Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
142Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jovan Deretic - Aleksandar Veliki, Car Srpski

Jovan Deretic - Aleksandar Veliki, Car Srpski

Ratings:

4.75

(8)
|Views: 25,807 |Likes:

More info:

Published by: НационалнаСлобода on Apr 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

 
Aleksandar Veliki - car Srpski (1)
 
Preci iz Pomoravlja
 Poti
č
e iz anti
č
koga bratstva koje je naseljavalo prostor Temni
ć
a, odnosno obale u gornjem tokuVelike MoraveAleksandar Veliki (356-323 p.n.e) bio je najve
ć
i osvaja
č
i vojskovo
ñ
a Staroga sveta. Sin Filipaúú i u
č
enik Aristotelov, Aleksandar je ujedno i najve
ć
i od careva bogate anti
č
ke srpske istorije.A da je on zaista srpskog porekla može se videti ve
ć
kod Plutarha u delu "Slavni likovi antike",drugi deo, strana 101, izdanje 1990. Beograd, u poglavlju "Preci i roditelji Aleksandrovi":"Da je Aleksandar po svome poreklu s o
č
eve strane bio Heraklid od loze Karanove", pišePlutarh.
Potomak Herakla
 Zna
č
i, Aleksandar je poreklom iz loze naj
č
uvenijeg junaka anti
č
ke mitologije - Herakla, koga suRimljani kasnije prozvali - Herkules, a koji je bio stvarna istorijska li
č
nost. To nam potvr
ñ
uje i
č
uveni francuski istori
č
ar iz 1. veka Prico de Sent Mari u svom delu "Les Slave Meridionauh,Armand Le Shevalir", Paris 1674. godine. On ovde navodi mišljenja starih istori
č
ara i pisaca kojitvrde da je Ilija ili Ilion osniva
č
Troje, po kome
ć
e se srpski prostor na Balkanu kasnije i prozvatiIlirijom, a srpska plemena ilirskim, bio ustvari sin Heraklov, odnosno sin "Boga Serbona", kako je Herakle prozvan od tadašnjeg sveta."Ovde se ne radi samo o mitologiji jer se iza imena Boga Serbona krije istorijska li
č
nost - SerboMakeridov, veliki osvaja
č
i vo
ñ
a drugog pohoda Arijevaca u Aziju oko 1330. godine pre Hrista",tvrdi uvaženi Jovan I. Dereti
ć
u delu "Srbi - narod i rasa", Beograd, 1998. godine.Ina
č
e, Heraklovo potomstvo je vrlo razgranato. Sam Heraklid poti
č
e od najstarijeg Heraklovogsina Nila, koji izrodi Kleodeja, a ovaj Aristomaha, a ovaj opet rodi Temena. Nužno je dovesti uvezu današnji toponim Temni
ć
sa Temeni
ć
ima.To anti
č
ko bratstvo po svoj prilici naseljavalo je prostor današnjeg Temni
ć
a, odnosno obale ugornjem toku Velike Morave. Iz Rodoslova Heraklida dalje nalazimo da je Temen rodio Karana,osniva
č
a plemena Karana, odnosno Karanovi
ć
a, iz
č
ije loze i poti
č
e Aleksandar car Veliki, carsrpski.(Plutarh, str. 313).Re
č
- karan - je sanskritskog porekla i zna
č
i - ruke, rukotvorci, narod sre
ć
ne ruke i tako dalje. Dase podsetimo da je stari naziv današnjeg Kraljeva bio - Karanovac, a u Temni
ć
u i danas postojiselo - Karanovci. Po svoj prilici pleme Karana u praistoriji živelo je u predelu izme
ñ
u Morave i
 
Ibra (Karanovca), zna
č
i u susedstvu svojih bliskih ro
ñ
aka Temeni
ć
a, što je i logi
č
no. Tageografska bliskost jasno upu
ć
uje i na rodovsku bliskost dvaju srpskih anti
č
kih plemena. U nauci je dokazano da su toponimi, i uopšte jezi
č
ko nasle
ñ
e, vrlo pouzdani putokazi otkrivanja istine,
č
esto pouzdaniji od materijalnih dokaza.
Karan(ovi
ć
) iz Makedonije
 Kako su se Karani ili Karanovi
ć
i našli na prostoru današnje Makedonije, iz
č
ijeg
ć
e se plemenapojaviti car sveta? I taj podatak možemo na
ć
i kod Plutarha." Temen, rodona
č
elnik Temana,doveo je svoje pleme na prostore današnje Makedonije iz Arga", kaže Plutarh, na strani 313, ve
ć
 pomenutog dela i izdanja.Po svoj prilici, Aleksandar Veliki je znao vrlo dobro prošlost svog naroda i njegovu burnuistoriju, jer došavši na vlast, najpre je završio delo svog oca Filipa, tako što je pokorio gr
č
keteritorije i grad Tebu. A u Tebi ro
ñ
en je upravo Herakle ili Bog Serbon, predak Aleksandrov.Zna
č
i, Aleksandar je samo po
č
eo da vra
ć
a one teritorije koje su pripadale njegovom narodu uprošlosti, odnosno uspostavljao je staro srpsko carstvo.Kasnije odlukom da krene put Indije, preko evroazijskog kontintenta, hteo je da opet osvojiteritorije koje su pripadale njegovim slavnim ro
ñ
acima i "narodu našem najznamenitijem", kako je sam Aleksandar Veliki zapisao u jednoj darovnici Srbima.
Detinjstvo kod Ilira i Tribala
 Tribali su naseljavali centralni deo Srbije i centralno Pomoravlje, a zapadno od njih prostirali suse IliriDa je Aleksandar Karanovi
ć
bio emotivno vezan za svoju srpsku postojbinu, svedo
č
i nam injegova re
č
enica koju nalazimo kod Plutarha u "Slavnim likovima antike" na strani 113, gdebudu
ć
i car sveta kaže: "Demostenu koji je mene, dok sam boravio kod Ilira i Tribala, nazivaode
č
akom. "Iz ovog citata vidimo da je Aleksandar Veliki detinjstvo i ranu mladost proveo upravoi na teritoriji današnjeg Pomoravlja, jer su Tribali, kao što je u nauci apsolvirano, naseljavalicentralni deo Srbije i centralno Pomoravlje, a zapadno od njih prostirali su se Iliri, srodni etnoskoje su i po mitovima i legendama i po istorijskim
č
injenicama povezivali isti jezik, isti preci iista kultura.
Detinjsto u Temni
ć
u
 Ako smo utvrdili lokaciju Temni
ć
a i Karana, na osnovu filoloških podataka i topografskihpodudarnosti anti
č
ke i današnje geografije, sli
č
nih ili istovetnih toponima, možemo sa velikomsigurnoš
ć
u pretpostaviti da je svoje detinjstvo Aleksandar Karanovi
ć
proveo me
ñ
u svojima u
 
Temni
ć
u, odnosno na lokaciji negde izme
ñ
u Ibra i obe Morave, jer tu su živeli njegovi ro
ñ
aci isvojta.
Sva
ñ
a sa ocem
 U jednom teškom periodu svog života Aleksandar Karanovi
ć
 
ć
e ponovo boraviti me
ñ
u svojima isa
č
ekati
č
as preuzimanja prestola od oca Filipa II. Naime, kao zreo mladi
ć
, a željan vlasti, slave ipo
č
asti, Aleksandar se posva
ñ
ao sa svojim ocem, izruguju
ć
i ga pijanog pred dvorskom svitom.Videvši kako se tetura od stolice do stolice, rekao mu je podrugljivo: "Gledajte ljudi, taj sespremao da iz Evrope pre
ñ
e u Aziju, a ovamo ne može da ide iz stolice u stolicu, a da se nesruši". (Plutarh, 111).Posle ove uvrede, morao je da se skloni sa dvora, dok Filipov bes nije splasnuo. I opet je "samodabrao sebi boravište u Iliriji" (Plutarh 111). Od Plutarha saznajemo da je Aleksandar po majcivodio poreklo od Ilira, tako da je uto
č
ište pred razbesnelim Filipom morao da na
ñ
e u svojojuj
č
evini, a po daljem srodstvu u svojoj pradedovini.Iz istorije pouzdano znamo da je Aleksandar Veliki, pre nego što je dovršio osvajanje Helade,izvršio najpre munjevit manevar uz vardarsko-moravsku dolinu i izašao na Dunav sa svojomvojskom, gde je pobedio osiljenog tribalskog kneza Sirma iz Panonije, odnosno Srema, koji ponjemu i dobi ime. Budu
ć
i vrlo obrazovan kod Aristotela, dobar psiholog, Aleksandar je znao damu opasnost najpre preti od bližnjih, od najbližih ro
ñ
aka i srodnika.Pokorivši panonske Tribale i zaplašivši ostala srpska plemena na teritoriji Ilirije, Aleksandru jebio otvoren put u dalje osvajanje, i smanjena briga od iznenadnog udarca s le
ñ
a. Ovde nam senužno name
ć
e misao da bratoubilaštvo, kao negativna crta etnokaraktera Srba, ima izgleda isvoje praistorijske korene.Posle pobede nad Sirmom, put ka osvajanju Gr
č
ke je bio otvoren. Razorivši Tebu, Aleksandar sepomirio sa Atinjanima, a onda je rešio da pre
ñ
e Helespont.
Osvajanje Male Azije
 Pošto je 334. godine dobio rat protiv Persijanaca, Aleksandar je osvojio Malu Aziju, Siriju,Egipat i stigao do Indije, gde su Srbi imali svoju državu Serbarsku i vlast u blizu 900 kolonacareva kraljeva, mandarina i knezova, pre nego što su po
č
eli da se iseljavaju iz Indije, potisnutitamnoputim Dravidima.Prakti
č
no Aleksandar je izveo tre
ć
i veliki srpski pohod na Indiju. Pre njega su to u
č
inili Arije,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->