Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
88. - 3

88. - 3

Ratings: (0)|Views: 158|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

 
 /kh
'
fa4- M.
4
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO GOSPODARSTVA NACRTPRIJEDLOG ZAKONAO NORMIZACIJI, S
KONAČNIM
 
PRIJEDLOGOM
 
ZAKONA
 
Zagreb,
 
travanj
 
2013.
 
 
PRIJEDLOG ZAKONA O NORMIZACIJII. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o normizaciji, s
kona
čnim
 
 prijedlogom
 
zakona
 
sadržana
 
 je
 
u
 
članku
 
2.
 
stavku
 
4.
 
 podstavku
 
1.
 
Ustava
 
Republike
 
Hrvatske
 
(Narodne
 
novine,
 
 broj
 
85/2010
 
-
 
 pročiš
ćeni
 
tekst).
 
II.
 
OCJENA
 
STANJA
 
I
 
OSNOVNA
 
PITANJA
 
KOJA
 
SE
 
URE
ĐUJU
 
PREDLOŽENIM
 
ZAKONOM
 
TE
 
POSLJEDICE
 
KOJE
 
ĆE
 
DONOŠENJEM
 
ZAKONA
 
PROISTEĆI
 
Zakon
 
o
 
normizaciji
 
(Narodne
 
novine,
 
 broj
 
163/2003)
 
donesen
 
 je
 
radi
 
usklađivanja
 
nacionalnog
 
zakonodavstva
 
u
 
 području
 
normizacije
 
sa
 
 pravnom
 
stečevinom
 
Europske
 
unije
 
u
 
 poglavlju
 
1.
 
Sloboda
 
kretanja
 
roba.
 
Zakonom
 
o
 
normizaciji
 
(Narodne
 
novine,
 
 broj
 
163/2003)
 
utvrđena
 
su
 
načela
 
i
 
ciljevi
 
hrvatske
 
normizacije,
 
organizacija
 
i
 
djelovanje,
 
 pripremanje
 
i
 
izdavanje
 
hrvatskih
 
norma,
 
te
 
osnovano
 
hrvatsko
 
nacionalno
 
normirno
 
tijelo
 
(u
 
daljnjemu
 
tekstu:
 
hrvatsko
 
normirno
 
tijelo).
 
Hrvatska
 
se
 
normizacija
 
temelji
 
na
 
načelima
 
dragovoljnog
 
sudjelovanja
 
svih
 
zainteresiranih
 
strana
 
u
 
 postupku
 
 pripreme
 
i
 
 prihvaćanja
 
hrvatskih
 
norma
 
te
 
dragovoljnoj
 
 primjeni
 
hrvatskih
 
norma,
 
konsenzusu
 
o
 
sadržaju
 
hrvatskih
 
norma,
 
 javnosti
 
rada
 
u
 
svim
 
fazama
 
 pripreme
 
norma
 
i
 
obavješćivanju
 
 javnosti
 
o
 
normizacijskom
 
radu,
 
sprečavanju
 
 prevladavanja
 
 pojedinačnih
 
interesa
 
nad
 
zajedničkim
 
interesom,
 
međusobnoj
 
usklađenosti
 
hrvatskih
 
norma
 
i
 
uzimanju
 
u
 
obzir 
 
dostignutog
 
stanja
 
tehnike
 
te
 
rezultata
 
europske
 
i
 
međunarodne
 
normizacije.
 
Ciljevi
 
su
 
hrvatske
 
normizacije
 
 povećanje
 
razine
 
sigurnosti
 
 proizvoda
 
i
 
 procesa,
 
čuvanje
 
zdravlja
 
i
 
života
 
ljudi
 
te
 
zaštita
 
okoliša,
 
 promicanje
 
kakvoće
 
 proizvoda,
 
 procesa
 
i
 
usluga,
 
osiguranje
 
svrsishodnog
 
korištenja
 
rada,
 
gradiva
 
i
 
energije,
 
 poboljšanje
 
 proizvodne
 
učinkovitosti
 
ograničenjem
 
raznolikosti,
 
osiguranjem
 
spojivosti
 
i
 
zamjenjivosti,
 
te
 
uklanjanje
 
tehničkih
 
zapreka
 
u
 
međunarodnoj
 
trgovini.
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
 je
 
osnovala
 
Hrvatski
 
zavod
 
za
 
norme
 
kao
 
hrvatsko
 
normirno
 
tijelo
 
Uredbom
 
o
 
osnivanju
 
Hrvatskog
 
zavoda
 
za
 
norme
 
(Narodne
 
novine,
 
 broj
 
154/2004,
 
44/2005,
 
30/2010,
 
34/20212
 
i
 
79/2012).
 
Hrvatsko
 
normirno
 
tijelo
 
 predstavlja
 
Republiku
 
Hrvatsku
 
kao
 
 punopravni
 
član
 
u
 
Međunarodnoj
 
organizaciji
 
za
 
normizaciju
 
ISO
 
(International
 
Organization
 
fo
 
Standardization),
 
Međunarodnom
 
elektrotehničkom
 
 povjerenstvu
 
IEC
 
(International
 
Electrotechnical
 
Commission),
 
Europskom
 
odboru
 
za
 
normizaciju
 
CEN
 
(European
 
Committee
 
fo
 
Standardization)
 
i
 
Europskom
 
odboru
 
za
 
elektrotehničku
 
normizaciju
 
CENELEC
 
(European
 
Committee
 
fo
 
Electrotechnical
 
Standardization)
 
te
 
u
 
Europskom
 
institutu
 
za
 
telekomunikacijske
 
norme
 
ETSI
 
(European
 
Telecomunications
 
Standards
 
Institute)
 
kao
 
nacionalno
 
normirno
 
tijelo
 
Republike
 
Hrvatske.
 
2
 
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
 je
 
na
 
svojoj
 
57.
 
sjednici
 
održanoj
 
17.
 
listopada
 
2012.
 
godine
 
donijela
 
Zaključak 
 
u
 
vezi
 
s
 
Informacijom
 
o
 
 promjenama
 
u
 
 procesu
 
usklađivanja
 
hrvatskog
 
zakonodavstva
 
s
 
uredbama
 
Europske
 
unije
 
u
 
svjetlu
 
 budućeg
 
članstva
 
Republike
 
Hrvatske
 
u
 
Europskoj
 
uniji
 
kojim
 
 je
zadužila tijela državne uprave i druga nadležna tijela da, sukladnosvojem djelokrugu, odnosno nadležnosti za
usklađivanje
 
zakonodavstva
 
te
 
 provedbu
 
 pojedinih
 
dijelova
 
 pravne
 
stečevine
 
Europske
 
unije,
 
 provedu
 
 postupak 
 
analize
 
 pozitivnih
 
nacionalnih
 
 propisa
 
u
 
koje
 
 je
 
 preuzet
 
normativni
 
sadržaj
 
uredbi
 
Europske
 
unije,
 
koje
 
u
 
uvjetima
 
članstva
 
u
 
Europskoj
 
uniji
 
imaju
 
izravan
 
učinak,
 
s
 
ciljem
 
utvrđivanja
 
izmjena
 
i
 
 prilagodbi
 
koje
 
 je
 
 potrebno
 
 provesti
 
u
 
nacionalnom
 
zakonodavstvu
 
do
 
dana
 
 pristupanja
 
Republike
 
Hrvatske
 
Europskoj
 
uniji.
 
Slijedom
 
navedene
 
obveze,
izvršena je predmetna analiza te je istom
utvrđeno
 
da
 
će
 
se
 
od
 
1.
 
srpnja
 
2013.
 
godine
 
u
 
 području
 
normizacije
 
izravno
 
 primjenjivati
 
sljedeća
 
Uredba
 
Europske
 
unije:
 
-Uredba
 
(EU)
 
 br.
 
1025/2012
 
Europskoga
 
 parlamenta
 
i
 
Vijeća
 
o
 
europskoj
 
normizaciji,
 
o
 
izmjenama
 
Direktive
 
Vijeća
 
89/686/EEZ
 
i
 
93/15/EEZ
 
i
 
Direktiva
 
94/9/EZ,
 
94/25/EZ,
 
95/16/EZ,
 
97/23/EZ,
 
98/34/EZ,
 
2004/22/EZ,
 
2007/23/EZ,
 
2009/23/EZ
 
i
 
2009/105/EZ
 
Europskoga
 
 parlamenta
 
i
 
Vijeća
 
i
 
ukidanju
 
Odluke
 
Vijeća
 
87/95/EEZ
 
i
 
Odluke
 
 br.
 
1673/2006/EZ
 
Europskoga
 
 parlamenta
 
i
 
Vijeća
 
(SL
 
L
 
316,
 
14.11.2012,
 
str..
 
12-33.),
 
(u
 
daljnjem
 
tekstu:
 
Uredba
 
(EU)
 
 br.
 
1025/2012
 
Europskoga
 
 parlamenta
 
i
 
Vijeća
 
o
 
europskoj
 
normizaciji).
 
Ova
 
Uredba
 
utvrđuje
 
 pravila
 
koja
 
se
 
odnose
 
na
 
suradnju
 
između
 
europskih
 
normizacijskih
 
organizacija,
 
nacionalnih
 
normirnih
 
i
 
normizacijskih
 
tijela,
 
država
 
članica
 
i
 
Komisije,
 
donošenje
 
europskih
 
norma
 
i
 
drugih
 
dokumenata
 
koji
 
su
 
rezultat
 
europske
 
normizacije
 
za
 
 proizvode
 
i
 
usluge
 
kao
 
 potpore
 
zakonodavstvu
 
i
 
 politikama
 
Unije,
 
identifikaciju
 
tehničkih
 
specifikacija
 
u
 
 području
 
ICT-a
 
koje
 
zadovoljavaju
 
uvjete
 
za
 
upućivanje
 
na
 
njih
 
te
 
na
 
financiranje
 
europske
 
normizacije
 
i
 
sudjelovanje
 
interesnih
 
skupina
 
u
 
europskoj
 
normizaciji.
 
Slijedom
 
zaduženja,
 
a
 
sukladno
 
Zaključku
 
Vlade
 
Republike
 
Hrvatske
 
od
 
17.
 
listopada
 
2012.
 
godine,
 
Ministarstvo
 
gospodarstva
 
i
 
Hrvatski
 
zavod
 
za
 
norme
 
 pristupili
 
su
 
 prilagodbi
 
zakonodavnog
 
okvira
 
u
 
 području
 
normizacije
 
za
 
izravnu
 
 primjenu
 
Uredbi
 
Europske
 
unije.
 
Zakonskim
 
 prijedlogom
 
uređuje
 
se
 
normizacija
 
u
 
Republici
 
Hrvatskoj
 
u
 
uvjetima
 
 primjene
 
Uredbe
 
(EU)
 
 br.
 
1025/2012
 
Europskoga
 
 parlamenta
 
i
 
Vijeća
 
o
 
europskoj
 
normizaciji
 
i
 
osigurava
 
se
 
učinkovita
 
 provedba
 
iste.
 
Zakonskim
 
 prijedlogom
 
se
 
utvrđuje
 
okvir 
 
za
 
 provedbu
 
Uredbe
 
(EU)
 
 br.
 
1025/2012
 
Europskoga
 
 parlamenta
 
i
 
Vijeća
 
o
 
europskoj
 
normizaciji,
 
kao
 
i
 
nadležno
 
tijelo
 
za
 
 provedbu
 
iste.
 
Zakonskim
 
 prijedlogom
 
definiraju
 
se
 
 pojmovi
 
kao
 
što
 
su
 
definicije
 
u
 
 području
 
normizacije,
 
načela
 
i
 
ciljevi
 
iste,
 
osnivanje
 
i
 
djelatnost
 
hrvatskog
 
normirnog
 
tijela,
 
opći
 
uvjeti
 
članstva
 
u
 
hrvatskom
 
normirnom
 
tijelu,
 
 priprema,
 
 prihvaćanje
 
i
 
objava
 
hrvatskih
 
norma,
 
te
 
financiranje
 
hrvatskog
 
normirnog
 
tijela.
 
 Novinu,
 
u
 
odnosu
 
na
 
važeći
 
zakon,
 
 predstavlja
 
odredba
 
članka
 
27.
 
Uredba
 
(EU)
 
 br.
 
1025/2012
 
Europskoga
 
 parlamenta
 
i
 
Vijeća
 
o
 
europskoj
 
normizaciji
 
o
 
obvezi
 
Republike
 
Hrvatske
 
obavješćivanja
 
Europske
 
komisije
 
o
 
hrvatskom
 
nacionalnom
 
normirnom
 
tijelu.
 
3
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->