Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Political Satire

Political Satire

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Haindava Keralam

More info:

Published by: Haindava Keralam on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

 
ഷിബു
 
േബബി
 
േജാൺ
 
എ*
 
വിവരമി.ാ/വൻ
ഇ2േനയും
 
ഉെ8ാ
 
വിവരമി.ാ/വർ
.
ടി
.
െക
.
എം
 
എ<ീയീയറി2്
 
േകാേളജിൽ
 
നി*ും
 
വ*തു
 
െകാ8്
 
തനിെCാെC
 
കുറDു
 
വിവരമുെ8*ു
 
വിചാരിD
 
ഞ2ൾC്
 
െതHി
.
IൂളിെK
 
പടിേപാലും
 
കാണാ/
 
മിC
 
രാOPീയCാരും
 
തേ*Cാൽ
 
േഭദമായിരിCും
.
എെS
 
േബാധിDിേ.
.
ഇെ.
 
േകേUാ
.
ആെരWിലും
 
െചയXുേമാ
 
 
വിZി/രം
.
വികസനം
 
േപാലും
 
വികസനം
.
എേടാ
 
ആരുെട
 
വികസനം
.
േമാദിെയ
 
ക8ത്
 
െകാ8്
 
വികസനം
 
വരുേമാ
.
ഇത്
 
ഞാൻ
 
മാOതമ.
 
ക\ി
 
രാOPീയ
 
േഭദമി.ാെത
 
എ.ാവരും
 
തലകുലുCി
 
സ]തിCു*
 
കാരXമാണിത്
.
അെ.ൽ
 
താൻ
 
തെ*
 
ഒ*്
 
തലയിൽ
 
എ`/ളം
 
വDിU്
 
ഇെതാ*്
 
വായിD്
 
അതിെന
.
 
തെK
 
മ8/ര/ിനുa
 
വിശദ ീകരണം
.1.24
മണിCൂറും
 
ൈവദXുതി
 
ലഭXാമായിUുa
 
സംdാനമാണ്
 
താൻ
 
 
പുകeു*
 
േമാദിയുെട
 
ഗുജറാ/്
.
എ*ു
 
പറgാൽ
 
കറ8്
 
കU്
 
ഇ.
 
എ*്
 
സാരം
.
എനിCറിയാം
 
തെK
 
 
മര/ലയിൽ
 
എേSാ*ാ
 
ഓടുെ*
 
എ*്
.
അത്
 
ന.തെ.
,
ജനജീവിത
 
സുഖകരമാവിേ.
 
എെ*ാെC
.
അതു
 
തെ*യാണ്
 
തെ*
 
മ8ൻ
 
എ*ു
 
വിളിDത്
.
എേടാഅ2ിെന
 
ആയാൽ
 
പിെ*
 
ഡാമിൽ
 
നി*്
 
മണലുവാരാൻ
 
െടൻഡർ
 
?
?
തി
 
.
.
http://ibnlive.in.com/news/guj-24hour-power-supply-in-over-18000-villages/250309-3.htmlhttp://www.energymatters.com.au/index.php?main_page=news_article&article_id=1818http://en.wikipedia.org/wiki/Gujarat_Solar_Park
2.2000
കിേലാമീHറിലധികം
 
ഗXാസ്
 
ൈപl്
 
ൈലൻ
 
ഉa
 
ഒരു
 
സംdാനം
.
ദാേ8
 
തെK
 
മരമേ8ൽ
 
വീ8ും
 
ഒരു
 
ചിS
 
ജന2ളുെട
 
ന.തിനെ.
 
എ*്
.
എേടാ
 
ഇ2ിെന
 
േപായാൽ
 
 
ഗXാസ്
 
ഏജൻസികാരും
,
ഗXാസ്
 
െകാ8്
 
നടCു*
 
ആൾCാരും
,
അവരുേടെയാെC
 
കീശയിൽ
 
കയXിUു
 
വാരു*
 
രാOPീയ
 
ഞരn്
 
േരാഗികളും
 
എ2ിെന
 
ജീവിCും
.
താൻ
 
െകാടുCുേമാ
 
അവർC്
 
ൈകCൂലി
?http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-06-29/news/ 32472452_1_gujarat-state-petronet-gspl-pipeline-project3.
ഏHവും
 
മികD
 
േറാഡ്
 
Oശംഗല
.
പരമാവധി
 
കുറg
 
അHകുHlണികൾ
 
മാOതം
 
ആവശXമുa
 
നിർ]ാണവിദX
 
ഉപേയാഗിD്
 
പണിതത്
.
എെK
 
ഷിബു
 
തേ*ാട്
 
പറgിU്
 
ഒരു
 
കാരXവുമി.ാ
.
 
െടൻഡർ
 
വിളി
 
എ*്
 
താൻ
 
േകUിUി.
 
അെ.
.
അത്
 
േപാെU
 
അത്
 
രാOPീയCാർC്
 
കാശു8ാCാനാെണ*്
 
താൻ
 
വിചാരിCു*ു8ാവും
.
 
ജന
 
സംഖX
 
വർoനവ്
 
എ*്
 
താൻ
 
േകUിUുേ8ാ
.
അതിെന2ിെന
 
തടയിടും
 
എ*്
 
തനിC്
 
വ.
 
വിവേരാം
 
ഉെ8ാ
.
ഇ.
 
എെ*നിCറിയാം
,
എെടാ
 
ന]ുെട
 
േറാഡുകൾ
 
അെ.
 
കുറെDാെC
 
 
ജനസംഖX
 
വർoന
 
പിടിDു
 
നിർ/ുേ*
.
ഒ*്
 
വിശാലമായി
 
ചിSിെCെK
 
ഷിബുCുUാ
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->