Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Büyük Türkçe Sözlük

Büyük Türkçe Sözlük

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,657|Likes:

More info:

Published by: http://www.timeturk.com on Apr 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
Büyük Türkçe Sözlük 
Sürüm No: 1.0 Farabi Aç
klama(veya a
ğ 
z
ı
n
ı
n içine) bakmak * ne söyleyece
ğ 
ini beklemek.* onun sözüne göre davranmak.... (bir) hâl almak * bir duruma gelmek.... canl
ı
s
ı
* dü
ş
künü.... damgas
ı
n
ı
 vurmak * (biri için) kötü bir yarg 
ı
ya varmak.... -e kuvvet* herhangi bir
ş
eye a
ğı
rl
ı
k verildi
ğ 
inde kullan
ı
l
ı
r.... f 
ı
r
ı
n ekmek yemesi lâz
ı
m* bir duruma eri
ş
mek için pek çok emek vermesi, çal
ış
mas
ı
gerekir.... gözüyle bakmak * yerine koymak.... ile beraber* ile birlikte.... kim ... kim* yak 
ış
t
ı
r
ı
lan
ş
eyin uygunsuzlu
ğ 
unu belirtmeye yarar.... olsun, ... olsun,* sözü geçen her
ş
ey.... süsü vermek * gerçe
ğ 
e ayk 
ı
r
ı
olarak, kendisinde veya herhangi bir
ş
eyde üstün bir nitelik veya de
ğ 
er varm
ış
gibigöstermek.... ziyafeti çekmek * herhangi bir
ş
eyi en iyi biçimde ba
ş
armak, herhangi bir yönüyle doyurmak....-a veya ...-e gelince* s
ı
ra gelince anlam
ı
na gelerek bir konu bittikten sonra sözü ba
ş
ka bir konuya geçirmeye yarar.* ayr
ı
cal
ı
k gösteren bir dü
ş
ünceye geçildi
ğ 
ini anlat
ı
r....-a, ...-ya getirmek * birini bir duruma getirerek istedi
ğ 
i gibi davranmak....-den eylemek * yoksun b
ı
rakmak....-
ı
nda / ...-inde de
ğ 
il* bir
ş
eyin söylenen niteli
ğ 
ine önem vermeyi anlat
ı
r....i tutmak * bir i
ş
i yapaca
ğı
ve görece
ğ 
i o zamana rastlamak....ikinci plâna dü
ş
mek * bir kimsenin veya toplulu
ğ 
un gözünde eski önemini, de
ğ 
erini yitirmek.
 
...ile beraber*-d
ığı
/ -di
ğ 
i anda.*-dan / -den ba
ş
ka.*-d
ığı
/ -di
ğ 
i hâlde....-mas
ı
yla, ...-mesi bir olmak * ayn
ı
anda, çabucac
ı
k, birden....maya veya ...meye görsün (veya gör)* söz konusu fiilin do
ğ 
uraca
ğı
sonuca kesinlik kazand
ı
rmak için kullan
ı
l
ı
r....n
ı
n resmidir...* bir durumun olaca
ğı
kesin ve bellidir.19 May 
ı
s30 A
ğ 
ustos* Zafer Bayram
ı
.a* Seslenme bildirir.a* (a:)
Ş
a
ş
ma, hat
ı
rlama, sevinme, ac
ı
ma, üzülme, k 
ı
zma gibi duygular
ı
güçlendirir, cümlenin ba
şı
nda veyasonunda kullan
ı
l
ı
r.a / e* Çekimli fiilin sonuna gelerek anlam
ı
peki
ş
tirir.-a- / -e-*
İ
simden fiil türeten ek.-a / -e* Yönelme durumu eki: da
ğ 
a, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer.-a / -e* Fiilden zarf türeten ek: yaza yaza, gide gide, ko
ş
a ko
ş
a, dü
ş
e kalka, güle oynaya. Ünlü ile biten fiillerdensonra araya y sesi girer: ya
ş
aya ya
ş
aya, bekleye bekleye, okuya okuya, yürüye yürüye. Bu ek göre, kala, geçe, sapaörneklerinde kal
ı
pla
ş
m
ış
t
ı
r.a, A* Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bak 
ı
m
ı
ndan kal
ı
n ünlülerin düz ve geni
ş
olan
ı
n
ı
gösterir.* Nota i
ş
aretlerini harflerle gösterme yönteminde lâ sesini bildirir.ab* Su.aba* Yünden, dövülerek yap
ı
lan kal
ı
n ve kaba kuma
ş
.* Bu kuma
ş
tan yap
ı
lm
ış
yakas
ı
z ve uzun üstlük.* Bu kuma
ş
tan yap
ı
lm
ış
olan.* Eskiden dervi
ş
lerin giydi
ğ 
i abadan yap
ı
lm
ış
, önü aç
ı
k h
ı
rka.* Abla.* Anne.aba alt
ı
ndan de
ğ 
nek (sopa) göstermek * yumu
ş
ak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak.aba gibi* (kuma
ş
için) kaba ve kal
ı
n.
 
aba güre
ş
i* Aba giyilerek ve bele ku
ş
ak ba
ğ 
lanarak yap
ı
lan bir tür güre
ş
.aba vakti yaba, yaba vakti aba* ki
ş
i, ihtiyaçlar
ı
n
ı
vaktinden önce ve ucuz oldu
ğ 
u zaman kar
şı
lamal
ı
d
ı
r.abac
ı
* Aba yapan veya satan kimse.* Abadan giyecek yapan veya satan kimse.* Bedavac
ı
, asalak.abac
ı
kebeci, ara yerde sen neci?* "anlamad
ığı
n bu i
ş
e ne kar
ışı
yorsun?" anlam
ı
nda kullan
ı
lan bir söz.abac
ı
l
ı
* Aba yapma veya satma i
ş
i.* Abadan giyecek yapma veya satma i
ş
i.abadî* Kal
ı
nca ve aç
ı
k saman renginde, yar
ı
mat bir yaz
ı
ğı
d
ı
türü.abajur* I
şığı
bir yere toplamak, do
ğ 
rudan do
ğ 
ruya gözlere vurmas
ı
n
ı
önlemek için kullan
ı
lan lâmba siperi.* Genellikle üzeri siperli masa lâmbas
ı
veya ayakl
ı
lâmba.abajurcu* Abajur yapan veya satan kimse.abajurculuk * Abajurcunun i
ş
i veya mesle
ğ 
i.abajurlu* Abajuru olan.abaküs* Say 
ı
boncu
ğ 
u, çörkü.abal
ı
*Abas
ı
olan, aba giymi
ş
olan.aband
ı
rma* Aband
ı
rmak i
ş
i.aband
ı
rmak * Bir kimsenin bir yere abanmas
ı
n
ı
sa
ğ 
lamak.* Bir hayvan
ı
yere çöktürmek.abandone* Dövü
ş
emeyecek duruma gelen (boksör).abandone etmek * dövü
ş
emeyecek duruma getirmek.abandone olmak * dövü
ş
emeyecek duruma gelmek.abanî* Sar
ı
mt
ı
rak dall
ı
nak 
ış
larla i
ş
lenmi
ş
bir tür beyaz, ipek kuma
ş
.* Bu kuma
ş
tan yap
ı
lm
ış
.abanma* Abanmak i
ş
i.