Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CNRP Statement on Labor Day

CNRP Statement on Labor Day

Ratings: (0)|Views: 601|Likes:
Published by Soksan Hing
សេចក្តីថ្លែងការណ៏ របស់លោក កឹម សុខា ប្រធានស្តីទីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
នៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិលើកទី ១២៧ ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
ស្តីពី “ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិធានាការពារសិទ្ធិ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពលករ ”
សេចក្តីថ្លែងការណ៏ របស់លោក កឹម សុខា ប្រធានស្តីទីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
នៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិលើកទី ១២៧ ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
ស្តីពី “ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិធានាការពារសិទ្ធិ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពលករ ”

More info:

Published by: Soksan Hing on May 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2014

pdf

text

original

 
របស់េលក ឹេនក  ុងទិវពកម“ គណបកសេ
បងបអ  ូនជនរួមត  ិពលករប់ន !ៃថេនះគ  ឺខួបេល  ីកទ  ី១២បនរតស៊  ូ មរនូវស  ិទធ  ិ  ិងេសចននូវគតមួរបស់ខ  ួនឲនក ុងមគណបកសេ ះ  ិងកមគរពលករ ែដលនទទួ  ីសំក់កនំច នលុ េឡ  ី។ េ  ីងគណបកសេះត  ិក ុងរមរត  ៉មួែដលបងបអ  ូ
 
េឆ ៀតក ុងឱសបវត  ិ គណបកសេះត  ិខញ ុ  ំសូមែថងជូនឯកជន ន  ិងេសរណៈំង
០០២៥/១៣
េសចកត   ីែថងរណ៏
 
ម សខ បធសត   ីទីគណបកសេ តរជិេកទី១២៧ ៃថទី០១ ែឧស    ីពី  ិធររសិទ   ិិងេសចកត   ី ៃថថ   ូ
3
 
កមករ េសករ ន  ិងមន  ីជរបេម  ីររៃនទ  ិពលកមនរត  ិែដលមនុសក ុងព  ិភពេៃថថ  ូររបស់ខ  ួនឲយនផុតព  ីសករ ព  ីរជ  ិៈន់កេសមរមយ ក ុងសងមត  ិ  ិមួៗ ។  ិងក ុងមខញ ុ  ំ ល់បនស  ី  ីខញ ុ  ំសូមចូលរួរងរេ  ី  ទុកបុកេម រ់បរ រប់ចង ក់ែដលរហូតមកដល់សពៃថេនះ ពួកេគពុំន់ទ មួពលករ កមករ មន  ីជរន  ិចេដ  ីម  ីុត  ិ នតវរឲយពួកេ  ីងចូលរួម ។  ិពលកមនរត  ិៃថ  ី០១ ែខឧសជនរួមត  ិែខព  ិេសសពលករ កមករ មន  ីជេម ប គណបកសេ ះត  ិែដលគណ
ជិ
 
២០១៣ស់ពករ ”
ណៈំងស់ទ  ីេរពកនន  ឹងកំពុងរំ  ឹ  ិ  ំងពលកម  ិងរទទួមរែលកទុកដល់ពលកររគម ន  ិងរបំនទួលននូវុត  ិម៌េម៌ ស  ិទធ  ិ  ិងេសចក  ីៃថថ  ូ២០១៣េនះ ក ុងមរ កបេម  ីរេេសកនេមួ ែដល
 
តំងឲយក ំងែខរប   ិបេតយ េស២០១៣ ន  ឹងឈនេដ  ឹកំេនះ ។ េ  ីងនេលរចស់បេម  ីេសកមឯកជន ន  ិងរណៈេដ  ីម  ីបប់ទុកេវទរបស់ បេស  ីរនូវលកខណររ   ិងសុខុនេទ  ិពដូចងេម ៖1.
 
កំណត់ក់េបវតេលរប  ីវពរស់េសមរមយ ។2.
 
បណ ុ  ំវ  ិ ពររ េដ  ីម  ីទទួលន 3.
 
េរបចំឲយន បន័ចុះព  ិ  ិតយកមរ  ិ  ី  ិងពលរដឋទូេ ន  ិ4.
 
េរបចំឲយនបព័នធ៉ប់រទទួលរព  ិ  ិតយន  ិងពលេ5.
 
រកត  ីតពររកមករ-កមរ  ិ  ីគប់ៗ ។6.
 
ៃថប់សកបំ ក់េបវត។ ក ុងករណ  ីែដៃថដូចកៃមសប់ៃថប់7.
 
បេង  ីតមូលន  ិ  ិកមករ-កមរ  ិកមរ  ិ  ីេេពលបប់រ8.
 
បំត់ន  ិទណឌ ពគប់រូបព  ិង  ួខ  ិលខូច ។9.
 
ផល់ជូនល់ឯករ ន  ិងល  ិ  ិ សប់កមករ-កមរ  ិ  ីក  ី  ិមេកម ុ ែដលេតមខ  ួនចូលបកួតរេបេទសជ  ំនួសគណបកន់ំចបច ុបនក ុស់ក ុងរររនូវស  ិទធ  ិ  ិងេសចក  ីៃថថ  ូររបសប់ជរឋ ភ  ិលែដលដ  ឹកំេគណបកសករ-កមរ  ិ  ី  ិងរកតៃមពលកមរបស់បពលរលពសប់កមករ-កមរ  ិ  ីគណបកសេ    ់កមករ-កមរ   ិ  ី៉ ងត  ិចបំផុត ១៥០១៥០១៥០១៥០ដុ រេដុ រេដុ រេ ដុ រេ  ីវៈបែនម ដល់កមករ-កមរ   ិ  ីសប់បេង  ីនសក់េបវតខស់ ។គុណព ន  ិងសុវត  ិពចំ  ីរទូេេដ  ីេរបចំឲយនបទឋ នសុវត  ិពដ  ឹកជ  ូនកមករ-កសុខព េផល់បណ  ័ ព  ិ  ិតយសុខពដល់កមមន  ីរេពទយរដឋេឥតបង  ់ៃថងរេរពឲយនេពេលនូវស  ិទធ  ិ  ិងលកចបំផុត ៦ ៃថក ុង ១ ំបែនមព  ីេល  ីៃថប់សកមករ-កមរន  ី  ិននប់សកបំ  ិកបុណយត  ិែដរ ។ម ប័នឯកជន កមហ៊ុន ឬេងចកន  ិមួៗរ ឬមរណៈក ុងេពលបំេពររ ។ែដលបងរមកេល  ីកមករ-កមរ  ិ  ីេកមញ រត មេផងៗ ព  ិេសសតស ណប័ណេឥេប  ីស់េដ  ីម  ីចូលបេម  ីររ ។ះេ តេជ  ីសំងតំងជឋ ភ  ិលណត  ិ  ី  ់កមករ មន  ីជរ ន  ិេ ះត  ិែខរគប់រូក ុងរេ  ីឲយត  ិនេរបចំកម  ិ  ី   ិ  ិ  ិ  ិក ុង១ែខ សប់ តពផល  ិ  ិងបស  ិទធ បសុខពកមករ-រ  ិ  ីឲយនត  ឹមតវ ។រ-កមរ  ិ  ីេងចកេដ  ីម  ី ររជូនបុគ  ិ  ិបុណយត  ិេម  ិនត់ ជកតវផល់កៃមបំ  ប់ជួឧបតមកមករ- នសមត  ិចេែក
 
កក់ ន  ិងប់រហ័ស

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->