Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Beggary PIL Final Order Release 2013May01

Beggary PIL Final Order Release 2013May01

Ratings: (0)|Views: 247|Likes:
Karnataka High Court Order in the Public Interest Litigation (PIL) filed by RASTR on Beggary Relief System (WP9965/2011)
Karnataka High Court Order in the Public Interest Litigation (PIL) filed by RASTR on Beggary Relief System (WP9965/2011)

More info:

Published by: Rashtrotthan Sankalp (RASTR) on May 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

 
01-May-2013
Public / Media Release
Karnataka High Court Order in the PIL filed by RASTR on Beggary Relief System
(WP9965/2011)
RASTR has since 2007 done a comprehensive study of Beggary / Destitution with a focus onKarnataka State. The study, which discovered complete failure of the Destitute / Beggary relief system in the state was published in July 2010, as
.
Several 
were made to the government thereafter to rectify thesystem and provide the relief and rehabilitation to beggars / destitute as intended under the
Karnataka Prohibition of Beggary Act 
,
1975 
. When the government failed to respond, RASTRfiled a public interest litigation (PIL) in the High Court of Karnataka in 2011. Besides directionsto the State Government to take steps to make Karnataka Beggary free, the petition sought tocancel the transfer of 123.3 acres of prime land worth thousands of crores of rupees belongingto the Central Relief Committee on Magadi road to BDA for commercial purposes.The division bench of the Karnataka High Court disposed of the PIL on 03-Apr-2013 setting
atime limit of 3 months to implement the commitments made by it to the Bench to rectifythe failures of the Beggary Relief System in the state and provide true relief andrehabilitation to the beggars/destitute as envisioned under the
Karnataka Prohibition of Beggary Act 
,
1975 
. A summary of the outcome of the PIL, which the government has toimplement within 3 months are listed here below for the kind information of the citizens. Clickhere for the
The government has agreed to frame Rules to bring transparency in nomination of four non-official members to the Central Relief Committee (CRC), the apex body for Beggaryrelief in the state. It has committed to form a Screening Committee, headed by a retiredJudge of the Karnataka High Court to select one person each from the fields of Social
+91.9916135836, +91.9886024990
email
 
Work, Management / Journalism / Engineering / Training, and Human Rights / Health to beappointed to the CRC. This is expected to ensure professionalism by subject matter experts and also enable participation of citizens in the functioning of the Beggary relief system and make it responsive.
The government has appointed Local Relief Committees to all the 14 Nirashritara PariharaKendras (NPKs) (Destitute Relief Centers) in the state on 25-Mar-2013. This had nothappened for the past 38 years.
The government shall appoint the Board of Visitors from among the citizens to all the 14Nirashritara Parihara Kendras (NPKs) in the state. This had not happened for the past 38years.
The government shall ensure that the Beggary Cess is collected and deposited by the localauthorities without fail or any delays and the same shall be duly utilized for the relief andrehabilitation of beggars/destitute in the state.
The government has already withdrawn the GO transferring 123.3 acres of land belongingto the NPK Bengalooru on Magadi road to BDA for commercial exploitation.
The government shall publish the complete report of the beggars / destitute census that ithas conducted in 2012 according to which nearly 25,000 destitute / beggars were identifiedin the state.
The government shall establish a functional toll-free helpline throughout the state throughtelephones and the CRC Website / email for the public / citizens to report instances of begging in public places. Currently, there is no resource available to citizens to air grievances or take action if they come across cases of beggary.Besides the above, the government has already implemented the following measures after itwas challenged through the PIL by RASTR.
Biometric identification of detained beggars is very important to identify repeat cases.Finger print identification is now a part of the receiving process in NPK Bengalooru.
 Aadha
(UID) cards have been issued to inmates of NPK Bengalooru, which is a veryimportant step to provide them identity and in bringing them back to the nationalmainstream. Such a measure has happened for the first time in the country.(Srivathsa K)Trustee
 Share this information with all…
+91.9916135836, +91.9886024990
email
 
01-05-2013
¥ÀæPÀluÉ
 
©üPÁël£É ¥ÀjºÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀÄjvÀÄ gÁµÀÖç¸À°è¹gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ CfðAiÀÄ°èPÀ£ÁðlPÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀ
 
(WP9965/2011)
gÁµÉÆÖçÃvÁÜ£À ¸ÀAPÀ®à læ¸ïÖ (gÁµÀÖç /
RASTR
) 2007 jAzÀ©üPÁël£É / ¤gÁ²ævÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ªÁå¥ÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À£À¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ªÀÄzå©AzÀÄ £ÁðlªÁVvÀÄÛ. FCzsÀåAÄ£À PÀ£ÁðlgÁdåzÀ°è ©üPÁël£É / ¤gÁ²ævÀgÀ ¥ÀjºÁgÀªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð «¥sÀ®vÉ ¨É¼ÀQUÉ vÀA¢zÀÄÝ, CzÀgÀ ªÀgÀ¢
 JA§ ºÉ¸Àj£À°è 2010°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄ߸ÀÀr¸ÀĪÀAÆÃj ªÀÄvÀÄÛ
£Áðl©üël£É ¤µÉÃzsÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1975
r GzÉÝò¥ÀÁgÀ ºÁÆ ¥ÀÅ£ÀªÀð¸Àw©üÄëjUÉ / ¤gÁ²ævÀjMzÀV¸ÀĪÀAÆÃj ¸ÀðgÀPÉÌC£ÉÃPÀ
¸À°è¸À¯ÁVzÀݪÀÅ. ¸ÀPÁðgÀ FAiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ¸ÀàA¢¸À¢zÀÝ°è, gÁµÀÖç 2011 gÀ°è PÀ£ÁðlPÀ GZÀÑ£ÁåA®AÄPÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ Cfð MAÄ ¹vÀÄÛ.PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß ©üPÁël£É gÀ»vÀ gÁdå ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆPÀÛPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¤zÉðñÀ£À ¤ÃqÀĪÀAvÉPÉÆÃjzÀÝ®èzÉ, ¸Á«gÁgÀÄ PÉÆÃn ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁUÀr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è¤gÁ²ævÀgÀ ¥ÀjºÁgÀ PÉÃAzÀæPÉÌ ¸ÉÃjzÀ 123.3 JPÀgɨsÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉ̪ÁtÂdå G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ºÀ¸ÁÛAvÀj¸ÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄßgÀzÀÄÝ ¥Àr¸À®Ä ¸ÀºÀ F CfðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À«¸À°è¸À¯ÁVvÀÄÛ.¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ gÁdåzÀ ©üPÁël£É / ¤gÁ²ævÀgÀ ¥ÀjºÁgÀ
+91.9916135836, +91.9886024990
email

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->