Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rebbe Dubov 33 Omer

Rebbe Dubov 33 Omer

Ratings: (0)|Views: 13,728|Likes:
Published by Hirshel Tzig
Lag BaOmer, Dubov, Manchester, England, Rebbe, Lubavitch, 33 Omer
Lag BaOmer, Dubov, Manchester, England, Rebbe, Lubavitch, 33 Omer

More info:

Published by: Hirshel Tzig on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

 
14
äôñåä
Ë"È˘˙ ¯Èȇ '‚ ,‰"·ÔÈϘ¯·ˆ"ˆ· ˜ÒÂÚ "Â ‡"ȇ Á"‰¯‰ ‚"‰¯‰'È˘ ˜ÁˆÈ '‰ÂÓ!‰Î¯·Â ÌÂÏ˘,ÔÒÈ ˘„Á ‡Â‰ ¯Èȇ Á"¯„‡Ó ·˙ÎÓ ˙Ï·˜ È‰ ¯˘‡Ó‡"˘¯‰Ó ‡"„Á· ,˙„ÚÂ˙‰‰ ˙Ú· ¯·„˘ ÔÈÚ‰ ¯‡Â·Ó˘ ÂÏ Â¯Ó‡˘ ‰Ó·Â.'‡ ,'‰ ˙·Â˙Î 'ÒÓ·.ÌÈÏ„‚‰ ˙Ú„Ï È˙ÂÂÈ΢ ͯ· (‡‰Ê· ¯·„ ˙„ÚÂ˙‰‰ ˙Ú· Î"‡˘Ó ,¯˙ÂÈ· ˙ÂÏÏη ¯·Â„Ó Ì˘ ÔÈÚ‰ (·.ÔÈÚ‰Ï Ìȇ˙Ó ˙ÂÎȯ‡·,˘„Á ¯·„„ ,ÈÂËÈ·‰Ï Ú‚Â‰· Ú" (·"˘¯‰ÂÓ) ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î Ì‚˙Ù ÚÂ„È (‚ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ Â˙È ‡Ï˘ ‰Ó ‡Â‰ ˙Ó‡· ˘„Á˘ ,'‡Ï ˜¯Ù ,ÌÈÈÁ‰ ıÚ Ò¯Ë˜ ÔÈÈÚ.‰ÎωΠ‡Ï˘ Ï"¯ ÌÈÙ ‰Ï‚Ó .‡.Ê,¯ÂÈΉ ˙˘¯Ù ˙¯ÈÓ‡ ,ÂÏ˘ ÁÒÂ· ¯„ÈÒ· Ԙʉ Â·¯ Ú·˜ ‡Ï˘ ˘"Ó· („˙˘¯Ù Î"‚ ¯ÎÊ Ԙʉ Â·¯ Ú"¢·˘ ‰Ú˘· ‰· ,ÂÊ ‰˘¯ÙÏ ˜¯ Ï‡Â˘˘ ‡ÏÙÏÂȇ ¯„ÈÒ· ÂÏ˘ ÁÒÂ‰·Â ,'ÂΠÌÈÓÏ˘Â ‰ÁÓ ‰ÏÂÚ‰ ˙˘¯Ù ÔÓ‰ ˙˘¯Ù ‰„˜Ú‰‰‡ ·¯‰Ï ¯Â„ÈÒ‰ ȘÒÙ ¯ÙÒ· Ê"Ú ¯ÈÚ‰ ¯·Î ,‰Ê.Ë"Ò ·"„‰Ó· ˘"Ó Ù"Ú,Ï"Êȯ‡‰ ¯Â„ÈÒ·Â ˙ÂÂÂΉ ¯Ú˘· ˘"Ó Ù"Ú ˙ÂÈ˘¯Ù‰ ¯‡˘Ï Ú‚Â‰· Ï"È „ÂÚÂ.Ï"‰ ¯Â„ÈÒ‰ ȘÒÙ· Î"‚ ÔȈÓÌÂÈÏ ÂÈ· ¯Îȉ Ì¢ Ôȇ˘ ÂχΠÌ˘È˘ ,¯ÓÂÚ· ‚"Ï ˙„‡ ˘"Ó· (‰˘"Ó Ù"Ú ˙ÂÁˆ‰ „"Ú Ï"È ,¯Á‡Ê‡˘ ,¯ÓÂÚ· ‚"ÏÏ ÌÈÓÚË‰Ó ,Ï"Êȯ‡‰
˜ÁˆÈ '‰ÂÓ
¯ 'Ú) ËÎ˙˙'È ˙¯‚‡ Á"ÎÁ ˜"‚‡ Z ÂÈχ ˙ÂÙÒÂ ˙¯‚‡ .¯˙Ò˘Ó ,‡·Â„ :,(».Ì˘ ˙¯ډ· ÔÓÒ‰·Â
˙„ÚÂ˙‰‰ ˙Ú· ¯·„˘ ÔÈÚ‰
„"Ù ˙Âί·) ÈÓÏ˘Â¯È‰ ȯ·„ ¯Â‡È· Z Á"È˘˙ Ù"˜È Ù"˘„ :. ‰¯˘Ú ‰ÂÓ˘ ÏÏÙ˙Ó Ì„‡ ÌÂÈ Ïη"˘ (‚"‰."È˘ ÔÎ˘Ó ˙˘¯Ù· ·Â˙΢ ÔÈÈÂÂȈ Á"È „‚Î ..(ÍÏȇ 201 'Ú (·"Á Á"È˘˙) ·"ÎÁ ˙ÂÈ„ÚÂÂ˙‰ Ó"Â˙ .ÍÏȇ 199 'Ú ‡"Á ˘"˜Ϸ ‰ÒÙ„)
'‰ ˙·Â˙Î 'ÒÓ· ‡"˘¯‰Ó ‡"„Á·
,
'‡
.ÌȘȄˆ ‰˘ÚÓ ÌÈÏ„‚ ‰"„ :
'ÂÎ ¯ÎÊ Ԙʉ Â·¯ Ú"¢·˘
.Ë"Ò Ì˘ ·"„‰Ó .ÍÏȇ È"Ò ‡"Ò ˜"„‰Ó Á"‡ :
‰‡ ·¯‰Ï ¯Â„ÈÒ‰ ȘÒÙ ¯ÙÒ·
.(Á"Ò) · 'Ú :
˘"Ó Ù"ÚÂÏ"Êȯ‡‰
„"ÂÈÁ Ò"˙Á ˙"¢· ˘"ÓÏ ‰ÂÂΉ '‡ÎÏ .È"Á˙˘ ‰˜˙Ú‰· ‰"Î :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->