Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Garis Panduan Am Untuk Perkongsian Liabiliti Terhad Dan Perkara

Garis Panduan Am Untuk Perkongsian Liabiliti Terhad Dan Perkara

Ratings:
(0)
|Views: 66,620|Likes:
Garis Panduan Am Untuk Perkongsian Liabiliti Terhad Dan Perkara
Garis Panduan Am Untuk Perkongsian Liabiliti Terhad Dan Perkara

More info:

Published by: Mohd Hafizam Mustaffa on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2015

pdf

text

original

 
1
GARIS PANDUAN AM UNTUK PERKONGSIAN LIABILITITERHAD DAN PERKARA-PERKARA BERKAITANLatar belakang
1. Perkongsian Liabiliti Terhad atau PLT adalah satu bentukperniagaan baru yang akan melengkapkan pilihan tradisionalmenjalankan perniagaan sama ada dengan cara pemilikantunggal, perkongsian atau syarikat. PLT ditadbir oleh Akta
Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 (Akta 743) (‘Akta PLT 2012').
 2. Suatu PLT menggabungkan cirri-ciri sebuah syarikat danperkongsian yang memberikan perlindungan liabiliti terhad untukrakan-rakan kongsinya dan fleksibiliti peraturan perkongsianuntuk pengurusan dalaman perniagaannya. PLT memberikanfleksibiliti dan kebebasan kepada usahawan dan pelabur untukmemilih model perniagaan terbaik dan keperluan untuk strukturperniagaan berkaitan.
 Pendaftaran PLT baru
3. Suatu PLT boleh didaftarkan melalui satu permohonan yangdibuat kepada Pendaftar dengan mengemukakan maklumat-maklumat berikut:
 
Nama PLT yang dicadangkan;
 
Jenis am perniagaan PLT yang dicadangkan;
 
Pejabat berdaftar PLT yang dicadangkan;
 
Nama dan butir-butir setiap orang yang akan menjadipekongsi PLT;
 
Nama dan butir-butir pegawai-pegawai pematuhan PLT;
 
2
 
Jika PLT dibentuk bagi tujuan menjalankan apa-apaamalan profesional, permohonan itu hendaklahdisertakan bersama surat kelulusan daripada badankawal selia sepertimana ditetapkan dalam lajur ketigaJadual Pertama Akta PLT 2012; dan
 
Apa-apa maklumat barkaitan yang lain sebagaimanayang ditentukan oleh pendaftar.4. Borang pendaftaran itu hendaklah diserah simpan denganPendaftar Perkongsian Liabiliti Terhad
(‘
Pendaftar
’)
oleh pegawaipematuhan.
Penukaran kepada Perkongsian Liabiliti Terhad
5. Suatu permohonan untuk bertukar daripada perkongsiankonvensional atau syarikat persendirian kepada PLT boleh dibuatkepada Pendaftar dalam borang yang berkenaan sebagaimanayang ditentukan oleh Pendaftar dan Pemohon hendaklahmengemukakan maklumat-maklumat berikut yang diperlukandalam borang tersebut:
(a)
 
Daripada Perkongsian Konvensional kepada PLT 
 
 
Nama dan nombor pendaftaran perkongsiankonvensional;
 
Tarikh di mana perkongsian konvensional itudidaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956atau apa-apa undang-undang bertulis lain;
 
Bahawa pada tarikh permohonan itu, perkongsiankonvensional itu didapati boleh membayar hutangnyaapabila hutang itu kena dibayar dalam perjalanan biasaperniagaan; dan
 
Semua maklumat lain yang dikehendaki untukpendaftaran PLT baru sebagaimana dinyatakan dalamperenggan 3 di atas.
(b)
 
Daripada Syarikat Persendirian kepada PLT 
 
3
 
Nama dan nombor pendaftaran syarikat persendirian;
 
Tarikh syarikat persendirian itu diperbadankan di bawahAkta Syarikat 1965;
 
Bahawa pada tarikh permohonan, syarikat persendirianitu didapati boleh membayar hutangnya apabila hutangitu kena dibayar dalam perjalanan biasa perniagaan;
 
Bahawa pada tarikh permohonan, semua fi statutoriyang tertunggak atau apa-apa amaun yang terhutangkepada mana-mana agensi kerajaan telah dijelaskan;
 
Bahawa syarikat persendirian itu telah menyiarkansuatu iklan dalam sekurang-kurangnya satu suratkhabar yang diedarkan secara meluas di Malaysia danmenerbitkan suatu pemberitahuan dalam
Warta
tentangniatnya untuk bertukar kepada PLT; dan
 
Bahawa semua pemiutangnya telah bersetuju denganpermohonan untuk bertukar kepada PLT; dan
 
Semua maklumat lain yang dikehendaki untukpendaftaran PLT baru sebagaimana dinyatakan dalamperenggan 3 di atas.
 
(c)
 
Daripada firma profesional konvensioanal kepada PLT untuk  Amalan Profesional 
 
 
Nama dan nombor pendaftaran (jika ada) firmaprofesional konvensional itu;
 
Tarikh dimana firma profesional konvensional itudidaftarkan di bawah undang-undang berkaitan;
 
Bahawa pada tarikh permohonan, firma profesionalkonvensional didapati boleh membayar hutangnyaapabila hutang itu kena dibayar dalam perjalanan biasaperniagaan;
 
Surat kelulusan atau surat tiada bantahan dairpadabadan kawal selia sebagaimana ditetapkan dalam ruangketiga Jadual Pertama Akta PLT 2012; dan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->