Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bezpieczenstwo Transportu Kontenerow w Transporcie Morskim

Bezpieczenstwo Transportu Kontenerow w Transporcie Morskim

Ratings: (0)|Views: 110|Likes:
Published by Anna Paweł

More info:

Published by: Anna Paweł on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
1
Jerzy Hajduk 
Akademia Morska w Szczecinie
BEZPIECZE
Ń
STWO TRANSPORTU KONTENERÓWNA STATKACH MORSKICH
Streszczenie
: Przewóz kontenerów drog
ą 
morsk 
ą 
rodzi szereg problemów wp
ł
ywaj
ą 
cych bezpo
ś
rednio na bezpiecze
ń
stwo statku, przewo
ż
onego
ł
adunku i ludzi. Zaplecze l
ą 
dowe, gdziemocowany jest
ł
adunek wewn
ą 
trz kontenera nie zawsze wykonuje to z nale
ż
yt
ą 
staranno
ś
ci
ą 
.Ponadto b
łę 
dy
ś
wiadome i nie
ś
wiadome w deklarowanej wadze i zawarto
ś
ci kontenera mog
ą 
 rodzi
ć
powa
ż
ne konsekwencje nie tylko w trakcie trwania podró
ż
y morskiej, ale ju
ż
w trakcieoperacji za
ł
adunkowych. Dodatkowe zagro
ż
enia powstaj
ą 
przy przewozie
ł
adunkówniebezpiecznych, które nie zawsze s
ą 
w
ł
a
ś
ciwie opisywane i zg
ł
aszane. Wszystkie b
łę 
dyludzkie s
ą 
weryfikowane przez
ż
ywio
ł
morski.
S
ł
owa kluczowe
:
ż
egluga morska, kontenerowce, bezpiecze
ń
stwo, wypadki morskie
1.
 
KONTENEROWCE
Kontenerowce, definiowane jako towarowe statki morskie, specyficzniezaprojektowane, zbudowane i wyposa
ż
one w sposób umo
ż
liwiaj
ą 
cy wy
łą 
cznie przewóz
ł
adunków w kontenerach, klasyfikowane s
ą 
jako oddzielny typ statków. Specyfikakontenerowców wynika z przyj
ę 
tej technologii przewozu wymagaj
ą 
cej specjalnejkonstrukcji statku wraz z systemem mocowania, specjalistycznych terminali do prze
ł
adunku du
ż
ej liczby jednostek 
ł
adunkowych oraz zaufania do za
ł
adowców, którzyodpowiadaj
ą 
za mocowanie
ł
adunku wewn
ą 
trz kontenera, deklarowan
ą 
zawarto
ść
i wag
ę 
.W zale
ż
no
ś
ci od wielko
ś
ci mierzonej mo
ż
liw
ą 
do za
ł
adunku liczb
ą 
jednostek standaryzowanych TEU, kontenerowce dzieli si
ę 
na kilka grup. S
ą 
to jednostki odnajmniejszych, które s
ł
u
żą 
do dowozu jednostek 
ł
adunkowych jak najbli
ż
ejza
ł
adowcy/odbiorcy i mog
ą 
za
ł
adowa
ć
kilkaset jednostek TEU do najwi
ę 
kszych – obs
ł
uguj
ą 
cych mega porty mog
ą 
cych obecnie za
ł
adowa
ć
kilkana
ś
cie tysi
ę 
cy jednostek standaryzowanych TEU (Tabela 1).Ze wzgl
ę 
du na istniej
ą 
ce tendencje wynikaj
ą 
ce z rachunku ekonomicznego,obserwowany jest ogólny trend w kierunku budowy coraz wi
ę 
kszych jednostek.Ograniczeniem s
ą 
dost
ę 
 pne g
łę 
 boko
ś
ci akwenów podej
ś
ciowych i samych technicznychg
łę 
 boko
ś
ci na jakie projektowane s
ą 
nabrze
ż
a kontenerowe portów. Ponadto przewózcoraz wi
ę 
kszej liczby kontenerów na jednym statku rodzi nowe problemy bezpiecze
ń
stwa przewozu i obs
ł
ugi logistycznej w portach.
 
2
Tabela 1
Ś
wiatowa flota kontenerowców. Stan – stycze
ń
2007 [4]
Warto
ś
ci bezwzgl
ę 
dne Warto
ś
ci procentoweTyp Liczba Pojemno
ść
(TEU)Pojemno
ść
  bruttoLiczba%Pojemno
ść
 %Pojemno
ść
Brutto [%]Post-Panamax 831 4 684 326 59 961 119 21,4 49,8 47,0Panamax 297 1 015 287 13 717 507 7,7 10,8 10,7Sub-Panamax 646 1 626 273 23 201 565 16,7 17,3 18,2Handysize 1 036 1 463 333 21 540 685 26,7 15,5 16,9Feedermax 690 506 398 7 218 570 17,8 5,4 5,7Feeder 375 115 579 2 052 578 9,7 1,2 1,6Suma 3 875 9 411 196 127 692 024100,0 100,0 100,0
Ś
wiatowa flota kontenerowców charakteryzuje si
ę 
dynamicznym wzrostem istosunkowo ma
ł
ym
ś
rednim wiekiem eksploatowanych statków. Obecnie oko
ł
o 10%
ś
wiatowej floty statków towarowych to kontenerowce (powy
ż
ej 300 GT), których
ś
redniawieku wynosi oko
ł
o 10,6 lat, przy
ś
redniej wieku ca
ł
ej floty
ś
wiatowej statkówtowarowych wynosz
ą 
c
ą 
oko
ł
o18,5 lat [1]. Nale
ż
y równie
ż
zauwa
ż
y
ć
,
ż
e flotakontenerowców jest mocno uzale
ż
niona od
ś
wiatowej koniunktury. Obecny kryzysspowodowa
ł
wycofanie si
ę 
wielu armatorów z budowy nowych jednostek, a stosunkowonajwi
ę 
ksz
ą 
liczb
ę 
jednostek bez zatrudnienia stanowi
ą 
w
ł
a
ś
nie kontenerowce. Najwi
ę 
ksze jednostki stanowi
ą 
ce liczebnie 21,4%
ś
wiatowej floty maj
ą 
pojemno
ść
 
ł
adunkow
ą 
zbli
ż
on
ą 
 do 50% pojemno
ś
ci wszystkich jednostek. Najmniejsze kontenerowce mog
ą 
zabiera
ć
do 499 TEU (Feeder), a najwi
ę 
ksze powy
ż
ej4000 TEU (Post-Panamax). W ostatnim okresie w zwi
ą 
zku z nieustann
ą 
tendencj
ą 
dozwi
ę 
kszania wielko
ś
ci kontenerowców, zacz
ę 
to wyró
ż
nia
ć
kontenerowce o pojemno
ś
ci powy
ż
ej 6000 TEU, które nazywane s
ą 
VLBC (very large box carrier).
2.
 
PRZEWÓZ KONTENERÓW DROG
Ą
MORSK 
Ą
 
Skala przewozu kontenerów w latach 2001-2008 jest przedstawiona w tabeli 2 dla 10 pa
ń
stw o najwi
ę 
kszych prze
ł
adunkach kontenerów. Pierwsze miejsce niepodzielniezajmuj
ą 
Chiny, które z uwzgl
ę 
dnieniem Hong Kongu obecnie prze
ł
adowuj
ą 
oko
ł
o 3,5 razywi
ę 
cej kontenerów ni
ż
USA, które znajduj
ą 
si
ę 
na drugim miejscu tej listy. Jeszcze w roku2001 liczby te by
ł
y porównywalne. W pierwszej dziesi
ą 
tce pa
ń
stw o najwi
ę 
kszych prze
ł
adunkach kontenerów, siedem po
ł
o
ż
onych jest na Dalekim Wschodzie. Najwi
ę 
ksze porty prze
ł
adunkowe dla kontenerów znajduj
ą 
si
ę 
równie
ż
na DalekimWschodzie. Prym wiedzie tutaj Singapur, jakkolwiek w pierwszej dziesi
ą 
tce najwi
ę 
kszych portów, a
ż
sze
ść
umiejscowionych jest w Chinach. W pierwszej dziesi
ą 
tce nie ma
ż
adnego portu w Stanach Zjednoczonych i znajduje si
ę 
tam tylko jeden port europejski, Rotterdam.Hamburg znajduje si
ę 
na miejscu jedenastym. Podejmowane inwestycje w portacheuropejskich w najbli
ż
szym czasie nie zmieni
ą 
tej sytuacji. Dominacja portówdalekowschodnich i pa
ń
stw le
żą 
cych w tej cz
ęś
ci
ś
wiata jest zbyt wyra
ź
na.
 
3
Tabela 2.
Pa
ń
stwa o najwi
ę
kszych prze
ł
adunkach kontenerów (x1000 TEU) [3]
 
Rys.2.
Ś
wiatowe przewozy kontenerów drog
ą 
morsk 
ą 
(x1000TEU) [3]
 Na
ś
wiecie w roku 2001 prze
ł
adowywano ponad 231 mln kontenerów, aby w roku 2008 przekroczy
ć
liczb
ę 
500 mln TEU (rys.2). W chwili obecnej, w zwi
ą 
zku z kryzysemniew
ą 
tpliwie obraz ten nieco si
ę 
zmienia. Jakkolwiek pomimo odczuwalnej recesji narynku przewozu kontenerów w latach 2008 i 2009 objawiaj
ą 
cej zmniejszeniem liczby przewo
ż
onych kontenerów przez poszczególne statki oraz wy
łą 
czaniu zw
ł
aszczakontenerowców z eksploatacji, obecnie daje si
ę 
zauwa
ż
y
ć
zmian
ę 
tendencji i wzrostkoniunktury w tym segmencie przewozów morskich.
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Chiny 115 061 103 82384 81166 12152 74141 44936 573 26 826USA 39 345 41 64640 89738 51934 90132 68929 677 27 308Singapur 29 918 27 93624 79223 19221 32918 44116 986 15 573Hong Kong 24 494 23 99823 53922 42721 98420 44919 144 17 900Japonia 18 795 19 02818 47016 77716 43615 05613 501 13 127Korea 17 774 17 40515 51415 11314 36313 04911 720 9 287 Niemcy 17 177 16 64415 01013 50712 47910 9439 253 8 427Malezja 15 742 14 82913 41912 02711 51010 2108 752 6 225Taiwan 12 971 13 72013 10212 79113 02912 08711 605 10 456ZEA 12 254 11 00910 9679 8468 6626 9555 872 5 082

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->