pakaian terbaik untuk hari rayayang mulia ini. Walaupun demikian,perlulah mengikut kemampuan dan janganlah membazir. Tidak wajar jugauntuk menghina pakaian orang lainyang kurang indah dan mahal
4. Menjamah makanan b4 keluar
 Ia berdasarkan hadith dari Anas BinMalik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhariyang menyebut :
"Nabi SAW tidak keluar di pagi hari raya Eidil Fitri sehinggalahNabi SAW menjamah beberapa bijikurma..."
5. Tukar jalan pergi dan pulang dariSolat Eid
 Ia berdasarkan hadith dari Jabir r.a yangmenyebut bahawa Nabi SAW biasanyamenukar atau berbeza jalan pergi danpulang apabila di hari raya" (Riwayat Al-Bukhari)
6. Solat Sunat Eidul-Fitri
Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, iaberkata :"
Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihiwasallam menunaikan shalat 'Id duaraka'at tanpa disertaishalat yang lain baik sebelumnya atau- pun sesudahnya. "
(Bukhari & Muslim)Hadits ini menunjukkan bahwa shalat
1. Memperbanyakkan Takbir
Bertakbir pada ‘Eidul Fitri merupakantaqarrub (amal mendekatkan diri)kepada Allah Taala yang sangatdianjurkan, sebagai rasa syukur atasni’mat dan petunjuk yang diberikanoleh Allah Taala kepada kita, seba-gaimana disebutkan dalam firman-Nya:
“Allah menghendaki kemudahanbagimu, dan tidak menghendaki ke-sukaran bagimu. Dan hendaklahkamu mencukupkan bilangannyadan
hendaklah kamu mengagung-kan Allah atas petunjuk-Nya yangdiberikan kepadamu
 , supaya kamubersyukur” (Al-Baqarah 185).
Bertakbir merupakan syiar Islamyang harus dipelihara dan diagung-kan. Firman Allah Taala:
”Demikianlah (perintah Allah). Danbarangsiapa mengagungkan syi`ar-syi`ar Allah, maka sesungguhnya itutimbul dari ketakwaanhati” 
(Al-Hajj 32).Kalimah Takbir yangsangat dibenci Syaitanini disebut dengan rasaizzah dan penuh kein-safan sebanyak mung-kin. Ad-Dar Qutni melaporkan ba-hawa apabila Ibn Umar r.a keluar dihari raya Idul Fitri, beliau akanberterusan bertakbir sehinggalahimam keluar untuk mengimamkansolat hari raya.
2. Mandi sunat hari raya
 Ulama besar Tabien Said Bin Jubayrberkata :
"Tiga perkara sunnah dihari raya iaitu antaranya : mandisunat sebelum keluar solat hari raya".
Eid itu hanya dua raka'at, demikian pulamengisyaratkan tidak disyari'atkan sha-lat sunnah yang lain, baik sebelum atausesudahnya.
7. Mengucapkan selamat dan men-doakan antara satu sama lain
 Tiada masalah untuk menggunakan apa jua kalimah, asalkan ianya mempunyaimaksud yang sama. Bagaimanapun,kalimah yang digunakan di zamanbaginda SAW adalah
"Taqabbalahhuminna wa minkum"
ertinya :
Semoga Allah menerima amalan kami dankamu".
Disebut dalam sebuah riwayat :Ertinya : Berkata Wathilah, Aku bertemuRasulullah s.a.w pada hari raya dan akukatakan pada baginda
"taqabballahuminna wa minka"
, baginda menjawab :
Ya, taqabballahu minna wa minka"
8.Berziarah dan merapatkan hubun-gan baik sesama Muslim
sem-pena musim cuti yangdiperolehi.
SELAMAT HARI RAYA EIDUL FITRIMAAF ZAHIR DAN BATIN!
Sunnah Nabi SAW di Hari Raya
 
dan istighfar. Bergembira meilhathati2 bertaut kembali, salingziarah-menziarahi dan hadiah-menghadiahi. Bergembira dengankemuliaan yang disyariatkan Allahpada Eidul Fitri.
Sesiapa yang merasa gembiraapabila ia melakukan amal baikdan merasa buruk dengan perla-kuan dosanya, itulah ciri Mukminsejati ‘ (Al-Hadith)
 Editorial board Al-Falah FAMSY-NUIMS mengambil peluang inimenyusun sepuluh jari memohonkeampunan di atas segala salahsilap sepanjang menemani ke-hidupan anda di bumi perantaunNewcastle ini.Taqabballahu minna wa minkumsolehal a'maal
EID MUBARAK!
Eid Mubarak pada seluruh wargaNewcastle!Tahniah kepada anda kerana telahmelalui madrasah Ramadhandengan penuh keikhlasan menujuobjektif yang satu : At-TAQWA.Berlalunya Ramadhan menanda-kan berlalunya peluangterbesar untuk men-ingkatkan status kitadi sisi Allah Taalamaka BERSEDIHLAH.Kedatangan eidul-fitripula menjelaskan haki-kat bahawa AllahTaala bukanlah Rabbdan Ilah kita di bulanRamadhan sahajabahkan Rabb dan Ilahkita selama-lamanya NikmatAllah itu akan berterusan men-galir selama-lamanya, maka BER-GEMBIRALAH.Hari Raya merupakan hari untuk bersedih dan hari untuk bergem-bira.Bersedih kerana Ramadhanmungkin tidak datang lagi mene-mui kita. Bersedih kerana men-yambut hari Raya jauh dari ibubapa dan sanak-saudara. Bersedihdengan kelemahandiri kita yang masihbelum mampudiubah walaupunRamadhan telahdihadirkan berkali2.Namun, Hari Raya juga untuk kita ber-gembira dengankejayaan kita kem-bali kepada fitrah kita yang sucidari dosa. Bergembira melihatummah ini bersama2 menyambutibadah Eidul Fitri dengan takbir
Sabda Nabi saw kepada AbuBakar r.a.,
"Setiap kaum adaperayaan, dan ini adalahperayaan kita"
(Riwayat Bukharidan Muslim).Hadis ini merujuk kepada 2perayaan Eid yang khusus bagiorang Islam.Konsep hari raya dalam Islam jelas menunjukkan bahawa iaadalah perayaan keagamaan. Inibermakna jika ia disambut diatas landasan agama, makahari raya yang diraikan ituadalah satu ibadat. Aidilfitridisambut
sebagai suatukemenangan bagi orangyang dapat mengerjakanibadat puasa Ramadandengan sempurna. Ke-menangan itu bukan sajamenang kerana berjayamengawal nafsu makandan minum selama sebu-lan pada siang hari sepan- jang Ramadan, malah ke- jayaan menghalang diridaripada melakukanperkara dilarang, iaitu jikadilakukan akan terbatalpuasanya.
Bersambung...
 
Berlabuhnya Tirai Ramadhan 1430H
INSIDE THISISSUE:
BerlabuhnyaTirai Ramadhan
1
Hari Raya suatuIbadah
1
Secret 25: EidulFitri
2
Sunnah Nabi diHari Raya
4
Eidul-Fitri suatu Ibadah
FAMSY—NUIMS
AL-FALAH
29 RAMADHAN 1430HSPECIAL EDITION
 
PAGE 2
Sabda Rasulullah:“Sesungguhnya Allah telahmengantikan 2 haritersebut bagi kamudengan 2 hari yang lebih baik iaituHari (Raya Aidil) Adha dan Hari(Raya Aidil) Fitri” 
 
Secret 25: 'Eidul Fitr
 
That day I woke up at myusual hour with a smile.Another day alive, anotherday living and another daybreathing, SubhanAllah andAlhamdulillah, I whisperedto myself.I absolutely love waking upduring such wee hour inthe morning. Nothing canbeat morning time for me.I remembered how I acci-dentally irritated a few of my friends by being sochirpy, bubbly and happy soearly in the morning!“Sorry, you guys, I am amorning person, I can't helpit!”, I said to them as theygroggily and sleepily took their towels making theirway to the ladies for theirmorning bath.I don't know exactly what itis about mornings that Ilove so much.Perhaps it is the silence, thestillness, the calmness, thetranquility and the quiet-ness that totally gives clar-ity, peace and serenity tomy heart, mind and soul,
 Alhamdulillah.
 And I happen to agree withEmme Woodhull-Bächewhen she poetically said,
 I love the sweet smell of dawn – our unique daily opportu-nity to smell time,to smell opportunity -each morning being, anew beginning.
 Yes, each morning is truly anew beginning, you agree?
Totally!
 As I continued doing what Iusually do in the morning, Isuddenly heard a melodicvoice, saying the beautiful,peaceful and soothingwords that acknowledgethe Greatness of One God,One Lord, Allah the AlMighty, subhanallah.
Allahu akbar, Allahuakbar, Allahu akbar,laa ilaaha ill-Allah, Al-lahu akbar,Allahu akbar, Allahuakbar, wa Lillaahi'l-hamd
This only denotesone thing- First day of Shawwal is here.
SubhanAllah, subhanAllah,subhanAllah…
 
 Alhamdulillah, Ya Rabbi,
forallowing me to taste theblessings of Shawwal again,for the umpteenth time…Indeed, the sound of Tak-bir, glorifying our Lord hasnever failed to bring tearsto my eyes, deliver serenityand peace to my heart andput a smile to my face….I remembered the Wordsof Allah in His noble Book,
(He wants you to completethe same number (of days)and that must magnify Allah(takbir) for having guided you and so that you may be grateful to Him.)(Al-Baqarah 2:185)
 
sebenarnya suatu permulaankejadian manusia yang seme-mangnya bersih daripada dosadan noda.Oleh kerana ia dikatakan seba-gai perayaan keagamaan, makacara menyambut hari raya itusendiri perlulah mengikut adabdan peraturan tertentu. Apa-bila saja diumumkan hari raya,
maka mulakanlah malam-nya dengan aktiviti ibadat.Ini seperti memperban-
….sambungan
Lantaran itu Allah men-ganugerahkan satu hariuntuk kita sama-samameraikan kejayaan daripadakemenangan itu. Kalimat'fitri' sendiri bermaksudfitrah iaitu dengan kejayaanmanusia balik kepada fitrahyang asal`Aidul Fitri berasaldari perkataan`aid adalahdiambil dari kata al-`audu(kembali).
 
Fitrah asal ini
yakkan solat sunat, bertasbih,bertakbir dan bertahmid seba-gai tanda kesyukuran.
 Dalam sebuah hadis yang diriwayat-kan Tabrani dari Ubadah bin Soibmenyatakan bahawa:
"Sesiapayang menghidupkan malam Aidilfitri dan Aidiladha denganamalan yang baik dan ikhlaskerana Allah, maka tidak akanmati hatinya pada hari semuahati-hati akan mati, iaitu harikiamat."
 
AL-FALAH

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->