Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2013/02 Másokért Együtt

2013/02 Másokért Együtt

Ratings: (0)|Views: 69 |Likes:
Published by Brigitta Fessel
Gráci Magyar Evangelikus újság
Gráci Magyar Evangelikus újság

More info:

Published by: Brigitta Fessel on Apr 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
Az Útmutató 2013. évi áprilisi igéje:
"Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is
ő
benne.Gyökerezzetek meg és épüljetek fel
ő
benne, er
ő
södjetek meg a hit által, amint tanultátok,és hálaadásotok legyen egyre b
ő
ségesebb." (Kol 2,6-7)
M Á S O K É R T E G Y Ü T T
Gemeinsam für andere 2013
57. évfolyam, 2. (841.) szám
 
ISSN 1026-2156
 
Bécs, 2013. április 24.
 
A hasznavehetetlenség tragédiája
„Senki sem az, aminek látszik, és minden köpönyegnek legalább két oldala van...”
(Weöres Sándor: A kétfej
ű
 fenevad). Az igazán profik pedig rábízzák a szelekre aköpönyegek forgatását. Nem is kell így túl nagyer 
ő
feszítés ahhoz, hogy éppen a megfelel
ő
szavak hangozzanak el, a pont aktuális hangsúlyokkal, az„arany középút” jelszavával, amely itt is és ott ismegfelel. Kell
ő
intelligenciával, kiartással és némitartalmi háttérrel sokáig kitarthat ez a magatartásformaés magasra is lehet vele jutni. És mivel gyakorlat teszia mestert, a kaméleon-magatartás létformává válik.Kívülr 
ő
l szemlélve azonban mulatságos és tragikus ahol zsiráfot, hol kisegeret játszó oroszlán. Azért, mertnem oroszlán, nem tölti beazt a hivatást, amireküldetett. A tükörbe nézve pedig még önmagára semismer rá.
„Tudok cselekedeteidr 
ő 
l,hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Ígymivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg:kiköplek a számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok,meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nemtudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen.”
(Jel 3,15-17) Jánosapostol a Jelenések könyvéb
ő
l figyelmezteti a laodiceaigyülekezetet: Az ilyen is, olyan is igazából semmilyen.Langyos. Nem elég meleg ahhoz, hogy melegítsen,nem elég hideg ahhoz, hogy h
ű
tsön. Hasznavehetetlen.
 
Ahol nincs lelkesedés, nincs terv, nincs vágy, nincselkötelez
ő
dés, nincs áldozat, nincs bizalom, nincsérzelem oda befészkeli magát a közöny. Amikor amélyben minden mindegy, csak a részvétel látszatáttartom fenn, akkor azonban nemcsak másokat, hanemönmagamat is becsapom. A zsoldos morál sajátértékeimet pusztítja.
„A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.”
(Róm 8,19) Nem sokfelé sántikálólangymeleg kereszténységre, hanem kiállásra, értékek felmutatására, megélésére és továbbadására vanelhívásunk. Krisztusra mutatásra, Krisztus követésére.Az is-is kevés az élethez. Az elkötelez
ő
dés színt visz aszürkeségbe, tartalmat az ürességbe, arcot aszemélytelenségbe. A Biblia elhívási történeteimegszólításokról szólnak. Ahol valaki azon a helyenahol épp lennie kellett, azt mondta, ami rá volt bízva.Mert hallotta, látta és megtapasztalta Isten kegyelmét,Krisztus szeretetét a Szentlélek teremt
ő
erejét. Az is-isnem elég a hitvalláshoz, azide-oda színlel
ő
szavak éslépések er 
ő
tlenek éshamisan szólnak.Az igenek és nemek kimondásához ésfelvállalásához bátorságravan szükségünk. S bár „vétkesek közt cinkos akinéma”, az arctalantömegb
ő
l kiállni,megfordulni, az árralszemben elindulni nemolyan egyszer 
ű
. Gondolatban sokszor kísér a Krisztuskövetés elhatározása, miközben továbbra is a sántikálótömeggel ballagok. A cinkos némaságot azonbanelégedetlenség és bels
ő
békétlenség kíséri.Önazonosságom és Krisztus-arcom akkor rajzolódik,ha leteszem az ámítás és önbecsapás kellékeit, leszállok a gyorsulásra beállított futószalagról és elindulok anázáreti Jézus által megrajzolt úton. Követem
ő
t.Áldozat nélkül nincs elkötelez
ő
dés. A gyertyák elégnek, miközben melegítenek, a búzaszem meghal,miközben termést hoz, az ember magányos és meg nemértett, miközben tanulja és bontogatja a hitvallásoséletet, Krisztus meghal a kereszten, miközben legy
ő
zi ahalált és újjáteremti az életet.Dr. Solymár Mónika
 
 
2
57. évfolyam, 2. (841.) szám / 2013.04.24.
 
Másokért Együtt
 
GYÜLEKEZETI ALKALMAK ÉS HÍREK Istentiszteletek 
 
Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a. kápolna
 
2013. május 05. 11.00 óra Istentisztelet2013. június 02. 11.00 óra Istentisztelet
 
Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.
2013. május 05. 16.00 óra Jazzistentisztelet2013. június 02. 16.00 óra IstentiszteletIstentiszteleteinket közös beszélgetés és szeretetvendégség követi.Szeretettel hívjuk istentiszteleti közösségünkbe!
A lelkészi hivatal
telefonszáma:
+43 650 587 7712 E-mail:
 
evang-ungarisch@aon.at Home page:www.evang-ungarisch.atBlog:ausztriai-magyar-evangelikusok.blogspot.com 
Nemzeti összetartozás napja – Ökumenikus istentisztelet Bécsben – 2013. június 09.
2013. június 09-én (vasárnap) 17.00 órakor 
 – a nemzeti összetartozás napja alkalmából ökumenikusistentiszteletet tartunk a bécsi magyar katolikus, református és evangélikus egyházi közösségek szervezésében
a Dorotheergassei református templomban (1010 Wien, Dorotheergasse 16).
Az istentiszteleten
 Dr. Korzenszky Richárd 
bencés szerzetes, tihanyi perjel prédikál, éneklésével közrem
ű
ködik 
Sebestyén Márta
népdalénekes. Azistentiszteletet agapé követi, ehhez süteménnyel való hozzájárulását köszönettel vesszük. Mindenkit szeretettelvárunk!
Gyülekezeti piknik Graz-Fadingban – 2013. június 09. 11.00 órától
Hagyományos gyülekezeti piknikünkre várunk szeretettel mindenkit
2013. június 09-én (vasárnap) 11.00 órától,
 amelyet – a szokásoknak megfelel
ő
en – 
Graz-Fadingban tartunk 
, Szalai Jolán és Mihály házánál (Fading 6).Süteményekkel való hozzájárulást köszönettel veszünk. Akinek gondot jelent az autóval való kiutazás, az is jelentkezzék, gondoskodunk szállításukról. Jelentkezni lehet a gyülekezet telefonszámán vagy Kiss Viktornál (Tel:0664/3502 214). Szeretettel várunk mindenkit!
Gyülekezeti találkozó az Ausztriai Finn Evangélikus Gyülekezettel – 2013. június 16.
Gyülekezetünk mellett több nemzetközi gyülekezet is tartozik az Ausztriai Evangélikus Egyházhoz, így a finnek is.Északi „rokonainknál” az evangélikus államvallás, így az Ausztriában tartózkodó finnek nagy százaléka isevangélikus. Finn nyelv
ű
istentiszteleteiket a svéd gyülekezet templomában tartják -
1180 Wien, Gentzgasse 10.
 Ide várunk szeretettel mindenkit egy közös finn-magyar istentiszteletre és gyülekezeti találkozóra
2013. június 16-án, 18.00 órakor 
. Az istentisztelet három nyelven – finn, magyar, német – zajlik, ezt követ
ő
en agapéra kerül sor.Szívesen vesszük süteménnyel való hozzájárulásukat. Szeretettel hívjuk az istentiszteletre és találkozóra!
Könyvbemutató: A Szepesség a 19. sz. els
ő
felében és Genersich János – 2013. május 6.
Egy éve került sor Bécsben arra a konferenciára, amely a 19. század els
ő
felének Szepességét, valamint GenersichJános (1761-1823) életét és munkásságát választotta témájául. A Szepesség valamint Genersich – aki 1821-23között a bécsi evangélikus fakultáns egyháztörténész és egyházjog professzora volt - szorosan kapcsolódnak azevangélikussághoz. A konferencia anyaga megjelent könyv formában is, a bemutatóra
2013. május 06-án (hétf 
ő 
 )19.00 órakor 
kerül sor a
Collegium Hungaricumban (1020 Wien, Hollandstraße 4)
. Szeretettel hívunk mindenkit!
Cserkészcsapat alakult Grazban
Az Ady Endre magyar cserkészcsapat 13 cserkésszel megkezdte m
ű
ködését Grazban. Gyülekezetünkkel isfelvették a kapcsolatot, a gyermekek között gyülekezetünkbe járók is vannak. Érdekl
ő
dni, jelentkezni Magdi Kingacsapatparancsnoknál lehet (Tel: 0650/3511 031, E-mail:madikinga@gmail.com).
 
 
Másokért Együtt
57. évfolyam, 2. (841.) szám / 2013.04.24.
3
 „... er
ő
t adott az imádság, tartást adott a protestantizmus...”Beszélgetés Dr. Teleky Béla orvosprofesszorral
 
Dr. Teleky Béla
sebészprofesszor, a bécsi orvosi egyetemi klinika helyettesvezet 
ő 
 je. Sok szállal köt 
ő 
dik az Ausztriai Evangélikus Egyházhoz és az ausztriaimagyarsághoz egyaránt. E számunkban
ő 
t mutatjuk be, életér 
ő 
l, munkájáról,élethivatásáról kérdeztük.
1956-ban jöttünk ki Magyarországról, szüleim mintevangélikusok a Lutheránus Világszövetségnél kaptak állást. El
ő
ször Németországba kerültemnagyanyámhoz, soproni édesanyám németajkú szüleit aháború után kitelepítették és ott éltek. Óvodás már Salzburgban voltam. 1959-ben ürült az
Ő
riszigeti parókia és édesapám evangélikus lelkészként odakerült. Itt kezdtem az elemi iskolát, amely akkor mégkétnyelv
ű
volt Szigeten. 1963-1971 között azoberschützeni gimnáziumot végeztem, aholérettségiztem is. Beiratkoztam Bécsben az orvosiegyetemre, 1978-ban fejeztem be, majd hat hónapravisszatértem az oberwarti kórházba, ahol a turnustvégeztem. 1979 óta vagyok Bécsben orvos. Azegyetemi klinikára 1982-ben léptem be. Habilitáltam,1997-ben egyetemi tanár lettem és 2004 óta helyettesvezet
ő
 je vagyok az orvosi egyetemi klinikának. Nagyon boldog gyermekkort éltem. Veszélyes volt akijövetelünk Ausztriába, az utolsó napokban jöttünk ki.Állítólag nagyon sírtam, amikor átléptük a határt. Jólérzetem magam akár Németországban, akár Salzburgban akár a kis Szigeten. A család nagyonfontos volt számomra, nagyon boldog és szépgyermekkort és otthont adott.A gimnázium 5-6. osztályában már tudtam, hogy orvosszeretnék lenni. Érdekeltek a betegségek is és szerettemvolna embereken segíteni. Édesapám szeretett velemsétálni, és ezek a séták alatt próbált a teológia feléterelgetni, de én orvos szerettem volna lenni. A boncolási helyekért éjszaka sorba kellett állni, ésizgultam nagyon, hogy kapjak helyet rá. Az egyetemelkezdése után három hónappal nagyon lebetegedtem,sokat fogytam, gyanú volt arra, hogy leukémiásvagyok. Így az els
ő
évben keveset haladtam azegyetemen. Akkor úgy döntöttem, ha az els
ő
szigorlat – ami fizika volt – jól sikerül, akkor az orvosi az énutam. És ez az els
ő
szigorlat jól sikerült.Egyetemistaként találkoztam professzor AlfredGiesellel, aki anatómus volt és nagy hatással volt rám.Szerette a magyarokat és segített abban, hogy a betegségem után is kaphassak boncolási helyet.Életemet az
ő
személyisége, a vele való kapcsolatnagyon befolyásolta. Igaz, szigorúan vizsgáztatott, azanatómiai vizsgám hatórán keresztül tartott. Nagy egyéniségek voltak a bécsi orvosiegyetemen. Ezek azemberek motiváltak,vezettek. Szerettem azanatómiát, éssebészként azanatómiát kell szeretni.Sebészeti szigorlatomolyan jól sikerült, hogy állást is kaptam volna rögtön azegyetemen.A sebészetben az a szép, hogy ha valakitmegoperálunk, az egészségesen is hazamehet.Természetesen ez nem mindig van így, sok krónikus beteget operálok, onkológiai m
ű
téteim vannak. Azemberek életüket tulajdonképpen az orvos kezébefektetik. Fontosnak tartom a beszélgetést a pácienssel,a m
ű
tétr 
ő
l való felvilágosítást. Ha ma 25 éves lennék,akkor megint az orvosi pályát választanám.Az orvosi kutatás nagyon fontos számomra. Arákbetegségek terén a ráksejtek visszaszorítása érdekel,olyannyira visszaszorítani
ő
ket, hogy ne törjön ki a betegség. A végbélráknál pl. a m
ű
tét el
ő
tt besugárzunk,utána m
ű
tét és utána kemoterápia, ha szükséges.Multidiszciplinárisan dolgozunk, individuálisterápiával, onkológus, radiológus, sebész, n
ő
vér együtt beszélik meg az eseteket. Ezt nagyon érdekesnek tartom. Nemzetközi kongresszusaink vannak, pontebben a hónapban tartjuk itt Bécsben a kongresszust,amelyre magyar orvosok is érkeznek.A magyar orvosokkal van kapcsolatom, magyarul istartok el
ő
adásokat, bár ezekre mindig jobban fel kellkészülnöm. A tudományos élet ugyanis angolul folyik,az orvosi tudományt németül tanultam, magyarul aszaknyelvnek utána kell néznem, ezt ritkábbanhasználom. A 2006-os évben a száz éves jubileumátünnepl
ő
Magyar Sebészeti Társaság tiszteletbelitagjává választott. Megható volt számomra és büszke isvagyok rá. Magyar diákjaim is vannak itt a bécsiegyetemen, segítem is
ő
ket. Kétévente tartja a Magyar Sebészeti Társaság az üléseit, el
ő
adásokat tartok ott is.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->