Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bąka M., Kulawczuk P. (red.) Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bąka M., Kulawczuk P. (red.) Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Ratings: (0)|Views: 55 |Likes:
Published by Anna Paweł

More info:

Published by: Anna Paweł on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

 
Spo
³
eczna Odpowiedzialno
Ͼ
 Biznesu w ma
³
ych i
œ
rednichprzedsi
ê
biorstwach
Warszawa 2008
Instytut Bada
ñ
nad Demokracj
¹ 
i Przedsi
ê
biorstwem Prywatnym00-074 Warszawa, ul. Tr 
ê
backa 4, tel. 022 630 97 05, http://www.iped.pl
,
iped@kig.pl
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju pn.Zatrudnienie Fair Play. Promocja kulturyprzedsi
ê
biorczo
œ
ci i etyki rynku pracy.
Europejski Fundusz Spo
³
eczny
 
Publikacja
jest jednym z elementów
projekt
u
„Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsi
ê
biorczo
œ
ci i etyki rynku pracy”
realizowanego przy udziale œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach IW EQUAL.
Pogl
¹ 
dy przedstawione w niniejszej publikacji nale
¿¹ 
do jej autorówi w
¿
adnym stopniu nie odzwierciedlaj
¹ 
ofcjalnego stanowiska Unii Europejskiej. W wypadku cytowania fragmentów nale
¿
y umie
œ
ci
æ
przypis:„SPO
£
ECZNA ODPOWIEDZIALNO
ή
BIZNESU W MA
£
YCH I
Œ
REDNICHPRZEDSI
Ê
BIORSTWACH”, IBnDiPP, EQUAL, 2008.Wszelkie uwagi i zapytania dotycz
¹ 
ce niniejszej publikacji nale
¿
ykierowa
æ
pod adresem wydawcy:Instytut Bada
ñ
nad Demokracj
¹ 
i Przedsi
ê
 biorstwem Prywatnym (IBnDiPP)ul. Tr
ê
 backa 4, 00-074 Warszawatel.: (22) 630 96 01-04, faks: (22) 826 25 96e-mail: iped@kig.pl, www.iped.plRecenzenci:Anna Lewicka-Strza
 ³ 
ecka(referaty: J. Filek, A. Kubasik, M. Rojek-Nowosielska, E. Gostomski)Przemys
 ³ 
aw Kulawczuk(referaty: K. Bem-Kozie
 ³ 
 , Z. Janowska, M. Ratajczak, E. Stawicka, W. Kiwak, E. Hope, K. Misztal) Jan Komorowski(referat: M. Bak, P. Kulawczuk, A. Szcze
œ
niak.Lokalizacja inwestycji w polskich gminach. Czy etyka samorz
¹ 
dowa sprzyja rozwojowi gmin?)Korekta i edycja:Konrad Szylar, Ma
 ³ 
gorzata TymorekSk
 ³ 
ad:drukujznami.plProjekt ok
 ³ 
adki: Piotr MichalikWarszawa 2008ISBN: 83-919044-9-0Partnerzy projektu:Krajowa Izba GospodarczaPolsko-Ameryka
ñ
ska Fundacja Doradztwa dla Ma
 ³ 
ych Przedsi
ê
 biorstwElektroniczna wersja podr
ê
cznika dost
ê
pna na stronie:
www.praca.fairplay.pl
© Copyright by Instytut Bada
ñ
nad Demokracj
¹ 
i Przedsi
ê
 biorstwem Prywatnym

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->