Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lokprabha 06 February 2009

Lokprabha 06 February 2009

Ratings: (0)|Views: 449|Likes:
Published by khan.sakeena
Lokprabha 06 February 2009
Lokprabha 06 February 2009

More info:

Published by: khan.sakeena on Apr 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
 
फे ॄुवा 
 
२००९
मुखपृ फॉवडरतयाश चहा 
 
आण 
 
चचार
X
या 
 
@
डॉट 
 
कॉम कहःटो चीनी 
 
क 
 
..
शैणक माइड 
 
ओह 
 
ट बख 
 
सगणकाची आगामी मेतकट पयरटन गोसीप 
 
कोलम आपल
 
बुवा 
 
असआह
!
सुावट लटिग 
 
गझमोज याकानाच
 
या कानाला कौटुबक कड
 
-
कपाया तथाःतुलाइफ 
 
झगालाला चऽी थाक 
 
नसगरभवंय वाचक 
 
ूतसाद सपकमागील 
 
अक 
कहरःटोरी
 
सय 
 
आण 
 
अहसेया 
 
आधाे
 
भाताला 
 
ॄटशाया 
 
जोखडातन मु 
 
कणाे
 
ापता 
 
महामा 
 
गाधी 
 
उया 
 
आयुंयात 
 
फ एकदाच 
 
काेसचे
 
अय 
 
झाले
.
१९२४
 
साली 
.
आण 
 
तेहाच
 
काेस अधवेशन 
 
भल
 
होत
 
बेळगावात 
..
आज 
 
याया 
 
हयेला 
 
६०
 
वषर
 
पणर
 
होत 
 
असतानाच 
 
बेळगावात लोकशाहचा 
,
माठ 
 
लोकाया 
 
भावनाचा 
 
खन 
 
होतोय 
.
तसा 
 
तो 
 
खन भाषावा 
 
ूातचना 
 
अःतवात 
 
आयापासन 
 
नेहमीच 
 
होतोय 
.
पण 
 
गाधीजीया 
 
नावाने
 
देशाचा 
 
काभा 
 
हाकणाया 
 
कागेसला कवा 
 
गाधीवाद 
 
समाजवाद 
 
ःवीकाणाया 
 
भाजपया 
 
कनारटक 
 
सकाला 
 
यायाशी 
 
काह 
 
देणघेणनाह 
.
पण 
 
ख 
 
शोकातका 
 
हणजे
,
यानी 
 
आजव 
 
माठया 
 
मुाव 
 
भावनेच
 
ाजकाण 
 
के लयाना 
 
ाजकाण 
 
कयापलकडे
 
या 
 
मुावषयी 
 
ममव 
 
नाह 
;
आण 
 
ददवाने
 
महााातील   ुसवरसामाय 
 
जनतेलाह 
 
आपया 
 
या 
 
माठ 
 
बाधवाचा 
 
वस 
 
पडयाच
 
चऽ 
 
दसतय 
..
बेळगावची 
 
कहाणी 
 
हणजे
 
एक 
 
शोकातकाच 
 
आह
.
आचायर
 
अऽे
,
एस 
.
एम 
.
जोशी 
 
याया नेतृवाखालील 
 
सयु 
 
महाा 
 
समतीने
 
मु बईसह 
 
सयु 
 
महाा 
 
मळवला 
 
खा 
,
पण 
 
यासाठ 
 
१०५जणाना 
 
हौताय 
 
पकाव
 
लागल
.
कहरःटोरी
 
बेळगावात
 
मराठचा
 
कडमारा
 
महाा 
-
कनारटक 
 
सीमा 
 
ू 
 
गेया 
 
५२
 
वषापासन 
 
भजत 
 
पडला आह
.
बेळगाव 
,
नपाणी 
,
कावासह 
 
सीमेवल 
 
सवर
 
माठ 
 
गावमहााात 
 
यावी 
,
यासाठ 
 
शवसेनेने
 
आजव 
 
अनेकदा 
 
आदोलनके ली 
,
लढे
 
उभाले
.
सवारत 
 
महवाच
 
हणजे
,
१९६९
 
साली शवसेनेने
 
के लेया 
 
सीमा 
 
ूावल 
 
आदोलनात 
 
६७
 
शवसैनक ठा 
 
झाले
 
होते
.
शवसेनाूमुख 
 
बाळासाहेब 
 
ठाके
 
याना 
 
याच ूावन 
 
तीन 
 
महने
 
तुगवास 
 
भोगावा 
 
लागला 
 
होता 
.
सपणर
 
मु बई यावेळ 
 
अश 
:
पेटली 
 
होती 
.
बेळगाव 
 
ूाची 
 
ऐतहासक 
 
पावभमी 
 
लात 
 
घेण
 
अयत 
 
महवाचआह
.
यावेळ 
 
बेळगाव 
 
महाााचे
 
नसयाचा 
 
नवारळा 
 
देयासाठ 
 
साद 
 
झालेला 
 
महाजन 
 
अहवाल 
 
हा मळातच 
 
चुकचा 
 
आह
.
शवाय 
,
तकालीन 
 
पतूधान 
 
पडत 
 
नेह 
 
महाावोधी 
 
होते
,
 
सवारनाच ठाऊक 
 
आह
.
यामु
 
महाा 
 
ाय 
 
नमारण 
 
होत 
 
असताना 
 
यानी 
 
महाााचे
 
शय 
 
तेवढे
 
लचकेतोडले
.
सुरावट
अया 
 
भाताचे
 
डोळे
 
या 
 
सोहयाकडे
 
लागन 
 
होते
,
याचा 
 
अपेत 
 
शेवट झाला 
.
ए 
.
आ 
.
ेहमानला 
 
ःलमडॉग 
 
मलेनय 
साठ 
 
Best originalsoundtrack 
कता 
 
गोडन 
 
लोब 
 
मळाले
.
भातीयाया 
 
अपेा 
 
आपया छोटय़ा 
,
नाजक 
 
खााव 
 
वागवणाा 
 
ेहमान 
 
शात 
 
गभी 
 
आण 
 
नागस 
 
वृीत जाह 
 
बदल 
 
घड
 
न 
 
देता 
 
ःटेजव 
 
गेला 
 
आण 
 
भातीयाना 
 
कोण 
 
आनद 
 
झाला 
!
अखे 
 
गोडन 
 
लोब 
च 
 
ते
!
वृपऽे
,
मासके
,
नेस 
 
साेच 
 
झपाटन 
ेहमानमय 
झाले
.
द   ु
:
ख 
 
याचे
 
नाह 
.
ेहमानला 
 
आज 
 
याया 
 
देशबाधवाकडन 
 
जे
 
ूेम 
 
मळते
 
आह
,
यातनतापुता 
 
का 
 
होईना 
,
अथ
 
असाच 
 
नघतोय 
 
क 
 
आजह 
 
आपयाला 
 
आपयातलच 
 
महानव 
दसयानी   ु
स 
 
कन 
 
दाखवयाशवाय 
 
पटत 
 
नाह 
. ‘
गोडन 
 
लोब 
चा 
 
टळा 
 
लागला 
,
हणन ेहमान 
 
मोठा 
 
नहे
;
त 
 
ेहमानया 
 
सगीतातला 
 
खा 
 
ःव 
भडला 
 
हणन 
 
तो 
 
मोठा 
!
आज 
 
वयाया 
 
४३या 
 
वष 
 
ेहमानची 
 
काकदर
 
ततयाच 
 
भात 
 
आह
 
आण 
 
याया 
 
ूतभेचा चमका 
 
ततयाच 
 
तेजाने
 
जगासमो 
 
तळपतो 
 
आह
.
पण 
 
यामागे
 
ेहमान 
 
ह 
 
य 
 
नुसतीच 
 
एकट उभी 
 
नाह 
;
 
एक 
 
अजब 
 
सायन 
 
आह
.
4/2/2009 http://www.loksatta.com/lokprabha/loksatta.com/lokprabha//lpfront.htm 1/2
 
flowers to indiaFlowers & Gifts
Send flowers & Gifts
Immigrate tocanada
click here
Best Jobs
click here
Send Flowers toindiaExpressClassifieds
Post and view freeclassifieds ad
Express Astrology
Know what's in thestars for you
Advertise with us
उभी 
 
नाह 
;
 
एक 
 
अजब 
 
सायन 
 
आह
.
टाइम 
ने
 
काह 
 
वषापव 
 
जगातया 
 
सवम 
 
साऊडसची 
 
याद 
 
गोळा 
 
के ली 
;
यात 
 
ेहमानया 
ोजा 
चा 
 
समावेश 
 
झाला 
.
शैिणक
एक 
 
काळ 
 
असा 
 
होता 
 
क 
, ‘
त
 
मोठेपणी 
 
कोण 
 
होणा 
’,
असा 
 
ू एखाा 
 
मुलाला 
 
वचाला 
,
त 
 
याच
 
उ 
 
हमखास 
 
डॉट कवा 
 
इजनीअ 
 
च 
 
असायच
.
या 
 
ेऽात 
 
असलेला 
 
पैसा 
हा घटक 
 
या 
 
किअची 
 
नवड 
 
कयामागे
 
दयम 
 
ठावा 
 
असा   ुबुचा 
 
कस 
 
पाहणा 
 
तया 
 
आण 
 
ःपधारपाची 
 
आहानपेलयाची 
 
ज 
 
असण
 
 
ख
 
काण 
 
या 
 
किअया 
 
नवडमागे
 
आह
.
पण 
,
सया 
 
यातनह 
 
वैकय शाखेकड
 
हणजे
 
मेडकलला 
 
जायाऐवजी 
 
अभयाऽक 
 
हणजे
 
इजनीअिगकडे
 
वायाचा अधक 
 
ओढा 
 
दसतो 
.
शणाया 
 
तुलनेत 
 
लागणाा 
 
अधक 
 
कालावधी 
,
शैणक 
 
खचर
,
नुसते
 
पदवीनेकाह 
 
भागत 
 
नसयाने
 
कमान 
 
पदयु 
 
शण 
 
घेणेह 
 
अयावँयक 
 
झायाने
 
आण 
 
सवारत महवाचे
 
हणजे
 
यवसायात 
,
जीवनात 
 
Settle
होयासाठ 
 
जा 
 
अधक 
 
कालावधी 
 
आण 
इहेःटमट 
लागण
,
ह 
 
यामागची 
 
काण
.
भवंय 
 Expressindia | The Indian Express | The Financial Express | City Newslines | Screen | Kashmir Live | Express Computer  | Network Magazine India | feBusiness Traveller | ExpressPharma | Express Hospitality | Express Textile | Express TravelWorld  | Express Healthcare Mgmt.
4/2/2009 http://www.loksatta.com/lokprabha/loksatta.com/lokprabha//lpfront.htm 2/2
 
 
 
फे ॄुवा 
 
२००९
मुखपृ फॉवडरतयाश चहा 
 
आण 
 
चचार
X
या 
 
@
डॉट 
 
कॉम कहःटो चीनी 
 
क 
 
..
शैणक माइड 
 
ओह 
 
ट बख 
 
सगणकाची आगामी मेतकट पयरटन गोसीप 
 
कोलम आपल
 
बुवा 
 
असआह
!
सुावट लटिग 
 
गझमोज याकानाच
 
या कानाला कौटुबक कड
 
-
कपाया तथाःतुलाइफ 
 
झगालाला ची थाक 
 
नसगरभवंय वाचक 
 
ूतसाद सपकमागील 
 
अक 
बेळगावात
 
बराक
 
ओबामा
!
आतच 
 
घडल
!
बेळगावातया 
 
चेनमा सकल 
 
जवळया 
 
यड 
या 
 
नायाव पायजमा 
-
सदा 
 
या वेषात 
 
या 
 
तणानकॉफ 
 
मागवली 
,
आण तड 
 
भन 
 
हसला 
.
डावा हात 
 
व 
 
कन 
 
यानआसपासया कॉलेजयन 
 
पोाटोाना अभवादनह 
 
के ल
.
या 
 
मा 
!
खु 
 
बाक ओबामा 
?
या 
 
इथ
 
बेळगावात 
?
तोच 
 
 
कट 
..
बाक 
 
चपी 
.
सडसडत 
 
शयी 
.
दाढ 
-
मशी 
 
छ 
 
नह
.
सब मैदान 
 
साफ 
!
काल 
-
पवाच 
 
या 
 
सहःथाला 
 
अमेिे चा 
 
ााय 
 
हणन   ृशपथ 
 
घेताना 
 
पाहल
 
होत
 
क 
 
वोऽऽ
!
पण 
 
बाक 
 
ओबामा 
 
इथ
 
कशाला 
 
येतील 
?
अमेिे या 
 
अयाला 
 
काह काम
-
धाम
 
आहेत 
 
क 
 
नाह 
?
ओबामापु
 
त 
 
आहानच 
 
आहान
 
आहेत 
.
जागतक 
 
मदची 
 
लाट 
 
थोपवन 
 
धायची 
 
आह
.
अफगाणःतानात 
 
शातता ूःथापत 
 
कन 
 
लंक 
 
पत 
 
आणायच
 
आह
.
पाकःतानला 
 
आणखी 
 
थोड मदत 
 
कायची 
 
आह
.
इायल 
-
लेःटाइन 
 
सघषाच
 
भत 
 
मानगुटव 
 
कायम आहेच 
.
झालच 
 
त 
,
वान 
-
तानाया 
 
ेात 
 
आणखी 
 
भा 
 
मान दाखवायची 
 
आह
. ‘
थोला 
 
दादा 
हणन 
 
अमेिे ची 
 
पत 
 
पुन 
 
ूःथापत कायची 
 
आह
.
इाकची 
 
भानगड 
 
अजन 
 
पुतेपणी 
 
सपलेली 
 
नाह 
.
धाकया बुशसाहेबान
 
घालन 
 
ठेवलेला 
 
घोळ 
 
नःतता 
 
नःतता 
 
नाक 
 
नऊ 
 
येणा आहेत 
.
अश 
 
शेकडो 
 
काम
 
आहेत 
.
अवया 
 
जगाचे
 
डोळे
 
या 
 
यव 
 
लागलेत 
 
ती इथ
 
बेळगावात 
 
कशाला 
 
येईल 
?
तोतया 
 
त 
 
नसेल 
?
आसपासचे
 
सशयान
 
पाह   
-
जबुज
 
लागले
.
कॉफ 
 
पऊन यान
 
डॉलची 
 
नोट 
 
टेकवली 
.‘‘
चज 
..
चज 
 
लीज 
!’’
गयावया 
 
अणान
 
चज 
मधला 
 
ज 
पणरउचात 
 
जाडय़ाभडय़ा 
 
आवाजात 
 
िवे 
 
के ली 
.‘‘
ओह 
..
अफकोसर
.
चज 
 
इज 
 
एहथग 
!’’
कचत 
 
हसत 
 
सदयाया खशातन
 
यान
 
पाच 
 
पयाची 
 
नाणी 
 
काढली 
.
ओबामाच 
.
शकाच 
 
नको 
! ‘
चज इज 
 
एहथग 
अस
 
हणयाचा 
 
हक 
 
याचाच 
.
तीच 
 
लकब 
.
तोच आमवास 
.‘‘
यःस 
..
यःस 
.
मो 
 
काऽऽफ 
?
ऑन 
 
द 
 
हौस 
 
ःस 
!’’
गयावया अणाची 
 
गडबड 
 
उडाली 
.
तेवढय़ात 
 
घाईघाईन
 
फोटोाफ 
 
बोलवायला 
 
यान
बाहेवाया 
लाच 
 
पटाळला 
..
कॉलेजया 
 
वा 
 
ओबामासमो 
 
तड 
 
उघडटाकन 
 
पुढ
 
सकया 
- ‘‘
ऑटोाफ 
 
लीज 
,
स 
!’’‘‘
म 
.
ूेसडेट 
,
तुह 
 
बेळगावात 
 
कसे
?’’
णीत 
 
धी 
 
कन 
 
वचालच 
.‘‘
ओह 
,
अ 
 
  ॅचुअली 
 
माझी 
 
आण 
 
हल 
 
लटनची 
 
पैज 
 
लागली 
 
होती 
,
ओबामानी 
 
खुलासा 
 
के ला 
, ‘‘
हणन 
 
आलो 
 
होतो 
!’’‘‘
कसली 
 
स 
?’’
 
  
 
 
 
 
 
  े
 
4/2/2009 Lokprabha.comloksatta.com/lokprabha//tathya.htm 1/2

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Suraj Mahajan liked this
sunny_shendi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->