Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A. Mengapakah Manusia Diciptakan

A. Mengapakah Manusia Diciptakan

Ratings: (0)|Views: 45 |Likes:
Published by IMM

More info:

Published by: IMM on Apr 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2010

pdf

text

original

 
MENGAPA MANUSIA DICIPTAKANDAN APAKAH TANGGUNGJAWABNYA ?Perlu kita perhatikan kepada tiga persoalan asas yang berkaitan denganseluruh kehidupan kita. Persoalan-persoalan tersebut adalah:-
1.
Dari manakah kita datang ?
2.
Mengapakah kita di datangkan ?
3.
Kemanakah kesudahan kita ?Untuk mencari jawapannya yang tepat maka perlulah kita merujuk kepadaapa yang telah dinyatakan oleh Allah s.w.t di dalam al Quran al Karim.Persoalan Pertama: Dari manakah kita datang ? Jawapannya akan kita dapati dari Firman Allah s.w.t :-
اَي 
ٍةَفْطّن ِم ُث بارت م كْقَلخ نإَ ِعا م  ي ِ ُك  سا هّ يَأ م حَا ِ ّرِقنو ُَ  ٍةَقلم رَغو ٍةَقلّم ٍةضّم ِم ُث ٍةَقَل ِم ُث ى ي م ِمو ُكدشَأ اُلِ ُث ًْفِ ُجرن ُث ىّم جَأ ىَ ءن ًدم َا رتو ئش ْلِ ِدع ِم َلع ي َلَِ رعا َذَأ ىَ ّر ي م ِمو : ا – ه وز ُك ِم نَأو و ا ءا هَل ْنَأ اَذإَ
5
Terjemahannya:“ Wahai sekelian manusia, jika kamu masih ragu-ragu terhadap hari Qiamat,sesungguhnya Kami (Allah s.w.t) telah jadikan kamu dari tanah, kemudiandaripada air mani, dari air mani menjadi darah sampai ia menjadi sepotongdaging yang telah sempurna kejadiannya dan yang belum sempurna, supayaKami beri keterangan kepada kamu dan Kami tetapkan di dalam kandungan(rahim) ibu mengikut kehendak Kami, sampailah waktu tertentu maka Kamikeluarkan kamu dari kandungan ibumu menjadi kanak-kanak sampai kamumenjadi orang dewasa. Di antara kamu ada yang dimatikan dan ada yangdipanjangkan hidupnya sampai terlalu tua hingga tidak mengetahui apa-apasedangkan sebelumnya kamu mengetahui (Surah Al Hajj ayat 5)Dengan meneliti ayat tersebut dapatlah kita mengetahui dari manakahdatangnya kita dan persoalan tersebut telah terjawab.
1
 
Persoalan Kedua : Mengapakah kita didatangkan atau mengapa kitadijadikan oleh Allah s.w.t ?. Jawapan kepada persoalan ini terdapat di dalam firman Allah s.w.t :-Terjemahannya:Tidak Aku (Allah) jadikan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah(mengabdikan) diri kepada Ku (Surah Adz Dzariyaat ayat 56)Para ulamak muktabar telah menghuraikan pengertian ibadah itu denganpanjang lebar, yang mana perkataan ibadah ada kesyumulannya(kesempurnaannya) dan mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak terbatasatau terhad semata-mata kepada fardhu solat, puasa, zakat dan haji sahaja.Tugas dan kewajipan kita di dunia ini adalah beribadah danmemperhambakan diri kepada Allah s.w.t berdasarkan kepada firmanNyatersebut.Untuk menepati kehendak ibadah dalam seluruh hidup ini, maka setiapperbuatan yang kita lakukan itu mestilah semata-mata kerana Allah s.w.tserta mengikut betul-betul arahan yang telah disampaikan oleh Rasulullahs.a.w. Jika demikian, segala makanan, minuman, pelajaran, pekerjaan, pendidikan jasmani, perkahwinan dan mendidik anak adalah merupakan jalan-jalan ataufaktor-faktor yang membantu kita untuk taatkan Allah s.w.t serta teguhberibadah kepadaNya. Juga menjadikan kita bertaqarrub (menghampirkandiri) kepada Allah s.w.t. Ini bermakna rumah, sekolah, kilang, pejabat, sawahladang, padang permainan , gedung perniagaan dan sebagainya adalahmedan ibadah. Bahkan seluruh bumi Allah s.w.t ini merupakan ‘ masjid ‘,tempat menunaikan ibadah dalam realiti kehidupan.Sehubungan dengan Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah telah menyatakanbahawa Setiap perkara yang telah Allah s.w.t perintahkan hamba-hambaNya melaksanakan adalah dikira sebagai ibadah. Ibadah yang meliputiapa sahaja yang diredhai oleh Allah s.w.t, samada tutur kata, perbuatan dantingkah laku.Professor Dr Yusuf Qaradhawi menyatakan di dalam bukunya ‘ al Ibadah Fial Islam bahawa ‘ Sesungguhnya beribadah kepada Allah s.w.t tidaklahterhad kepada mengerjakan solah, puasa, zakat dan haji dan perkara-perkarayang berkaitan dengannya seperti tilawah al Quran, zikir, berdoa, beristighfardan sebagainya sebagaimana fahaman sesetengah golongan Islam (yang
2
 
mendakwa Islam). Ramai yang telah menyangka bahawa apabila merekatelah menunaikan fardhu-fardhu dan syiar-syiar yang tersebut bererti merekatelah menyempurnakan haq Allah s.w.t terhadap mereka sepenuhnya.Mereka menyangka sudah sesesai menunaikan kewajipan ‘Ubudiyyahterhadap Allah s.w.t. Pada hal tanggapan tersebut adalah meleset darihakikatnya yang sebenar Beliau membuat penjelasan lagi bahawa “ Tidaklah dikira ibadah kepadaAllah s.w.t jika seseorang itu berfahaman aku solah, aku berpuasa, akuberzakat dan aku menunaikan haji tetapi aku bebas memakan daging babi,minum arak, makan riba’, berjudi serta menolak hukum-hukum syariat Allahs.w.t yang tidak sesuai dengan pandanganku. Juga tidak dikira ibadahkepada Allah s.w.t bagi orang yang menganggap ibadahnya hanya ketikaberada di kawasan masjid, tetapi apabila ia keluar dari masjid danmenceburkan diri dalam bidang-bidang kehidupan lain , dia menjadi hambakepada kehendak dirinya sendiri, bebas mengikut hawa nafsunya dengantidak menghiraukan hukum-hukum Allah s.w.t.Oleh kerana itu maka setiap orang yang terkeliru mestilah membetulkankefahamannya dan kembali mengenal Islam dan ibadah kepada Allah s.w.t.Semoga seluruh kehidupannya berada dalam keredhaan Allah s.w.t.cukuplah bagi seseorang Muslim itu berfikir bahawa dia adalah khalifahAllah s.w.t di muka bumi ini untuk menjalankan tugas dan arahan Allah s.w.tsemata-mata. Memadai dia berbuat demikian untuk mencorakkan segala jenis amalannya dengan corak Islam hinggalah segala perkataan, perbuatandan diamnya itu menjadi ibadah kepada Allah s.w.t.Menurut al Qaradhawi lagi, bahawa ibadah itu merangkumi dua tugas besaryang menjadi teras bagi semua perkara yang tersebut sebelum ini. Tugastersebut adalah:
1.
Menyeru kepada kemakrufan dan mencegah daripada kemungkaran
2.
Berjihad ke jalan Allah s.w.t.Menurut huraian asy Syahid Sayyid Qutb, bahawa kerja-kerja menyuruhkepada makruf serta mencegah mungkar tidak boleh dipandang ringan.Umat ini tidak berjaya selagi makruf tidak tertegak sebagai makruf danmungkar tidak dimusnahkan sebagai mungkar. Untuk melaksanakan tugasyang besar ini maka perlulah kepada pembentukan Ummah. Ummah yangtertegak di atas dasar Iman kepada Allah s.w.t dan Persaudaraan keranaAllah s.w.t agar hukum-hukum Allah s.w.t terlaksana, kerja-kerja makrufberjalan dengan senang, kebenaran mengatasi kepalsuan, kebaikan sentiasadisokong dan kemungkaran sentiasa di tentang. Untuk sampai kepadaummah Islam sedemikian , maka jihad yang berterusan diperlukan danmengikut jalan-jalan yang betul sebagaimana yang telah digariskan olehRasulullah s.a.w.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->